Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledende forslag til vedtægt for folkeoplysningsudvalget i X kommune (* 1)


Indledning

Lov nr. 410 af 13. juni 1990 om støtte til folkeoplysning sikrer offentlig støtte til den frie folkeoplysende virksomhed, således at den enkelte kommune får ansvaret for at fastsætte det samlede økonomiske niveau for området, hvorefter området i vidt omfang får ansvaret for at forvalte den offentlige støtte bedst muligt.

En af de væsentligste intentioner med loven er at søge brugerne inddraget mest muligt i planlægning, udformning og tilrettelæggelse - og dermed også i beslutningerne om de bestemmelser, som på lokalt plan skal danne ramme om den folkeoplysende virksomhed.

Reglerne om administration af den frie folkeoplysende virksomhed indgår nu i loven om støtte til folkeoplysning og findes således ikke længere i skolestyrelsesloven, jf. nu lovbekendtgørelse nr. 479 af 22. juni 1990.

Reglerne i skolestyrelsesloven om fritidsnævn og voksenundervisningsnævn er ved lov om støtte til folkeoplysning ophævet. I stedet for de nævnte organer oprettes i hver kommune et folkeoplysningsudvalg. Efter reglerne i bekendtgørelse af 27. september 1990 om folkeoplysningsudvalg fastsættes de nærmere bestemmelser om folkeoplysningsudvalgets sammensætning og om valg af udvalgets medlemmer i en vedtægt for kommunens folkeoplysningsudvalg, der vedtages af kommunalbestyrelsen.

Nedenstående er et vejledende forslag til en sådan vedtægt for kommunens folkeoplysningsudvalg. I henhold til § 32, stk. 1, i lov nr. 410 af 13. juni 1990 om støtte til folkeoplysning nedsætter X kommunalbestyrelse et folkeoplysningsudvalg.

§ 1. Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til lov om støtte til folkeoplysning, inden for de økonomiske rammer og de retningslinier, som fastsættes af kommunalbestyrelsen.

§ 2. Folkeoplysningsudvalget består af x medlemmer.

Stk. 2. x medlemmer vælges af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer.

Stk. 3. x medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra oplysningsforbund og andre kredse, hvis virksomhed hovedsagelig omfatter undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed for voksne.

Stk. 4. x medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra foreninger, fritids- og ungdomsklubber m.v.

Stk. 5. x medlem udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de lokale handicaporganisationer. Hvis der ingen organisationer er, eller de ikke ønsker sig repræsenteret . . .

Stk. 6. For hvert medlem af folkeoplysningsudvalget udpeges en eller i prioriteret rækkefølge flere stedfortrædere.

§ 3. 2 repræsentanter for ledere, lærere og medarbejdere ved virksomhed inden for de i § 2, stk. 3 og 4, nævnte områder deltager i folkeoplysningsudvalgets møder, således at de to områder er repræsenteret med hver sin repræsentant.

Stk. 2. En repræsentant for ungdomsskolebestyrelserne deltager i folkeoplysningsudvalgets møder.

Stk. 3. En repræsentant for den kommunale forvaltning deltager i folkeoplysningsudvalgets møder.

Stk. 4. Folkeoplysningsudvalget kan tilkalde andre kommunale medarbejdere til drøftelse af særlige spørgsmål.

Stk. 5. Valg af de i stk. 1 nævnte repræsentanter, herunder valg af stedfortrædere, finder sted ved skoleårets start.

§ 4. Medlemmerne af folkeoplysningsudvalget udpeges for en 4-årig periode, svarende til den kommunale valgperiode. Medlemmerne fortsætter, indtil nyvalg har fundet sted.

§ 5. Hvis et medlem af folkeoplysningsudvalget udtræder i løbet af valgperioden eller er inhabil i forhold til en bestemt sag, indtræder stedfortræderen.

Stk. 2. Når et medlem har forfald, kan formanden indkalde stedfortræderen til midlertidigt at tage sæde i udvalget. Har et medlem forfald i mindst 1 måned, skal stedfortræderen indkaldes.

Stk. 3. Er der ved et medlems udtræden af folkeoplysningsudvalget ingen stedfortræder, foretages suppleringsvalg for resten af valgperioden.

§ 6. Der nedsættes underudvalg . . .

§ 7. De i § 3, stk. 1-3, nævnte repræsentanter skal have tilsendt indkaldelse og dagsorden til møderne i folkeoplysningsudvalget. De kan fremsætte forslag og deltager i øvrigt i udvalgets forhandlinger indtil sagens afgørelse. De har ingen stemmeret, men er berettiget til kort at få deres meninger indført i beslutningsprotokollen og medtaget ved beslutningens meddelelse til andre myndigheder. Ved hvert mødes slutning underskrives protokollen af mødets deltagere.

§ 8. Folkeoplysningsudvalget vælger selv sin formand og fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 9. Folkeoplysningsudvalgets møder afholdes for lukkede døre.

Stk. 2. Folkeoplysningsudvalget afholder møde så ofte formanden eller 3 af medlemmerne finder det fornødent. Der afholdes dog møde mindst x gang(e) hvert kvartal.

Stk. 3. Formanden bestemmer tid og sted for møderne og indkalder med mindst 14 dages varsel medlemmerne samt de i § 3, stk. 1-3, nævnte repræsentanter.

Stk. 4. Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender senest x hverdage inden mødet til medlemmerne en dagsorden med eventuelle bilag. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest x dage før mødet afholdes.

Stk. 5. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

Stk. 6. Formanden leder forhandlingerne og afstemninger og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol.

Stk. 7. Formanden drager omsorg for udførelsen af beslutningerne.

§ 10. Folkeoplysningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 2. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 11. Udgifterne ved folkeoplysningsudvalgets og dets underudvalgs virksomhed afholdes af kommunen, der stiller sekretariatsbistand til rådighed.

§ 12. Folkeoplysningsudvalget aflægger hvert år beretning for udvalgets virksomhed overfor kommunalbestyrelsen.

§ 13. Vedtægterne træder i kraft den x. oktober 1990. Folkeoplysningsudvalget består normalt af mellem 9 og 15 medlemmer. Medlemstallet skal være ulige. Da folkeoplysningsudvalgets størrelse må kunne variere efter ønske i den enkelte kommune, overlades det til kommunalbestyrelsen at træffe beslutning om, hvor mange medlemmer kommunens folkeoplysningsudvalg skal bestå af, herunder om det skal have flere end 15 medlemmer.

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer, der skal sidde i folkeoplysningsudvalget. Antallet skal være mindre end halvdelen af udvalgsmedlemstallet.

Kommunalbestyrelsen afgør ud fra de lokale forhold, hvorledes vægtningen skal være områderne imellem. I øvrigt forudsættes, at områderne selv står for udpegningen af deres repræsentanter i folkeoplysningsudvalget, jf. § 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om folkeoplysningsudvalg, hvoraf det fremgår, at opnås der på mødet enighed om valg af medlemmer og stedfortrædere, anses de pågældende for valgt.

Opnås der ikke enighed, vælger kommunalbestyrelsen medlemmerne på grundlag af de på mødet eller senest 7 dage efter dette fremkomne indstillinger fra de pågældende organisationer m.v. Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse sørge for en så bredt sammensat repræsentation for områderne som muligt, samt at klubberne i de kommuner, hvor de findes, sikres en rimelig repræsentation i udvalget.

Findes der ingen lokale handicaporganisationer, eller ønsker disse sig ikke repræsenteret, bør det af vedtægten fremgå, om pladsen/erne skal falde bort, eller om de(n) skal tildeles hovedområderne.

Det anbefales, at der vælges flere stedfortrædere i prioriteret rækkefølge, således et suppleringsvalg i løbet af valgperioden i videst muligt omfang undgås.

Opmærksomheden henledes på, at det eneste krav, der stilles, er, at de pågældende repræsentanter udøver egentlig leder- eller lærer/medarbejdervirksomhed inden for området. Derudover er det forudsat, at hovedområderne vælger hver sin repræsentant.

Kommunalbestyrelsen afgør, hvilken kommunal repræsentant, der skal deltage i folkeoplysningsudvalgets møder.

Der tænkes specielt på repræsentanter fra folkebibliotekerne og den sociale forvaltning. Deltagelse kan kun ske efter anmodning fra folkeoplysningsudvalget. Kredsen af mødedeltagere kan i øvrigt ikke udvides.

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om valgtidspunktet og er således ikke forpligtet til at vælge skoleårets start.

Opmærksomheden henledes på, at det er kommunalbestyrelsen, der på baggrund af en indstilling fra folkeoplysningsudvalget, træffer beslutning om nedsættelse af underudvalg. Det forudsættes, at folkeoplysningsudvalget i forbindelse med sin indstilling beskriver og begrunder ønsket om nedsættelse af underudvalg. Udpegning af medlemmer af underudvalg foretages i øvrigt af folkeoplysningsudvalget.

Folkeoplysningsudvalgets forretningsorden må ikke overskride de rammer, der følger af loven og de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. Forretningsordenen kan f.eks. indeholde bestemmelser om valg af næstformand.

Det anbefales, at der aftales en møderække.

Omfattende bilagsmateriale kan dog fremlægges til gennemsyn på rådhuset eller på et af folkeoplysningsudvalget nærmere fastsat sted.

Bestemmelsen omfatter kun medlemmer og ikke tilforordnede.

Redaktionel note
  • Vejledende forslag til vedtægt for folkeoplysningsudvalget i X kommune er derfor overflyttet til Undervisningsministeriet.
  • (* 1) Ved kongelig resolution af 25. januar 1993 er det besluttet, at sager vedrørende folkehøjskoler, efterskoler m.v., ungdomsskoler, folkeoplysning og voksenuddannelse overføres fra Kulturministeriet til Undervisningsministeriet.