Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udvidet fredningsbælte ved Elling Å's udløb i Kattegat

I medfør af § 25, stk. 1, jf. stk. 3 og § 42, stk. 1 og stk. 2 i lov nr. 306 af 4. juni 1986 om saltvandsfiskeri fastsættes:

§ 1. Ved Elling Å's udløb i Kattegat fastsættes et udvidet fredningsbælte afgrænset af kystlinien og nedennævnte båkelinier:

  • 1) Nordlige båkelinie, retning mod øst: forreste båke: 57 grader 28' 47'» N - 10 grader 31« 00'» Ø bageste båke: 57 grader 28« 47'» N - 10 grader 30« 46'» Ø
  • 2) Sydlige båkelinie, retning mod nordøst: forreste båke: 57 grader 28« 03'» N - 10 grader 32« 00'» Ø bageste båke: 57 grader 28« 02'» N - 10 grader 31« 58'» Ø
  • 3) Båkeliniernes skæringspunkt er: 57 grader 28« 52'» N - 10 gradre 32« 28'» Ø

Stk. 2. Båkerne består af gule pæle forsynet med gule kryds.

§ 2. Indenfor det i § 1 nævnte fredningsbælte er fiskeri forbudt.

Stk. 2. Undtaget fra forbudet er dog i august, september, oktober og november måned, fiskeri med ovenvandsruser, der er bestemt til fangst af blankål, og hvis munding og fangarme vender mod strømmen, og som er anmeldt til fiskerikontrollen.

§ 3. Overtrædelse af bestemmelserne i § 2 straffes med bøde.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 1991 og samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 433 af 18. juni 1973.

Fiskeriministeriet, den 11. januar 1991

KENT KIRK

/Jørn Laustrup

Officielle noter

Ingen