Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilsætningsstoffer til foderstoffer


I medfør af § 7, § 9, § 18, § 19, § 22 og § 23 i lov nr. 340 af 26. juni 1975 om foderstoffer, under henvisning til De Europæiske Fællesskabers rådsdirektiv af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (70/524/EØF), senest ændret ved Kommissionens direktiv af 26. november 1990 (90/643/EØF), og efter bemyndigelse, fastsættes:

§ 1. Virksomheder, der fremstiller eller sælger tilsætningsstoffer, skal være registreret i Plantedirektoratet.

Stk. 2. Virksomheder, der fremstiller og sælger

 • 1) antibiotika,
 • 2) coccidiostatica og andre lægemidler,
 • 3) selen,
 • 4) vækstfremmende stoffer,
 • 5) forblandinger, der indeholder stoffer nævnt i nr. 1-4, og
 • 6) foderblandinger, der indeholder forblandinger, nævnt i nr. 5),

skal være godkendt hertil af Plantedirektoratet, før fremstilling og salg må påbegyndes. Godkendelse meddeles, når Plantedirektoratet har konstateret, at betingelserne i bilag 2, A, er opfyldt.

Stk. 3. Virksomheder, der er godkendt efter stk. 2, skal gennemføre produktionskontrol, føre regnskab over produktion, lager og salg samt indberette regnskabet efter bestemmelserne i bilag 2, B.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 gælder tilsvarende for den, der til brug i egen landbrugsbedrift ønsker at fremstille foderblandinger omfattet af stk. 2, nr. 6.

§ 2. Tilsætningsstoffer, forblandinger og foderblandinger omfattet af § 1, stk. 2, og fremstillet i en medlemsstat af De Europæiske Fællesskaber kan sælges, hvis den pågældende medlemsstat har godkendt virksomheden.

Stk. 2. Tilsætningsstoffer, forblandinger og foderblandinger omfattet af § 1, stk. 2, og fremstillet i en stat, der ikke er medlem af De Europæiske Fællesskaber, kan sælges, hvis virksomheden har en godkendt etableret repræsentant her i landet eller i en medlemsstat af De Europæiske Fællesskaber.

§ 3. Som tilsætningsstoffer til foderstoffer må kun anvendes stoffer og præparater, dog ikke forblandinger, der er egnede til at påvirke foderstoffernes egenskaber eller den animalske produktion, og som er opført i bilag 1.

§ 4. Tilsætningsstoffer må kun anvendes efter retningslinjerne i bilag 1.

§ 5. Tilsætningsstoffer nævnt i § 1, stk. 2, nr. 1-4, må kun sælges til godkendte fabrikanter af forblandinger.

Stk. 2. Forblandinger nævnt i § 1, stk. 2, nr. 5, må kun sælges til godkendte fabrikanter af foderblandinger.

§ 6. Ved salg skal tilsætningsstoffer og forblandinger være pakket og mærket efter bestemmelserne i bilag 3.

Stk. 2. Hvis der anføres andre oplysninger end nævnt i bilag 3, skal oplysningerne være anført tydeligt adskilt fra den krævede mærkning.

§ 7. Ved salg skal foderstoffer, der indeholder tilsætningsstoffer, være mærket efter bestemmelserne i bilag 4, og mærkningen skal være anført sammen med de oplysninger, der kræves i medfør af den øvrige foderstoflovgivning.

§ 8. Mærkningen skal være anført enten direkte på beholderen eller emballagen eller på en etiket, og skal være affattet på dansk, tydeligt og let læseligt, og må ikke kunne slettes.

Stk. 2. Ved udførsel til en medlemsstat af De Europæiske Fællesskaber skal oplysningerne være affattet på et af medlemsstatens officielle sprog.

§ 9. Bestemmelserne om salg finder tilsvarende anvendelse på udbud til salg, fordeling, levering eller anden form for overdragelse.

§ 10. Plantedirektoratet kan tillade, at bestemmelserne i bekendtgørelsen fraviges, hvis der er tale om anvendelse til forsøg eller videnskabelige undersøgelser. Efter ansøgning i hvert enkelt tilfælde fastsætter direktoratet betingelserne for sådanne fravigelser.

§ 11. Bestemmelserne i §§ 3-10 gælder ikke for fremstilling og salg af foderstoffer bestemt til udførsel til en stat, der ikke er medlem af De Europæiske Fællesskaber.

§ 12. Plantedirektoratet kontrollerer, at produkter omfattet af bekendtgørelsen ved salg opfylder bestemmelserne i denne. Kontrol- og analyseresultaterne offentliggøres ved direktoratets foranstaltning.

Stk. 2. Virksomheder m.fl., der er godkendt i medfør af § 1, stk. 2-4, skal betale et gebyr til dækning af Plantedirektoratets udgifter til kontrol efter stk. 1 i henhold til bestemmelserne herom i bekendtgørelsen om foderstoffer.

§ 13. Overtrædelse af §§ 1-7 og § 8, stk. 1, straffes med bøde. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Stk. 2. Anvendelse af foderstoffer, der indeholder tilsætningsstoffer, i strid med de begrænsninger, der er anført i mærkningen, jf. tabellen i bilag 1, straffes med bøde.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 1991.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 337 af 17. juni 1988 om tilsætningsstoffer til foderstoffer ophæves.

Plantedirektoratet, den 17. januar 1991

Erik Madsen

/ Eva Hedegaard

Bilag 1

Retningslinjer for anvendelse af tilsætningsstoffer til foderstoffer

(Til § 3 og § 4)

1. Definitioner:

1.1 Dyr: Dyr af arter, som mennesker normalt fodrer og holder eller anvender til konsum.

1.2 Selskabsdyr: Dyr, dog ikke pelsdyr, af arter, som mennesker normalt holder og fodrer, men ikke anvender til konsum.

1.3 Daglig ration: Den samlede mængde foderstoffer med et vandindhold på 12 pct., der gennemsnitlig er nødvendig for et dyr af en bestemt art, aldersgruppe og ydelse til at dække dets samlede daglige behov for næring.

1.4 Foderstoffer: Produkter af vegetabilsk eller animalsk oprindelse i deres naturlige form, friske eller konserverede, og derivater af disse efter industriel forarbejdning samt organiske eller uorganiske stoffer, ublandede eller blandede, som kan indeholde tilsætningsstoffer, og som er bestemt til fodring af dyr.

1.5 Forblandinger: Blandinger af tilsætningsstoffer alene eller blandinger bestående af et eller flere tilsætningsstoffer samt bærestoffer og bestemt til fremstilling af foderstoffer.

1.6 Foderblandinger: Blandinger sammensat af produkter af vegetabilsk eller animalsk oprindelse i deres naturlige form, friske eller konserverede, og derivater af disse efter industriel forarbejdning eller af organisk eller uorganiske stoffer, der i blandinger med eller uden tilsætningsstoffer er bestemt til opfordring i form af fuldfoder eller tilskudsfoder.

1.7 Fuldfoderblandinger: Foderblandinger, der på grund af deres sammensætning er tilstrækkelige til at dække et dyrs samlede daglige behov for næring.

1.8 Tilskudsfoderblandinger: Foderblandinger, der har et stort indhold af visse stoffer, og som på grund af deres sammensætning kun sammen med andre foderstoffer kan dække et dyrs samlede daglige behov for næring.

1.9 Mineralske foderblandinger: Tilskudsfoderblandinger, der hovedsagelig består af mineralstoffer, og som indeholder mindst 40 pct. råaske.

1.10 Mælkeerstatninger: Foderblandinger, der som tørfoder eller opløst i en given mængde væske gives til ungdyr som supplement til eller erstatning for modermælken efter kolostrum eller til slagtekalve.

2. Generelle bestemmelser for anvendelse af tilsætningsstoffer:

2.1 Tilsætningsstoffer må kun anvendes til produktion af foderstoffer med de begrænsninger, der er anført i tabellen, for så vidt angår dyreart, henholdsvis mindste- og størsteindhold i foderstoffet eller den produkttype, som tilsætningsstoffet må anvendes til.

2.2 De begrænsninger i anvendelsen af foderstoffer, der indeholder tilsætningsstoffer, der er anført i tabellen, for så vidt angår dyrenes alder, dosering m.m. skal anføres i brugsanvisningen.

2.3 Tilsætningsstoffer må anvendes til alle foderstoffer, herunder ublandede foderstoffer, når der i kolonnen »Bestemmelser vedrørende produktion og anvendelse« er angivet »Alle foderstoffer«.

2.4 Medmindre andet er anført i tabellen, gælder de fastsatte mindste- og størsteindhold for fuldfoderblandinger med et vandindhold på 12 pct.

2.5 Hvis et tilsætningsstof også forekommer i naturlig tilstand i visse af foderstoffets bestanddele, skal den tilsatte mængde tilsætningsstof beregnes sådan, at det samlede indhold af tilsat og naturligt forekommende stof ikke overstiger det størsteindhold, der er fastsat i tabellen.

2.6 Tilsætningsstoffer må kun blandes i forblandinger og foderstoffer, hvis der sikres fysisk-kemisk forenelighed mellem blandingernes bestanddele under hensyn til de tilsigtede virkninger.

3. Supplerende bestemmelser for antibiotika, coccidiostatica og andre lægemidler, selen og vækstfremmende stoffer:

3.1 Antibiotika, coccidiostatica og andre lægemidler, selen og vækstfremmende stoffer må kun indgå i foderblandinger, hvis de først er fremstillet i form af forblandinger med et bærestof. Forblandingens andel af den endelige fuldfoderblanding skal mindst udgøre 0,2 pct. af den samlede vægt.

3.2 Antibiotika og vækstfremmende stoffer må ikke blandes med hinanden, hverken inden for samme gruppe eller mellem de to grupper indbyrdes, medmindre der er tale om en blanding fastsat i tabellen.

3.3 Coccidiostatica må ikke blandes med antibiotika og vækstfremmende stoffer, når coccidiostatica ligeledes har en antibiotisk eller vækstfremmende virkning på den pågældende dyrekategori, medmindre der er tale om en blanding fastsat i tabellen.

3.4 Coccidiostatica og andre lægemidler må ikke blandes indbyrdes, når de har samme virkning, medmindre der er tale om en blanding fastsat i tabellen.

4. Supplerende bestemmelser for tilskudsfoderblandinger:

Ud over bestemmelserne i afsnit 2 og 3 og i tabellen gælder følgende bestemmelser for tilskudsfoderblandinger:

4.1 Tilskudsfoderblandinger må i den fortynding, der er fastsat for deres anvendelse, ikke indeholde større andele af tilsætningsstoffer end fastsat for fuldfoderblandinger i tabellen.

4.2 For tilskudsfoderblandinger med indhold af selen gælder,

 • 1) at indholdet af selen i mineralske foderblandinger ikke må overstige 10 mg pr. kg, og
 • 2) at indholdet af selen i andre tilskudsfoderblandinger ikke må overstige 2,5 mg pr. kg.

4.3 Uanset bestemmelserne i 4.1 må tilskudsfoderblandinger højst indholde antibiotika, coccidiostatica og andre lægemidler, vækstfremmende stoffer og vitamin D i de mængder, der er angivet i 4.3.1-4.3.4.

4.3.1 Tilskudsfoderblandinger med indhold af antibiotika, vitamin D, eller vækstfremmende stoffer må højst indeholde det femdobbelte af det størsteindhold, der er fastsat for fuldfoderblandinger.

4.3.2 Mineralske foderblandinger til kvæg og svin må højst indeholde

 • 1) 200.000 I.E. vitamin D pr. kg og
 • 2) 1.000 mg antibiotika eller vækstfremmende stoffer pr. kg.

4.3.3 Tilskudsfoderblandinger til fjerkræ med indhold af coccidiostatica og andre lægemidler må højst indeholde det femdobbelte af det størsteindhold, der er fastsat for fuldfoderblandinger.

4.3.4 Flydende tilskudsfoderblandinger til kvæg, svin og fjerkræ må højst indeholde 200.000 I.E. vitamin D pr. kg.

4.3.5 Der kan ikke gøres brug af muligheden i 4.3.1, hvis der samtidig er gjort brug af mulighederne i 4.3.2, 4.3.3 eller 4.3.4.

4.3.6 Tilskudsfoderblandingerne nævnt i 4.3.1-4.3.4 skal have et sådant indhold af andre stoffer, f.eks. proteiner eller mineraler, at de ikke kan anvendes som fuldfoder, men skal opblandes i andet foder før brug. Blandingerne må ikke anvendes til andre dyr end angivet i brugsanvisningen, jf. tabellen.

Bilag 2

Betingelser for godkendelse af virksomheder, der producerer antibiotika, coccidiostatica og andre lægemidler, vækstfremmende stoffer og selen, forblandinger med disse tilsætningsstoffer og foderblandinger med disse forblandinger, samt krav til de godkendte virksomheders produktionskontrol, regnskabsføring og indberetning.

(Til § 1, stk. 2-4)

A. Betingelser for godkendelse

(Til § 1, stk. 2)

1. Teknisk udstyr

Virksomheden skal råde over anlæg og teknisk udstyr, der sikrer nøjagtig afvejning og ensartet opblanding.

Virksomheder, der producerer forblandinger med indhold af tilsætningsstoffer, skal også sikre, at opblandingen af tilsætningsstoffer sker uden forurening.

2. Lagerfaciliteter

Tilsætningsstoffer og forblandinger med indhold af tilsætningsstoffer skal kunne oplagres på egnede steder, som er bestemt til oplagring af disse produkter, og som kan aflåses. Endvidere skal de kunne oplagres sådan, at de let kan identificeres, og sådan, at forveksling ikke er mulig.

3. Uddannelse

3.1. Ved produktion af tilsætningsstoffer og forblandinger med indhold af tilsætningsstoffer skal virksomheden have en person med et teoretisk og praktisk kendskab til de anvendte tilsætningsstoffer, deres egenskaber, analysering og behandling i forbindelse med fremstillingen, der er ansvarlig for produktionen og for kontrollen med denne.

3.2. Ved fremstilling af foderblandinger med indhold af tilsætningsstoffer skal den ansvarlige have de nødvendige kvalifikationer hertil.

4. Kontrol

Virksomheden skal kunne garantere

 • a) tilsætningsstoffernes overensstemmelse med denne bekendtgørelse,
 • b) arten og indholdet af de forskellige tilsætningsstoffer, homogeniteten og stabiliteten af tilsætningsstofferne i forblandingerne, og
 • c) arten, indholdet af tilsætningsstofferne og den homogene blanding af disse tilsætningsstoffer i foderblandingerne.

ad a) og b)

Virksomheder, der producerer tilsætningsstoffer og forblandinger hermed, skal råde over egne laboratoriefaciliteter til kontrol med, at de anvendte tilsætningsstoffer og forblandinger med indhold af disse opfylder bekendtgørelsens bestemmelser.

Hvis en virksomhed ikke råder over egne laboratoriefaciliteter, skal den have indgået en bindende kontrakt med et laboratorium, der er godkendt af Plantedirektoratet, og som har forpligtet sig til for virksomheden at udføre de krævede laboratorieundersøgelser og til at give Plantedirektoratet adgang til analyseresultaterne, der tillige skal være tilgængelige på virksomheden.

ad c)

Virksomheder, der producerer foderblandinger med indhold af tilsætningsstoffer, skal regelmæssigt kontrollere arten og indholdet af tilsætningsstoffer samt den ensartede opblanding af disse i foderblandingerne.

B. Krav til produktionskontrol, regnskabsføring og indberetning

(Til § 1, stk. 3 og 4)

1. Produktionskontrol

For hver fremstillet forblandingstype med indhold af antibiotika, coccidiostatica og andre lægemidler, vækstfremmende stoffer og selen skal virksomheden udtage prøver af mindst hvert 10. parti, der hver for sig er fremstillet i en og samme blandingsproces, til laboratorieundersøgelser til sikring af, at indholdet af tilsætningsstoffer er i overensstemmelse med den garanterede mængde.

Virksomheden skal for de nævnte produktioner føre journal med oplysning om

 • a) partimærke,
 • b) fremstillingsdato,
 • c) partiets størrelse,
 • d) mængden af indblandet aktivt stof,
 • e) dato for prøveudtagning og
 • f) undersøgelsesresultatet.

2. Regnskabsføring

2.1. Producenter af tilsætningsstoffer

Fabrikanten eller dennes repræsentant, når den pågældende fabrikant er etableret i et tredjeland, skal føre et regnskab, der mindst udviser

 • a) art og mængde af producerede tilsætningsstoffer,
 • b) produktionsdatoen,
 • c) indholdet af aktivt stof,
 • d) art og mængde af udleverede tilsætningsstoffer og
 • e) navn og adresse på de fabrikanter af forblandinger eller mellemhandlere, som tilsætningsstofferne leveres til.

Regnskabet over producerede tilsætningsstoffer skal føres dagligt og regnskabet med udlevering mindst en gang månedligt.

2.2. Producenter af forblandinger

Fabrikanten eller dennes repræsentant, når den pågældende fabrikant er etableret i et tredjeland, skal føre et regnskab, der mindst udvider

 • a) fabrikant/leverandør af tilsætningsstoffer,
 • b) art og mængde af leverede tilsætningsstoffer,
 • c) produktionsdatoen,
 • d) indholdet af aktivt stof,
 • e) art og mængde af fremstillede forblandinger,
 • f) indholdet af aktivt stof i disse,
 • g) art og mængde af udleverede forblandinger og
 • h) navn og adresse på de fabrikanter af foderblandinger eller mellemhandlere, som forblandingerne leveres til.

Regnskabet over indkøbte tilsætningsstoffer skal føres dagligt og regnskabet med produktion og udlevering mindst en gang månedligt.

2.3. Forhandlere af tilsætningsstoffer eller forblandinger

Ved levering af tilsætningsstoffer eller forblandinger til en person, der ikke er fabrikant af henholdsvis forblandinger eller foderblandinger, skal denne person, samt eventuelle senere mellemhandlere føre et regnskab, der mindst udviser

 • a) fabrikant/leverandør af indkøbte tilsætningsstoffer og forblandinger,
 • b) art og mængde af indkøbte tilsætningsstoffer og forblandinger,
 • c) indholdet af aktivt stof i disse,
 • d) art og mængde af videresolgte tilsætningsstoffer og forblandinger og
 • e) navn og adresse på de fabrikanter af forblandinger og foderblandinger eller de mellemhandlere, som tilsætningsstofferne eller forblandingerne sælges til.

Regnskabet over indkøbte tilsætningsstoffer og forblandinger skal føres dagligt og regnskabet med udlevering mindst en gang månedligt.

2.4. Producenter af foderblandinger

Fabrikanten eller dennes repræsentant, når den pågældende fabrikant er etableret i et tredjeland, skal føre et regnskab, der mindst udviser

 • a) navn og adresse på leverandør af forblandinger samt på fabrikanten, hvis denne ikke er leverandør,
 • b) art og mængde af modtagne forblandinger,
 • c) indholdet af tilsætningsstoffer, dog ikke selen, i de modtagne forblandinger,
 • d) den anvendelse, der er gjort af forblandingerne og
 • e) ved eventuelt videresalg navn og adresse på modtager.

Regnskabet over indkøbte forblandinger skal føres dagligt og regnskabet over anvendelse og udlevering mindst en gang månedligt.

2.5. Landmænd

Landmænd, der er godkendt i medfør af § 1, stk. 4, skal føre et regnskab over produktionen, der mindst udviser

 • a) navn og adresse på leverandør af forblandinger samt på fabrikanten, hvis denne ikke er leverandør,
 • b) art og mængde af modtagne forblandinger,
 • c) indholdet af tilsætningsstoffer, dog ikke selen, i disse og
 • d) den anvendelse, der er gjort af forblandingerne.

Regnskabet over indkøbte forblandinger skal føres dagligt, og regnskabet over anvendelsen mindst en gang månedeligt.

3. Indberetning

Ved kalenderårets afslutning skal godkendte virksomheder m.fl. indberette mængden af antibiotika, coccidiostatica og andre lægemidler, vækstfremmende stoffer og selen, som er produceret, indkøbt, videresolgt og anvendt.

I indberetningen skal virksomheder m.fl. også oplyse om omsætningen af foderblandinger, jf. § 12, stk. 2.

Indberetningen skal ske på skemaer udsendt af Plantedirektoratet.

Bilag 3

Bestemmelser for pakning og mærkning af tilsætningsstoffer og forblandinger

(Til § 6)

1. Pakning:

Tilsætningsstoffer og forblandinger må kun forhandles i beholdere eller emballage, der er lukket sådan, at lukningen ødelægges ved åbning og ikke kan bruges igen.

2. Mærkning:

2.1 Ved salg skal tilsætningsstoffer være mærket med de oplysninger, der er nævnt i tabel 1.

Ved salg skal forblandinger være mærket med de oplysninger, der er nævnt i tabel 2.

2.2 Den, der er ansvarlig for angivelserne, er den inden for Fællesskabet etablerede fabrikant, pakker, importør, sælger eller forhandler af tilsætningsstoffer henholdsvis forblandinger.

2.3 For forblandinger, der indeholder flere tilsætningsstoffer, hvis sidste gyldighedsdato eller holdbarhedsangivelse regnet fra fremstillingsdatoen skal anføres ifølge tabel 2, kan der som sidste gyldighedsdato eller holdbarhedsangivelse for alle tilsætningsstofferne angives den dato, der indtræder først.

Bilag 4

Bestemmelser for mærkning af foderstoffer, der indeholder tilsætningsstoffer

(Til § 7)

1. Mærkning af foderstoffer:

1.1 Ved salg skal foderstoffer, der indeholder tilsætningsstoffer, være mærket med de oplysninger, der er nævnt i tabellen.

1.2 Den, der er ansvarlig for angivelserne, er den inden for Fællesskabet etablerede fabrikant, pakker, importør, sælger eller forhandler af foderstoffer, der indeholder tilsætningsstoffer.

1.3 Indholdet af et tilsætningsstof skal angives som mængden af det tilsatte stof, medmindre det af bilag 1 fremgår, at totalindholdet skal angives. I dette tilfælde skal indeholdet angives som summen af den naturligt forekommende og den tilsatte mængde stof.

1.4 I foderstoffer, dog ikke foderstoffer til selskabsdyr, skal indholdet af tilsætningsstoffer angives i mg pr. kg (ppm). Indholdet af vitamin A og D skal angives i I.E. pr. gram.

1.5 For foderstoffer, der indeholder flere tilsætningsstoffer, hvis sidste gyldighedsdato eller holdbarhedsangivelse regnet fra fremstillingsdatoen skal anføres ifølge tabellen, kan der som sidste gyldighedsdato eller holdbarhedsangivelse for alle tilsætningsstofferne angives den dato, der indtræder først.

1.6 Ved salg af foderstoffer, der

 • 1) er beregnet til selskabsdyr,
 • 2) indeholder farvestoffer, konserveringsmidler eller antioxydanter, og
 • 3) er pakket i emballage med et nettoindhold på højst 10 kg,

er det tilstrækkeligt at forsyne emballagen med angivelsen »tilsat farvestof«/»farvet med«, »konserveret med« eller »tilsat antioxydant« ledsaget af ordene »EØF-tilsætningsstoffer«.

Betingelsen for denne angivelse er,

 • a) at der på emballage, beholder eller etiket er angivet et referencenummer, der gør det muligt at identificere foderstoffet, og
 • b) at fabrikanten efter anmodning oplyser det specifikke navn på det eller de anvendte tilsætningsstoffer.

1.7 Ved salg i løs vægt kan de oplysninger, der kræves ifølge dette bilag, meddeles i følgedokumentet.

1.8 Ved salg af små mængder foderstoffer, der er bestemt til den endelige forbruger, er det tilstrækkeligt, at oplysningerne bringes til køberens kendskab ved passende skiltning.

2. Supplerende mærkning af tilskudsfoderblandinger:

Ved salg af tilskudsfoderblandinger, der har et større indhold af tilsætningsstoffer end fastsat for fuldfoderblandinger, skal mærkningen i medfør af afsnit 1 suppleres med følgende mærkning:

2.1 Varen skal betegnes »Tilskudsfoderblanding« eller »Mineralsk foderblanding«.

2.2 I fodringsvejledningen skal anføres: »Dette foder må kun anvendes til (dyreart og aldersklasse) med indtil .... gram pr. kg af det daglige foder«. Oplysningerne herom skal være i overensstemmelse med bilag 1.

2.3 På mineralske foderblandinger med indhold af selen skal også angives

 • 1) indholdet af selen, og
 • 2) »Urigtig anvendelse af mineralske foderblandinger med selen kan medføre forgiftning«.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Officielle noter

Ingen