Senere ændringer til forskriften
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om fravigelser fra de almindelige prøveregler ved folkeskolens afsluttende prøver vedrørende elever med særlige behov og fremmedsprogede elever (* 1)


Forord

Denne vejledning beskriver og eksemplificerer de særlige hensyn, der kan tages ved folkeskolens afgangsprøver.

Vejledningen erstatter »Vejledning om mulighederne for at fravige de almindelige prøveregler i forbindelse med handicappede elevers deltagelse i folkeskolens afsluttende prøver« udsendt af Undervisningsministeriet i oktober 1983.

Vejledningen anvendes fra skoleåret 1991/92.

Fra 1. august 1991 ophæves samtidig cirkulære af 10. oktober 1983 om tilladelse til individuel fravigelse af reglerne om gennemførelse af folkeskolens afsluttende prøver samt cirkulæreskrivelse af 22. januar 1982 om tilladelse til individuel fravigelse af reglerne om gennemførelse af folkeskolens afsluttende prøver for fremmedsprogede elever.

Den nye vejlednings kapitel 1 omhandler elever med særlige behov, mens kapitel 2 beskriver mulighederne for fremmedsprogede elever. Beslutningen træffes efter ansøgning af Folkeskoleafdelingen i Undervisningsministeriet efter reglerne i bekendtgørelse nr. 750 af 12. november 1987 om folkeskolens afsluttende prøver m.v. Grundlaget for beslutningen er en konkret vurdering af ansøgningen fra skolen bilagt eventuelle relevante erklæringer fra pædagogisk-psykologisk rådgivningskontor.

Ved arbejdet med vejledningen har det været en grundlæggende overvejelse at lægge flest mulige beslutninger ud til den enkelte skole. En fuldstændig udlægning af kompetencen vil imidlertid kræve en lovændring. Vejledningen rummer dog så mange nye muligheder for hensyntagen, at afdelingen har fundet det hensigtsmæssigt at udsende den nu.

Folkeskoleafdelingen, marts 1991

Knud Larsen

INDHOLDSFORTEGNELSE

KAPITEL 1. Elever med særlige behov

1. Indledning

2. individuelle fravigelser

3. Fravigelser ved udformningen af opgaverne De almindelige skriftlige opgaver Særligt udformede skriftlige prøver Særligt udformede mundtlige prøver på grundlag af skriftligt givne oplæg

4. Fravigelser i forbindelse med prøvens afvikling Forlængelse af tid ved skriftlige prøver Forlængelse af tid ved mundtlige prøver Gennemførelse af mundtlige prøver Bisiddere Kompenserende hjælpemidler Særlige hensyn ved valg af prøvelokalet Udformning af besvarelsen ved skriftlige prøver Udeladelse af dele af prøvestoffet

5. Tilrettelæggelse og gennemførelse af fravigelser Skolens opgaver Ansøgning om fravigelser Ansøgningens indhold Tidsfrister Behandling af ansøgninger i Folkeskoleafdelingen Påtegning på prøvebevis/afgangsbevis

6. Censurering Censurering Særlige opgaveforlæg i forbindelse med skriftlige prøver

KAPITEL 2. Fremmedsprogede elever

1. Indledning

2. Fravigelser Fravigelser fra prøvebestemmelserne Brug af ordbøger

3. Gennemførelse af fravigelser Ansøgning om fravigelser Tidsfrister Behandling af ansøgninger i Folkeskoleafdelingen Påtegning af prøvebevis/afgangsbevis

4. Censurering Censurering Brug af bånd i forbindelse med skriftlige prøver

KAPITEL 1. ELEVER MED SÆRLIGE BEHOV.

1. Indledning.

Når en elev med særlige behov ønsker at deltage i en af folkeskolens afsluttende prøver, kan der kompenseres for elevens handicap ved, at de almindelige betingelser ved prøvens tilrettelæggelse og indhold i et vist omfang fraviges. Men der kan ikke kompenseres ved, at prøvens faglige sværhedsgrad ændres.

Bedømmelsen af disse elevers prøvepræstationer skal således ske efter samme kriterier og på samme faglige niveau, som gælder for alle øvrige elever.

I denne vejledning gennemgås en række forhold og metoder, der kan give disse elever mulighed for at opnå samme vurdering som ikke handicappede elever.

Vejledningen indeholder eksempler på de almindeligeste fravigelser, der hidtil er blevet godkendt. Det er både muligt og acceptabelt at udvikle nye fravigelser, når det overordnede princip om fastholdelse af en prøves faglige sværhedsgrad respekteres.

Tilladelse til at fravige de almindelige prøvebestemmelser gives altid individuelt efter en konkret vurdering af pågældende elevs handicap set i forhold til den givne prøvesituation.

En fravigelse anses for berettiget, når den er en forudsætning for, at eleven kan gennemføre en prøve.

Når en elev bruger særlige hjælpemidler, eksempelvis computer, må dette ikke medføre, at eleven derved får øgede faglige muligheder.

Prøven skal så vidt muligt afholdes på samme vilkår som den forudgående undervisning.

2. Individuelle fravigelser.

I § 40 i bekendtgørelsen om folkeskolens afsluttende prøver af 12. november 1987 gives der i særlige tilfælde mulighed for at fravige de givne regler om afholdelse af prøverne, herunder ændringer af prøveformerne, for elever med handicap.

Fravigelserne vedrører prøvernes indhold, form og rammer samt brugen af hjælpemidler. Den fravigelse, der ønskes, skal i videst muligt omfang afspejle det daglige arbejde i undervisningen. Eleven skal gøres bekendt med indholdet i den givne dispensation inden prøven.

I ganske særlige tilfælde kan mindre dele af prøvestoffet udelades, såfremt eleven i videst muligt omfang på anden måde får mulighed for at demonstrere sin viden eller kunnen på området. For alle fravigelser gælder, at de ikke må medføre, at formålet med prøven ændres, jf. § 1 i prøvebekendtgørelsen.

3. Fravigelser ved udformningen af opgaverne.

3.1 De almindelige skriftlige opgaver

I så stor udstrækning som muligt bør de centralt udarbejdede skriftlige opgaver anvendes i den form, hvori de udsendes.

Ved udarbejdelsen af opgaverne tages der ved valg af typografi, papirfarve, farvetryk m.v. hensyn til, at bl.a. svagsynede elever og elever med læse-stave-vanskeligheder ikke udsættes for unødvendige vanskeligheder ved læsning af opgaven.

3.2 Særligt udformede skriftlige prøver

De centralt udarbejdede skriftlige opgaver kan i fornødent omfang ved Undervisningsministeriets foranstaltning fremstilles i punktskrift eller forstørret tryk, ligesom visse opgavetekster vil kunne blive indtalt på bånd, lagt på diskette eller ændres med hensyn til typografi, farver etc. Originaludgaven udleveres sammen med den ændrede udgave. Se afsnit 6.2.

A. Til blinde elever overføres opgaverne til punktskrift. Til multihandicappede blinde og til senblinde kan opgaverne indtales på lydbånd. I denne forbindelse vurderes det, om der i et opgavesæt findes opgaver, som det vil være praktisk umuligt for den blinde at løse. Hvis dette er tilfældet, kan det være nødvendigt at udelade eller omskrive visse opgaver.

B. Svagtseende elever kan få opgaverne i forstørret udgave (stortryk).

C. Blinde og svagtseende kan desuden, hvor det drejer sig om meget lange tekster, få udleveret lydbånd med opgavetekster indtalt som supplement til opgaven i punktskrift eller på stortryk. For blinde elever medfølger altid lydbånd som supplement til dansk skriftlig fremstilling.

D. For nogle farveblinde kan det være en fordel og i enkelte tilfælde en nødvendighed at få farvetrykte opgaver i sort/hvid udgave.

E. Elever med svære læsevanskeligheder kan få udleveret visse opgavetekster indtalt på lydbånd.

F. Elever med svære bevægevanskeligheder kan få visse opgavetekster indtalt på lydbånd, såfremt vanskelighederne medvirker til at hæmme deres læsning.

3.3 særligt udformede mundtlige prøver på grundlag af skriftligt givne oplæg

A. For hørehæmmede kan lytteteksten ved prøverne i fremmedsprog erstattes af, at læreren læser teksten op, eventuelt på en videooptagelse.

For elever med et dobbeltsidigt høretab af en sådan grad, at det medfører brug af høreapparat, kan denne fravigelse foretages uden ansøgning eller påtegning på afgangsbeviset.

For svært hørehæmmede kan lytteteksten på bånd erstattes af lærerens oplæsning, eventuelt kombineret med brug af mund-håndsystem (MHS).

For svært hørehæmmede og døve med tegnsprog som hovedsprog kan lytteteksten erstattes af en videooptagelse.

B. Elever med svære læsevanskeligheder kan få alle tekster indtalt på bånd. Eleven trækker opgaven i god tid, således at teksten kan indtales inden forberedelsestiden. Den trykte tekst udleveres sammen med båndet.

C. Blinde/svagsynede elever kan få de mundtlige opgaver omsat til punktskrift, lydbånd eller stortryk.

Under overværelse af skolens leder trækker eleven sine opgaver ca. 3 uger før prøvens afholdelse, uden at eleven gøres bekendt med opgaven. Skolen kan således sørge for, at de nødvendige materialer er til rådighed på prøvedagen.

4. Fravigelser i forbindelse med prøvens afvikling.

4.1 Forlængelse af tid ved skriftlige prøver

Til elever med særlige behov kan det være nødvendigt at give forlænget tid til de skriftlige opgaver.

I praksis har en forlængelse på 30 - 40% i de fleste tilfælde vist sig at være tilstrækkelig.

For elever med meget svære handicap kan det være nødvendigt med en endnu større tidsforøgelse.

Når det drejer sig om elever, der hurtigt bliver trætte, samt om store tidsforøgelser i prøveforløbet, kan der indlægges hvile- og spisepauser.

4.2 Forlængelse af tid ved mundtlige prøver

Ved mundtlige prøver, hvortil der er knyttet forberedelse, kan forberedelsestiden forlænges af hensyn til den praktiske gennemførelse af prøven.

4.3 Gennemførelse af mundtlige prøver

A. Elever med uforstålig tale skal have mulighed for at nedskrive deres fremstilling eller benytte tolk. Hvis de tillige har motoriske skrivevanskeligheder, kan kommunikationen eventuelt gennemføres med computerbaserede hjælpemidler.

B. Svært hørehæmmede og døve kan bruge tegnsprog ved prøverne. I sprogfag kan der anvendes en skriftlig dialog i stedet for en mundtlig.

Samtalen på det fremmede sprog kan i disse tilfælde gennemføres som skriftlig dialog, f.eks. ved hjælp af skrivetelefon eller computer.

C. Stammere, som ved prøven ikke kan få ordene frem, skal have mulighed for at nedskrive deres fremstilling.

4.4 Bisidder

Ved visse handicap kan der i hele eller en del af prøvetiden ved såvel skriftlige som mundtlige prøver være en bisidder til stede.

Bisidderen bør være i besiddelse af de fornødne faglige kvalifikationer og så vidt muligt være bekendt med eleven, arbejdsformen og eventuelle hjælpemidler.

Bisidderen udpeges af skolens leder, eventuelt efter samråd med pædagogisk-psykologisk rådgivningskontor eller amtets konsulent på det pågældende område.

Bisidderen må aldrig tage selvstændigt initiativ, men kun handle efter eksaminandens direkte anvisninger.

A. For motorisk handicappede gælder, at det som regel vil være en praktisk hjælper, der er behov for. Hjælperen skal være fortrolig med de hjælpemidler, som eleven skal bruge ved prøven, f.eks. instrumenter eller tegneredskaber.

B. Ved mundtlige prøver for hørehæmmede er bisidderens funktion at formidle kommunikationen mellem eleven på den ene side og lærer/censor på den anden.

Bisidderen skal sikre, at der ikke sker sproglige misforståelser, og at eleven får fornøden tid og ro til sin besvarelse.

Bisidderen må beherske de hjælpemidler, som eleven er fortrolig med og benytter sig af. Det er oftest tegnsprog og mund-hånd-systemet.

C. Ved mundtlige prøver kan stammere have behov for en bisidder som tryghedsskabende faktor og med mulighed for at yde en direkte kommunikativ hjælp.

D. Til blinde og svagtseende elever benyttes bisidderen som »seende assistance«. Bisidderen har følgende opgaver:

1. Bisidderen skal ved de prøver, hvor brug af ordbøger, matematiske tabeller og lignende er tilladt, oplæse, hvad eleven ønsker slået efter.

2. Bisidderen skal ved renskrivning på skrivemaskine eller computer oplæse de sidst skrevne ord, når eleven ønsker at få at vide, hvor langt han er kommet.

3. Bisidderen skal i alle fag, når renskrivningen er færdig, læse den samlede besvarelse højt for eleven, for at denne kan konstatere og rette eventuelle fejl.

Når en punktskriftsopgave er udleveret, har eleven ret til at læse den op for bisidderen, der sammenholder ordlyden med originaludgaven og eventuelle ændringer i den trykte tekst.

Ved forberedelsen til mundtlige prøver, hvori der indgår brug af ordbog, formelsamling o.l., kan en bisidder oplæse ønskede afsnit efter elevens anvisning.

E. Elever med svære læsevanskeligheder kan ved de praktiske prøver få tilladelse til, at en bisidder læser de instruktioner, der er nødvendige.

Ved prøven i færdighedsregning kan der i særlige tilfælde gives tilladelse til, at en tilsynsførende læser enkelte ord for eleven.

4.5 Kompenserende hjælpemidler

Eleven har ret til at bruge de hjælpemidler, der anvendes til daglig i faget. Eventuel særlig tilpasning til prøvesituationen foretages i samarbejde med pædagogisk-psykologisk rådgivningskontor eller konsulenten for området.

4.6 Særlige hensyn ved valg af prøvelokalet

Elever med særlige behov skal undertiden sidde i særskilt lokale til en prøve:

A. Når der er bisidder, og når der bruges båndoptager, skrivemaskine, computer eller andre forstyrrende elementer.

B. Når akustiske eller andet vanskeliggør situationen væsentligt for eleven.

C. Når prøverne tidsforskydes. Hvis læreren skal diktere først til klassen og derefter til den handicappede, skal der være opsyn med eleven, mens klassen gennemfører prøven. Dette kan gøres uden ansøgning.

Det påhviler skolen at sørge for særskilt prøvelokale med sædvanligt tilsyn. Hvis eleven har fået tilladelse til at benytte bisidder, skal der foruden bisidderen kun være een tilsynsførende.

4.7 Udformning af besvarelsen ved skriftlige prøver

A. Der kan gives tilladelse til, at skriftlige opgaver afleveres ved brug af det hjælpemiddel, eleven anvender til daglig. Eksempelvis kan blinde punktlæsende elever få tilladelse til at aflevere folkeskolens skriftlige afgangsprøver på punktskrift.

I ansøgninger om indskrivning på maskine eller computer oplyses om maskinens og tekstbehandlingsprogrammets indbyggede funktioner.

B. For så vidt angår folkeskolens afgangsprøve i regning/matematik, kan der ligeledes gives tilladelse til, at besvarelsen af færdighedsregning afleveres på punktskrift. I problemregning kan opgaven afleveres maskinskrevet kombineret med gummitavle til brug for aflevering af tegninger og koordinationstavle til brug for aflevering af grafer. Tavlen affotograferes.

C. En elev, som på grund af eksempelvis særdeles store bevægelsesvanskeligheder arbejder så langsomt, at vedkommende elev selv med forlænget prøvetid ikke kan nå at renskrive sin besvarelse i skriftlig fremstilling i dansk eller i regning/matematik, kan få tilladelse til, at bedømmelsen helt eller delvis sker på grundlag af kladden.

D. Ved folkeskolens afgangsprøve i dansk kan svært motorisk handicappede elever og elever med svære læse-stavevanskeligheder, der ikke er i stand til at aflægge den skriftlige del af prøven, få tilladelse til alene at aflægge den mundtlige del af prøven.

E. Diktering.

Hørehæmmede elever kan få tilladelse til, at diktering ved prøven i dansk, retstavning, foregår med forskellige grader af hjælp afhængig af handicappets omfang.

1. Læreren dikterer teksten 3 gange.

2. Læreren dikterer med brug af mund-hånd-system (MHS).

3. Læreren gengiver først teksten på tegnsprog. Derefter dikteres med brug af MHS og/eller tegnsprog.

4.8 Udeladelse af dele af prøvestoffet

For visse handecap gælder det, at det reelt vil være umuligt at gennemføre en prøve, såfremt det kræves, at eleven skal kunne se, høre eller læse opgaven samt yde en besvarelse efter de i øvrigt gældende regler.

Det drejer sig her om situationer, hvor det ikke ved anvendelse af særlige handicapkompenserende foranstaltninger, ændring af prøveformen eller brug af et andet fremstillings- eller kommunikationsmedium er muligt at prøve eleven i det pågældende stof.

For blinde elever er det således ikke muligt at inddrage billedanalyse i prøven, og hvor det drejer sig om elever med svær hørenedsættelse, vil det ikke være muligt at stille krav om mundtlig udtryksfærdighed i almindelig forstand.

5. Tilrettelæggelse og gennemførelse af fravigelser.

5.1 Skolens opgaver

Skolens indsats i forbindelse med handicappedes deltagelse i prøver sker i et nært samarbejde med eleven og forældrene. »Skolen« opfattes her i videste betydning: skolelederen, der har ansvaret for hele forløbet, lærere og pædagogisk-psykologisk rådgivningskontor, herunder psykologer, konsulenter og eventuelt anden ekspertise som læge, ergo- og fysioterapeut, socialrådgiver samt skole- eller studievejleder.

Det er skolens opgave at oplyse elever og forældre om de almindelige prøveregler og om mulighederne for at fravige disse, samt hvilke konsekvenser en eventuel godkendt fravigelse vil få, jf. punkt 5.6 »Påtegning af afgangsbevis« og 6.1 »Censurering«. Skolen skal give denne orientering så tidligt som muligt, således at elever og forældre kan få lejlighed til i undervisningsforløbet at vurdere eventuelle fordele eller ulemper ved en fravigelse fra reglerne.

Da prøven i videst muligt omfang skal afspejle den daglige undervisning med de hensyn, som elevens særlige behov kræver, anbefales det at arrangere en prøvelignende situation, hvor det erfares, om der er behov for forlænget tid til skriftlige prøver, længere forberedelsestid ved mundtlige prøver, særlige hjælpemidler, bisidder osv.

En sådan afprøvning af prøvesituationen og drøftelse med alle implicerede parter er som regel tilstrækkeligt grundlag for en beskrivelse af behovet for fravigelse.

5.2 Ansøgning om fravigelser

Ansøgning om fravigelser fra de almindelige regler skal indsendes til Undervisningsministeriet, Folkeskoleafdelingen, Folkeskolens Afsluttende Prøver, Frederiksholms Kanal 26 B, 1220 København K.

5.3 Ansøgningens indhold

Skolens leder fremsender ansøgningen, der skal indeholde oplysning om:

 • 1) Begrundelse for ansøgningen og eventuelt tidligere givne godkendelser.
 • 2) Fag og prøve.
 • 3) Fravigelsens form og omfang.

Ud over en vurdering af behovet for at fravige de almindelige prøveregler skal ansøgningen dokumenteres af pædagogisk-psykologisk rådgivningskontor - eventuelt med bistand af andre sagkyndige. Udtalelsen må bygge på en vurdering af elevens aktuelle funktionshæmning i forhold til prøvens krav. Hvis en skole sender ansøgninger fra flere elever i samme prøvetermin, skrives der særskilt ansøgning for hver elev.

5.4 Tidsfrister

Ansøgningen fremsendes senest den 1. februar for prøver i maj-juni prøveterminen og senest den 1. oktober for prøver i november-januar prøveterminen. For at opnå en rimelig tid til behandling af ansøgningerne er det vigtigt, at de indsendes så tidligt som muligt, gerne i løbet af efteråret i det skoleår, hvor prøven skal afholdes. Ministeriet får derved mulighed for at vejlede i forhold vedrørende prøven.

5.5 Behandling af ansøgninger i Folkeskoleafdelingen

Ministeriet indhenter i forbindelse med behandlingen af de enkelte ansøgninger supplerende oplysninger i det omfang, det skønnes nødvendigt.

Ministeriets afgørelse meddeles skolen, der herefter må sikre sig, at eleven og forældrene bliver gjort bekendt med afgørelsen.

Godkendelsen gælder kun den aktuelle prøvetermin. Såfremt en godkendt fravigelse, herunder medvirken af bisidder ikke benyttes, meddeles dette skriftligt til ministeriet.

5.6 Påtegning af prøvebevis/afgangsbevis

Samtidig med at ministeriet godkender fravigelser, som nævnt i denne vejledning, vil det blive meddelt, hvorledes påtegning om fravigelse skal ske på prøvebeviset/afgangsbeviset. Ordlyden heraf vil typisk være følgende:

»Undervisningsministeriet har givet tilladelse til, at ......(elevens navn) .... i forbindelse med prøven i ... har fået ... (eks. forlænget prøvetid, bisidder etc.)».

6 Censurering.

6.1 Censurering

Censurering sker på samme grundlag og med samme censor som for de øvrige elever, dog skal specielle skriftlige besvarelser, f.eks. punktskriftbesvarelser, fremsendes til bedømmelse i ministeriet.

Ved mundtlige prøver sendes kopi af ministeriets tilladelse til fravigelse til censor sammen med prøveopgaverne. Ved skriftlige prøver skal tilladelsen sendes til censor sammen med opgavebesvarelsen.

6.2 Særlige opgaveforlæg i forbindelse med skriftlige prøver

Ministeriet sørger for, at særlige opgaveforlæg i forbindelse med skriftlige prøver fremsendes til skolen i god tid inden prøvens afholdelse.

KAPITEL 2. FREMMEDSPROGEDE ELEVER.

1. Indledning.

Når en fremmedsproget elev ønsker at deltage i en af folkeskolens afsluttende prøver, kan der, når særlige forhold taler for det, gives tilladelse til fravigelser fra de almindelige betingelser.

Man bør nøje overveje, om en fravigelse fra prøven vil være en fordel for eleven, inden man søger, idet det skal fremgå af en påtegning på prøvebeviset, at eleven har fået tilladelse til at fravige prøvebestemmelserne.

Fravigelse bør derfor enten være en nødvendighed for eleven for at kunne klare prøven eller give eleven en rimelig forbedring af det opnåede standpunkt.

2. Fravigelser.

2.1 Fravigelser fra prøvebestemmelserne

Tilladelse til at fravige de almindelige bestemmelser gives i form af:

Udvidet forberedelsestid ved de mundtlige prøver.

Udvidet prøvetid i skriftlig dansk, skriftlig regning/matematik, skriftlig engelsk og skriftlig tysk.

Brug af bånd, hvor tekstoplægget til regning/matematik og skriftlig fremstilling er indtalt.

Der vil derimod ikke kunne gives tilladelse til oversættelse af opgaver til elevernes modersmål eller til medvirken af tolk ved prøverne, ligesom der ikke vil blive givet tilladelse til, at elever indstiller sig til enkelte discipliner inden for et fag.

2.2 Brug af ordbøger

For så vidt angår anvendelse af ordbøger, kan de fremmedsprogede elever fremtidig uden forudgående ansøgning anvende følgende ordbøger:

Ved folkeskolens afgangsprøve og udvidede afgangsprøve i dansk, regning/matematik og fysik/kemi kan fremmedsprogede elever ud over de ordbøger, som er tilladt for alle elever, tillige anvende ordbøger fra dansk til deres modersmål og fra deres modersmål til dansk, eventuelt via et tredje sprog. Det samme er tilfældet ved folkeskolens udvidede afgangsprøver i engelsk og tysk.

3. Gennemførelse af fravigelser.

3.1 Ansøgning om fravigelser

Ansøgning om fravigelse fra de almindelige regler skal indsendes til Undervisningsministeriet, Folkeskoleafdelingen, Folkeskolens Afsluttende Prøver, Frederiksholms Kanal 26 B, 1220 København K.

Skolens leder fremsender ansøgningen, der skal være begrundet, samt beskrive det ønskede omfang af fravigelsen.

3.2 Tidsfrister

Ansøgningen fremsendes senest den 1. februar for prøver i maj-juni prøveterminen og senest den 1. oktober for prøver i november-januar prøveterminen.

For at opnå en rimelig tid til behandling af ansøgningerne er det vigtigt, at de indsendes så tidligt som muligt, gerne i løbet af efteråret i det skoleår, hvor prøven skal afholdes. Ministeriet får derved mulighed for at vejlede i forhold vedrørende prøven.

3.3 Behandling af ansøgninger i Folkeskoleafdelingen

Ministeriet indhenter i forbindelse med behandlingen af de enkelte ansøgninger supplerende oplysninger i det omfang, det skønnes nødvendigt.

Ministeriets afgørelse meddeles skolen, der herefter må sikre sig, at eleven og forældrene bliver gjort bekendt med afgørelsen.

Godkendelsen gælder kun den aktuelle prøvetermin. Såfremt en godkendt fravigelse ikke benyttes, meddeles dette skriftligt til ministeriet.

3.4 Påtegning af prøvebevis/afgangsbevis

Samtidig med at ministeriet godkender fravigelser, som nævnt i denne vejledning, vil det blive meddelt, hvorledes påtegning om fravigelse skal ske på prøvebeviset/afgangsbeviset. Ordlyden heraf vil typisk være følgende:

 

 »Undervisningsministeriet har givet tilladelse til, at ... (elevens 

  navn) .....i forbindelse med prøven i ... har fået ..... (eks. 

  forlænget prøvetid etc.)». 

4. Censurering.

4.1 Censurrering

Censurering sker på samme grundlag og med samme censor for de øvrige elever.

Ved mundtlige prøver sendes kopi af ministeriets tilladelse til fravigelse til censor sammen med prøveopgaverne. Ved skriftlige prøver skal tilladelsen sendes til censor sammen med opgavebesvarelsen.

4.2 Brug af bånd i forbindelse med skriftlige prøver

Ministeriet sørger for, at indtalte bånd i forbindelse med skriftlige prøver fremsendes til skolen i god tid inden prøvens afholdelse.

Bilag

Folkeskoleafdelingens skrivelse af 11. marts 1991

(Til skolerne og de pædagogisk-psykologiske rådgivningskontorer)

Hermed fremsendes en revideret vejledning vedrørende fravigelser fra de almindelige prøveregler ved folkeskolens afsluttende prøver.

Vejledningen anvendes fra skoleåret 1991/92 og vedrører elever med særlige behov samt fremmedsprogede elever.

Vejledningen erstatter vejledningen udsendt i 1983. Fra 1. august 1991 ophæves samtidig cirkulære af 10. oktober 1983 om tilladelse til individuel fravigelse af reglerne om gennemførelse af folkeskolens afsluttende prøver samt cirkulæreskrivelse af 22. januar 1982 om tilladelse til individuel fravigelse af reglerne om gennemførelse af folkeskolens afsluttende prøver for fremmedsprogede elever.

Det er ønsket, at vejledningen kan inspirere skolerne og de pædagogisk-psykologiske rådgivningskontorer til i et frugtbart samarbejde at etablere de nødvendige betingelser for elevernes deltagelse i prøverne.

Det er også ønsket, at vejledningen kan inspirere til overvejelser og evt. afprøvninger af nye muligheder for eleverne. Vi ser gerne at dette sker i samarbejde med Undervisningsministeriets konsulenter.

Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at takke alle, der har ydet bidrag til udformningen af den ny vejledning.

Med venlig hilsen

Knud Larsen

Redaktionel note
 • Tlf.: 33 92 55 05.
 • Pædagogisk kontor 2 (elever med særlige behov og fremmedsprogede elever).
 • Spørgsmål om vejledningens indhold kan rettes til:
 • Tlf.: 33 92 55 05
 • Pædagogisk kontor 1 (Folkeskolens Afsluttende prøver).
 • Tlf.: 33 92 53 43,
 • Pædagigisk kontor 2 (elever med særlige behov og fremmedsprogede elever).
 • Undervisningsministeriet, Folkeskoleafdelingen:
 • (* 1) Spørgsmål om vejledningens indhold kan rettes til: