Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fredningsbælterne i Åbenrå Fjord


I medfør af § 25, stk. 3 og § 42, stk. 2 i lov nr. 306 af 4. juni 1986 om saltvandsfiskeri, fastsættes:

§ 1. Intet fiskeri må finde sted nærmere end 500 meter fra udløbet af følgende åer og bække:

1. Mølle å.

2. Rud bæk. (Felsbæk).

3. Åbæk (Stenbjerg Mølle bæk).

4. Laksemølle bæk.

Stk. 2. I tiden fra 2 måneder før den for farvet laks og havørred fastsatte fredningstids begyndelse og til fredningstidens udløb må intet fiskeri finde sted nærmere end 500 meter fra udløbet af følgende bække og vandløb:

1. Farversmølle bæk.

2. Skelbæk.

3. Dyrhave bæk.

4. Rørmose bæk.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 er det i månederne august, september, oktober og november tilladt at anvende ovenvandsruser, der er bestemt til fangst af blankål, og hvis munding og fangarme vender mod strømmen, og som anmeldes til fiskerikontrollen.

§ 2. I lige linie ud for de i § 1, stk. 1 og 2 nævnte åer, bække og vandløbs udmundinger skal der være uhindret gennemgang til de fastsatte fredningsbælter på en strækning, der har en bredde af mindst 500 meter og en længde af mindst 100 meter.

§ 3. Ud over de i § 1 nævnte fredningsbælter findes der i Åbenrå fjord (bestemt som vandområdet inden for linien mellem nordspidsen af Varnæs Hoved og Knudshoved) ikke fredningsbælter i henhold til lov om saltvandsfiskeri.

Stk. 2. En kortskitse som viser fredningsbælterne er trykt som bilag til bekendtgørelsen.

§ 4. Overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelses § 1 og § 2 straffes med bøde.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. fabruar 1987.

FISKERIMINISTERIET, DEN 8. JANUAR 1987

LARS P. GAMMELGAARD

/Jørn Laustrup

Bilag

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Officielle noter

FIGUR