Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om udfærdigelse af eleverklæringer i folkeskolen (* 1)

(Til alle amtsråd, kommunalbestyrelser, skolekommissioner, skolenævn,

lærerråd, ledere af kommunale folkeskoler, statsøvelsesskoler,

friskoler, private grundskoler, grundskolekursus samt

skoledirektionen i København)


Vejledning om udfærdigelse af eleverklæringer i folkeskolen.

1. I medfør af lovgivning og administrative forskrifter har visse offentlige myndigheder ret til at indhente skriftlige oplysninger angående tidligere og nuværende elever på skolerne. Det gælder f.eks. arbejdsformidlingen, udskrivningsvæsenet, politiet, anklagemyndigheden og kriminalforsorgen samt de sociale udvalg. En sådan adgang tilkommer derimod ikke andre private, herunder arbejdsgivere, end den pågældende elev eller dennes forældre.

Eleverklæringer afgives af skolens leder og bør affattes således, at elevens situation belyses gennem oplysninger om konkrete forhold i forbindelse med vedkommendes skolegang.

Kun forhold, der er relevante i relation til henvendelsen, bør anføres. Der bør således ikke tilsigtes konklusioner med hensyn til elevens karakteregenskaber, ligesom forenklede standardiserede udtryk bør undgås.

Kun efter anmodning fra politiet, anklagemyndigheden eller retten må der afgives erklæring om, hvorvidt et barn kan anses for troværdigt som vidne, og sådanne erklæringer må kun afgives om nuværende elever i den pågældende skole, og kun såfremt skolen finder at have tilstrækkeligt grundlag herfor. Det bemærkes i den forbindelse, at skolen under alle omstændigheder har pligt til at besvare anmodningen, også i de tilfælde, hvor man ikke finder at have tilstrækkeligt grundlag for at udfærdige en egentlig erklæring. I sådanne tilfælde skal erklæringen gå ud på, at man ikke har tilstrækkeligt grundlag for at udtale sig om en elevs troværdighed.

2. Som grundlag for udfærdigelsen af eleverklæringer kan anvendes:

A. Elevkartoteket, som normalt indeholder oplysning om bl.a.

a. Elevens fulde navn, personnummer og bopæl.

b. Forældrenes (forældremyndighedens indehavers) navne, personnumre og bopæl samt eventuelle plejeforældres navne og bopæl.

c. Tidspunktet for elevens optagelse i 1. klasse.

d. Tidspunktet for udskrivning af skolen.

e. Eventuel henvisning til specialundervisning, som ikke er af foreløbig karakter, eller anden specialpædagogisk bistand.

f. Eventuel fritagelse for deltagelse i undervisningen.

g. Eventuel oplysning om, at eleven har været undervist på samme klassetrin i to år.

B. Afgangsbeviser og prøveprotokoller.

Afgangsbeviser skal i henhold til § 12, stk. 2, i lov om folkeskolen af 26. juni 1975 indeholde oplysning om, i hvilken undervisning eleven har deltaget, og om de senest givne standpunktskarakterer samt om eventuelle prøvekarakterer. Derimod indeholder afgangsbeviserne ikke mere - således som efter den tidligere folkeskolelov - en samlet udtalelse om elevens arbejde, standpunkt, flid og opførsel i skolen, men såfremt eleven eller forældremyndighedens indehaver fremsætter ønske om en samlet udtalelse bør dette imødekommes. En sådan udtalelse er til elevens brug og bør ikke af skolen meddeles til andre.

Oplysninger om karakterer fra afgangsbeviser, eventuelt fra prøveprotokoller, har dog kun i begrænset omfang betydning bortset fra erklæringer til kriminalforsorgen, arbejdsformidlingen og til sociale myndigheder, der yder hjælp til uddannelse.

C. Samtaler med elev og forældre om elevens forhold må ikke indgå i erklæringerne eller danne grundlag for erklæringerne.

3. Oplysninger fra skolepsykologiske rapporter videregives ikke i eleverklæringer. Det anføres derimod normalt, at undersøgelse har fundet sted, med oplysning om undersøgelsesår samt vedkommende skolepsykologiske kontor, således at rekvirenten kan henvende sig direkte til dette, såfremt man måtte ønske oplysninger fra de skolepsykologiske rapporter.

Oplysninger fra helbredskort kan kun gives efter aftale med skolelægen.

4. Ved fremsendelse til den rekvirerende myndighed forsynes enhver eleverklæring med denne bemærkning: »Skolen henstiller, at den elev, som denne erklæring angår, eller forældremyndighedens indehaver, underrettes om, at erklæringen foreligger, når den pågældende efter bestemmelserne om offentlighed i forvaltningen kan forlange at blive gjort bekendt med den. Skolen henstiller endvidere, at der tillige gives oplysning om, til hvilken brug erklæringen er indhentet. Der henvises til undervisningsministeriets vejledning af 2. juli 1980 om udfærdigelse af eleverklæringer i folkeskolen.«

5. Under hensyn ti muligheden for, at der fra skolerne rekvireres oplysninger om tidligere elever, bør skolekartotekskortene, afgangsbeviserne og prøveprotokollerne opbevares, indtil der er forløbet ti år efter, at eleven efter undervisningspligtens ophør er udskrevet af folkeskolen.

Det bemærkes dog, at opbevaringspligt herudover kan følge af de af arkivvæsenet fastsatte retningslinier. x)

Skolepsykolograpporter bør normalt tilintetgøres ved vedkommende skolepsykologiske kontors foranstaltning, når eleven efter undervisningspligtens ophør udskrives af folkeskolen. Af hensyn til elevens tarv - f.eks. til brug ved fremtidige ansøgninger om dispensation ved prøver og eksaminer eller om fritagelse for militærtjeneste - kan den pågældende rapport dog efter ønske fra eleven eller forældremyndighedens indehaver opbevares, indtil der er forløbet ti år efter, at eleven udskrevet af folkeskolen.

Helbredskort opbevares i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens retningslinier vedrørende tilrettelæggelse af skolelægeordningen.

  • x) Sådanne nye retningslinier er for tiden under udarbejdelse i indenrigsministeriet.

6. I tilfælde, hvor skolerne anmodes om at afgive eleverklæringer mere end ti år efter elevens udskrivning af folkeskolen, kan sådanne anmodninger imødekommes i det omfang, skolerne er i stand til at bidrage med oplysninger. Erklæringerne bør dog i sådanne tilfælde kun afgives, dersom den tidligere elev på forhånd erklærer sig indforstået hermed.

7. Eleverklæringer må behandles som sager af fortrolig karakter, der er undergivet tavshedspligt. Dog har eleven (elevens forældre) ret til - gennem henvendelse til den myndighed, der har rekvireret oplysningerne - at gøre sig bekendt med afgivne erklæringer i det omfang, dette følger af reglerne om partsoffentlighed, jfr. kapitel 2 i lov af 10. juni 1970 om offentlighed i forvaltningen. I øvrigt henvises til punkt 4 ovenfor.

UNDERVISNINGSMINISTERIET

Direktoratet for folkeskolen, folkeoplysning, seminarier m.v., den 2. juli 1980

P. d. v.

Helge Thomsen

Officielle noter

(* 1) Korrekte henvisninger er LBK nr. 541 af 21. august 1986 og lov nr. 572 af 19. december 1985, - dog stadig samme paragraffer og kapitler.