Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bekæmpelse af kartoffelbrok


I medfør af lov nr. 190 af 9. maj 1984 om planteskadegørere og til gennemførelse af De europæiske Fællesskabers rådsdirektiv nr. 69/464/EØF af 8. december 1969 om bekæmpelse af kartoffelbrok fastsættes:

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved

1. Kartoffelbrok:

1. Den svampesygdom, som fremkaldes af Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.

2. Kartoffelsorter, resistente (modstandsdygtige) over for kartoffelbrok:

Sorter af kartofler, som ved angreb af Synchytrium endobioticum reagerer således, at der ikke kan påregnes sekundære infektioner.

3. Angrebne arealer:

Arealer, i hvilke der på mindst een plante er konstateret symptomer på kartoffelbrok.

4. Sikkerhedszone for kartoffelbrok:

Et fastsat område omkring angrebne arealer, der undergives visse dyrkningsmæssige begrænsninger m.m. til sikring mod udbredelse af kartoffelbrok til andre områder.

Stk. 2. Statens plantetilsyn fastsætter de nærmere grænser for et angrebet areal og fastsætter udstrækningen af sikkerhedszonen omkring arealet.

Kontrolmyndighed

§ 2. Kontrollen med overholdelsen af denne bekendtgørelse udøves af statens plantetilsyn, Gersonsvej 13, 2900 Hellerup (telefon nr. (01) 62 07 87, i det følgende kaldt tilsynet.

Besiddelse af kartoffelbrokkens smitstof

§ 3. Det er forbudt at indføre, opbevare eller dyrke kartoffelbrokkens smitstof eller i andet øjemed end nævnt i § 4, stk. 3, at fjerne planter eller plantedele, der er eller formodes at være angrebet af kartoffelbrok, fra det sted, hvor de findes.

Stk. 2. Dette forbud omfatter ikke laboratorier og forsøgsstationer i plantekultur m.m., der har til opgave at undersøge kartoffelbrok og kartoffelsorters modstandsdygtighed over for sygdommen.

Anmeldelse af fund af kartoffelbrok

§ 4. Brugere af haver og marker, hvor kartoffelplanter eller andre planter af natskyggefamilien er angrebet eller formodes at være angrebet af kartoffelbrok, skal straks foretage anmeldelse herom til tilsynet. Anmeldelsen skal indeholde en nøjagtig angivelse af findestedet.

Stk. 2. Samme anmeldelsespligt påhviler enhver, der finder angreb på kartoffelknolde, der er eller formodes at være kartoffelbrok. Anmeldelsen skal, i det omfang det er muligt, indeholde oplysning om, hvorfra de pågældende kartoffelknolde hidrører.

Stk. 3. Den anmeldelsespligtige skal opbevare det materiale, som anses for smittet (normalt kartoffeltoppe eller opgravede kartoffelknolde) i lukket beholder, indtil det afhentes af tilsynet. Materialet kan dog i stedet indsendes til tilsynet i forsvarligt lukket emballage.

Stk. 4. Findes under optagning eller opgravning af kartofler knolde, som er angrebet eller formodes at være angrebet af kartoffelbrok, afmærkes findestedet, og optagningen standses, indtil nærmere anvisning er givet fra tilsynet.

Officiel undersøgelse af fund

§ 5. Når tilsynet har modtaget anmeldelse om angreb eller formodning om angreb af kartoffelbrok, iværksætter tilsynet en undersøgelse for at konstatere, om der er tale om kartoffelbrok og for at afgøre angrebets udbredelse og fastsætte grænserne for det angrebne areal og fastsætte en sikkerhedszone.

§ 6. Tilsynet underretter anmelderen og ejeren eller brugeren af et anmeldt areal om, hvorvidt angreb af kartoffelbrok er konstateret i det foreliggende tilfælde. I bekræftende fald meddeles afgrænsningen af det angrebne areal og hvilke foranstaltninger, der skal iagttages som led i bekæmpelsen. På tilsvarende måde underrettes ejere eller brugere af arealer i sikkerhedszonen om afgrænsningen af denne zone og om påbudte foranstaltninger for arealer i sikkerhedszone.

Bestemmelser om angrebne kartoffelknolde og -planter

§ 7. Kartoffelknolde, der er angrebet, og kartoffelknolde og kartoffeltoppe i øvrigt, der stammer fra det areal, som afgrænses som angrebet, jfr. § 6, skal tilintetgøres, medmindre tilsynet efter inspektion og evt. foretagelse af desinfektion eller lignende foranstaltninger meddeler undtagelse fra kravet herom.

Stk. 2. Såfremt det ikke kan konstateres, hvorfra angrebne knolde i et høstet parti hidrører, skal hele det pågældende parti betragtes som angrebet.

Stk. 3. Tilintetgørelse og desinfektion foretages efter tilsynets anvisninger af ejeren eller brugeren, medmindre andet fastsættes af tilsynet i det enkelte tilfælde.

Bestemmelser om angrebne arealer og arealer i sikkerhedszone

Om dyrkning af kartofler

§ 8. angrebne arealer er det forbudt at dyrke og nedkule kartofler af enhver art. Arealerne skal ligeledes holdes fri for selvgroede kartofler.

§ 9. arealer i sikkerhedszone må kun dyrkes og nedkules kartofler af sorter, der er anført som resistente overfor kartoffelbrok i den i § 18 nævnte fortegnelse. Efter evt. forekomst af nye biotyper af kartoffelbrok i Danmark skal resistensen være overfor den type, der er konstateret i området.

Stk. 2. Avlen skal hvert år ske på indkøbte, godkendte læggekartofler. Som dokumentation for købet skal avleren opbevare de officielle mærkesedler og plomber for læggekartoflerne i 2 år efter købet og på begæring forevise dem for tilsynet. For læggekartofler leveret fra avler til avler skal i stedet opbevares den i henhold til bekendtgørelsen om handel med læggekartofler foreskrevne dokumentation ved sådant køb.

Stk. 3. De avlede kartofler må sælges og føres bort fra arealet på betingelse af, at de forinden er rengjort for jord.

Om dyrkning af andre planter end kartofler og om fjernelse af affald, jord m.v.

§ 10. angrebne arealer og arealer i sikkerhedszone må ikke dyrkes, indslås eller oplagres planter, som er bestemt til videre kultur. Planter til viderekultur, der allerede findes på arealet, må ikke føres bort fra arealet.

Stk. 2. Forbuddet mod bortfjernelse fra arealet gælder tilsvarende for andre planter og plantedele med vedhængende jord (herunder grønsager), medmindre de forinden er rengjort for jord. Forbuddet gælder endvidere for affald, jord, kompost og gødning.

Stk. 3. Tilsynet kan fastsætte undtagelse fra bestemmelserne i stk. 1 og stk. 2 for arealer i sikkerhedszone.

Om salg, udlejning eller bortforpagtning

§ 11. Den, der sælger, udlejer eller bortforpagter et angrebet areal eller et areal i sikkerhedszone, skal underrette erhververen om angrebet på arealet eller om arealets beliggenhed i sikkerhedszone. Endvidere skal tilsynet underrettes om overdragelsen.

Behandling af angrebne arealer

§ 12. Tilsynet kan efter afgørelse i det enkelte tilfælde under hensyn til arealets størrelse m.v. foranstalte kemisk behandling af angrebne arealer med henblik på uskadeliggørelse af kartoffelbrokkens smitstof og ophævelse af spærringen for arealet, jfr. § 13. Behandlingen kan betinges af, at ejeren medvirker ved udførelsen og deltager i udgifterne.

Stk. 2. Som led i bekæmpelsen kan tilsynet endvidere tillade, at der, uanset bestemmelsen i § 8, sker dyrkning af resistente sorter af kartofler på angrebne arealer. Læggekartoflerne hertil tilvejebringes af tilsynet.

Ophævelse af spærringer for angrebne arealer m.v.

§ 13. Tilsynet foretager regelmæssigt inspektion af angrebne arealer og arealer i sikkerhedszone.

Stk. 2. Når tilsynet efter forløbet af en passende tid skønner, at kartoffelbroksmitten kan være udryddet, anstilller tilsynet undersøgelse af jordprøver fra smittestedet. Sådanne undersøgelser kan endvidere rekvireres af ejere eller brugere af arealer med kartoffelbrok, når disse betaler de med undersøgelserne forbundne udgifter.

Stk. 3. Når kartoffelbroksmitten efter tilsynets undersøgelse ikke længere kan påvises på et angrebet areal, ophæver tilsynet spærringen for det pågældende areal og ophæver eller reviderer den fastsatte sikkerhedszone. Ejere og brugere underrettes om ophævelse af tidligere fastsatte spærringer.

Fortegnelse over broklokaliteter

§ 14. Tilsynet udfærdiger årligt en fortegnelse pr. 1. januar over lokaliteter med kartoffelbrok og arealer beliggende i sikkerhedszone. Oplysning om lokaliteternes nærmere afgrænsning fås ved henvendelse til tilsynet.

Stk. 2. Underretning til ejere og brugere om fastsatte bestemmelser, jfr. §§ 6 og 11, gives den pågældende ejer eller bruger m.v. i anbefalet skrivelse eller personligt mod kvittering.

Forskellige bestemmelser

§ 15. Ved kontrolvirksomheden i henhold til denne bekendtgørelse har tilsynet adgang til angrebne arealer, arealer i sikkerhedszone og andre arealer, hvor kartoffelbrok kan formodes at forekomme, samt til oplagsrum, lagre og lignende, der er beliggende på de nævnte arealer. Endvidere har tilsynet adgang til at undersøge jernbanevogne, lastbiler og andre transportmidler, hvormed der sendes kartofler.

Stk. 2. Tilsynet kan på de i stk. 1 nævnte arealer udtage jordprøver og prøver af planter og anlægge mindre smitteforsøg til brug ved undersøgelsen.

Stk. 3. Nærmere retningslinjer om behandling m.v. af angrebne arealer og om undersøgelse af angrebne arealer med henblik på evt. ophævelse af spærringer kan fastsættes af tilsynet i samråd med plantesundhedsrådet.

§ 16. Dersom foranstaltninger, der er påbudt i medfør af denne bekendtgørelse, ikke udføres inden den fastsatte frist, kan tilsynet lade arbejdet udføre for den pågældende ejers eller brugers regning.

§ 17. Overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse straffes med bøde efter lov nr. 190 af 9. maj 1984 om planteskadegørere.

§ 18. På den årlige fortegnelse over sorter af læggekartofler godkendt til avlskontrol meddeles oplysning om, i hvilke sorter der er konstateret at være resistente over for kartoffelbrok. Fortegnelse over brokresistente sorter kan fås udleveret hos tilsynet.

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 600 af 12. december 1974 om bekæmpelse af kartoffelbrok ophæves.

Landbrugsministeriet, den 11. januar 1985

Niels Anker Kofoed

/Henrik Wanscher

Officielle noter

Ingen