Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om planter (* 1)


I medfør af § 1, stk. 1-3, og § 4, stk. 2, i lov nr. 834 af 18. december 1991 om frø, kartofler og planter og efter bemyndigelse fastsættes:

     § 1. Følgende virksomheder skal være registreret i Plantedirektoratet som leverandører af planter:

 • 1) Virksomheder, der med henblik på salg producerer planter, herunder dog kun frø af slægter og arter nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, litra b og c, til udplantning,
 • 2) plantehandeler, der opretholder en bestand af planter gennem hele vækstsæsonen.
 • 3) virksomheder, der skal forsyne planter med plantepas, jf. § 9, og
 • 4) virksomheder, der sælger materiale nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, medmindre de alene sælger materialet direkte til den endelige forbruger til ikke erhvervsmæssig anvendelse.

     Stk. 2. Består en virksomhed af flere driftsmæssigt adskilte virksomheder, skal hver enkelt registreres særskilt. Driftsmæssigt adskilte virksomheder med forretningsmæssigt fællesskab skal registreres særskilt.

     Stk. 3. Registrerede virksomheden skal til stadighed opfylde forpligtelserne i bilag 7.

     Stk. 4. Skifter en registreret virksomhed ejer, eller ophører den med produktion, oplagring, sortering eller salg af planter, skal Plantedirektoratet underrettes skriftligt herom.

     Stk. 5. Stk. 1-4 gælder ikke for virksomheder, der har et samlet salg af varer eller ydelser på under 10.000 kr. om året og kun sælger planter direkte til den endelige forbruger til ikke-erhvervsmæssig anvendelse.

     § 2. Plantedirektoratet kan godkende en leverandør, der er registreret efter § 1, stk. 1, nr. 1, til

 • 1) opbevaring af præ-kerneplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter og etablering af eliteplanter,
 • 2) opbevaring og produktion af eliteplanter og produktion af certificerede planter klasse AAE,
 • 3) produktion af certificerede planter klasse AA eller
 • 4) produktion af certificerede planter klasse A.

     Stk. 2. Godkendelse efter stk. 1 meddeles, når direktoratet har konstateret, at leverandøren opfylder kravene i bilag 5, I, A. Godkendelsen kan omfatte alle de anførte kategorier og kan begrænses til dele af leverandørens produktion.

Produktion og salg

     § 3. Registrerede leverandører skal tilrettelægge og gennemføre deres produktion og salg af planter nævnt i bilag 3 efter retningslinierne i bilaget.

     § 4. Planter produceret her i landet kan godkendes som

 • 1) kerneplanter, hvis de
 • a) er udvalgt af sortsejeren på grund af deres særlige genetiske egenskaber,
 • b) er produceret og opbevaret efter bestemmelserne i bilag 5, I, B, nr. 1, og
 • c) opfylder kravene i bilag 1, 2, 4 og 5, III, samt kravet i § 5, stk. 1, nr. 3, om frihed for planteskadegørere, eller
 • 2) eliteplanter, hvis de
 • a) har oprindelse direkte i kerneplanter eller i planter frembragt ved opformering på grundlag af kerneplanter, jf. bilag 5, II,
 • b) er produceret og opbevaret efter bestemmelserne i bilag 5, I, B, nr. 2, og 5, II, og
 • c) opfylder kravene i bilag 1, 2 og 4 samt kravet i § 5, stk. 1, nr. 3, om frihed for planteskadegørere, eller
 • 3) certificerede planter, klasse AAE, AA eller A, hvis de
 • a) har dokumenteret oprindelse i eliteplanter eller kerneplanter,
 • b) er produceret efter bestemmelserne i bilag 5, I, B, nr. 2, 3 eller 4, og 5, II, og
 • c) opfylder kravene i bilag 1, 2 og 4 samt kravet i § 5, stk. 1, nr. 3, om frihed for planteskadegørere.

     Stk. 2. Planter, der er udvalgt som kommende kerneplanter, men som endnu ikke er godkendt efter stk. 1, nr.1 (præ-kerneplanter), kan sælges hvis de opfylder betingelserne i § 5. Planterne må ikke sælges med betegnelsen »præ-kerneplanter«.

     Stk. 3. Planter produceret i en virksomhed, der er godkendt til produktion af planter i flere kategorier, jf. § 2, stk. 1, godkendes i den laveste af disse kategorier.

     § 5. Planter produceret her i landet må sælges, når Plantedirektoratet har konstateret,

 • 1) at planterne, hvis de er nævnt i bilag 3, II, er produceret i overensstemmelse med bestemmelserne i bilaget,
 • 2) at planterne overholder bestemmelserne i bilag 1, 2 og 4 om frihed for planteskadegørere, og
 • 3) at planterne er praktisk taget fri for andre planteskadegørere, der kan påvirke planternes kvalitet og anvendelighed.

     Stk. 2. Skal planterne sælges til et område i en medlemsstat af Det Europæiske Fællesskab, der er godkendt som beskyttet zone, skal det ved direktoratets kontrol efter stk. 1 være konstateret, at planterne også overholder de særlige betingelser for indførelse i dette område, der er fastsat af denne medlemsstat.

     Stk. 3. Planter nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, der er produceret i en stat, der ikke er medlem af Det Europæiske Fællesskab, kan indføres og sælges, hvis direktoratet har ligestillet dem med planter produceret her i landet.

     § 6. Har Plantedirektoratet begrundet mistanke om, at et parti planter ikke opfylder kravene i bilag 1, 2 og 4 og betingelsen i § 5, stk. 1, nr. 3, om frihed for planteskadegørere, må planterne ikke sælges, men kan stilles i fortsat avlskontrol. Et parti planter stilles i fortsat avlskontrol, hvis Plantedirektoratet skønner, at planterne efter gennemførelse af egnede foranstaltninger vil kunne godkendes ved et nyt eftersyn.

     Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke, hvis der er tale om angreb af planteskadegørere nævnt i bilag 1, I, og 2, I.

     Stk. 3. Planter i fortsat avlskontrol må ikke fjernes fra dyrkningsstedet uden direktoratets skriftlige tilladelse.

     § 7. Har Plantedirektoratet begrundet formodning om, at planter, der sælges, ikke længere opfylder kravene i bilag 1, 2 og 4 om frihed for planteskadegørere og betingelsen i § 5, stk. 1, nr. 3, kan direktoratet i medfør af lovens § 2, stk. 1, vederlagsfrit udtage prøver af planterne til undersøgelse med henblik på at af- eller bekræfte formodningen.

     Stk. 2. Planter omfattet af en undersøgelse i medfør af stk. 1 må ikke fjernes fra salgsstedet uden direktoratets skriftlige tilladelse.

     § 8. Planter, der ikke opfylder kravene i bilag 1-4 eller betingelserne i § 6, stk 1, for at blive stillet i fortsat avlskontrol, skal tilintetgøres i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om bortskaffelse af affald. Plantedirektoratet kan fastsætte en frist for tilintetgørelsen. Virksomheden skal på forlangende dokumentere, at tilintetgørelse har fundet sted.

     § 9. Ved salg skal godkendte planter m.m. være mærket efter bestemmelserne i bilag 6.

     Stk. 2. Planter m.m., der indføres fra en stat, der ikke er medlem af Det Europæiske Fællesskab, og som efter bilag 6 skal være forsynet med plantepas ved salg, skal forsynes med plantepasset i forbindelse med indførslen.

     Stk. 3. Mærkningen med plantepas skal være foretaget af Plantedirektoratet eller af en registreret virksomhed, der er godkendt hertil af direktoratet.

     Stk. 4. Plantepassets udformning skal være godkendt af Plantedirektoratet.

     Stk. 5. Plantepas må ikke anvendes til andre planter end dem, de oprindeligt er udstedt til.

     § 10. Opdeles et parti, der skal være mærket med plantepas, eller blandes to eller flere sådanne partier, skal hvert af de nye partier forsynes med et nyt plantepas. Partierne må kun mærkes, hvis der ikke er grundlag for at antage, at de ikke længere overholder betingelserne for godkendelse, jf. § 5.

     § 11. Ved salg skal kerne-, elite-, og certificerede planter være pakket efter bestemmelserne i bilag 6, IV.

     § 12. Bestemmelserne om salg gælder også for udbud til salg og for fordeling, levering eller anden form for overdragelse.

     § 13. Plantedirektoratet kontrollerer, at bestemmelserne i bekendtgørelsen overholdes.

     Stk. 2. Direktoratet kan godkende en registreret leverandør til selv at føre kontrol med, at kravene i bilag 3, 6 og 7, A, er overholdt ved produktion og salg. Kontrollen skal føres efter retningslinierne i bilag 7, B, og direktoratet fører tilsyn med, at leverandøren overholder retningslinierne.

     § 14. Overtrædelse af § 1, stk. 1-4, § 3, § 4, stk. 2, § 5, § 6, stk. 1, 2 og 4, § 7, stk. 2, § 8, § 9, stk. 1-4, § 10, § 11 og § 13, stk. 2, straffes med bøde.

     Stk. 2. Overtræder en virksomhed, der er godkendt efter § 9, stk. 3, mærkningsbestemmelserne i bilag 6 eller bestemmelserne i § 9, stk. 2, 4 og 5, kan godkendelsen tilbagekaldes. Tilsvarende gælder for en godkendelse meddelt efter § 13, stk. 2.

     § 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. januar 1994.

     Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 315 af 19. maj 1993 om planter.

Plantedirektoratet, den 12. januar 1994

Mogens Nagel Larsen

    / Henrik Wanscher

Bekendtgørelse om planter

Fortegnelse over bilag

Bilag 1 - Planteskadegørere, der ikke må forekomme

I Planteskadegørere, der ikke vides at forekomme i Det Europæiske Fællesskab

II Planteskadegørere, der vides at forekomme i Det Europæiske Fællesskab

III Planteskadegørere, som Danmark er anerkendt som beskyttet zone for.

Bilag 2 - Planteskadegørere, der ikke må forekomme på visse planter m.m.

I Planteskadegørere, der ikke vides at forekomme i Det Europæiske Fællesskab

II Planteskadegørere, der vides at forekomme i Det Europæiske Fællesskab

Bilag 3 - Produktion og salg af planter

Bilag 4 - Særlige krav til frihed for planteskadegørere på produktionsstedet m.m.

Bilag 5 - Opbevaring af præ-kerneplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter, eliteplanter og certificerede planter

I Generelle krav

II Særlige bestemmelser for produktion af certificerede planter af visse plantegrupper

III Særlige krav til kerneplanter om frihed for planteskadegørere

Bilag 6 - Mærkning og pakning

I Mærkning

II Pakning

Bilag 7 - Forpligtelser for registrerede leverandører

Bilag 1

Planteskadegørere, der ikke må forekomme

I Planteskadegørere, der ikke vides at forekomme i Det Europæiske Fællesskab

 • a) Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier

1. Acleris spp. (ikke-europæiske), arter af viklere

2. Amauromyza maculosa (Malloch), en minerflue

3. Anomala orientalis Waterhouse, orientalsk oldenborre

4. Anoplophora chinensis (Thomson), en træbuk

5. Anoplophora malasiaca (Forster), en træbuk

6. Arrhenodes minutus Drury, en barkbille

7. Bemisia tabaci Genn. (ikke-europæiske populationer), bomuldsmellus, vektor for virus som f.eks.

 • a) Bean golden mosaic virus
 • b) Cowpea mild mottle virus
 • c) Lettuce infectious yellows virus
 • d) Pepper mild tigre virus
 • e) Squash leaf curl virus
 • f) Euphorbia mosaic virus
 • g) Florida tomato virus

     8. Cicadellidae (ikke-europæiske), arter af småcikader, kendt som vektor for Pierce's disease (forårsaget af Xylella fastidiosa ), f.eks.

 • a) Carneocephala fulgida Nottingham
 • b) Draeculacephala minerva Bali
 • c) Graphocephala atropunctata (Signoret)

9. Choristoneura spp. (ikke-europæiske), arter af viklere

10. Conotrachelus spp. (Herbst), arter af snudebiller

11. Heliothis zea (Boddie), en ugle

12. Liriomyza sativae Blanchard, en minerflue

13. Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen, en nematod

14. Monochamus spp. (ikke-europæiske), arter af træbukke

15. Myndus crudus Van Duzee, en cikade

16. Nacobbus aberrans (Thorbe) Thorne et Allen, en nematod

17. Premnotrypes spp. (ikke-europæiske), arter af snudebiller

18. Pseudopithyophthorus minutissimus (Zimmermann), en barkbille

19. Pseudopithyophthorus pruinosus (Eichhoff), en barkbille

20. Scaphoideus luteolus (Van Duzee), en småcikade

21. Spodoptera eridania (Cramer), en ugle

22. Spodoptera frugiperda (Smith), en ugle

23. Spodoptera litura (Fabricius), asiatisk bomuldsugle

24. Thrips palmi Karny, en trips

     25. Tephritidae (ikke-europæiske), båndfluer, f.eks.

 • a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann)
 • b) Anastrepha ludens (Loew), mexikansk frugtflue
 • c) Anastrepha obliqua Macquart
 • d) Anastrepha suspensa (Loew)
 • e) Dacus ciliatus (Loew)
 • f) Dacus cucurbitae Coquillett
 • g) Dacus dorsalis Hendel
 • h) Dacus tryoni (Froggatt)
 • i) Dacus tsuneonis Miyake
 • j) Dacus zonatus Saund
 • k) Epochra canadensis (Loew)
 • l) Pardalaspis cyanescens Bezzi
 • m) Pardalaspis quinaria Bezzi
 • n) Pterandrus rosa (Karsch)
 • o) Rhacochlaena japonica Ito
 • p) Rhagoletis cingulata (Loew), hvidbåndet kirsebærflue
 • q) Rhagoletis completa Cresson
 • r) Rhagoletis fausta (Østen-Sacken), mørk kirsebærflue
 • s) Rhagoletis indifferens Curran
 • t) Rhagoletis mendax Curran
 • u) Rhagoletis pomonella Walsh
 • v) Rhagoletis ribicola Doane
 • w) Rhagoletis suavis (Loew)

26. Xiphinema americanum Cobb i bred forstand (ikke-europæiske populationer), en nematod

27. Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo, en nematod

 • b) Bakterier

1. Xylella fastidiosa Well et al. (syn. Pierce's disease)

 • c) Svampe

1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, egevisnesyge

2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel, melbærrisgyldenrust

3. Cronartium spp. (ikke-europæiske), arter af rustsvampe

4. Endocronartium spp. (ikke-europæiske), arter af rustsvampe

5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito, lærkevisnesyge

6. Gymnosporangium spp. (ikke-europæiske), arter af rustsvampe

7. Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba et Pouzar, gul ringråd

8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis, Tsuga -koglerust

9. Monilinia fructicola (Winter) Honey, en frugtskimmelsvamp

10. Mycosphaerella larici-leptolepsis Ito et al., Phyllostica nålefald

11. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson, Septoria -poppelkræft

12. Phoma andina Turkensteen, Phoma -bladvisning

13. Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.

14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema, Septoria -bladplet

15. Thecaphora solani Barrus, kartoffelbrand

16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

 • d) Virus og viruslignende organismer

     1. Elm phløem necrosis mycoplasm, elmesivævsnekrosevirus

     2. Kartoffelvirus og viruslignende organismer, f.eks.

 • a) Andean potato latent virus
 • b) Andean potato mottle virus
 • c) Arracacha virus B, oca strain
 • d) Potato black ringspot virus
 • e) Potato spindle tuber viroid, kartoffeltenknoldviroid
 • f) Potato virus T, kartoffelvirus T
 • g) Ikke-europæiske isolater af kartoffelvirus A, M, S, V, X, og Y (herunder YI, Yn og Yc) og potato leaf roll virus.

     3. Tobacco ringspot virus, tobakringpletvirus

     4. Tomato ringspot virus, tomatringpletvirus

     5. Virus og viruslignende organismer hos Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L ., Ribes L., Rubus L. og Vitis L., f.eks.

 • a) Blueberry leaf mottle virus
 • b) Cherry rasp leaf virus (American), amerikansk kirsebærraspbladvirus
 • c) Peach mosaic virus (American), amerikansk ferskenmosaikvirus
 • d) Peach phony rickettsia, fersenphonyrickettsia
 • e) Peach rosette mosaic virus
 • f) Peach rosette mycoplasm, ferskenrosetmykoplasma
 • g) Peach X-disease mycoplasm
 • h) Peach yellows mycoplasm, ferskengulsotmykoplasma
 • i) Plum line pattern virus (American), amerikansk blommebåndmosaikvirus
 • j) Raspberry leaf curl virus (American), amerikansk hindbærbladkrøllevirus
 • k) Strawberry latent »C« virus, latent jordbær-C-virus
 • l) Strawberry vein banding virus, jordbærnervebåndsvirus
 • m) Strawberry witches' broom mycoplasm, jordbærheksekostmykoplasma
 • n) ikke-europæisk virus og viruslignende organismer hos Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L ., Ribes L., Rubus L. og Vitis L.

     6. Virus overført af Bemisia tabaci Genn., bomuldsmellus, som f.eks.

 • a) Bean golden mosaic virus
 • b) Cowpea mild mottle virus
 • c) Lettuce infectious yellows virus
 • d) Pepper mild tigre virus
 • e) Squash leaf curl virus
 • f) Euphorbia mosaic virus
 • g) Florida tomato virus
 • e) Snylteplanter

1. Arceuthobium spp. (ikke-europæiske), arter af dværgmistelten

II Planteskadegørere, der vides at forekomme i Det Europæiske Fællesskab

 • a) Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier

1. Globodera pallida (Stone) Behrens, hvid kartoffelcystenematod

2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, gul kartoffelcystenematod

3. Heliothis armigera (Hubner), en ugle

4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), tomatminerflue

5. Liriomyza trifolii (Burgess), serpentineminerflue

6. Liriomyza huidobrensis (Blanchard), en minerflue

7. Opogona sacchari (Bojer), bananmøl

8. Popillia japonica Newman, japanbille

9. Spodoptera littoralis (Boisduval), afrikansk bomuldsugle

 • b) Bakterier

1. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. spp. sepedonicus (Spieck. et Kotth.) Davis et al., kartoffelringbakteriose

 • c) Svampe

1. Melampsora medusae Thumen, poppelrust

2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Persival, kartoffelbrok

 • d) Virus og viruslignende organismer

     1. Apple proliferation mycoplasm, æbleheksekostmykoplasma

     2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasm, abrikosbladrulleklorosemykoplasma

     3. Pear decline mycoplasm, pæremoriamykoplasma

III Planteskadegørere, som Danmark er anerkendt som beskyttet zone for

 • a) Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier

1. Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer), bomuldsmellus

 • d) Virus og viruslignende organismer

     1. Beet necrotic yellow vein virus, rizomania

     2. Tomato spotted wilt virus, tomatbronzetopvirus

Bilag 2

Planteskadegørere, der ikke må forekomme på visse planter

I Planteskadegørere, der ikke vides at forekomme i Det Europæiske Fællesskab

 • a) Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier
   
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Planteskadegørere              Planter 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   1. Aculops fuchsiae Keifer,     Planter af Fuchsia L. til 
  
    en galmide            udplantning, dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   2. Aleurocanthus spp., arter af   Planter af Citrus L., Fortunella 
  
    mellus              Swingle, Poncirus Raf. og 
  
                     hybrider heraf, dog ikke frugter 
  
                     og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   3. Anthonomus bisignifer      Planter af Fragaria L. til 
  
    (Schenkling), en snudebille    udplantning, dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   4. Anthonomus signatus (Say),    Planter af Fragaria L. til 
  
    en snudebille           udplantning, dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   5. Aonidiella citrina Coquillet,  Planter af Citrus L., Fortunella 
  
    en skjoldlus           Swingle, Poncirus Raf. og 
  
                     hybrider heraf, dog ikke frugter 
  
                     og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   6. Udgået 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   7. Aschistonyx eppoi Inouye,    Planter af Juniperus L., 
  
    en galmyg             dog ikke frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   8. Bursaphelenchus xylophilus    Planter af Abies Mill., 
  
    (Steiner et Buhrer) Nickle et   Cedrus Trew, Larix Mill., 
  
    al., fyrrevednematod        Picea A. Dietr., Pinus L., 
  
                     Pseudotsuga Carr. og Tsuga 
  
                     Carr., dog ikke frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   9. Carposina niponensis       Planter af Cydonia 
  
    Walsingham, et møl        Mill., Malus Mill., Prunus L. 
  
                     og Pyrus L., dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   10. Diaphorina citri Kuway., en   Planter af Citrus L., 
  
    bladloppe             Fortunella Swingle, Poncirus 
  
                     Raf. og hybrider heraf, samt 
  
                     Murraya Kønig, dog ikke frugter 
  
                     og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   11. Enarmonia packardi (Zeller),  Planter af Cydonia Mill., 
  
    en vikler             Malus Mill., Prunus L. og 
  
                     Pyrus L., dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   12. Enarmonia prunivora Walsh,   Planter af Cydonia Mill., 
  
    en vikler             Malus Mill., Prunus L. og 
  
                     Pyrus L., dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   13. Eotetranychus lewisi      Planter af Citrus L., 
  
    McGregor, en spindemide      Fortunella Swingle, Poncirus 
  
                     Raf. og hybrider heraf, dog ikke 
  
                     frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   14. Eotetranychus orientalis    Planter af Citrus L., 
  
    Klein, en spindemide       Fortunella Swingle, Poncirus 
  
                     Raf. og hybrider heraf, dog ikke 
  
                     frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   15. Grapholita inopinata      Planter af Cydonia Mill., 
  
    Heinrich, en vikler        Malus Mill., Prunus L. og 
  
                     Pyrus L., dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   16. Hishomonus phycitis (Dist.),  Planter af Citrus L., 
  
    en cikade             Fortunella Swingle, Poncirus 
  
                     Raf. og hybrider heraf, dog ikke 
  
                     frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   17. Leucaspis japonica Ckll.,    Planter af Citrus L., 
  
    en skjoldlus           Fortunella Swingle, Poncirus 
  
                     Raf. og hybrider heraf, dog ikke 
  
                     frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   18. Listronotus bonariensis     Frø af Brassicaceae 
  
    Kuschel, en snudebille      (Cruciferae), Poaceae 
  
                     (Gramineae) og Trifolium L. 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   19. Margarodes spp., ikke-     Planter af Vitis L., 
  
    europæiske arter af skjoldlus,  dog ikke frugter og frø 
  
    f.eks.: 
  
    a) Margarodes vitis (Phillipi) 
  
    b) Margarodes vredendalensis 
  
      de Klerk 
  
    c) Margarodes prieskaensis 
  
     Jakubski 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   20. Numonia pyrivorella       Planter af Pyrus L., 
  
    (Matsumura), et halvmøl     dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   21. Oligonychus perditus      Planter af Juniperus L., 
  
    Pritchard et Baker, en      dog ikke frugter og frø 
  
    spindemide 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   22. Pissodes spp. (ikke-      Planter af nåletræer 
  
    europæiske), arter af      (Coniferales), dog ikke 
  
    fyrresnudebiller         frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   23. Radopholus citrophilus     Planter af Citrus L., 
  
    Huettel Dickson et Kaplan,    og Fortunella Swingle, 
  
    en nematod            Poncirus Raf. og hybrider 
  
                     heraf, dog ikke frugter og frø, 
  
                     samt planter af Araceae, 
  
                     Marantaceae, Musaceae, Persea 
  
                     spp. og Strelitziaceae, rodede 
  
                     eller med vedhængende eller 
  
                     medhørende vækstmedium 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   24. Saissetia nigra (Nietm.),    Planter af Citrus L., 
  
    en skjoldlus           Fortunella Swingle, Poncirus 
  
                     Raf. og hybrider heraf, dog ikke 
  
                     frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   25. Scirtothrips aurantii Faure,  Planter af Citrus L., 
  
    en trips             Fortunella Swingle, Poncirus 
  
                     Raf. og hybrider heraf, dog ikke 
  
                     frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   26. Scirtothrips dorsalis Hood,   Planter af Citrus L., 
  
    en trips             Fortunella Swingle, Poncirus 
  
                     Raf. og hybrider heraf, dog ikke 
  
                     frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   27. Scirtothrips citri (Moultex),  Planter af Citrus L., 
  
    en trips             Fortunella Swingle, Poncirus 
  
                     Raf. og hybrider heraf, dog ikke 
  
                     frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   28. Scolytidae spp. (ikke-     Planter af nåletræer 
  
    europæisk), arter af       (Coniferales) af over 3 m 
  
    barkbiller            højde, dog ikke frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   29. Tachypterellus quadrigibbus   Planter af Cydonia Mill., 
  
    Say, en snudebille        Malus Mill., Prunus L. og Pyrus 
  
                     L., dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   30. Toxoptera citricida Kirk.,   Planter af Citrus L., 
  
    en bladlus            Fortunella Swingle, Poncirus 
  
                     Raf. og hybrider heraf, dog ikke 
  
                     frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   31. Trioza erytreae Del Guercio,  Planter af Citrus L., 
  
    en bladloppe           Fortunella Swingle, Poncirus 
  
                     Raf. og hybrider heraf, samt 
  
                     Clausena Burm. f., dog ikke 
  
                     frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   32. Unaspis citri Comstock,     Planter af Citrus L., 
  
    en skjoldlus           Fortunella Swingle, Poncirus 
  
                     Raf. og hybrider heraf, dog ikke 
  
                     frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   b) Bakterier 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Planteskadegørere              Planter 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   1. Citrus greening bacterium    Planter af Citrus L., Fortunella 
  
                     Swingle, Poncirus Raf. og 
  
                     hybrider heraf, dog ikke frugter 
  
                     og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   2. Citrus variegated chlorosis   Planter af Citrus L., Fortunella 
  
                     Swingle, Poncirus Raf. og 
  
                     hybrider heraf, dog ikke frugter 
  
                     og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   3. Udgået 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   4. Xanthomonas campestris (alle   Planter af Citrus L., Fortunella 
  
    stammer, der er patogene for   Swingle, Poncirus Raf. 
  
    Citrus )             og hybrider heraf, dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   5. Udgået 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   c) Svampe 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Planteskadegørere              Planter 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   1. 1. Alternaria alternata (FR.)  Planter af Cydonia Mill., 
  
    Keissler (ikke-europæiske     Malus Mill. og Pyrus L. 
  
    patogene isolater), sortskimmel  til udplantning, dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   2. Apiosporina morbosa (Schwein.)  Planter af Prunus L. 
  
    v. Arx              til udplantning, dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   3. Atropellis spp., arter af    Planter af Pinus L., 
  
    nåletrækræftsvampe        dog ikke frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   4. Ceratocystis coerulescens    Planter af Acer saccharum 
  
    (Munch) Bakshi, blåsplint     Marsh., dog ikke frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   5. Cercoseptoria pinidensiflorae  Planter af Pinus L., 
  
    (Hori et Nambu) Deighton     dog ikke frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   6. Cercospora angolensis Carv.   Planter af Citrus L., 
  
    et Mendes             Fortunella Swingle, Poncirus 
  
                     Raf. og hybrider heraf, dog ikke 
  
                     frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   7. Ciborinia camelliae Kohn     Planter af Camellia L. til 
  
                     udplantning, dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   8. Diaporthe vaccinii Shaer     Planter af Vaccinium L. til 
  
                     udplantning, dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   9. Elsinoe spp. Bitanc. et     Planter af Fortunella Swingle, 
  
    Jenk. Mendes, arter af       Poncirus Raf. og hybrider heraf, 
  
    skurvsvampe            dog ikke frugter og frø, og 
  
                     planter af Citrus L. og hybrider 
  
                     heraf, dog ikke frø og frugter. 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   10. Fusarium oxysporum f.sp.    Planter af Phoenix L., 
  
     albedines (Kilian et Marie)   dog ikke frugter og frø 
  
    Gordon 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   11. Guignardia citricarpa Kiely   Planter af Citrus L., 
  
    (alle stammer, der er patogene  Fortunella Swingle, 
  
    for Citrus )           Poncirus Raf. og hybrider heraf, 
  
                     dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   12. Guignardia piricola (Nosa)   Planter af Cydonia Mill., 
  
    Yamamoto             Malus Mill., Prunus L. og Pyrus 
  
                     L., dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   13. Puccinia pittieriana Hennings  Planter af Solanaceae, dog ikke 
  
                     frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   14. Scirrhia acicola (Dearn.)    Planter af Pinus L., dog ikke 
  
    Siggers             frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   15. Venturia nashicola Tanaka    Planter af Pyrus L. til 
  
    et Yamamoto           udplantning, dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   d) Virus og viruslignende organismer 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Planteskadegørere              Planter 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   1. Beet curly top virus (ikke-   Planter af Beta vulgaris L. 
  
    europæiske isolater)       til udplantning, dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   2. Black raspberry latent virus   Planter af Rubus L. til 
  
                     udplantning 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   3. Blight and blight-like      Planter af Citrus L., Fortunella 
  
                     Swingle, Poncirus Raf. og 
  
                     hybrider heraf, dog ikke frugter 
  
                     og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   4. Cadang-cadang viroid       Planter af Arecaceae (Palmae) 
  
                     til udplantning, dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   5. Cherry leaf roll virus 1)    Planter af Rubus L. til 
  
                     udplantning 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   6. Citrus mosaic virus       Planter af Citrus L., Fortunella 
  
                     Swingle, Poncirus Raf. og 
  
                     hybrider heraf, dog ikke frugter 
  
                     og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   7. Citrus tristeza virus (ikke-   Planter af Citrus L., 
  
    europæiske isolater)       Fortunella Swingle, Poncirus » 
  
                     Raf. og hybrider heraf, dog ikke 
  
                     frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   8. Leprosis             Planter af Citrus L., Fortunella 
  
                     Swingle, Poncirus Raf. og 
  
                     hybrider heraf, dog ikke frugter 
  
                     og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   9. Little cherry pathogen (ikke-  Planter af Prunus cerasus L., 
  
    europæiske isolater)       Prunus avium L., Prunus incisa 
  
                     Thunb., Prunus sargentii Rehd., 
  
                     Prunus serrula Franch., Prunus 
  
                     serrulata Lindl. Prunus speciosa 
  
                     (Koidz.) Ingram, Prunus 
  
                     subhirtella Miq. og Prunus 
  
                     yedoensis Matsum samt hybrider 
  
                     og kultivarer heraf til 
  
                     udplantning, dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   10. Naturally spreading psorosis  Planter af Citrus L., Fortunella 
  
                     Swingle, Poncirus Raf. og 
  
                     hybrider heraf, dog ikke frugter 
  
                     og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   11. Palm lethal yellowing mycoplasm Planter af Arecaceae (Palmae) 
  
                     til udplantning, dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   12. Prunus necrotic ringspot    Planter af Rubus L. til 
  
     virus 1)            udplantning 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   13. Satsuma dwarf virus       Planter af Citrus L., Fortunella 
  
                     Swingle, Poncirus Raf. og 
  
                     hybrider heraf, dog ikke frugter 
  
                     og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   14. Tatter leaf virus        Planter af Citrus L., Fortunella 
  
                     Swingle, Poncirus Raf. og 
  
                     hybrider heraf, dog ikke frugter 
  
                     og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   15. Witches« broom (MLO)      Planter af Citrus L., Fortunella 
  
                     Swingle, Poncirus Raf. og 
  
                     hybrider heraf, dog ikke frugter 
  
                     og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
  
 • 1) Der forekommer ikke Cherry leaf roll virus og Prunus necrotic ringspot virus hos Rubus L. i Det Europæiske Fællesskab.

II Planteskadegørere, der vides at forekomme i Det Europæiske Fællesskab

 • a) Insekter, midler og nemotoder på alle udviklingsstadier
   
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Planteskadegørere              Planter 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   1. Aphelenchoides besseyi      Planter af Fragaria L. 
  
    Christie, en bladnematod     til udplantning, dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   2. Daktulosphaira vitifoliae    Planter af Vitis L., 
  
    (Fitch), vindværgbladlus     dog ikke frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   3. Ditylenchus destructor Thorne,  Blomsterløg og -knolde af 
  
    kartoffelrådnematod        Crocus L., miniaturesorter og 
  
                     deres hybrider af slægten 
  
                     Gladiolus Tourn. ex L. som 
  
                     f.eks. Gladiolus callianthus 
  
                     Marais, Gladiolus colvillei 
  
                     Sweet, Gladiolus nanus hort., 
  
                     Gladiolus ramosus hort., 
  
                     Gladiolus tubergenii hort., 
  
                     Hyacinthus L., Iris L., 
  
                     Tigridia Juss. og Tulipa L. til 
  
                     udplantning 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   4. Ditylenchus dipsaci (Kuhn)    Frø og løg af Allium cepa L. 
  
    Filipjev, stængelnematod     var. ascalonicum Backer, Allium 
  
                     cepa L. og Allium schoenoprasum 
  
                     L., planter af Allium porrum L., 
  
                     blomsterløg af Camassia Lindl., 
  
                     Chionodoxa Boiss., Crocus 
  
                     flavus Weston »Golden Yellow«, 
  
                     Galanthus L., Galtonia 
  
                     candicans (Baker) Decne., 
  
                     Hyacinthus L., Ismene Herbert, 
  
                     Muscari Mill., Narcissus L., 
  
                     Ornithogalum L., Puschkinia 
  
                     Adams, Scilla L. og Tulipa L. 
  
                     til udplantning 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   5. Circulifer haematoceps,     Planter af Citrus L., Fortunella 
  
    en cikade             Swingle, Poncirus Raf. og 
  
                     hybrider heraf, dog ikke frugter 
  
                     og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   6. Cirulifer tenellus, en cikade  Planter af Citrus L., Fortunella 
  
                     Swingle, Poncirus Raf. og 
  
                     hybrider heraf, dog ikke frugter 
  
                     og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   7. Radopholus similis (Cobb)    Planter af Araceae, 
  
    Thorne, en nematod        Marantaceae, Musaceae, Persea 
  
                     Mill. og Strelitziaceae, rodede 
  
                     eller med vedhængende eller 
  
                     medhørende vækstmedium 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   b) Bakterier 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Planteskadegørere              Planter 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   1. Udgået 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   2. Clavibacter michiganensis spp.  Planter af Lycopersicon 
  
    michiganensis (Smith) Davis et  lycopersicum (L.) Karst. 
  
    al., tomatgulbakteriose      ex Farw. til udplantning 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   3. Erwinia amylovora (Burr.)    Planter af Chaenomeles Lindl., 
  
    Winsl. et al., ildsot       Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., 
  
                     Cydonia Mill., Eriobotrya 
  
                     Lindl., Malus Mill., 
  
                     Mespilus L., Pyracantha Roem., 
  
                     Pyrus L., Sorbus L., bortset 
  
                     fra Sorbus intermedia (Ehrh.) 
  
                     Pers., og Stanvaesia Lindl. til 
  
                     udplantning, dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   4. Erwinia chrysanthemi pv.     Planter af Dianthus L. til 
  
    dianthicola (Hellmers) Dickey,  udplantning, dog ikke frø 
  
    nellikekortskudbakteriose 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   5. Pseudomonas caryophylli     Planter af Dianthus L. 
  
    (Burkholder) Starr et       til udplantning, dog ikke frø 
  
    Burkholder, nellikesprække- 
  
    bakteriose 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   6. Pseudomonas solanacearum     Planter af Lycopersicon 
  
    (Smith) Smith,          lycopersicum (L.) Karst. ex 
  
    kartoffelbrunbakteriose      Farw. og Solanum melongena L. 
  
                     til udplantning, dog ikke frø, 
  
                     samt knolde af Solanum tuberosum 
  
                     L. 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   7. Pseudomonas syringae pv.     Planter af Prunus persica (L.) 
  
    persicae (Prunier et al.)     Batsch og Prunus persica 
  
    Young et al.           var. nectarina (Ait.) Maxim til 
  
                     udplantning, dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   8. Udgået 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   9. Xanthomonas campestris pv.    Planter af Prunus L. til 
  
    pruni (Smith) Dye         udplantning, dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   10. Xanthomonas campestris pv.   Planter af Lycopersicon 
  
     vesicatoria (Doidge) Dye,    lycopersicum (L.) 
  
    tomatpletbakteriose       Karst. ex Farw. og Capsicum L. 
  
                     til udplantning 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   11. Xanthomonas fragariae      Planter af Fragaria L. til 
  
    Kennedy et King,         udplantning, dog ikke frø 
  
    jordbærbladpletbakteriose 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   12. Xylophilus ampelinus      Planter af Vitis L., 
  
    (Panagopoulos) Willems et al.  dog ikke frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   c) Svampe 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Planteskadegørere              Planter 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   1. Ceratocystis fimbriata f.    Planter af Platanus L. 
  
    sp. platani Walter,        til udplantning, dog ikke frø 
  
    platanvisnesyge 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   2. Colletotrichum acutatum     Planter af Fragaria L. 
  
    Simmonds, jordbærsortråd     til udplantning, dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   3. Cryphonectria parasitica     Planter af Castanea Mill. 
  
    (Murrill) Barr, kastanjekræft   og Quercus L. til udplantning, 
  
                     dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   4. Didymella ligulicola (Baker,   Planter af Dendranthema (DC.) 
  
    Dimock et Davis) v. Arx,     Des Moul. til udplantning, 
  
    krysantemumsortråd        dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   5. Phialophora cinerescens     Planter af Dianthus L. til 
  
    (Wollenweber) van Beyma,     udplantning, dog ikke frø 
  
    vifteskimmel 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   6. Phoma tracheiphila (Petri)    Citrus L., Fortunella 
  
    Kanahaveli et Gikashvili     Swingle, Poncirus Raf. og 
  
                     hybrider heraf, dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   7. Phytophthora fragariae Hickman  Planter af Fragaria L. til 
  
    var. fragariae, jordbærrødmarv  udplantning, dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   8. Udgået 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   9. Puccinia horiana Hennings,    Planter af Dendranthema (DC.) 
  
    hvid krysantemumrust       Des Moul. til udplantning, dog 
  
                     ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   10. Scirrhia pini Funk et Parker  Planter af Pinus L. til 
  
                     udplantning, dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   11. Verticillium alboatrum Reinke  Planter af Humulus lupulus L. 
  
    et Berthold, en kransskimmel   til udplantning, dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   12. Verticillium dahliae Klebahn,  Planter af Humulus lupulus 
  
    en kransskimmel         L. til udplantning, dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   d) Virus og viruslignende organismer 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Planteskadegørere              Planter 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   1. Arabis mosaic virus,       Planter af Fragaria L. 
  
    arabismosaikvirus        og Rubus L. til udplantning, dog 
  
                     ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   2. Beet leaf curl virus, bede-   Planter af Beta vulgaris L. 
  
    bladkrøllesygevirus       til udplantning, dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   3. Chrysanthemum stunt viroid,   Planter af Dendranthema (DC.) 
  
    krysantemumdværgsygeviroid    Des Moul. til udplantning, dog 
  
                     ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   4. Citrus tristeza virus (European Planter af Citrus L., 
  
    isolates)             Fortunella Swingle, Poncirus 
  
                     Raf. og hybrider heraf, dog ikke 
  
                     frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   5. Citrus vein enation woody gall  Planter af Citrus L., Fortunella 
  
                     Swingle, Poncirus Raf. og 
  
                     hybrider heraf, dog ikke frugter 
  
                     og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   6. Grapevine flavescence doree MLO Planter af Vitis L., dog ikke 
  
                     frugter og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   7. Plum pox virus, blommepoxvirus  Planter af Prunus L. til 
  
                     udplantning, dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   8. Potato stolbur mycoplasm,    Planter af Solanaceae til 
  
    stolburmykoplasma        udplantning, dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   9. Raspberry ringspot virus,    Planter af Fragaria L. og 
  
    hindbærringpletvirus       Rubus L. til udplantning, dog 
  
                     ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   10. Spiroplasma citri Saglio et al. Planter af Citrus L., Fortunella 
  
                     Swingle, Poncirus Raf. og 
  
                     hybrider heraf, dog ikke frugter 
  
                     og frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   11. Strawberry crinkle virus,    Planter af Fragaria L. til 
  
     jordbærkrusesygevirus      udplantning, dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   12. Strawberry latent ringspot   Planter af Fragaria L. og 
  
     virus, latent jordbær-     til udplantning, dog ikke frø 
  
     ringpletvirus Rubus L. 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   13. Strawberry mild yellow edge   Planter af Fragaria L. til 
  
     virus, mild jordbærgulrand-   udplantning, dog ikke frø 
  
     virus 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   14. Tomato black ring virus,    Planter af Fragaria L. 
  
     tomatsortringvirus       og Rubus L. til udplantning, 
  
                     dog ikke frø 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   15. Tomato spotted wilt virus,   Planter af Apium graveolens L., 
  
     tomatbronzetopvirus       Capsicum annuum L., Cucumis 
  
                     melo L., Dendranthema (DC.) Des 
  
                     Moul., alle sorter af New Guinea 
  
                     hybrider af Impatiens L., 
  
                     Lactuca sativa L., Lycopersicon 
  
                     lycopersicum (L.) Karst. ex 
  
                     Farw. og Nicotiana tabacum L., 
  
                     for hvis vedkommende det er 
  
                     godtgjort, at planterne er 
  
                     beregnet til salg til erhvervs- 
  
                     produktion af tobak, Solanum 
  
                     melongena L. og Solanum 
  
                     tuberosum L. til udplantning 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
  

Bilag 3

Produktion og salg af planter

(Til § 3)

I. Definitioner

 • 1) Planter: levende planter og plantedele (herunder frø),
 • 2) Levende plantedele, herunder bl.a.
 • a) rod- og stængelknolde, løg og jordstængler,
 • b) grene og fældede træer med løv og
 • c) plantevævskultur,
 • d) frugter af Citrus reticulata Blanco cv. »Clementine« ( C. clementina hort. ex Tanaka), med stilk og blade.
 • 3) Frø i botanisk forstand, dog ikke frø, der ikke er bestemt til plantning.
 • 4) Planter til udplantning:
 • a) planter, der er plantet og skal forblive plantet eller genplantes, og
 • b) planter, der ikke er plantet, men som skal plantes.
 • 5) Udplantning: enhver anbringelse af planter eller plantedele i et voksemedium med det formål at sikre deres vækst eller formering.
 • 6) Grønsagsplanteformeringsmateriale : plantedele og alt andet plantemateriale, herunder grundstammer, af slægter og arter nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 3, litra a, der er bestemt til formering og produktion af grønsagsplanter, dog ikke frø.
 • 7) Grønsagsplanter : hele planter og plantedele af slægter og arter nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, litra a, for så vidt angår podede planter også podematerialet, der er bestemt til udplantning med henblik på produktion af grønsagsplanter, dog ikke frø.
 • 8) Frugtplanteformeringsmateriale : frø, plantedele og alt andet plantemateriale, herunder grundstammer, af slægter og arter nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, litra b, der er bestemt til formering og produktion af frugtplanter.
 • 9) Frugtplanter : planter af slægter og arter nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 3, litra b, der efter afsætning er bestemt til udplantning eller genudplantning.
 • 10) Prydplanteformeringsmateriale : frø, plantedele og alt andet plantemateriale af slægter eller arter nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, litra c, der tjener til formering og produktion af prydplanter og andre planter til prydformål.
 • 11) Prydplanter : planter af slægter og arter nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, litra c, bestemt til udplantning eller genudplantning efter afsætning.
 • 12) Parti : et antal enheder af samme produkt, der er karakteriseret ved ensartethed med hensyn til sammensætning og oprindelse.
 • 13) CAC-materiale (Conformitas Agraria Communitatis): formeringsmateriale og frugtplanter af de slægter og arter, der er nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, litra b, og som opfylder minimumskravene for godkendelse til salg, jf. § 5.

II. Krav til produktion og salg af ikke certificerede planter

A. Generelle krav

 • 1) Plantematerialet skal være praktisk taget fri for planteskadegørere, der forringer materialets kvalitet og anvendelighed.
 • 2) Plantemateriale med synlige tegn på planteskadegørere skal behandles på passende måde eller fjernes.
 • 3) Under væksten og ved optagningen eller ved fjernelse af podemateriale fra moderplanten skal formerings- og plantemateriale holdes i adskilte partier.
 • 4) Samles eller blandes formerings- og plantemateriale af forskellig oprindelse under emballering, oplagring og transport eller ved leveringen, skal leverandøren registrere oplysninger om partiets sammensætning og de enkelte bestanddeles oprindelse.

B. Grønsagsplanter og formeringsmateriale heraf

 • 1) Materialet skal være tilstrækkeligt kraftigt og fyldigt, og der må ikke være misforhold mellem rødder, stængler og blade.
 • 2) Materialet skal opfylde kravene til identitet og renhed med hensyn til slægt eller art samt sort.
 • 3) Krav til produktion i væksthuse:

Leverandøren skal gennemføre følgende hygiejniske foranstaltninger

 • a) Væksthusenes indre samt borde m.v. skal være gjort omhyggeligt rene ved afvaskning med sæbevand og påfølgende desinfektion mod svampesygdomme og skadedyr.
 • b) Kasser og potter m.v. skal være nye eller være renset på tilsvarende måde som borde (se litra a). Trækasser kan dog også renses ved opvarmning til 100IC i 30 minutter. Såvel nyt som rengjort materiale skal opbevares adskilt fra ikke rengjort materiale.
 • c) Markjord, der indgår i jordblandinger, skal forinden blandingen have været opvarmet til 100IC i 30 minutter eller være desinficeret på anden effektiv måde, og den skal derefter indtil anvendelse opbevares i rene beholdere eller på anden betryggende måde, adskilt fra ubehandlet jord.
 • d) Væksthuse og arbejdsrum skal holdes rene og fri for ukrudt.
 • e) Dendranthema og prydcapsicum må ikke dyrkes i samme væksthus som peber- og tomatplanter.
 • f) I virksomheder, der producerer agurk-, melon-, peber- og tomatplanter, må der ikke samtidig i samme væksthus dyrkes frugtbærende planter af samme eller nærstående art.

     4. Alle spiseløg

 • a) Ved produktion af skalotteløg, stikløg og hvidløg skal der gennemføres et sædskifte på mindst 4 løgfrie år. Sædskiftet skal kunne dokumenteres ved ejendommens sædskifteplan.
 • b) Skalotteløg, stikløg og hvidløg godkendt ved avlskontrollen skal, inden de sælges, være afsvampet mod løgskimmel ved varmebehandling.

     5. Stikløg

 • a) Ved produktion af stikløg skal plantepas, der fulgte med frøene opbevares af virksomheden og på anmodning forevises for Plantedirektoratet.
 • b) Foreligger plantepasset ikke, skal en repræsentativ frøprøve af hver sort være undersøgt af direktoratet og fundet fri for stængelnematoder.

     6. Skalotteløg og hvidløg

 • a) Formeringsmateriale af skalotteløg skal være godkendt ved væksthusafprøvning, hvorunder der højst må være konstateret 1 pct. løgmosaik.
 • b) Ved produktion af skalotteløg skal producenten hvert år inden 15. august tilmelde de planteproduktioner til væksthusafprøvning, der ønskes anvendt til udlæg det følgende år.
 • c) Hvert år inden 1. oktober udtager Plantedirektoratet en prøve bestående af 350 løg af hver planteproduktion til brug ved væksthusafprøvningen.

C. Frugtplanter og formeringsmateriale heraf

     1. Materialet skal opfylde kravene til identitet og renhed med hensyn til slægt eller art samt sort.

     2. Materiale af Citrus L. skal

 • a) hidrøre fra udgangsmateriale, der

1I er undersøgt og fundet fri for planteskadegørere, der forringer materialets kvalitet og anvendelighed, og

2I er blevet testet individuelt efter passende metoder til påvisning af sådanne planteskadegørere og er fundet fri herfor,

 • b) være kontrolleret og fundet praktisk taget fri for sådanne planteskadegørere efter begyndelsen af sidste afsluttede vækstperiode og
 • c) i tilfælde af podning være podet på grundstammer, der ikke er modtagelige for viroider.

D. Prydplanter og formeringsmateriale heraf

 • 1) Materialet skal være tilstrækkelig kraftigt og fyldigt, og der må ikke være misforhold mellem rødder, stængler og blade.
 • 2) Materialet skal opfylde kravene til identitet og renhed med hensyn til slægt eller art eller i givet fald plantegruppe og skal, hvis det sælges eller agtes solgt med angivelse af sorten, også opfylde kravene til identitet og renhed med hensyn til sort.
 • 3) Frø skal have tilfredsstillende spiringsevne.
 • 4) Materiale af Citrus L.
 • a) skal hidrøre fra udgangsmateriale, der er undersøgt og fundet fri for planteskadegørere, der forringer materialets kvalitet og anvendelighed,
 • b) være kontrolleret og fundet praktisk taget fri for sådanne planteskadegørere efter begyndelsen af sidste afsluttede vækstperiode og
 • c) i tilfælde af podning være podet på grundstammer, der ikke er modtagelige for viroider.
 • 5) Formeringsmateriale af blomsterløg skal hidrøre direkte fra materiale, der under væksten er undersøgt og fundet at opfylde kravet i § 5, stk. 1, nr. 3.

Bilag 4

Særlige krav til frihed for planteskadegørere på produktionsstedet m.v.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Planter, planteprodukter og andet   Særlige krav 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. 1. Udgået. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. Udgået. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. Udgået. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4. Planter af Pinus L. til      Det er officielt konstateret, 

  udplantning, dog ikke frø     at der ikke er iagttaget 

                    symptomer på Scirrhia pini 

                    Funk et Parker på dyrknings- 

                    stedet eller i dets 

                    umiddelbare nærhed siden 

                    begyndelsen af den sidste, 

                    afsluttede vækstperiode. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5. Planter af Abies Mill., Larix   Udover kravet i nr. 4 er det 

  Mill., Picea A. Dietr.,      officielt konstateret, at 

   Pinus L., Pseudotsuga Carr. og  der ikke er iagttaget symp- 

   Tsuga Carr. til udplantning,   tomer på Melampsora medusae 

  dog ikke frø            Thumen på dyrkningsstedet 

                    eller i dets umiddelbare 

                    nærhed siden begyndelsen af 

                    den sidste, afsluttede 

                    vækstperiode. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6. Planter af Populus L. til     Det er officielt konstateret, 

  udplantning, dog ikke frugter og  at der ikke er iagttaget 

  frø                symptomer på Melampsora 

                    medusae Thumen på dyrknings- 

                    stedet eller i dets umid- 

                    delbare nærhed siden be- 

                    gyndelsen af den sidste, 

                    afsluttede vækstperiode. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7. Planter af Castanea Mill. og    Det er officielt konstateret, 

   Quercus L. til udplantning,    at 

  dog ikke frugter og frø      a) planterne har oprindelse i 

                     områder, der vides at være 

                     fri for Cryphonectria 

                     parasitica (Murrill) Barr., 

                    eller 

                    b) der ikke er iagttaget 

                     symptomer på Cryphonectria 

                     parasitica (Murrill) Barr 

                     på dyrkningsstedet eller i 

                     dets umiddelbare nærhed 

                     siden begyndelsen af den 

                     sidste, afsluttede 

                     vækstperiode. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8. Planter af Platanus L. til     Det er officielt konstateret, 

  udplantning, dog ikke frø     at 

                    a) planterne har oprindelse i 

                     et område, der vides at 

                     være fri for Ceratocystis 

                     fimbriata f. sp. platani 

                     Walter, 

                    eller 

                    b) der ikke er iagttaget 

                     symptomer på Ceratocystis 

                     fimbriata f. sp. platani 

                     Walter på dyrkningsstedet 

                     eller i dets umiddelbare 

                     nærhed siden begyndelsen af 

                     den sidste, afsluttede 

                     vækstperiode. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 9. Planter af Choenomeles Lindl.,   Det er officielt konstateret, 

   Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., at 

   Cydonia Mill., Eriobotrya     a) planterne har oprindelse i 

  Lindl., Malus Mill., Mespilus     områder, der anerkendes 

  L., Pyracantha Roem., Pyrus L.,    som værende fri for 

   Sorbus L. bortset fra Sorbus     Erwinia amylovora (Burr.) 

  intermedia (Ehrh.) Pers., og     Winsl. et al., 

   Stranvaesia Lindl. til        eller 

  udplantning, dog ikke frø     b) planter på det dyrkede 

                     areal og i dens umiddelbare 

                     nærhed, som har vist 

                     symptomer på Erwinia 

                     amylovora (Burr.) Winsl. et 

                     al., er blevet bortryddet. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 10. Planter af Citrus L.,       Det er officielt konstateret, 

   Fortunella Swingle, Poncirus   at 

   Raf. og hybrider heraf, dog    a) planterne har oprindelse i 

   ikke frugter og frø         områder, der vides at være 

                     fri for Spiroplasma citri 

                     Saglio et al., Phoma 

                     tracheiphila (Petri) 

                     Kanchaveli et Gikashvili, 

                     Citrus vein enation woody 

                     gall og citrustristezavirus 

                     (europæiske stammer) 

                    eller 

                    b) planterne er tiltrukket 

                     efter en certificerings- 

                     ordning, der kræver, at de 

                     nedstammer i lige linje fra 

                     materiale, der er vedlige- 

                     holdt under egnede 

                     betingelser og er undersøgt 

                     officielt for i hvert fald 

                     citrustristezavirus 

                     (europæiske stammer) og 

                     Citrus vein enation woody 

                     gall ved brug af passende 

                     indikatorer eller til- 

                     svarende metoder, og til 

                     stadighed har vokset i 

                     insekttæt væksthus eller 

                     andet isoleret rum, og hos 

                     hvilke der ikke er 

                     iagttaget symptomer på 

                      Spiroplasma citri Saglio 

                     et al., Phoma tracheiphil 

                     a (Petri) Kanchaveli et 

                     Gikashvili, 

                     citrustristezavirus 

                     (europæiske stammer) eller 

                     Citrus vein enation woody 

                     gall 

                    eller 

                    c) planterne 

                     - er tiltrukket efter en 

                      certificeringsordning, 

                      der kræver, at de 

                      nedstammer i lige linje 

                      fra materiale, der er 

                      vedligeholdt under 

                      egnede betingelser og er 

                      undersøgt officielt for i 

                      hvert fald Citrus vein 

                      enation woody gall og 

                      citrustristezavirus 

                      (europæiske stammer) ved 

                      brug af passende 

                      indikatorer eller til- 

                      svarende metoder, og er 

                      fundet fri for citrus- 

                      tristezavirus (europæiske 

                      stammer) og certificeret 

                      som fri for i hvert fald 

                      citrustristezavirus 

                      (europæiske stammer) ved 

                      officielle prøver af 

                      planterne enkeltvis efter 

                      de i dette led omhandlede 

                      metoder 

                      og 

                     - er blevet inspiceret, og 

                      at der ikke er iagttaget 

                      symptomer på Spiroplasma 

                      citri Saglio et al., 

                       Phoma tracheiphila 

                      (Petri) Kanchaveli et 

                      Gikashvili, Citrus vein 

                      enation woody gall og 

                      citrustristezavirus siden 

                      begyndelsen af den 

                      sidste, afsluttede 

                      vækstperiode. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11. Planter af Araceae, Marantaceae, Det er officielt konstateret, 

   Musaceae, Persea spp. og     at 

   Strelitziaceae, rodede eller med a) der ikke er påvist angreb 

   vedhængende eller medhørende     af Radopholus similis 

   vækstmedium             (Cobb) Thorne på dyrknings- 

                     stedet siden begyndelsen af 

                     den sidste afsluttede 

                     vækstperiode 

                    eller 

                    b) jord og rødder fra mis- 

                     tænkte planter siden 

                     begyndelsen af den sidste, 

                     afsluttede vækstperiode er 

                     undersøgt officielt for i 

                     hvert fald Radopholus 

                     similis (Cobb) Thorne og 

                     ved sådanne prøver fundet 

                     fri for denne skadegører. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 12. Planter af Fragaria L.,      Det er officielt konstateret, 

   Prunus L., og Rubus L. til    at 

   udplantning, dog ikke frø     a) planterne har oprindelse i 

                     områder, der vides at være 

                     fri for de relevante 

                     skadegørere 

                    eller 

                    b) der ikke er iagttaget 

                     symptomer på sygdomme 

                     forårsaget af de anførte 

                     skadegørere hos planter på 

                     dyrkningsstedet siden 

                     begyndelsen af den sidste, 

                     afsluttede vækstperiode: 

                     - hos Fragaria L.: 

                     - Phytophthora fragariae 

                      Hickman var. fragariae 

                     - Arabis mosaic virus 

                     - Raspberry ringspot virus 

                     - Strawberry crinkle virus 

                     - Strawberry latent 

                      ringspot virus 

                     - Strawberry mild yellow 

                      edge virus 

                     - Tomato black ring virus 

                     - Xanthomonas fragariae 

                      Kennedy et King 

                     - hos Prunus L.: 

                     - Apricot chlorotic 

                      leafroll mycoplasm 

                     - Xanthomonas campestris pv. 

                      pruni (Smith) Dye 

                     - hos Prunus persica (L.) 

                      Batsch: 

                      Pseudomonas syringae pv. 

                      persicae (Prunier et al.) 

                      Young et al. 

                     - hos Rubus L.: 

                     - Arabis mosaic virus 

                     - Raspberry ringspot virus 

                     - Strawberry latent 

                      ringspot virus 

                     - Tomato black ring virus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 13. Planter af Cydonia Mill. og    Udover kravene i nr. 9 er det 

   Pyrus L. til udplantning, dog   officielt konstateret, at 

   ikke frø             a) planterne har oprindelse i 

                     områder, der vides af være 

                     fri for Pear decline 

                     mycoplasm, 

                    eller 

                    b) planter på dyrkningsstedet 

                     og i dets umiddelbare 

                     nærhed, der har vist 

                     symptomer, der gav an- 

                     ledning til mistanke om 

                     angreb af Pear decline 

                     mycoplasm, er blevet 

                     bortryddet pågældende sted 

                     i løbet af de sidste tre, 

                     afsluttede vækstperioder. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 14. Planter af Fragaria L. til    Udover kravene i nr. 12 

   udplantning, dog ikke frø     er det officielt konstateret, 

                    at 

                    a) planterne har oprindelse i 

                     områder, der vides at være 

                     fri for Aphelenchoides 

                     besseyi Christie, 

                    eller 

                    b) der ikke er iagttaget 

                     symptomer på Aphelenchoides 

                     besseyi Christie hos 

                     planter på dyrkningsstedet 

                     siden begyndelsen af den 

                     sidste, afsluttede 

                     vækstperiode, 

                    eller 

                    c) planter i vævskultur 

                     nedstammer fra planter, der 

                     opfyldte litra b) eller er 

                     blevet undersøgt officielt 

                     og fundet fri for 

                      Aphelenchoides besseyi 

                     Christie. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 15. Planter af Malus Mill. til    Udover kravene i nr. 9 er det 

   udplantning, dog ikke frø     officielt konstateret, at 

                    a) planterne har oprindelse i 

                     områder, der vides at være 

                     fri for Apple proliferation 

                     mycoplasm 

                    eller 

                    b) 1I) planterne, dog ikke 

                     planter tiltrukket af frø, 

                    aI) er blevet officielt 

                      certificeret under en 

                      certificeringsordning, 

                      der kræver, at de ned- 

                      stammer i lige linje fra 

                      materiale, der er vedlige- 

                      holdt under egnede 

                      betingelser og er under- 

                      søgt officielt for i hvert 

                      fald Apple proliferation 

                      mycoplasm ved brug af 

                      passende indikatorer eller 

                      tilsvarende metoder og er 

                      fundet fri for denne 

                      skadegører, 

                    eller 

                    bI) nedstammer i lige linje 

                      fra materiale, der vedlige- 

                      holdes under egnede be- 

                      tingelser og inden for de 

                      sidste seks, afsluttede 

                      vækstperioder mindst een 

                      gang er undersøgt offi- 

                      cielt for i hvert fald 

                      Apple proliferation myko- 

                      plasm ved brug af 

                      passende indikatorer eller 

                      tilsvarende metoder og er 

                      fundet fri for denne 

                      skadegører, og 

                    2I) der ikke er iagttaget 

                      symptomer på sygdomme 

                      forårsaget af Apple 

                      proliferation mykoplasm 

                      hos planter på dyrknings- 

                      stedet eller hos 

                      modtagelige planter i dets 

                      umiddelbare nærhed siden 

                      begyndelsen af de sidste 

                      tre, afsluttede vækst- 

                      perioder. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 16. Planter af nedenstående arter   Udover kravene i nr. 9 er det 

   af Prunus L. til udplantning,   officielt konstateret, at 

   dog ikke frø:           a) planterne har oprindelse i 

   - Prunus dulcis (Mill.) D.A.     områder, der vides at 

   Webb ( P. amygdalus Batsch)     være fri for Plum pox virus 

  - Prunus armeniaca L.       eller 

  - Prunus x blireiana Andre     b) 1I) planterne, dog ikke 

  - Prunus brigantina Vill.         planter tiltrukket af 

  - Prunus cerasifera Ehrh.         frø 

  - Prunus x cistena N.E. Hansen   aI) er officielt certificeret 

  - Prunus curdica Fenzl et Fritsch.   under en certificerings- 

  - Prunus domestica ssp.        ordning, der kræver, 

   domestica L.             at de nedstammer i lige 

  - Prunus domestica ssp.        linje fra materiale, 

   insititia (L.) Schneid.       der er vedligeholdt under 

  - Prunus domestica ssp. italica    egnede betingelser og er 

   (Borhk.) Gams             undersøgt officielt for 

  - Prunus glandulosa Thunb. ex     i hvert fald Plum pox 

   Murr.                virus ved brug af passende 

  - Prunus holosericea Batal.      eller tilsvarende metoder, 

  - Prunus hortulana L.H. Bailey     og er fundet fri for 

  - Prunus japonica Thunb.        denne skadegører, 

   ex Murr.             eller 

  - Prunus mandshurica (Maxim.)   bI) nedstammer i lige linje 

   Koehne                fra materiale, der 

  - Prunus maritima Marsh.        vedligeholdes under 

  - Prunus mume Sieb. et Zucc.      egnede betingelser og 

  - Prunus nigra Ait.          inden for de sidste tre, 

  - Prunus persica (L.) Batsch.     afsluttede vækstperioder 

  - Prunus salicina Lindl.        mindst een gang undersøgt 

  - Prunus sibirica L.          officielt for i hvert 

  - Prunus simonii Carr.         fald Plum pox virus 

  - Prunus spinosa L.          og er fundet fri for 

  - Prunus tomentosa Thunb. ex Murr.   denne skadegører, 

  - Prunus triloba Lindl.      2I) der ikke er iagttaget 

  - andre arter af Prunus L., der    symptomer på sygdom 

   er modtagelige for Plum pox     forårsaget af Plum pox 

   virus                virus hos planter på 

                      dyrkningsstedet eller hos 

                      modtagelige planter i dets 

                      umiddelbare nærhed siden 

                      begyndelsen af de sidste 

                      tre, afsluttede vækst- 

                      perioder, og 

                    3I) planter på dyrknings- 

                      stedet, der har vist 

                      symptomer på sygdom for- 

                      årsaget af andre virus 

                      eller viruslignende 

                      organismer, er blevet 

                      bortryddet. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 17. Udgået. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 18. Planter af Vitis L., dog ikke   Det er officielt konstateret, 

   frugter og frø          at der ikke er iagttaget 

                    symptomer på Grapevine 

                    flavescence doree MLO og 

                    Xylophilus ampelinus 

                    (Panagopoulos) Willems et al. 

                    hos moderplanterne på 

                    dyrkningsstedet siden 

                    begyndelsen af de sidste to, 

                    afsluttede vækstperioder. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 19.1 Udgået. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 19.2 Udgået. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 19.3 Planter af knolddannende     a) Det er officielt konsta- 

   arter af Solanum L. eller      teret, at planterne har 

   hybrider heraf til         været opbevaret under 

   udplantning, dog ikke        karantænebetingelser og 

   knolde af Solanum tuberosum L.   er fundet fri for 

   eller materiale til ved-      skadegørere ved en 

   ligeholdelse af kulturen,      undersøgelse, der skal 

   som opbevares i genbanker    1I) foregå under tilsyn af 

   eller genbestandsamlinger      Plantedirektoratet og 

                      udføres af videnskabeligt 

                      uddannede medarbejdere fra 

                      denne instans eller en 

                      anden officielt godkendt 

                      instans 

                    2I) foregå på et sted, der har 

                      de fornødne faciliteter 

                      til at opfange skadegørere 

                      og vedligeholde materia- 

                      let, herunder indikator- 

                      planter således, at al 

                      risiko for spredning af 

                      skadegørere udelukkes, 

                    3I) foretages på hver enhed, 

                      der indgår i materialet, 

                    4I) ved visuel undersøgelse 

                      med regelmæssige mellemrum 

                      under hele forløbet af 

                      mindst een vækstperiode - 

                      under hensyntagen til 

                      materialets art og dets 

                      udviklingsstadium under 

                      prøveprogrammet - for 

                      symptomer forvoldt af 

                      skadegørere, 

                    5I) ved undersøgelse efter 

                      egnede metoder: 

                      aI) af alt kartoffel- 

                      materiale i hvert fald 

                      for 

                      - Andean potato latent 

                       virus, 

                      - Arracacha virus B, oca 

                       strain, 

                      - Potato black ringspot 

                       virus, 

                      - Potato spindle tuber 

                       viroid, 

                      - Potato virus T, 

                      - Andean potato mottle 

                       virus, 

                      - almindelige kartoffel- 

                       virus A, M, S, V, X, og 

                       Y (herunder YI, Yn og 

                       Yc) og Potato leaf roll 

                       virus 

                      - Clavibacter michiganen- 

                       sis (Smith) Davis et al. 

                       ssp. sepedonicus 

                       (Spieck. et Kotth.) 

                       Davis et al. og 

                    bI) af ægte kartoffelfrø i 

                      hvert fald for ovennævnte 

                      virus og viroider, og 

                    5I) ved passende undersøgelser 

                      af alle andre symptomer, 

                      der er iagttaget ved den 

                      visuelle undersøgelse, med 

                      henblik på identifikation 

                      af de skadegørere, der har 

                      forvoldt sådanne symptomer. 

                    c) Materiale, der ikke ved de 

                     prøver, der er nævnt i 

                     litra b er fundet fri for 

                     de nævnte skadegørere, 

                     tilintetgøres øjeblikkelig 

                     eller behandles på en sådan 

                     måde, at skadegørerne 

                     fjernes. 

                    d) Forskningsinstitutter og 

                     andre, der opbevarer sådant 

                     materiale, underretter 

                     Plantedirektoratet om det 

                     opbevarede materiale. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 19.4 Planter af knolddannede     Forskningsinstitutter, der 

   arter af Solanum L. eller    opbevarer sådant 

   hybrider heraf til        materiale, underretter 

   udplantning, som opbevares    Plantedirektoratet om det 

   i genbanker eller genbestand-  opbevarede materiale. 

   samlinger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 19.5 Udgår 

 --------------------------------------------------------------------- 

 19.6 Planter af Solanaceae til    Udover kravene i nr. 19.3 

   udplantning, dog ikke frø og   er det officielt 

   planter nævnt i nr. 19.4     konstateret, at 

                    a) planterne har oprindelse i 

                     områder, der vides at være 

                     fri for Potato stolbur 

                     mycoplasm, 

                    eller 

                    b) der ikke er iagttaget 

                     symptomer på Potato stolbur 

                     mycoplasm hos planter på 

                     dyrkningsstedet siden 

                     begyndelsen af den sidste, 

                     afsluttede vækstperiode. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 20. Planter af Humulus lupulus L.   Det er officielt konstateret, 

   til udplantning, dog ikke frø   at der ikke er iagttaget 

                    symptomer på Verticillium 

                    alboatrum Reinke et Berthold 

                    og Verticillium dahliae 

                    Klebahn hos humle på dyrknings- 

                    stedet siden begyndelsen af 

                    den sidste, afsluttede vækst- 

                    periode. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 21. Planter af Dendranthema (DC.)   Det er officielt konstateret, 

   Des Moul., Dianthus L. og     at 

   Pelargonium l'Herit ex Ait.   a) der ikke er iagttaget 

   til udplantning, dog ikke frø    symptomer på Heliothis 

                     armigera Hubner eller 

                      Spodoptera littoralis 

                     (Boisd.) på dyrkningsstedet 

                     siden begyndelsen af den 

                     sidste, afsluttede vækst- 

                     periode, 

                    eller 

                    b) planterne har været under- 

                     kastet egnet behandling til 

                     at beskytte dem mod disse 

                     skadegørere. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 22.1 Planter af Dendranthema (DC.)  Udover kravene i nr. 21 

   Des Moul., dog ikke frø     er det officielt konstateret, 

                    at 

                    a) planterne er af højst 

                     tredje generation, der 

                     nedstammer fra materiale, 

                     der er fundet fri for 

                     Chrysanthemum stunt viroid 

                     ved virologiske prøver, 

                     eller som nedstammer i lige 

                     linje fra materiale, hvoraf 

                     en repræsentativ prøve på 

                     mindst 10% er fundet fri 

                     for Chrysanthemum stunt 

                     viroid ved en officiel 

                     undersøgelse foretaget på 

                     blomstringstidspunktet, 

                    b) planterne eller stiklingerne 

                    1I) kommer fra virksomheder, 

                     der er blevet undersøgt 

                     officielt i hvert fald en 

                     gang om måneden i de sidste 

                     tre måneder inden 

                     afsendelse, uden at der i 

                     denne periode er iagttaget 

                     symptomer på Puccinia 

                     horiana Hennings, og at der 

                     ikke vides at være fore- 

                     kommet symptomer på denne 

                     skadegører i umiddelbar 

                     nærhed heraf i de sidste 

                     tre måneder, inden plan- 

                     terne eller stiklingerne 

                     blev solgt, 

                    eller 

                    2I) har været underkastet 

                     egnet behandling mod 

                      Puccinia horiana Hennings, 

                     og 

                    c) der for 

                    1I) urodede stiklingers ved- 

                     kommende ikke er iagttaget 

                     symptomer på Didymella 

                     ligulicola (Baker, Dimock 

                     et Davis) v. Arx hverken 

                     hos stiklingerne eller hos 

                     de planter, hvorfra 

                     stiklingerne er taget, 

                     eller 

                   2I) der for rodede stiklingers 

                     vedkommende ikke er iagt- 

                     taget symptomer på Didymella 

                     ligulicola (Baker, Dimock et 

                     Davis) v. Arx hverken hos 

                     stiklingerne eller i rod- 

                     ningsbeddet. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 22.2 Planter af Dianthus L. til    Udover kravene i nr. 21, 

   udplantning, dog ikke frø    er det officielt konstateret, 

                    at 

                    a) planterne nedstammer i lige 

                     linje fra moderplanter, der 

                     er fundet fri for Erwinia 

                     chrysanthemi pv. 

                      dianthicola (Hellmers) 

                     Dickey, Pseudomonas 

                     caryophylli (Burkholder) 

                     Starr et Burkholder og 

                      Phialophora cinerescens 

                     (Wollenw.) van Beyma ved 

                     officielt godkendte under- 

                     søgelser foretaget mindst 

                     een gang inden for de 

                     sidste to år, og 

                    b) der ikke er iagttaget 

                     symptomer på disse skade- 

                     gørere hos planterne. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 23. Løg af Tulipa L. og Narcissus   Det er officielt konstateret, 

   L., dog ikke sådanne, for hvis  at der ikke er iagttaget 

   vedkommende det ved emballagen  symptomer på Ditylenchus 

   eller på anden vis er godtgjort, dipsaci (Kuhn) Filipjev hos 

   at de er bestemt til endelige   planterne siden begyndelsen 

   forbrugere, der ikke be-     af den sidste, afsluttede 

   skæftiger sig med erhvervs-    vækstperiode 

   produktion af afskårne blomster 

 --------------------------------------------------------------------- 

 24. Planter af Apium graveolens L., Udover kravene i nr. 21, 

   Argyranthemum spp., Aster spp., 22.1 eller 22.2, er det 

   Brassica spp., Capsicum annuum  officielt konstateret, at 

   L., Cucumis spp., Dendranthema  a) planterne har oprindelse 

   (DC.) Des Moul., Dianthus L. og   i et område, der vides 

   hybrider, Exacum spp., Gerbera    at være fri for Liriomyza 

   Cass., Gypsophila L., Lactuca    bryoniae (Kaltenbach), 

   spp., Leucanthemum L., Lupinus    Liriomyza huidobrenses 

   L., Lycopersicon lycopersicum    (Blanchard) og Liriomyza 

   (L.) Karst. ex Farw., Solanum    trifolii (Burgess), 

   melongena L., Spinacia L.,    eller 

   Tanacetum L. og Verbena L.    b) der ikke er iagttaget 

   til udplantning, dog ikke frø    symptomer på Liriomyza 

                     bryoniae (Kaltenbach), 

                      Liriomyza huidobrensis 

                     (Blanchard) eller Liriomyza 

                     trifolii (Burgess) på dyrk- 

                     ningsstedet ved officielle 

                     undersøgelser foretaget 

                     mindst en gang om måneden i 

                     de sidste tre måneder inden 

                     høst, 

                    eller 

                    c) planterne, lige inden de 

                     sælges, er undersøgt og 

                     fundet fri for symptomer på 

                     de nævnte skadegørere og 

                     har gennemgået egnet be- 

                     handling med henblik på at 

                     udrydde Liriomyza bryoniae 

                     (Kaltenbach), Liriomyza 

                     huidobrensis (Blanchard) 

                     og Liriomyza trifolii 

                     (Burgess). 

 --------------------------------------------------------------------- 

 25. Rodede planter dyrket udendørs,  Det er officielt konstateret, 

   plantede eller beregnet til    at dyrkningsstedet er fri 

   udplantning            for Clavibacter michiganensis 

                    (Smith) Davis et al. ssp. 

                    sepedonicus (Spieck. et 

                    Kotth.) Davis et al., 

                    Globodera pallida (Stone) 

                    Behrens, Globodera 

                    rostochiensis (Wollenweber) 

                    Behrens og Synchytrium 

                    endobioticum (Schilbersky) 

                    Percival. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 26. Planter af Beta vulgaris L.    Det er officielt konstateret, 

   til udplantning, dog ikke frø   at 

                    a) planterne har oprindelse i 

                     områder, der vides at være 

                     fri for Beet leaf curl 

                     virus, 

                    eller 

                    b) der ikke vides at være 

                     forekommet Beet leaf curl 

                     virus i dyrkningsområdet, 

                     og at der ikke er iagttaget 

                     symptomer på Beet leaf curl 

                     virus på dyrkningsstedet 

                     eller i dets umiddelbare 

                     nærhed siden begyndelsen af 

                     den sidste, afsluttede 

                     vækstperiode. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 27. Planter af Beta vulgaris L.    Udover kravene i nr. 26 

   til udplantning, dog ikke frø   er det officielt konstateret, 

                    at planterne 

                    a) er undersøgt officielt 

                     enkeltvis og fundet fri for 

                     beet necrotic yellow vein 

                     virus (BNYVV) 

                    eller 

                    b) er tiltrukket af frø, der 

                     opfylder kravene i 

                     bekendtgørelse om markfrø, 

                     eller at frøene kommer fra 

                     en afgrøde, der er dyrket i 

                     et område, hvor BNYVV ikke 

                     vides at forekomme, 

                    og 

                    1I) er dyrket i områder, hvor 

                     BNYVV vides ikke at fore- 

                     komme, 

                    eller 

                    2I) er dyrket på jord eller i 

                     vækstmedium, der er under- 

                     søgt offi-cielt efter 

                     egnede metoder og fundet 

                     fri for BNYVV, 

                    og 

                    3I) en prøve er udtaget og 

                     undersøgt og fundet fri for 

                     BNYVV 

 --------------------------------------------------------------------- 

 28. Planter af Begonia L. og     Det er officielt konstateret, 

   Euphorbia pulcherrima Willd.,  at 

   dog ikke sådanne, for hvis    a) planterne har oprindelse 

   vedkommende det er godtgjort     i et område, der vides 

   ved emballagen eller ved deres    at være fri for 

   blomsterudvikling (eller dæk-     Bemisia tabaci Genn, 

   bladsudvikling) eller på anden  eller 

   måde, at de er bestemt til    b) der ikke er iagttaget 

   salg til endelige forbrugere,    symptomer på Bemisia 

   der ikke beskæftiger sig       tabaci Genn. hos 

   erhvervsmæssigt med plante-     planter på dyrkningsstedet 

   produktion, til udplantning,     ved officielle undersøgelser 

   dog ikke frø             foretaget mindst hver 

                     måned i de sidste tre 

                     måneder, før de blev bragt 

                     i handelen, 

                    eller 

                    c) planterne, lige inden de 

                     sælges har gennemgået en 

                     egnet behandling med 

                     henblik på at udrydde 

                      Bemisia tabaci Genn. og 

                     er undersøgt og fundet fri 

                     for symptomer på den 

                     levende skadegører. 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bilag 5

Opbevaring af præ-kerneplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter, eliteplanter og

certificerede planter

(Til § 4)

I. Generelle krav

A. Krav til virksomheden.

     1. Opbevaring af præ-kerneplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter, etablering af eliteplanter samt opbevaring og produktion af eliteplanter og produktion af certificerede planter klasse AAE.

 • a) Frilandsarealer skal være undersøgt og fundet frie for planteskadegørere og vektorer for planteskadegørere nævnt i bilag 1 og 2.
 • b) Væksthuse skal være forsynet med insekttæt net for alle vinduer (maskevidde max. 1 mm). Ved indgange skal forefindes sluse med desinfektionsmåtte, og gulvene skal være cementeret med fald til afløb.
 • c) Der skal foreligge interne retningslinjer, der sikrer det producerede plantemateriales genetiske og plantesundhedsmæssige standard. Retningslinjerne skal indeholde oplysninger om
 • 1I) krav til opbevaringssted,
 • 2I) krav til øvrig planteproduktion,
 • 3I) arbejdsrutiner, herunder formeringsmetode,
 • 4I) mærkning,
 • 5I) registrering af produktionsdata,
 • 6I) testninger/undersøgelser,
 • 7I) fornyelse og
 • 8I) adgangskrav.

     2. Produktion af certificerede planter klasse AA.

 • a) I væksthuse skal der ved indgange findes sluse med desinfektionsmåtte.
 • b) Virksomheder, der anvender vævskulturteknik, skal udarbejde interne retningslinjer, der sikrer det producerede plantemateriales genetiske og plantesundhedsmæssige standard.

     3. Produktion af certificerede planter klasse A.

 • a) Virksomheder, der anvender vævskulturteknik, skal udarbejde interne retningslinjer, der sikrer det producerede plantemateriales genetiske og plantesundhedsmæssige standard.

B. Krav til produktionens gennemførelse m.v.

     1. Opbevaring af præ-kerneplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter samt etablering af eliteplanter.

 • a) Virksomheder, der ønsker at opbevare prækerneplanter, producere og opbevare kerneplanter samt etablere eliteplanter på grundlag af kerneplanterne, skal sørge for, at der til enhver tid findes en ajourført liste med oplysninger om slægt, art, sort og eventuelle klon af samtlige kerneplanter. Denne liste skal udleveres til Plantedirektoratet en gang årligt og i øvrigt på opfordring.
 • b) I den periode, hvor en præ-kerneplante testes og eventuelt renses for planteskadegørere, jf. III, skal den opbevares adskilt fra godkendte kerneplanter og etablerede eliteplanter.
 • c) Af hensyn til risikoen for smitte af præ-kerneplanten skal denne opbevares under forhold, der mindst opfylder kravene til opbevaring af kerneplanter.
 • d) Oprindelsen af alle kerne- og eliteplanter, der findes i virksomheden, samt tests, kontrol m.v. af disse skal til enhver tid kunne dokumenteres.

1.1. Frilandsproduktion.

 • a) Frilandsplanter skal isoleres således, at risikoen for smitte med eller angreb af planteskadegørere nævnt i bilag 1 og 2 reduceres mest muligt.
 • b) Kerneplanter skal holdes således, at uønsket selvsåning udelukkes.

1.2. Væksthusproduktion.

 • a) Væksthuse skal holdes fri for ukrudt og planteskadegørere.
 • b) Væksthuse skal rengøres og desinficeres mindst en gang årligt. Borde skal desinficeres efter hver tømning. Gulve skal desinficeres regelmæssigt, dog mindst en gang månedligt.
 • c) Alle personer med adgang til væksthuse skal have stillet engangskitler eller rene kitler til rådighed.
 • d) Kerne- eller eliteplanter skal anbringes således, at overskydende vand ikke kommer i kontakt med andre planter. Planterne må ikke røre hinanden.

1.3. Godkendelse af kerneplanter.

Virksomheder, der ønsker at få godkendt planter som kerneplanter, skal anmelde dette til Plantedirektoratet. Direktoratet meddeler anmelderen, om det anmeldte plantemateriale kan opnå status som kerneplante.

1.4. Anmeldelse.

Anmeldelsen skal indeholde oplysning om

 • a) slægt,
 • b) art,
 • c) sorts- eller klonnavn,
 • d) beskrivelse af sort/klon,
 • e) beskrivelse af udført selektionsarbejde,
 • f) dokumentation for udført testnings- og rensningsarbejde,
 • g) beskrivelse af det arbejde, der foretages for at sikre, at kerneplanten er sortstypisk,
 • h) præcise oplysninger om, hvor præ-kerneplanten har været opbevaret samt, hvor kerneplanten skal opbevares, og
 • i) navn og adresse på ejeren/anmelderen.

Anmeldelsen foretages på et skema, der kan rekvireres i Plantedirektoratet og skal være direktoratet i hænde senest 14 dage før det tidspunkt, hvor prækerneplanten ønskes flyttet til kerneplante-opbevaringsstedet.

     2. Opbevaring og produktion af eliteplanter samt produktion af certificerede planter klasse AAE

 • a) virksomheder, der ønsker at opbevare og producere eliteplanter samt producere certificerede planter klasse AAE på grundlag af eliteplanter, skal sørge for, at der til enhver tid i virksomheden findes en ajourført liste med oplysninger om slægt, art, sort og eventuel klon af alle planter i virksomheden, der ønskes godkendt eller tidligere er godkendt som certificerede planter klasse AAE. Denne liste skal udleveres til Plantedirektoratet en gang årligt og i øvrigt efter anmodning.
 • b) Planteproduktionen skal være arts- og sortsren.
 • c) Oprindelsen af alle eliteplanter, der findes i virksomheden, skal til enhver tid kunne dokumenteres.

2.1. Frilandsproduktion.

 • a) Frilandsplanter skal isoleres således, at risikoen for smitte med eller angreb af planteskadegørere nævnt i bilag 1 og 2 reduceres mest muligt.
 • b) Elitekvarterer skal holdes således, at uønsket selvsåning udelukkes.

2.2. Væksthusproduktion.

 • a) Væksthuse skal holdes fri for ukrudt og planteskadegørere.
 • b) Alle personer med adgang til væksthuse skal have stillet engangskitler eller rene kitler til rådighed.

     3. Produktion af certificerede planter klasse AA.

 • a) Virksomheder, der ønsker at producere certificerede planter klasse AA, skal sørge for, at der til enhver tid findes en ajourført liste med oplysninger om slægt, art, sort og eventuel klon af alle planter, der ønskes godkendt eller tidligere er godkendt som certificerede planter klasse AA. Denne liste skal udleveres til Plantedirektoratet en gang årligt og i øvrigt efter anmodning.
 • b) Planteproduktionen skal være arts- og sortsren.
 • c) Til produktionen skal anvendes certificeret materiale godkendt klasse AAE eller højere klasse. Med mindre andet tillades, skal der anvendes etablerede og individuelt mærkede planter.
 • d) Hvis produktionen foregår in-vitro, er der ikke krav om anvendelse af etablerede planter. Alle producerede planter skal som minimum være mærket sorts- eller klonvis og altid for hvert bed eller bord.

3.1. Frilandsproduktion:

 • a) Arealerne skal holdes fri for planteskadegørere og ukrudt.
 • b) Planter af samme sort, der ikke har oprindelse i en kerneplante, må ikke findes i virksomheden.
 • c) Certificerede og ikke certificerede planter af sorter af samme art skal produceres og opbevares adskilt.

3.2. Væksthusproduktion:

 • a) Væksthuse skal holdes fri for planteskadegørere og ukrudt.
 • b) Væksthusenes indre samt borde m.v. skal rengøres omhyggeligt ved afvaskning med sæbevand og påfølgende desinfektion mindst en gang årligt.
 • c) Alle personer med adgang til væksthusene skal have stillet engangskitler eller rene kitler til rådighed.
 • d) Planter af samme art, der ikke har oprindelse i en kerneplante, må ikke findes i virksomheden. Undtaget herfra er planter til selektionsformål. Disse og andre planter skal være placeret i separate væksthuse således at der ikke opstår smitterisiko for det certificerede plantemateriale.

3.3. In-vitro produktion

Der skal foreligge retningslinjer, der sikrer, at det producerede plantemateriale er arts- og sortsrent.

     4. Produktion af certificerede planter klasse A

 • a) Virksomheder, der ønsker at producere certificerede planter klasse A, skal sørge for, at der til enhver tid i virksomheden findes en ajourført liste med oplysninger om slægt, art, sort og eventuel klon af samtlige de planter i virksomheden, der ønskes godkendt eller tidligere er godkendt som certificerede planter klasse A. Denne liste skal udleveres til Plantedirektoratet en gang årligt og i øvrigt efter anmodning.
 • b) Planteproduktionen skal være arts- og sortsren.
 • c) Til produktionen skal anvendes certificeret materiale godkendt klasse AA, AAE eller højere klasse.
 • d) Alle producerede planter skal som minimum være mærket sorts- eller klonvis og altid for hvert bed eller bord.

4.1. Frilandsproduktion:

 • a) Arealerne skal holdes fri for planteskadegørere og ukrudt.
 • b) Planter af samme sort, der ikke har oprindelse i en kerneplante, må ikke findes i virksomheden.

4.2. Væksthusproduktion:

 • a) Væksthuse skal holdes fri for planteskadegørere og ukrudt.
 • b) Væksthusenes indre samt borde m.v. skal rengøres omhyggeligt ved afvaskning med sæbevand og påfølgende desinfektion en gang årligt.
 • c) Planter af samme sort, der ikke har oprindelse i en kerneplante, må ikke findes i virksomheden. Andre planter, der kan medføre en smitterisiko for det certificerede plantemateriale, skal holdes skarpt adskilt fra dette.

II. Særlige bestemmelser for produktion af certificerede planter af visse plantegrupper

     1. Væksthusplanter

 • a) Til produktionen skal anvendes indkøbte etablerede planter eller stiklinger.
 • b) Det indkøbte plantemateriale kan anvendes til opformering i den periode, der er anført i III, for den pågældende slægt eller art.
 • c) Det indkøbte plantemateriale og afkommet herfra skal holdes mærket således, at det tydeligt fremgår, hvilke planter der er indkøbte, og hvilke der er afkom af disse.

     2. Frugtbuske

af arterne

hindbær ( Rubus ideaeus L.)

brombær ( Rubus fruticosus L.)

ribs ( Ribes rubrum L.)

solbær ( Ribes nigrum L.) og

hyld ( Sambucus nigra L.).

2.1. Produktion af certificerede planter klasse AAE.

 • a) Til produktionen skal anvendes indkøbte etablerede planter eller stiklinger.
 • b) Det indkøbte plantemateriale kan anvendes i følgende tidsrum:

Hindbær: 6 år

Andre frugtbuske: 10 år.

 • c) I denne periode vil det være tilladt at lave en ekstra opformering. Det indkøbte plantemateriale og afkommet herfra skal holdes mærket således, at det tydeligt fremgår, hvilke planter der er indkøbte, og hvilke der er afkom af disse.

2.2. Produktion af certificerede planter klasse AA.

 • a) Til produktion skal anvendes indkøbte etablerede og individuelt mærkede planter.
 • b) De indkøbte planer kan anvendes i følgende tidsrum:

Hindbær: 6 år

Andre frugtbuske: 10 år.

 • c) Konstateres der angreb af planteskadegørere nævnt i bilag 1 og 2 i planter af en beslægtet art i nærheden, kan frugtbuskene kun godkendes i klasse AA, hvis Plantedirektoratet skønner, at smitte ikke har kunnet finde sted.
 • d) I virksomheder, der producerer bær af ribs og solbær på ikke certificerede planter, vil der trods kravene i I, afsnit B, nr. 3.1.b, kunne godkendes planter som certificerede planter af de samme sorter, hvis der etableres et moderkvarter af certificerede planter klasse AAE, og moderkvarteret er specielt afmærket (pæle, hegn eller lignende), er placeret mindst 200 meter fra andre planter af Ribes-slægten og holdes fri for selvsåede planter.

2.3. Produktion af certificerede planter klasse A.

Produktionen skal overholde betingelserne i nr. 2.2,b og d.

     3. Frugttræer

af arterne

æble ( Malus sylvestris Mill.)

pære ( Pyrus communis L.)

blomme ( Prunus domestica L.)

kirsebær sure ( Prunus cerasus L.) og

kirsebær søde ( Prunus avium (L.) L.):

Produktion af certificerede frugttræer.

 • a) Til produktion skal anvendes certificeret pode- eller okulationsmateriale klasse AAE eller højere klasse og certificerede grundstammer klasse AAE eller AA eller frøgrundstammer, der mindst opfylder kravene til frihed for planteskadegørere nævnt i bilag 1 og 2.
 • b) Indførte grundstammer kan anvendes, hvis de i oprindelseslandet er godkendt officielt efter regler, der kan ligestilles med bestemmelserne i denne bekendtgørelse.
 • c) Konstateres der angreb af planteskadegørere nævnt i bilag 1 og 2 i planter af beslægtet art i nærheden, kan frugttræerne kun godkendes som certificerede frugttræer, hvis Plantedirektoratet skønner, at smitte ikke har kunnet finde sted.

     4. Jordbærplanter.

4.1. Generelle krav.

 • a) Til produktion af certificerede jordbærplanter ( Fragaria x ananassa ) skal indkøbes materiale godkendt klasse AA eller højere klasse.
 • b) Hver sort skal være tydeligt mærket.
 • c) I virksomhederne må der kun findes jordbærplanter, der opfylder kravene for godkendelse i den pågældende kategori, jf. dog nr. 4.8.

4.2. Frilandsproduktion, generelle krav.

 • a) På arealer, der skal anvendes til jordbærplanteproduktion, skal der gennemføres et sædskifte med mindst 4 år fri for jordbærplanter forud for produktionen af certificerede jordbærplanter.
 • b) Rødmarv ( Phytophthora fragariae var. fragariae ) må ikke være fundet i virksomheden.
 • c) Afstanden fra arealer med certificeret jordbærplanteproduktion til arealer med ikke-certificeret plante- og bærproduktion af jordbær skal være mindst 200 m.
 • d) Afstanden mellem sorter skal være mindst 5 m, med mindre der gennemføres særlige foranstaltninger til hindring af sortsblanding og sammengroning. I sådanne tilfælde kan Plantedirektoratet godkende en afstand mellem sorterne, på ned til 3 m.

4.3. Væksthusproduktion, generelle krav

 • a) Rødmarv ( Phytophthora fragariae var. fragariae ) må ikke være fundet i virksomheden.
 • b) Planterne skal dyrkes i dyrkningsmedie, der er fri for planteskadegørere.
 • c) Indgår der planter af flere sorter i moderplantekvarteret og i planteproduktionen, skal planterne være placeret således, at sortsblanding og -sammengroning udelukkes.

4.4. In-vitro produktion, generelle krav.

 • a) Der skal hvert år anvendes indkøbt plantemateriale (udløbere).
 • b) Virksomheden skal hvert år udplante et antal in-vitro planter af hver produceret sort til visuel kontrol for genetiske egenskaber (fænotype). Planterne skal beholdes i mindst et år. I denne periode skal virksomheden se efter afvigende planter og orientere Plantedirektoratet, hvis sådanne findes.
 • c) Ved salg af producerede meristemplanter skal formeringsmetoden skriftligt oplyses for køber.

4.5. Produktion af eliteplanter

 • a) Udløbere fra kerneplanter kan opformeres og bevare status som eliteplanter, forudsat produktionen sker in-vitro eller som udløberproduktion i væksthus.
 • b) Jordbærplanterne kan alene anvendes til planteproduktion og skal holdes fri for blomster igennem hele vækstsæsonen.

4.5.1. Væksthusproduktion:

 • a) Udløbere af kerneplanter skal opbevares som etablerede planter med rod. Der kan tages udløbere i indtil to år fra plantningstidspunktet. Senest efter to år skal alt indkøbt materiale og udløbere herfra udskiftes.
 • b) Det indkøbte materiale og afkommet herfra skal være mærket således, at det tydeligt fremgår, hvilke planter der er indkøbte, og hvilke planter der er udløbere fra det indkøbte materiale.

4.5.2. In-vitro produktion

 • a) Der skal anvendes nye udløbere af kerneplanter til produktionen hvert år.
 • b) Hvert år skal der udplantes mindst 20 planter af hver sort med henblik på visuel kontrol for genetiske egenskaber (fænotype).

4.6. Produktion af certificerede planter klasse AAE

 • a) Til produktion skal anvendes kerne- eller eliteplanter.
 • b) Jordbærplanterne kan alene anvendes til planteproduktion og skal holdes fri for blomster igennem hele vækstsæsonen.

4.6.1. Frilandsproduktion:

Planterne kan anvendes i plantningsåret, de følgende to hele år og det følgende forår.

4.6.2. Væksthusproduktion:

Planterne kan anvendes i maksimalt tre år regnet fra plantningstidspunktet.

4.6.3. In-vitro produktion:

 • a) Der skal anvendes nye udløbere fra kerne- eller eliteplanter til produktionen hvert år.
 • b) Hvert år skal der udplantes mindst 20 in-vitro formerede planter af hver sort med henblik på visuel kontrol for genetiske egenskaber (fænotype).

4.7. Produktion af certificerede planter klasse AA

 • a) Til produktionen skal anvendes certificerede planter klasse AAE eller højere klasse.
 • b) Planterne kan alene anvendes til planteproduktion og skal holdes fri for blomster igennem hele vækstsæsonen.

4.7.1. Frilandsproduktion:

Produktionen kan foregå på en af følgende måder:

 • 1) Der skal indkøbes planter til tilplantning af hele produktionsarealet. Planterne kan anvendes i plantningsåret, de følgende to hele år og det følgende forår.
 • 2) Med henblik på egenopformering i virksomheden af indkøbt plantemateriale:
 • a) indkøbes materiale til tilplantning af hele moderkvarteret,
 • b) stiklinger tages fra moderkvarteret og udplantes i det følgende års produktionsareal, og
 • c) planterne på produktionsarealet kan anvendes i plantningsåret, det følgende hele år og det følgende forår.

4.7.2. Væksthusproduktion:

Planterne kan anvendes i maksimalt tre år regnet fra plantningstidspunktet.

4.7.3. In-vitro produktion:

 • a) Der skal anvendes nye udløbere fra kerne- eller eliteplanter til produktionen hvert år.
 • b) Hvert år skal der udplantes mindst 20 in-vitro formerede planter af hver sort med henblik på visuel kontrol for genetiske egenskaber (fænotype).

4.8. Produktion af certificerede planter klasse A

 • a) Til produktionen skal anvendes kerne-, elite- eller certificerede planer klasse AAE eller AA.
 • b) Planterne skal holdes fri for blomster fra plantningstidspunktet, og indtil planterne ikke længere anvendes til planteproduktion.
 • c) Bærproduktion er tilladt, hvis arealer med planter til planteproduktion er specielt afmærket (pæle, hegn eller lignende), og afstanden fra disse arealer til arealer med bærproduktion på intet tidspunkt er mindre end 100 meter.
 • d) Til bærproduktion skal udelukkende anvendes certificerede planter.
 • e) Produceres der både bær og planter i virksomheden, skal jordbærrene pakkes i ny engangsemballage eller rengjort genbrugsemballage.

4.8.1. Frilandsproduktion:

Produktionen kan foregå på en af følgende måder:

 • 1) Der indkøbes planter til tilplantning af hele produktionsarealet. Planterne kan anvendes i plantningsåret, de følgende to hele år og det følgende forår.
 • 2) Med henblik på egenopformering i virksomheden af indkøbt plantemateriale:
 • a) indkøbes materiale til tilplantning af hele moderkvarteret,
 • b) stiklinger tages fra moderkvarteret og udplantes i det følgende års produktionsareal, og
 • c) planterne på produktionsarealet kan anvendes i plantningsåret, det følgende hele år og det følgende forår.

4.8.2. Væksthusproduktion:

Planterne kan anvendes i maksimalt tre år, regnet fra plantningstidspunktet.

4.8.3. In-vitro produktion:

 • a) Hvert år skal der anvendes nye udløbere fra kerne-, elite- eller certificerede planter klasse AAE eller AA.
 • b) Hvert år skal der udplantes 20 in-vitro formerede planter af hver sort med henblik på visuel kontrol for genetiske egenskaber (fænotype).

     5. Landskabsplanter

 • a) Til produktionen skal anvendes indkøbte, etablerede planter eller stiklinger.
 • b) Det indkøbte plantemateriale kan anvendes til opformering i den periode, der er anført i bilag 6, III, for kerneplanter af den pågældende slægt eller art.
 • c) Frø høstet fra indkøbt plantemateriale godkendt i klasse AAE eller højere klasse kan godkendes som certificeret plantemateriale klasse AA.
 • d) Godkendelsen af frø som certificeret plantemateriale forudsætter, at anmelderen i ansøgningen om godkendelse af kerneplanter (jf. afsnit B, pkt. 1.4.) anfører, at kerneplanterne agtes anvendt som udgangsmateriale for frøproduktion. Der skal foreligge en sortsbeskrivelse.
 • e) Planter produceret ved anvendelse af dette frø kan godkendes som certificerede planter klasse AA.

III. Særlige krav til kerneplanter om frihed for planteskadegørere

Planter af arter nævnt i tabellen, kolonne 1, skal være undersøgt og fundet fri for planteskadegørere nævnt i kolonne 2 ved anvendelse af en eller flere af følgende metoder som nævnt i kolonne 3:

Godkendelsen har gyldighed i det antal år, der er nævnt i kolonne 4.

Forklaring til testmetoder nævnt i kolonne 3:

Bakterier: 1. Stængelskiver udlægges aseptisk på kunstigt næringssubstrat

 

      2. Immunofluorescens - mikroskopi 

 Svampe:  3. Stængelskiver udlægges aseptisk på kunstigt 

  næringssubtrat 

      4. Inkubering i fugtigt kammer 

 Virus:   5. Inokulation til indikatorplanter 

      6. Podning til indikatorplanter 

      7. Serologi/elektronmikroskopi 

 Skadedyr: 8. Mikroskopering 

      9. Uddrivning i tågekammer 

Testningstidspunkt: Ved etablering og kerneplantefornyelse

Antal tests skal afpasses efter plantematerialets oprindelse.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

                       Under-     Gyldighed 

 Plante   Planteskadegørere       søgelses-     af god- 

                       metoder     kendelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Acer L.   Verticillium albo-atrum      3       25 

       (kransskimmel) 

       Verticillium dahliae        3 

       (kransskimmel) 

       Tobacco ringspot nepovirus     5,7 

       (tobakringpletvirus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Aeschy-   Erwinia chrysanthemi        1        1 

 nanthus   Tomato spotted wilt virus      5,7 

 hilde-   (tomatbronzetopvirus) 

 brandii 

 Hemsl. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Anemone   Aphelenchoides spp.        9        4 

 hupehensis (bladnematoder) 

 (Lemoine)  Ditylenchus dipsaci        9 

 Lemoine   (stængelnematod) 

 (A. japo- Cucumber mosaic cucumovirus     5 

 nica)    (agurkmosaikvirus) 

       Tomato spotted wilt virus      5,7 

       (tomatbronzetopvirus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Anthurium  Xanthomonas campestris       1,2       4 

 Schottpv.  dieffenbachiae 

       Fusarium spp. (visnesyge)     3 

       Anthurium mosaic virus       5,7 

       Tomato spotted wilt virus      5,7 

       (tomatbronzetopvirus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Arabis L. Arabis mosaic nepovirus       5,7       4 

       (arabismosaikvirus) 

       Aphelenchoides spp.        9 

       (bladnematoder) 

       Ditylenchus dipsaci        9 

       (stængelnematod) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Argyran-  Agrobacterium tumefaciens      1,2       1 

 themum   (rodhalsgalle) 

 Webb ex   Erwinia chrysanthemi        1,2 

 Schultz   Chrysanthemum stunt viroid     6,7 

 Bip.    (krysantemumdværgsygeviroid) 

       Tomato spotted wilt virus      5,7 

       (tomatbronzetopvirus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Aronia   Raspberry ringspot nepovirus    5,6,7     10 

 Medik.   (hindbærringpletvirus) 

       Tomato ringspot nepovirus      5,6,7 

       (tomatringpletvirus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Aster L.  Agrobacterium tumefaciens      1,2       4 

       (rodhalsgalle) 

       Fusarium spp. (visnesyge)     3 

       Tobacco rattle tobravirus      5,7 

       (rattlevirus) 

       Tomato spotted wilt virus      5,7 

       (tomatbronzetopvirus) 

       Aphelenchoides spp.        9 

       (bladnematoder) 

       Ditylenchus dipsaci        9 

       (stængelnematod) 

       Steneotarsonemus pallidus     8 

       (cyklamendværgmide) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Baccharis Ditylenchus dipsaci         9       15 

 magellanica (stængelnematod) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Begonia   Erwinia chrysanthemi        1,2     15 måned 

 elatior-  Xanthomonas campestris pv.     1,2 

 hybrider   begoniae , (begoniebrun- 

       bakteriose) 

       Tomato spotted wilt virus,     5,7 

       (tomatbronzetopvirus) 

       Aphelenchoides spp.,        9 

       (bladnematoder) 

       Steneotarsonemus pallidus,     8 

       (cyklamendværgmide) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Betula L. Cherry leaf roll nepovirus     5       25 

       (kirsebærbladrullevirus) 

       Aceria catycophthira ,       8 

       (birkeknopgalmide) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Buxus L.  Fusarium spp., (visnesyge)     3 

       Arabis mosaic nepovirus, 

       (arabismosaikvirus)         5,7      10 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Campanula Fusarium oxysporum, (visnesyge)   3        1 

 isophylla  Tomato spotted wilt virus,     5,7 

 Moretti   (tomatbronzetopvirus) 

       Aphelenchoides spp.,        9 

       (bladnematoder) 

       Ditylenchus dipsaci,        9 

       (stængelnematod) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Cercidi-  Virus, herunder          5,7      10 

 phylllum  Arabis mosaic nepovirus,      5,7 

 japoni-   (arabismosaikvirus) 

 cum     Raspberry ringspot nepovirus,    5,7 

 Sieb. et  (hindbærringpletvirus) 

 Zucc. ex 

 J. Hoffm. 

 et Schult. f. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Choeno-   Agrobacterium tumefaciens ,    1,2      10 

 meles-   (rodhalsgalle) 

 hybrider  Apple rubbery wood MLO,       6 

       (æblegummived) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Clethra   Raspberry ringspot nepovirus,   5,7      10 

 alnifolia L.(hindbærringpletvirus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Cornus    Agrobacterium tumefaciens ,    1,2 

 mas L.   (rodhalsgalle) 

       Arabis mosaic nepovirus,      5,7      10 

       (arabismosaikvirus) 

       Raspberry ringspot nepovirus,    5,7 

       (hindbærringpletvirus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Cornus   Arabis mosaic nepovirus,      5       15 

 sericea L. (arabismosaikvirus) 

 ( C. sto- 

 lonifera 

 Michx.) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Cotone-  Rubbery wood - MLO,         6       10 

 aster    (æblegummived - MLO) 

 Medik. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Cratae-  Apple mosaic ilarvirus,       6       10 

 gus L.   (æblemosaikvirus) 

       Raspberry ringspot nepovirus,    5,6,7 

       (hindbærringpletvirus) 

       Tomato ringspot nepovirus,     5,6,7 

       (tomatringpletvirus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Cros-    Erwinia chrysanthemi        1,2       1 

 sandra   Tomato spotted wilt virus,     5,7 

 infundi-  (tomatbronzetopvirus) 

 bulifor- 

 mis 

 (L.) Nees 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dendran-  Agrobacterium tumefaciens,     1,2       1 

 thema    (rodhalsgalle) 

 (DC.) Des  Erwinia chrysanthemi        1,2 

 Moul./ Chry-Chrysanthemum stunt viroid,     6,7 

 santhemum L.(krysantemumdværgsygeviroid) 

       Chrysanthemum B (mosaic)      5,7 

       carlavirus, (krysantemummosaik- 

       virus) 

       Tomato aspermy cucumovirus,     5,7 

       (aspermivirus) 

       Tomato spotted wilt virus,     5,7 

       (tomatbronzetopvirus) 

       Aphelenchoides spp.,        9 

       (bladnematoder) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Deutzia  Raspberry ringspot nepovirus,    5,7      15 

 Thunb.   (hindbærringpletvirus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dianthus  Erwinia chrysanthemum pv.     1        1 

 caryo-   dianthicola , 

 phyllus L. (nellikekortskudsbakteriose) 

       Pseudomonas caryophylli,      1 

       (nellikesprækkebakteriose) 

       Fusarium spp. (visnesyge) 

       Carnation etched ring caulimovirus, 3 

       (nellikeætsningvirus) 

       Carnation mottle carmovirus,    5,7 

       (nellikespætningvirus) 

       Carnation necrotic fleck clostero- 7 

       virus, (nellikenekrosepletvirus) 

       Tomato spotted wilt virus,     5,7 

       (tomatbronzetopvirus) 

       Ditylenchus dipsaci,        5,7 

       (stængelnematod) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dieffen-  Erwinia chrysanthemi 

 bachia   Dasheen mosaic potyvirus, 

 maculata  (Dasheenmosaikvirus) 

 (Lodd.)   Tomato spotted wilt virus, 

 G. Don   (tomatbronzetopvirus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Diervilla Raspberry ringspot nepovirus,    5,7      15 

 Mill.    (hindbærringpletvirus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dipla-   Dipladenia mosaic potyvirus,    5,7       1 

 denia    (Dipladeniamosaikvirus) 

 A. DC.   Tomato spotted wilt virus,     5,7 

       (tomatbronzetopvirus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Doroni-  Cucumber mosaic cucumovirus,    5        4 

 cum L.   (agurkmosaikvirus) 

       Tomato spotted wilt virus,     5,7 

       (tomatbronzetopvirus) 

       Aphelenchoides spp.,        9 

       (bladnematoder) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Epiprem-  Erwinia chrysanthemi        1,2       1 

 num aureum Dasheen mosaic potyvirus,      5 

 (Lind. et  (Dasheenmosaikvirus) 

 Andre)   Tomato spotted wilt virus,     5,7 

 Bunt.    (tomatbronzetopvirus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Escal-   Raspberry ringspot nepovirus,    5,7      10 

 lonia    (hindbærringpletvirus) 5,7 10 

 Mutis ex 

 L. f. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Euonymus  Agrobacterium tumefaciens ,    1,2      10 

 fortunei  (rodhalsgalle) 

 (Turcz.)   Fusarium spp., (visnesyge)     3 

 Hand.-Mazz. Cucumber mosaic cucumovirus,    5,7 

       (agurkmosaikvirus) 

       Raspberry ringspot nepovirus,    5,7 

       (hindbærringpletvirus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Euonymus  Agrobacterium tumefaciens ,    1,2      10 

 europaea L. (rodhalsgalle) 

       Fusarium spp., (visnesyge)     3 

       Cucumber mosaic cucumovirus,    5,7 

       (agurkmosaikvirus) 

       Raspberry ringspot nepovirus,    5,7 

       (hindbærringpletvirus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Euphorbia  Erwinia chrysanthemi        1        1 

 pulcher-  Tomato spotted wilt virus,     5,7 

 rima Willd. (tomatbronzetopvirus) 

 ex Klotzsch 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ficus L.  Tomato spotted wilt virus,     5,7       1 

       (tomatbronzetopvirus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Forsythia  Rhodococcus fascians,       1       15 

 Vahl    (knippebakteriose) 

       Arabis mosaic nepovirus,      5,7 

       (arabismosaikvirus) 

       Raspberry ringspot nepovirus,    5,7 

       (hindbærringpletvirus) 

       Tomato black ring nepovirus,    5,7 

       (tomatsortringvirus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fragaria  Xanthomonas fragariae,       1 

 x ananassa (jordbærbladpletbakteriose) 

 (Duch.)   Colletotrichum acutatum,      3,4       4 

 Guedes   (jordbærsortplet) 

 (jordbær)  Phytophthora fragariae var.    flere 

       fragariae ,            meto- 

       (jordbærrødmarv)          der 

       Verticillium albo-atrum,      3 

       (kransskimmel)                   4 

       Arabis mosaic nepovirus,      5,6,7 

       (arabismosaikvirus) 

       Raspberry ringspot nepovirus,    5,7 

       (hindbærringpletvirus) 

       Strawberry crinkle rhabdovirus,   6 

       (jordbærkrusesygevirus) 

       Strawberry green petal MLO     6,7 

       (grønne kronblade - MLO) 

       (syn. Strawberry witches' 

       broom pathogen) 

       Strawberry latent C virus,     6 

       (latent jordbær-C-virus) 

       Strawberry latent ringspot virus,  5,7 

       (latent jordbærringpletvirus) 

       Strawberry mild yellow edge virus, 6 

       (mild jordbærgulrandvirus) 

       Strawberry mottle virus,      6 

       (jordbærspætningvirus) 

       Strawberry vein banding       6 

       caulimovirus, 

       (jordbærnervebåndsvirus) 

       Strawberry yellow edge virus,    6 

       (jordbærgulrandvirus) 

       Tomato black ring nepovirus,    5,7 

       (tomatsortringvirus) 

       (syn. Strawberry ringspot nepovirus) 

       Tomato ringspot nepovirus,     5,7 

       (tomatringpletvirus) 

       Aphelenchoides spp., (bladnematod) 9 

       Steneotarsonemus pallidus,     8 

       (cyklamendværgmide) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fuchsia   Agrobacterium tumefaciens,     1,2       5 

 magellanica (rodhalsgalle) 

 Lam.    Virus, herunder           5,7 

       Tomato spotted wilt virus,     5,7 

       (tomatbronzetopvirus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Hedera   Xanthomonas campestris pv.     1        4 

 helix L.   hederae 

       Tomato spotted wilt virus,     5,7 

       (tomatbronzetopvirus) 

       Steneotarsonemus pallidus,     8 

       (cyklamendværgmide) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Helenium  Cucumber mosaic cucumovirus,    5        4 

 L.-hybrid  (agurkmosaikvirus) 

       Helenium carlavirus S,       5,7 

       (Heleniumvirus-S) 

       Helenium potyvirus Y,        5,7 

       (Heleniumvirus-Y) 

       Tomato spotted wilt virus,     5,7 

       (tomatbronzetopvirus) 

       Aphelenchoides spp.,        9 

       (bladnematoder) 

       Ditylenchus dipsaci,        9 

       (stængelnematode) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Helle-   Arabis mosaic nepovirus,      5,7       4 

 borus L.  (arabismosaikvirus) 

       Cucumber mosaic cucumovirus,    5 

       (agurkmosaikvirus) 

       Tomato spotted wilt virus,     5,7 

       (tomatbronzetopvirus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Hibis-   Pseudomonas syringae pv. syringae 1        1 

 cus L.    Fusarium spp., (visnesyge)     3 

       Hibiscus chlorotic ringspot virus, 5 

       (Hibiscusklorotiskringpletvirus) 

       Hibiscus mosaic virus,       5 

       (Hibiscusmosaikvirus) 

       Hibiscus yellow vein virus     5 

       Tomato spotted wilt virus,     5,7 

       (tomatbronzetopvirus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Hippohae  Arabis mosaic nepovirus,      5,7      10 

 rhamnoides (arabismosaikvirus) 

 L.     Raspberry ringspot nepovirus,    5,7 

       (hindbærringpletvirus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Hoya    Fusarium spp., (visnesyge)     3        1 

 R. Br.   Tomato spotted wilt virus,     5,7 

       (tomatbronzetopvirus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Hydrangea Alfalfa mosaic virus,        5,7       1 

 macrophylla (lucernemosaikvirus) 

 (Thunb. ex Hydrangea mosaic virus,       5 

 Murr.) Ser. (hortensiemosaikvirus) 

       Hydrangea ringspot potexvirus,   5 

       (hortensieringpletvirus) 

       Hydrangea virescence - MLO,     6 

       (hortensie grønne blomster - MLO) 

       Tobacco ringspot nepovirus,     5,7 

       (tobakringpletvirus) 

       Tomato ringspot nepovirus,     5,7 

       (tomatringpletvirus) 

       Tomato spotted wilt virus,     5,7 

       (tomatbronzetopvirus) 

       Ditylenchus dipsaci,        9 

       (stængelnematod) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Hypericum Raspberry ringspot nepovirus,    5,7      10 

 L.     (hindbærringpletvirus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ilex aqui- Agrobacterium tumefaciens ,    1,2      10 

 folium L.  (rodhalsgalle) 

       Raspberry ringspot nepovirus,    5,7 

       (hindbærpletvirus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ilex    Agrobacterium tumefaciens ,    1,2      10 

 crenata   (rodhalsgalle) 

 Thunb.   Raspberry ringspot nepovirus,    5,7 

       (hindbærringpletvirus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Jasminum  Cucumber mosaic cucumovirus,    5     18 måneder 

 polyanthum (agurkmosaikvirus) 

 Franch   Tobacco ringspot nepovirus,     5,7 

       (tobakringpletvirus) 

       Tomato spotted wilt virus,     5,7 

       (tomatbronzetopvirus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kalanchoe Erwinia chrysanthemi        1,2       1 

 blossfel-  Tomato bushy stunt tombusvirus,   5,7 

 diana v.  (tomatdværgbuskvirus) 

 Poelln.   Tomato spotted wilt virus,     5,7 

       (tomatbronzetopvirus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kolkwitzia Fusarium spp., (visnesyge)     3       10 

 amabilis  Raspberry ringspot nepovirus,    5,6,7 

 Graebn.   (hindbærringpletvirus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ligu-   Arabis mosaic nepovirus,      5,7      10 

 strum L.  (arabismosaikvirus) 

       Raspberry ringspot nepovirus,    5,7 

       (hindbærringpletvirus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Lonicera L. Agrobacterium tumefaciens ,    1,2      10 

       (rodhalsgalle) 

       Fusarium spp., (visnesyge)     3 

       Cucumber mosaic cucumovirus,    5,7 

       (agurkmosaikvirus) 

       Raspberry ringspot nepovirus,    5,7 

       (hindbærringpletvirus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mahonia  Tobacco rattle tobravirus,     5,7      10 

 aquifolium (tobakrattlevirus) 

 (Pursh) 

 Nutt. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Malus   Apple chlorotic leafspot      5       25 

 (pryd)   closterovirus,(klorotisk 

 ( M. bac-  bladpletvirus) 

 cata (L.) Apple mosaic ilarvirus,       6 

 Borkh., M  (æblemosaikvirus) 

 .-hybrid  Apple rubbery wood MLO,       6 

 m.fl)   (æblegummived - MLO, furede grene) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Malus    Agrobacterium tumefaciens,     1,2      25 

 sylves-   (rodhalsgalle) 

 tris     Erwinia amylovora, (ildsot)    1,2 

 Mill.    Apple chlorotic leafspot clostero- 6,7 

 (æble)   virus, (klorotisk bladpletvirus) 

       Apple chat fruit MLO,        6 

       (chat-frugt - MLO) 

       Apple mosaic ilarvirus,       6 

       (æblemosaikvirus) 

       Apple proliferation MLO,      6 

       (æbleheksekost - MLO) 

       Apple rubbery wood MLO,       6 

       (gummived - MLO, furede grene) 

       Apple stem-grooving capillovirus,  5,6,7, 

       (grubet vedvirus) 

       Apple stem-pitting agent,      6 

       (epinasti) 

       Cherry raspleaf virus (American),  5,7 

       (kirsebærraspbladvirus) 

       Green crinkle, (bukkelæble)     6 

       Platycarpa scaly bark,       6 

       (skællet bark) 

       Raspberry ringspot nepovirus,    5 

       (hindbærringpletvirus) 

       (syn. Apple flat apple) 

       Russet ring, (ringplet)       6 

       Star crack, (stjernerevne)     6 

       Tomato ringspot nepovirus,     5,7 

       (tomatringpletvirus) 

       Eriosoma lanigerum, (blodlus)   8 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Myrica   Raspberry ringspot nepovirus,    5,7      10 

 pensyl-  (hindbærringpletvirus) 

 vanica 

 Loisel. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Narcissus Arabis mosaic nepovirus,      5,7       4 

 L.     (arabismosaikvirus) 

       Cucumber mosaic cucumovirus,    5,7 

       (agurkmosaikvirus) 

       Narcissus late season yellows    5,7 

       potyvirus 

       Narcissus mosaic potexvirus,    5,7 

       (narcismosaikvirus) 

       Narcissus tip necrosis carmovirus  5,7 

       Narcissus white streak potyvirus,  5,7 

       (narcissølvbladvirus) 

       Narcissus yellow stripe potyvirus, 5,7 

       (narcismosaikvirus) 

       Raspberry ringspot nepovirus,    5,7 

       (hindbærringpletvirus) 

       Strawberry latent ringspot     5,7 

       nepovirus, 

       (latent jordbærringpletvirus) 

       Tobacco rattle tobravirus,     5,7 

       (rattlevirus) 

       Ditylenchus destructor,      9 

       (kartoffelrådnematod) 

       Ditylenchus dipsaci,        9 

       (stængelnematod) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nephro-  Tomato spotted wilt virus,     5,7       1 

 lepis    (tomatbronzetopvirus) 

 exaltata   Aphelenchoides spp.,        9 

 (L.)    (bladnematoder) 

 Schott 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nerium   Pseudomonas syringae pv.      1        2 

 oleander   savastanoi , 

 L.     (neriegallebakteriose) 

       Cucumber mosaic cucumocirus,    5 

       (agurkmosaikvirus) 

       Tomato spotted wilt virus      5,7 

       (tomatbronzetopvirus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Pelar-   Xanthomonas campestris pv.     2        1 

 gonium    pelargonii , 

 L'Herit.  (pelargoniepletbakteriose) 

 ex Ait.   Verticillium albo-atrum,      3 

       (visnesyge/kransskimmel) 

       Verticillium dahliae,       3 

       (visnesyge/kransskimmel) 

       Cucumber mosaic cucumovirus,    5,7 

       (agurkmosaikvirus) 

       Pelargonium flower break virus,   5,7 

       (pelargonieblomsterspætningvirus) 

       Pelargonium leaf curl virus,    5,7 

       (pelargoniekrøllemosaikvirus) 

       Pelargonium line pattern virus,   5,7 

       (syn. Pelargonium ring pattern 

       virus, (pelargonieliniemosaikvirus) 

       Pelargonium ringspot virus,     5 

       (pelargonieringpletvirus) 

       Tobacco ringspot nepovirus,     5,7 

       (tobakringpletvirus) 

       Tomato black ring nepovirus,    5,7 

       (tomatsortringvirus) 

       Tomato ringspot nepovirus,     5,7 

       (tomatringpletvirus) 

       Tomato spotted wilt virus,     5,7 

       (tomatbronzetopvirus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Philadel-  Agrobacterium tumefaciens,     1,2      10 

 phus L.   (rodhalsgalle) 

       Raspberry ringspot nepovirus,    5,7 

       (hindbærringpletvirus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Phlox L.  Cucumber mosaic cucumovirus,    5        4 

       (agurkmosaikvirus) 

       Tomato black ring nepovirus,    5 

       (tomatsortringvirus) 

       Ditylenchus dipsaci,        9 

       (stængelnematod) 

       Tomato spotted wilt virus,     5,7 

       (tomatbronzetopvirus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Physo-   Raspberry ringspot nepovirus,    5,7      10 

 carpus   (hindbærringpletvirus) 

 malvaceus 

 (Greene) 

 A. Nels. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Populus L. Xanthomonas populi (syn.             15 

       Aplanobacter populi ),       1 

       (poppelbakteriekræft) 

       Verticillium albo-atrum,      3 

       (visnesyge/kranskimmel) 

       Verticillium dahliae,       3 

       (visnesyge/kranskimmel) 

       Poplar mosaic virus         5 

       (poppelmosaikvirus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Prunus   Pseudomonas syringae,       1     5 friland 

 avium (L.) (bakteriekræft) 

 L.(sød-   Apple mosaic ilarvirus,       5,7    10 friland 

 kirsebær)  (mosaikvirus) 

       Cherry green ring mottle      5,7      u. 

       virus, (grønspætningsvirus)           blomster 

       Cherry necrotic rusty mottle    5 

       virus, (kirsebærrustnekrosevirus)         10 

       Cherry raspleaf virus (American),  5,7     nethus/ 

       (kirsebærraspbladvirus)             væksthus 

       Little cherry pathogen,       6 

       (kirsebærdværgfrugt patogen) 

       Prunus ringspot ilarvirus,     5,7 

       (Prunusringpletvirus) 

       (syn. Prunus necrotic ringspot 

       ilarvirus) 

       Prune dwarf ilarvirus,       5,6 

       (Prunusdværgsygevirus) 

       Raspberry ringspot nepovirus,    5,7 

       (hindbærringpletvirus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Prunus   Pseudomonas syringae,       1     5 friland 

 cerasus   (bakteriekræft) 

 L. ssp.   Apple mosaic ilarvirus,       6     10 friland 

 accida   (æblemosaikvirus) 

 (Dumort.)  Cherry green ring mottle virus,   5,7      u. 

 Aschers.  (grønspætningsvirus)              blomster 

 (surkir-  Cherry raspleaf virus (American),  5,7 

 sebær)   (kirsebærraspbladvirus)              10 

       Little cherry pathogen,       6      nethus/ 

       (kirsebærdværgfrugt patogen)          væksthus 

       Prunus ringspot ilarvirus,     5,7 

       (Prunusringpletvirus) 

       (syn. Prunus necrotic 

       ringspot ilarvirus) 

       Prune dwarf virus,         5,7 

       (Prunusdværgsygevirus) 

       Raspberry ringspot nepovirus,    5,7 

       (hindbærringpletvirus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Prunus   Pseudomonas syringae        1     5 friland 

 domestica  Apple chlorotic leafspot      5,6,7   10 friland 

 L. (blomme) closterocirus,                   u. 

       (klorotisk bladpletvirus)            blomster 

       Apple mosaic ilarvirus,       5,6 

       (æblemosaikvirus) 

       Cherry green ring mottle virus,   5,6     nethus/ 

       (grønspætningsvirus)              væksthus 

       Myrobalan latent ringspot nepovirus 5,6,7 

       Peach mosaic virus (American),   6 

       (amerikansk ferskenmosaikvirus) 

       Peach phony rickettsia,       7 

       (ferskenphonyrickettsia) 

       Peach rosette MLO,         5,7 

       (ferskenroset - MLO) 

       Peach yellows MLO,         5,7 

       (ferskengulsot - MLO) 

       Plum line pattern viurs (American), 6 

       (amerikansk blommebåndmosaikvirus) 

       Plum pox potyvirus,         5,6 

       (blommepoxvirus) 

       Prune dwarf ilarvirus,       5,6 

       (blommedværgsygevirus) 

       Prunus ringspot ilarvirus,     5,6 

       (Prunusringpletvirus) 

       (syn. Prunus necrotic ringspot 

       ilarvirus) 

       Raspberry ringspot nepovirus,    5,6 

       (hindbærringpletvirus) 

       Tomato ringspot nepovirus,     5,6,7 

       (tomatringpletvirus) 

       X-disease MLO (stenfrugt-X-     5,7 

       syge-MLO) 

       Aculus fockeui,          8 

       (blomme-bladgalmide) 

       Eriophyes similis,         8 

       (blomme-punggalmide) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Prunus L.  Pseudomomas syringae,       1       10 

 (pryd    (bakteriekræft) 

 generelt)  Apple mosaic ilarvirus,       5,6,7, 

       (æblemosaikvirus) 

       Little cherry pathogen,       6 

       (kirsebærdværgfrugtpatogen) 

       Plum pox potyvirus,         5,6,7 

       (blommepoxvirus) 

       Prune dwarf ilarvirus,       5,6,7 

       (prunusdværgsyge) 

       Prunus ringspot ilarvirus,     5,6,7 

       (prunusringpletvirus) 

       Raspberry ringspot nepovirus,    5,6,7 

       (hindbærringpletvirus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Pyra-   Raspberry ringspot nepovirus,    5,6,7 

 cantha   (hindbærringpletvirus) 

 M.J. Roem. Tomato ringspot nepovirus,     5,6,7 

       (tomatringpletvirus)        10 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Pyrus    Agrobacterium tumefaciens,     1,2      25 

 communis  (rodhalsgalle) 

 L. (pære)  Apple rubbery wood MLO,       6 

       (gummived-MLO) 

       Pear bark spitl virus,       6 

       (splitbarkvirus) 

       Pear blister canker virus,     6 

       (blærebarkvirus) 

       Pear ring mosaic virus,       6 

       (ringmosaikvirus) 

       Pear stony pit virus,        6 

       (sten-i-pærevirus) 

       Pear vein yellows virus,      6 

       (pærenervemosaikvirus) 

       Quince sooty ringspot virus,    6 

       (sodet ringpletvirus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Quercus   Ceratocystis fagacearum,      3       10 

 L.     (egevisnesyge) 

       Cryphonectria parasitica      3 

       (syn. Endotia parasitica ), 

       (kastaniekræft) 

       Tomato bushy stunt tombusvirus,   5,7 

       (tomatdværgbuskvirus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Rhododen- Rhododendron necrotic ringpattern  5,6      10 

 dron L.   virus, (Rhododendron ringpletvirus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ribes    Agrobacterium tumefaciens,     1,2    8 friland 

 nigrum L. (rodhalsgalle) 

 (solbær)   Verticillium albo-atrum,      3       12 

       (visnesyge/kransskimmel)            nethus/ 

       Verticillium dahliae,       3     væksthus 

       (visnesyge/kransskimmel) 

       Arabis mosaic nepovirus,      5,7 

       (Arabismosaikvirus) 

       Black Currant infectious      6 

       variegation agent, 

       (smitsom brogetbladhed) 

       Black Currant reversion pathogen,  5,6 

       (ribbesvind-patogen) 

       Cucumber mosaic cucumovirus,    5,7 

       (agurkmosaikvirus) 

       Gooseberry vein-banding virus,   6 

       (stikkelsbærnervebåndsklorose) 

       Raspberry ringspot nepovirus,    5,7 

       (hindbærringpletvirus) 

       Strawberry latent ringspot virus,  5,7 

       (latent jordbærringpletvirus) 

       Tomato black ring nepovirus,    5,7 

       (tomatsortringvirus) 

       Tobacco rattle tobravirus,     5,7 

       (rattlevirus) 

       Tomato ringspot nepovirus,     5,7 

       (tomatringpletvirus) 

       Cecidophyopsis ribis,       8 

       (solbærknopgalmide) 

       Sesia tipuliformis,        8 

       (ribsglassværmer) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ribes   Cucumber mosaic cucumovirus,    5,7    8 friland 

 rubrum L.  (agurkmosaikvirus) 

 (ribs)   Raspberry ringspot nepovirus,    5,7      12 

       (hindbærringpletvirus/skeblad)          nethus/ 

       Ribes mosaic virus,         5,6     væksthus 

       (Ribes-mosaikvirus) 

       Longidorus elongatus,       9 

       (nematod) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ribes   Gooseberry vein-banding virus,   5,6       8 

 uva-crispa (stikkelsbærnervebåndsklorosevirus) 

 L. (stikkelsbær) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ribes L.  Arabis mosaic nepovirus,      5       10 

       (Arabismosaikvirus) 

       Raspberry ringspot nepovirus,    5 

       (hindbærringpletvirus) 

       Ribes mosaic virus,         5 

       (Ribes-mosaikvirus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Rosa L.   Agrobacterium tumefaciens,     1,2     4 podede 

       (rodhalsgalle) 

       Arabis mosaic nepovirus,      5,7       1 

       (arabismosaikvirus)              stiklinger 

       Prunus ringspot ilarvirus,     5,7      (vækst- 

       (prunusringpletvirus)                hus) 

       Rose yellow mosaic virus,      5,7 

       (rosengulmosaikvirus) 

       Rose wilt virus,          6      10 stik- 

       (rosenvisnesygevirus)              linger 

       Strawberry latent ringspot nepo-  5,7     (friland) 

       virus, (jordbærringpletvirus) 

       Tomato spotted wilt virus,     5,7 

       (tomatbronzetopvirus) 

       Meloidogyne spp.,         8 

       (rodgallenematoder) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Rubus L.  Agrobacterium rhizogenes      1      4 friland 

 (hindbær,  Agrobacterium tumefaciens,     1,2     8 nethus/ 

 brombær)  (rodhalsgalle)                  væksthus 

       Didymella applanata,        3,4 

       (hindbærstængelsyge) 

       Phytophthora fragariae var.    flere 

       rubi , (hindbærrødmarv)      metoder 

       Verticillium albo-atrum,      3 

       (kransskimmel) 

       Arabis mosaic nepovirus,      5,6,7 

       (arabismosaikvirus) 

       Black raspberry latent virus,    5,7 

       (latent sorthindbærvirus) 

       Cherry leaf roll virus,       5,7 

       (kirsebærbladrullevirus) 

       Cucumber mosaic cucumovirus,    5,7 

       (agurkemosaikvirus) 

       Prunus ringspot ilarvirus,     7 

       (Prunus ringpletvirus) (syn. 

       Prunus necrotic ringspot virus) 

       Raspberry bushy dwarf virus     6,7 

       Raspberry leaf curl viurs,     5,6 

       (hindbærkrøllemosaikvirus) 

       Raspberry leaf curl virus      5,6 

       (American), (amerikansk 

       hindbærbladkrøllesygevirus) 

       Raspberry mosaic virus,       5 

       (hindbærmosaikvirus) 

       Raspberry ringspot nepovirus,    5 

       (hindbærringpletvirus) 

       Raspberry vein chlorosis      6 

       rhabdovirus 

       Rubus stunt MLO,          6,7 

       (hindbærdværgsyge - MLO) 

       Strawberry latent ringspot     7 

       nepovirus, (latent 

       jordbærringpletvirus) 

       Tobacco rattle tobravirus,     5 

       (rattlevirus) 

       Tomato black ring nepovirus,    7 

       (tomatsortringvirus) 

       Tomato ringspot nepovirus,     7 

       (tomatringpletvirus) 

       Aceria essigi, (brombærgalmide)  8 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Salix L.  Erwinia salicis          1       10 

       Fusarium spp., (visnesyge)     3 

       Virus                5,6,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Sambucus  Fusarium spp., (visnesyge)     3      5 friland 

 nigra L.  Arabis mosaic nepovirus,      5,7       10 

 (hyld)   (Arabismosaikvirus)                nethus/ 

       Sambucus ringspot virus,      6      væksthus 

       (hyldringpletvirus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Sorbus L. Chlorotic pathogen,         6       10 

       (klorotiskpatogen) 

       Raspberry ringspot nepovirus,    5,6,7 

       (hindbærringpletvirus) 

       Tomato ringspot nepovirus,     5,6,7 

       (tomatringpletvirus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spiraea L. Fusarium spp., (visnesyge)     3       10 

       Arabis mosaic nepovirus,      5,7 

       (arabismosaikvirus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Syringa   Pseudomonas syringae ,       1       15 

 vulgaris L. (bakteriekræft) 

       Arabis mosaic virus,        5,7 

       (arabismosaikvirus) 

       Prunus ringspot ilarvirus,     5,7 

       (prunusringpletvirus) 

       Tobacco streak ilarvirus,      5,7 

       (tobakstregsyge) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tamarix   Fusarium spp., (visnesyge)     3       10 

 ramosis-  Raspberry ringspot nepovirus,    5,7 

 sima Ledeb. hindbærringpletvirus 

 ( T. pentandra 

 Pall.) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tilia L.  Verticillium albo-atrum,      3       25 

       (visnesyge/kransskimmel) 

       Verticillium dahliae,       3 

       (visnesyge/kranskimmel) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ulmus x   Ceratocystis ulmi, (elmesyge)   3,4      25 

 hollandica Cherry leafroll nepovirus, 

 Mill.    (kirsebærbladrullevirus)      5,7 

       Prunus ringspot ilarvirus,     5,7 

       (prunusringpletvirus) 

       Tobacco streak ilarvirus,      5,7 

       (tobakstregsygevirus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Vaccinium Witches broom- MLO,         7       15 

 spp.    (heksekost - MLO) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Viburnum L. Pseudomonas syringae pv. viburni  1       10 

       Arabis mosaic nepovirus,      5,7 

       (arabismosaikvirus) 

       Cucumber mosaic cucumovirus,    5 

       (agurkmosaikvirus) 

       Raspberry ringspot nepovirus,    5,6,7 

       (hindbærringpletvirus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Viola   Cucumber mosaic cucumovirus,    5,7       4 

 cornuta L. (agurkmosaikvirus) 

       Tomato spotted wilt virus      5,7 

       (tomatbronzetopvirus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Weigela  Raspberry ringspot nepovirus,    5,7      10 

 japonica  (hindbærringpletvirus) 

 Thunb. 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bilag 6

Mærkning og pakning

(Til §§ 9 - 11)

I. Mærkning

A. Plantepas, jf. § 9

 • 1) Plantepasset skal bestå
 • a) enten af en etiket, der indeholder oplysningerne i nr. 2, litra a-j,
 • b) eller af en etiket, der indeholder oplysningerne i nr. 2, litra a-f, samt en følgeseddel, der indeholder oplysningerne i litra a-j.
 • 2) Følgende tekst skal findes på plantepasset:
 • a) »1. EF-plantepas«
 • b) »2. Danmark«
 • c) »3. Landbrugsministeriet, Plantedirektoratet«
 • d) »4. Registreringsnummer:»
 • e) »5. Løbe/ordrenr. eller uge og år:»
 • f) »6. Botanisk navn:»
 • g) »7. Mængde, kg, stk. eller anden enhed:»
 • h) »8. ZP, godkendt til beskyttet zone:»
 • i) »9. RP, erstatningspas:»
 • j) »10. Produktets oprindelse:»

Felterne på plantepasset skal nummereres, og nummeret skal henvise til samme oplysning hver gang. Alle felter skal udfyldes. Hvis der ikke er nogen oplysning, sættes en streg. Plantepasset skal udfyldes med tydelige, uudviskelige blokbogstaver eller maskinskrift.

Om udfyldelsen af de enkelte punkter gælder i øvrigt følgende:

ad d. Her anføres planteproducentens 5-cifrede registreringsnummer i Plantedirektoratet. Udstedes plantepasset af en anden virksomhed (fx. pakkecentral, salgsorganisation m.v.), skal dennes registreringsnummer i Plantedirektoratet anføres.

ad e. Her anføres følgedokumentationens løbenummer, henholdsvis tidspunkt for plantepassets udfærdigelse (ugenummer og år). Hvor det i litra d ikke er producentens registreringsnummer, der er angivet, skal løbe/ordrenummer anføres i litra e.

ad f. Her anføres det botaniske navn i overensstemmelse med Plantedirektoratets standardiserede plantenavneliste.

ad h. Opfylder planterne eller planteproduktet de særlige krav til indførelse i en beskyttet zone, anføres betegnelsen på denne. Oplysninger i denne rubrik må kun anføres med tilladelse fra Plantedirektoratet i hvert enkelt tilfælde.

ad i. Ved udskiftning af plantepas anføres den oprindelige producents eller anden leverandørs registreringsnummer plus landebetegnelsen eller en kode, der entydigt identificerer den pågældende. Registreringsnummeret på den, der udsteder erstatningspasset, anføres i rubrik 4, jf. litra d.

ad j. For produkter med oprindelse i en medlemsstat af Det Europæiske Fællesskab anføres »-». For andre produkter anføres oprindelses- eller, i tilfælde af reeksport, afsenderlandets navn.

 • 3) Plantepasset skal udfærdiges umiddelbart i forbindelse med, at planterne forlader virksomheden.
 • 4) Plantepasset skal være fastgjort til planterne, emballagen eller transportmidlet.
 • 5) Følgende planter skal ved salg engros være forsynet med plantepas, jf. § 9, stk. 1.
 • a) Planter af Choenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., Pyracantha Rocm., Pyrus L., Sorbus L., undtagen Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. og Stranvaesia Lindl., til udplantning, dog ikke frø.
 • b) Planter af Beta vulgaris L. og Humulus lupulus L. til udplantning, dog ikke frø.
 • c) Planter af Solanum L., der danner udløbere eller knolde, og hybrider heraf, til udplantning.
 • d) Planter af Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf samt Vitis L., dog ikke frugter og frø.
 • e) Planter af Citrus L. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø, jf. dog nr. 6.
 • f) Frugter af Citrus reticulata Blanco cv. »Clementine« ( C. clementina hort. ex Tanaka) med stilk og blade.
 • 6) Følgende planter skal ved salg engros være forsynet med plantepas, medmindre det tydeligt fremgår, at de uden yderligere dyrkning er bestemt til salg til den endelige forbruger til ikke erhvervsmæssig anvendelse.
 • g) Planter til udplantning, dog ikke frø af slægterne Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum Webb ex Schultz Bip., Aster L., Brassica L., Castanea Mill., Cucumis L., Dendra nthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. og hybrider heraf, Exacum L., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., alle sorter af Impatiens L., Ny Guinea-hybrider, Lactuca L., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupi nus L., Pelargonium l'Herit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Pseudotsuga Carr., Q uercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr. og Verbena L.
 • h) Planter af Solanaceae, dog ikke planter nævnt i nr. 3, til udplantning, dog ikke frø.
 • i) Planter af Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., og Strelitziaceae, rodede eller med vedhængende eller tilsat vækstmedium.
 • j) Løg af Allium cepa L. var. ascalonicum (syn. Allium ascalonicum L.), Allium cepa L. og Allium schoenoprasum L. samt planter af Allium porrum L., til udplantning.
 • k) Løg og knolde af Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston »Golden Yellow«, Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., miniaturesorter og hybrider heraf af slægten Gladiolus Tourn. ex L. som f.eks. Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. og Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Musca ri Miller., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Sc illa L., Tigridia Juss samt Tulipa L., til udplantning.
 • l) Planter af Begonia L. og Euphorbia pulcherrima Willd., til udplantning, dog ikke frø.

B. Leverandørdokument

 • 1) Plantemateriale nævnt i nedenstående fortegnelse skal være ledsaget af et leverandørdokument af et egnet, ubrugt materiale. Følgende tekst skal findes på dokumentet:
 • a) Grønsagsplanter og formeringsmateriale heraf:
 • 1I) »EF-kvalitet«
 • 2I) »DK«
 • 3I) »Landbrugsministeriet, Plantedirektoratet«
 • 4I) Leverandørens registreringsnummer
 • 5I) Leverandørens navn
 • 6I) Individuelt nummer, serienummer, ugenummer eller partinummer
 • 7I) Datoen for leverandørdokumentets udstedelse
 • 8I) Frøpartiets referencenummer, når der er tale om småplanter, der direkte er fremavlet af frø omfattet af bekendtgørelse om grønsagsfrø. Er frøpartiets referencenummer ikke angivet på leverandørdokumentet, skal leverandøren kunne oplyse dette på forespørgsel
 • 9I) Botanisk navn, hvis materialet er ledsaget af et plantepas, eller dansk artsnavn.
 • 10I) Sortsnavn. For grundstammer anføres sortsnavn eller grundstammens betegnelse
 • 11I) Mængde
 • 12I) Ved indførsel fra tredjelande anføres produktionslandet.

Ledsages plantematerialet af et plantepas, kan leverandørdokumentet erstattes af plantepasset, hvis plantepasset er forsynet med oplysningerne i nr. 1I og 10I. Oplysningerne skal anføres adskilt fra den øvrige tekst.

 • b) Frugtplanter og formeringsmateriale heraf:
 • 1I) »EF-kvalitet«
 • 2I) »DK«
 • 3I) »Plantedirektoratet«
 • 4I) Leverandørens registreringsnummer
 • 5I) Leverandørens navn
 • 6I) Individuelt nummer, serienummer, ugenummer eller partinummer
 • 7I) Datoen for leverandørdokumentets udstedelse
 • 8I) Botanisk navn
 • 9I) Sortsnavn. For grundstammer anføres sortsnavn eller grundstammens betegnelse
 • 10I) Mængde
 • 11I) Kategori (»CAC« eller »certificeret«)
 • 12I) Ved indførsel fra tredjelande anføres produktionslandet.

Ledsages plantematerialet af et plantepas, kan leverandørdokumentet erstattes af plantepasset, hvis plantepasset er forsynet med oplysningerne i nr. 1I, 9I og 11I. Oplysningerne skal anføres adskilt fra den øvrige tekst.

 • c) Prydplanter og formeringsmateriale heraf:
 • 1I) »EF-kvalitet«
 • 2I) »DK«
 • 3I) »Plantedirektoratet«
 • 4I) Leverandørens registreringsnummer
 • 5I) Leverandørens navn
 • 6I) Individuelt nummer, serienummer, ugenummer eller partinummer
 • 7I) Datoen for leverandørdokumentets udstedelse
 • 8I) Botanisk navn
 • 9I) Sortsnavn eller plantegruppens navn
 • 10I) Mængde
 • 11I) Ved indførsel fra lande, der ikke er medlem af Det Europæiske Fællesskab, anføres produktionslandet.

Ledsages plantematerialet af et plantepas, kan leverandørdokumentet erstattes af plantepasset, hvis plantepasset er forsynet med oplysningerne i nr. 1I og 9I. Oplysningerne skal anføres adskilt fra den øvrige tekst.

 • 2) Fortegnelse over slægter og arter af planter
 • a) Grønsagsplanter og formeringsmateriale heraf:
   
  
   Allium cepa L. var. ascalonicum Backer          Skalotteløg 
  
   Allium cepa L.                        Kepaløg 
  
   Allium fistulosum L.                     Pibeløg 
  
   Allium porrum L.                       Porre 
  
   Allium sativum L.                      Hvidløg 
  
   Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.               Kørvel 
  
   Apium graveolens L.                     Selleri 
  
   Asparagus officinalis L.                  Asparges 
  
   Beta vulgaris L. var. vulgaris               Sølvbede 
  
   Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.            Rødbede 
  
   Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) 
  
   Alef. var. sabellica L.                    Grønkål 
  
   Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) 
  
   Alef. var. botrytis L.                    Blomkål 
  
   Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. 
  
   var. cymosa Duch.                      Broccoli 
  
   Brassica oleracea L. convar. var. gemmifera DC.       Rosenkål 
  
   Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) 
  
   Alef. var. sabauda L.                    Savoykål 
  
   Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) 
  
   Alef. var. alba DC.                      Hvidkål 
  
   Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) 
  
   Alef. var. rubra DC.                      Rødkål 
  
   Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. 
  
   var. gongylodes                       Knudekål 
  
   Brassica pekinensis L.                    Kinakål 
  
   Brassica rapa L. var. rapa              Majroe, høstroe 
  
   Capsicum annuum L.                   Spansk peber 
  
   Chicorium endivia L.                     Endivie 
  
   Chicorium intybus L. (partim)                Cikorie 
  
   Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai        Vandmelon 
  
   Cucumis melo L.                        Melon 
  
   Cucumis sativus L.                       Agurk 
  
   Cucurbita maxima Duch.                Centner-græskar 
  
   Cucurbita pepo L.                     Courgette 
  
   Cynara cardunculus L.                     Kardon 
  
   Cynara scolymus L.                     Artiskok 
  
   Daucus carota L.                       Gulerod 
  
   Foeniculum vulgare Mill.                  Fennikel 
  
   Lactuca sativa L.                       Salat 
  
   Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.         Tomat 
  
   Petroselinum crispum (Mill.) Nymann ex W. Hill       Persille 
  
   Phaseolus coccineus L.                   Pralbønne 
  
   Phaseolus vulgaris L.                     Bønne 
  
   Pisum sativum L. (partim)          Ært, undtagen foderærter 
  
   Raphanus sativus L.                 Radise, ræddike 
  
   Rheum L.                          Rabarber 
  
   Scorzonera hispanica L.                  Skorzoner 
  
   Solanum melongena L.                    Aubergine 
  
   Spinacia oleracea L.                     Spinat 
  
   Valerianella locusta (L.) Laterr.              Vårsalat 
  
   Vicia faba L. (partim)                  Valsk bønne 
  
   b) Frugtplanter og formeringsmateriale heraf: 
  
   Citrus sinensis (L.) Osbeck                 Appelsin 
  
   Citrus limon (L.) Burm. f.                  Citron 
  
   Citrus reticulata Blanco                  Mandarin 
  
   Citrus paradisi Macf.                   Grapefrugt 
  
   Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle             Lime 
  
   Corylus avellana L.                      Hassel 
  
   Fragaria x ananassa Duch.                  Jordbær 
  
   Juglans regia L.                       Valnød 
  
   Malus Mill.                           Æble 
  
   Prunus amygdalus Batsch                    Mandel 
  
   Prunus armeniaca L.                     Abrikos 
  
   Prunus avium L.                     Sødkirsebær 
  
   Prunus cerasus L.                    Surkirsebær 
  
   Prunus domestica L.                      Blomme 
  
   Prunus persica (L.) Batsch                  Fersken 
  
   Pyrus communis L.                        Pære 
  
   Prunus salicina Lindl.                Japansk blomme 
  
   Cydonia Mill.                         Kvæde 
  
   Ribes L.                  Ribs, solbær, stikkelsbær 
  
   Rubus L.                   Brombær, hindbær m.fl. 
  
   Pistacia vera L.                      Pistacie 
  
   Olea europea L.                        Oliven 
  
   c) Prydplanter og formeringsmateriale heraf: 
  
   Begonia x hiemalis Fotsch               Elatior-Begonia 
  
   Pelargonium L.                 Pelargonium (zonal, 
  
                           vedbendbladet, regal) 
  
   Dendranthema x grandiflorum (Ramat.) Kitam.      Chrysanthemum 
  
   Dianthus caryophyllus L. og hybrider             Nellike 
  
   Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch         Julestjerne 
  
   Gerbera L.                          Gerbera 
  
   Phoenix L. 
  
   Rosa L.                             Rose 
  
   Citrus L.                         Prydcitrus 
  
   Malus Mill.                        Prydmalus 
  
   Prunus L.                         Prydprunus 
  
   Pinus nigra Arnold                   (Prydformål) 
  
   Pyrus L.                          Prydpyrus 
  
   Lilium L.                           Lilje 
  
   Gladiolus L.                        Gladiolus 
  
   Narcissus L.                       Påskelilje. 
  
  

C. Andre mærkningskrav

Planter, der ikke er forsynet med plantepas:

 • 1) Ved salg skal planterne være mærket med korrekt botanisk navn.
 • 2) Uanset nr. 1 kan planter, der producerer spiselige afgrøder, sælges her i landet med angivelse alene af det danske artsnavn og sortsnavnet.
 • 3) Ved salg engros skal planterne tillige være mærket med produktionsvirksomhedens registreringsnummer.
 • 4) Ved salg i øvrigt skal sælgeren på forlangende oplyse produktionsvirksomhedens navn og adresse eller registreringsnummer.

D. Yderligere mærkningskrav for kerne-, elite- og certificerede planter

 • 1) Kerne- og eliteplanter:
 • a) Der skal for hver sending medfølge dokumentation for materialets status, og materialet skal være individuelt mærket.
 • b) Kopi af dokumentationen skal sendes til Plantedirektoratet umiddelbart efter salget.
 • 2) Certificerede planter klasse AAE:
 • a) Plantemateriale skal leveres i emballage, der er plomberet med virksomhedens klæbemærke, hvoraf fremgår, at materialet er godkendt af direktoratet som certificeret materiale klasse AAE.
 • b) Kopi af fakturaen skal sendes til direktoratet umiddelbart efter salget.
 • c) En faktura må ikke omfatte både certificerede og ikke certificerede planter.
 • 3) Certificerede planter klasse AA og A:
 • a) Producenter af certificerede planter kan efter aftale med direktoratet mærke og etikettere enkeltplanter eller partier af planter således, at det bl.a. fremgår, hvilken klassificering planterne har.
 • 4) Certificerede frugttræer:
 • a) Ved salg skal hvert enkelt træ være forsynet med en etiket, der mindst indeholder følgende oplysninger
 • 1I) Arts- og sortsnavn
 • 2I) Anvendt grundstamme
 • 3I) »Certificeret plantemateriale (virusfrit) godkendt af Plantedirektoratet, DK«
 • 4I) Producentens registreringsnummer eller individuelt nummer, serienummer eller uge/år
 • 5I) »EF-kvalitet«.
 • b) Etiket skal påsættes på voksestedet forud for Plantedirektoratets sidste inspektion før salg.
 • 5) For alle certificerede planter gælder:

Af fakturaen skal tydeligt fremgå sorts- eller klonnavn, og i hvilken klasse materialet er godkendt.

II. Pakning

1. Grønsagsplanter:

 • a) Agurk-, melon-, peber- og tomatplanter skal pakkes i engangsemballage.
 • b) Udplantningsplanter af grønsagsplanter skal pakkes i rengjort emballage eller i engangsemballage.

2. Kerne-, elite- og certificerede planter:

 • a) Planter og plantemateriale af kerne-, elite- og certificerede planter klasse AAE og AA skal leveres i ny emballage.
 • b) Certificerede planter klasse A skal leveres i ny eller rengjort og desinficeret emballage.

Bilag 7

Forpligtelser for registrerede leverandører

(Til § 1, stk. 3)

A. Registrerede leverandører skal til stadighed opfylde følgende forpligtelser:

 • 1) Der skal være en ajourført plan over de steder, hvor planter m.m. dyrkes, produceres, lagres og opbevares samt over de steder, der i øvrigt benyttes.
 • 2) Leverandørerne skal føre regnskab over planter, planteprodukter og andet, der
 • a) købes til opbevaring eller udplantning på virksomheden,
 • b) er i produktion og
 • c) sendes til andre,

og de relevante bilag skal opbevares i mindst et år og skal efter anmodning forevises for Plantedirektoratet.

 • 3) For sorter af planter af slægter og arter nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, der er optaget på listen over sorter af grønsagsplantearter eller er registreret som plantenyheder, og for almindeligt kendte sorter skal sortens officielle betegnelse anvendes. For andre sorter af de nævnte slægter og arter skal leverandørerne føre en liste med en detaljeret beskrivelse af sorten.

Listen skal indeholde oplysninger om

 • a) sortsnavn, eventuelt med angivelse af sortens almindeligt kendte synonymer,
 • b) angivelse af det anvendte system for sortsvedligeholdelse og opformering,
 • c) sortsbeskrivelse, mindst på grundlag af sortens kendetegn og udtryk, efter retningslinier fastsat af Plantedirektoratet og,
 • d) så vidt muligt, hvordan sorten afviger fra de andre sorter, der ligner den mest.

Litra b) og d) gælder ikke for leverandører, der alene sælger grønsags-, frugt- og prydplanter samt formeringsmateriale heraf.

 • 4) Leverandørerne skal udpege en eller flere personer med kendskab til planteproduktion og plantesundhedsspørgsmål til at varetage den løbende kontakt til Plantedirektoratet.
 • 5) Leverandøren skal sørge for, at der foretages de nødvendige visuelle iagttagelser på passende tidspunkter efter retningslinier fra Plantedirektoratet.
 • 6) Fund af eller mistanke om angreb af skadegørere nævnt i bilag 1 og 2 samt større angreb af andre skadegørere skal straks meddeles Plantedirektoratet.
 • 7) Der skal sikres adgang for Plantedirektoratet til at foretage kontrol og prøveudtagning samt til at gennemgå de i nr. 2 nævnte bøger og bilag.
 • 8) Den ansvarlige leder af virksomheden skal også i øvrigt samarbejde med direktoratet.
 • 9) Virksomheder, der formerer planter ved anvendelse af vævskulturteknik, skal mærke producerede vævskulturer således, at de kan identificeres i forhold til regnskabet.

B. Registrerede leverandører, der er godkendt efter § 13, stk. 2, skal foretage kontrol af deres produktion m.m. efter følgende retningslinier:

 • 1) Leverandørerne skal til stadighed tage hensyn til følgende kritiske punkter:
 • a) kvaliteten af det formeringsmateriale og plantemateriale, der anvendes som grundlag for produktionen,
 • b) såning, prikling, potning og udplantning af formeringsmateriale og plantemateriale,
 • c) overholdelse af betingelserne i § 5,
 • d) dyrkningsplan og -metode,
 • e) almindelig kulturpleje,
 • f) opformering,
 • g) høst,
 • h) hygiejne,
 • i) behandlinger,
 • j) pakning,
 • k) oplagring,
 • l) transport og
 • m) administration.
 • 2) Leverandøren skal registrere alle forekomster af planteskadegørere i eller på plantematerialet samt alle foranstaltninger, herunder kemiske behandlinger, der foretages i forbindelse hermed.
Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører

- dele af Det Europæiske Fællesskabs rådsdirektiv 77/93/EØF (EFT 1977, L26, s. 20), som ændret senest ved rådsdirektiv 93/19/EØF (EFT 1993, L96, s. 33),

- rådsdirektiv 91/682/EØF (EFT 1991, L376, s. 21),

- rådsdirektiv 92/33/EØF (EFT 1992, L157, s. 1),

- rådsdirektiv 92/34/EØF (EFT, 1992, L157, s. 10),

- kommissionsdirektiv 92/70/EØF (EFT 1992, L250, s. 37),

- kommissionsdirektiv 92/76/EØF (EFT 1992, L305, s 12),

- kommissionsdirektiv 92/90/EØF (EFT 1992, L344, s. 38),

- rådsdirektiv 92/98/EØF (EFT 1992, L352, s. 1),

- kommissionsdirektiv 92/103/EØF (EFT 1992, L363, s. 1),

- kommissionsdirektiv 92/105/EØF (EFT 1992, L4, s 22), som ændret senest ved rådsdirektiv 93/19/EØF (EFT 1993, L96, s. 33),

- kommissionsdirektiv 93/48/EØF (EFT 1993, L250, s. 1),

- kommissionsdirektiv 93/49/EØF (EFT 1993, L250, s. 9),

- kommissionsdirektiv 93/50/EØF (EFT 1993, L205, s. 22),

- kommissionsdirektiv 93/51/EØF (EFT 1993, L205, s. 24),

- kommissionsdirektiv 93/61/EØF (EFT 1993, L250, s. 19),

- kommissionsdirektiv 93/62/EØF (EFT 1993, L250, s. 29),

- kommissionsdirektiv 93/63/EØF (EFT 1993, L250, s. 31),

- kommissionsdirektiv 93/64/EØF (EFT 1993, L250, s. 33),

- kommissionsdirektiv 93/78/EØF (EFT 1993, L256, s. 19),

- kommissionsdirektiv 93/79/EØF (EFT 1993, L256, s. 25) og

- kommissionsdirektiv 93/110/EØF (EFT 1993, L303, s. 18).