Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skole- og lærervejledning ved anvendelse af bedømmelsesplaner

Herved udsendes skole- og lærervejledning ved anvendelse af bedømmelsesplaner inden for de tekniske hovederhvervsområder, jfr. bekendtgørelse nr. 542 af 12. november 1981, udarbejdet efter drøftelse med Dansk Teknisk Lærerforening og Sammenslutningen af ledere af tekniske skoler.

Vejledningen omfatter forhold vedr. både efg-basisuddannelserne som efg-2. dels-uddannelserne.

 

 Indholdsfortegnelse: 

 A. formålet med at gennemføre en bedømmelse. 

 1. Basisuddannelse........................................  side 2 

 2. 2. dels-uddannelse.....................................  side 2 

 B. Grundlaget for at gennemføre en bedømmelse. 

 1. Målbeskrivelser i kursusplanen.........................  side 2 

 2. Bedømmelsesformen......................................  side 2 

 3. Bedømmelsestidspunkter.................................  side 2 

 4. Bedømmelsesbetegnelser.................................  side 2 

 5. Specialpædagogiske støtte..............................  side 2 

 C. Meddelelser om bedømmelsesresultater. 

 1. Basisuddannelse........................................  side 3 

 2. 2. dels-uddannelse.....................................  side 3 

 D. Faglige repræsentanters overværelse af skolens 

  bedømmelser............................................  side 3 

 E. Afholdelse af faglig prøve/faglig bedømmelse...........  side 3 

 F. Fælles bedømmelsesplaner for lærlinge- og 

  efg-uddannelser........................................  side 4 

 G. Papirgange.............................................  side 4 

P. d. v.

Peter Grünbaum

Uddannelseskonsulent

A. Formålet med at gennemføre en bedømmelse

A 1: Basisuddannelse

Ved basisuddannelsens begyndelse gøres eleverne bekendt med bedømmelsesplanen. Formålet med bedømmelsen i basisuddannelsen er at give grundlag for elevens valg af uddannelsesområde. Dvs. valget er elevens, men læreren skal/kan bl.a. gennem sine bedømmelser af eleven vejlede og råde eleven for dermed at medvirke til et hensigtsmæssigt erhvervsvalg. Bedømmelsen har dog også en sædvanlig indlæringspædagogisk funktion som intern evaluering, og kan endvidere udløse specialpædagogisk støtte, jfr. afsnit B.5.

Ved at eleven gennemfører en række opgavesituationer, hvor såvel interesse som evner afprøves, skaffer eleven sig grundlag for at foretage såvel linievalg som valg af 2. dels-uddannelse.

A 2: 2. dels-uddannelse

I 2. dels-uddannelsen gøres eleverne bekendt med bedømmelsesplanen ved begyndelsen af 1. skoleophold.

Formålet med bedømmelsen i 2. dels-uddannelsen er at give grundlag for udstedelse af vejledning, skoleerklæring og uddannelsesbevis samt at iværksætte eventuel støtteundervisning, jfr. afsnit B.5.

Eleven tilskyndes til at anvende den løbende bedømmelse i sit uddannelsesvalg, dvs. hvor 2. dels-uddannelsen er trindelt.

Eleven skal bedømmes løbende i det enkelte skoleophold med henblik på at vurdere, om der er behov for støtte i form af supplerende faglig oplæring i virksomheden og/eller supplerende undervisning på skolen. Der kan være tale om initiativer, enten i forbindelse med det skoleophold, der er under gennemførelse eller ekstra skoleophold eller dele heraf.

B. Grundlaget for at gennemføre en bedømmelse

B 1: Målbeskrivelser i kursusplanen

Det er vigtigt, at eleven får gennemgået målbeskrivelserne fra kursusplanen i starten af undervisningen såvel i basisuddannelsen som de enkelte skoleophold i 2. delsuddannelsen.

Eleven orienteres ligeledes om, hvornår der foretages interne og eksterne bedømmelser, jfr. bedømmelsesplanens beskrivelse heraf.

B 2: Bedømmelsesform

Læreren bedømmer elevens opgaveløsninger og drøfter resultatet med eleven, så han/hun bliver opmærksom på stærke og svage sider.

Såfremt eleven har løst en opgave med et mindre tilfredsstillende resultat, skal der tages stilling til, hvorledes dette kan afhjælpes. Der kan f.eks. blive tale om at gentage opgaven, tage emnet op igen senere o.lign. Bedømmelsen må ikke anvendes som et disciplinærmiddel, og fravær kan ikke i sig selv begrunde dårligere bedømmelse.

Eventuelle problemer med fravær må løses efter de derom givne retningslinier, jfr. cirkulæreskrivelser V-489 af 15. januar 1981 om Retningslinier vedrørende mødepligt til efg-undervisningen og I-407 af 15. august 1985 vedrørende efg-elevers forsømmelse.

B 3: Bedømmelsestidspunkter

Den enkelte lærer skal igennem hele undervisningsforløbet bedømme eleven. Der skal foretages bedømmelser inden for al obligatorisk undervisning.

Bedømmelsesresultater påføres kun på beviser (såvel for gennemført basisuddannelse som for 2. dels-uddannelsen) i den udstrækning, beviset har rubrikker hertil.

Helhedsbedømmelser, der involverer flere lærere, aftales tilrettelagt på passende tidspunkter under skoleopholdet, så eleven kan få mest mulig udbytte af bedømmelsen. Det er skolens ledelse, der i samarbejde med lærerne tilrettelægger undervisningen således, at bedømmelsesplanens intentioner kan realiseres og et bedømmelsesresultat opnås.

B 4: Bedømmelsesbetegnelser

Det vil være angivet i bedømmelsesplanen, hvilken karakterskala læreren skal anvende i sin bedømmelse af eleven, jfr. V-679 og V-680 begge dateret 18. marts 1985.

For god ordens skyld skal det bemærkes, at en helhedsbedømmelse ikke er udtryk for et gennemsnit, men de involverede lærere skal sammen nå frem til helhedsbedømmelsen.

B 5: Specialpædagogisk støtte

Uddrag af vejledende retningsliner om specialpædagogisk støtte til elever med særlige forudsætninger:

Ingen ansøger kan afvises som følge af, at vedkommende har et fysisk eller psykisk handicap eller en ikke dansk sproglig, kulturel eller etnisk baggrund.

Elever med særlige forudsætninger, der er optaget i uddannelserne, har ret til at blive tilbudt specialpædagogisk støtte på et så tidligt tidspunkt i uddannelsen, at de ikke forlader uddannelsen i utide eller får uddannelsen forsinket uden at være blevet hjulpet. Støtten kan gives på ethvert trin i uddannelsen, dvs. såvel under basisuddannelsen som 2. dels-uddannelsen. Skolen kan ikke undlade at tilbyde elever, der har behov derfor, specialpædagogisk støtte i den første del af basisuddannelsen med henvisning til kursusplanens opbygning eller til, at den ikke er fagspecifikt udformet.

Specialpædagogisk støtte kan bl.a. omfatte tilpasning af undervisningsmaterialer og læremidler, specialundervisning (særlig tilrettelagt undervisning), supplerende undervisning, sygeundervisning, tekniske hjælpemidler og uddannelsestolk.

Forpligtelsen til at afholde udgifterne i forbindelse med specialpædagogisk støtte påhviler skolen, såvel under skoleophold som i praktikperioder. Specialpædagogisk støtte under virksomhedsophold ydes i samråd med praktikvirksomhe- den/læremesteren.

Grundlaget for planlægning af og tilbud om specialpædagogisk støtte vil naturligt være en første samtale mellem eleven og læreren i faget. Initiativet kan både komme fra eleven og læreren, men da der ofte er tale om forhold, der vedrører flere fag eller forhold i praktikpladsen, bør også elevens sædvanlige studievejleder inddrages på et tidligt tidspunkt.

Elevens inddrages i tilrettelæggelsen af tilbud om støtte, således at han/hun får sikret væsentlig indflydelse på støttens omfang, form og indhold.

C. Meddelelser om bedømmelsesresultater

Skolen oplyser eleven og eventuelt forældremyndighedens indehaver om afgivne bedømmelser efter bedømmelsesplanerne. Skolen må ikke oplyse om bedømmelsen af eleven til andre. Undtaget herfra er dog dels fagets repræsentanter, såfremt de har overværet bedømmelsen, dels virksomheden, der får vejledningen vedr. de enkelte skoleophold og skoleerklæringen, dels det faglige udvalg, der får skoleerklæringen.

C 1: Basisuddannelse

Når eleven har gennemført basisuddannelsen, har han/ hun krav på at få udstedt et uddannelsesbevis for den gennemførte basisuddannelse.

Det fremgår af det enkelte hovederhvervsområdes bedømmelsesplan, hvor detaljeret uddannelsesbeviset er.

Såfremt eleven ikke har gennemført hele basisuddannelsen, har eleven ret til at få den gennemførte del dokumenteret.

C 2: 2. dels-uddannelse

for 2. dels elevernes vedkommende skal der efter hvert skoleophold udstedes en Vejledning. Et eksempel på denne blanket er optrykt i den enkelte bedømmelsesplan, og blanketterne rekvireres hos det faglige udvalg.

Vejledningen skal overfor elev og praktikvirksomhed give den fornødne orientering om, hvilke behov eleven har for supplerende faglig oplæring i virksomheden og/eller supplerende undervisning på skolen. Har eleven gennemført skoleopholdet tilfredsstillende, dvs. uden behov for støtte efter skoleopholdets afslutning, krydses der af i den relevante rubrik. Yderligere registrering af fravær eller andre personlige oplysninger meddeles ikke via Vejledning.

Hensigten med Vejledningen er at sikre, at eleven kan følge med i det kommende skoleophold under almindelige betingelser. Skolen må derfor inden/ved næste skoleopholds start orientere sig om, hvorvidt eleven har fået dækket de behov for supplerende faglig oplæring i virksomheden og/eller supplerende undervisning på skolen, der måtte være angivet på Vejledningen på grundlag af skolens bedømmelse af det foregående skoleophold.

I forbindelse med afslutningen af sidste skoleophold skal det bedømmes, om eleven har opfyldt slutmålene for den skolemæssige del af uddannelsen.

Såfremt dette er tilfældet, kan skolen udstede skoleerklæringen til eleven og med kopi til virksomheden og det faglige udvalg. Skoleerklæringen er en del af det faglige udvalgs grundlag for at udstede uddannelsesbevis. Finder skolen, at dette ikke er tilfældet, skal den i stedet udfylde en Vejledning med angivelse af, hvad der skal til for at hjælpe eleven op på det nødvendige niveau.

D. Faglige repræsentanters overværelse af skolens bedømmelser

Skolerne bedømmer elevernes udbytte af undervisningen. Fagets repræsentanter kan overvære bedømmelserne, dvs. fagets repræsentanter har ret til/krav på at være til stede i forbindelse med bedømmelserne.

Det vil i den enkelte bedømmelsesplan være beskrevet, om faget ønsker at benytte sig heraf og nærmere aftale træffes i henhold hertil, herunder tilsendelse af klasselister til orientering.

Læreren kan drøfte sin bedømmelse med repræsentanterne og i forståelse med disse finde frem til, hvordan et støttebehov kan afhjælpes.

Der sker dog i den forbindelse ikke nogen ændringer i ansvarsplaceringen, idet det fortsat er på skolens ansvar, at Vejledningen og senere Skoleerklæringen men de faglige repræsentanter kan være værdifulde bidragydere ved den nærmere fastlæggelse af, hvad der kan/skal gøres for at forbedre elevens standpunkt.

E. Afholdelse af faglig prøve/faglig bedømmelse

For så vidt angår fagets afholdelse af afsluttende faglig prøve/faglig bedømmelse, vil denne være beskrevet i bedømmelsesplanen, hvis det faglige udvalg har ønsket at indføre en sådan. Der henvises til den udsendte V-727 af 11. august 1986.

F. Fælles bedømmelsesplaner for lærlinge- og efg-uddannelser

Med den øgede samlæsning mellem efg-elever og lærlinge har der været behov for et samarbejde bedømmelsesreglerne for de to uddannelsesformer. Direktoratet udsendte V-680 af 18. marts 1985 som grundlag herfor, og der vil fremover komme en række bedømmelsesplaner fælles for efg-elever og lærlinge.

G. Papirgange

Når en bedømmelsesplan er godkendt i direktoratet for erhvervsuddannelserne bliver den trykt og udsendt af direktoratet til de skoler, der har det pågældende uddannelsestilbud.

Blanketter og beviser rekvireres i de faglige udvalg/ erhvervsuddannelsesudvalg.

I øvrigt henvises til bekendtgørelse nr. 542 af 12. november 1981 om bedømmelse af eleverne og om uddannelsesbeviser i de tekniske hovederhvervsområder inden for de erhvervsfaglige grunduddannelser og hæftet om Udarbejdelse af bedømmelsesplaner, maj 1984.

Officielle noter

Ingen