Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om foranstaltninger til bekæmpelse af San Jose-skjoldlusen


I medfør af lov nr. 140 af 1. juli 1927 om bekæmpelse af smitsomme plantesygdomme og skadedyr fastsættes herved nedenstående bestemmelser.

§1

1. Det er forbudt her til landet at indføre San Jose-skjoldlus. Ligeledes er det forbudt at holde levende San Jose-skjoldlus opbevaret her i landet eller i andet øjemed end nedenfor i § 2 anført at bortfjerne dem fra det sted, hvor de findes.

2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder for skadedyret i alle dets udviklingsstadier.

§ 2

Enhver, der på frugttræer, frugtbuske eller andre planter finder insekter, der formodes at være San Jose-skjoldlus, skal uopholdelig gøre anmeldelse herom til statens plantetilsyn, Gersonsvej 13, Hellerup (telefon Helrup 787). (* 1) Anmeldelsen, der skal indeholde en nøjagtig angivelse af findestedet, skal ledsages af grene eller skud med de pågældende skjoldlus.

§ 3

Enhver ejer eller bruger af arealer med frugttræer, frugtbuske eller andre planter, der kan angribes af San Jose-skjoldlusen, og af lokaler, hvor sådanne planter forefindes, er pligtig at give statens plantetilsyn den for eftersøgning af San Jose-skjoldlusen nødvendige adgang.

§ 4

Hvis forekomst af San Jose-skjoldlusen måtte blive konstateret af tilsynet, skal dette uopholdelig iværksætte sådanne foranstaltninger, som skønnes egnede til at ødelægge skadedyret og forhindre dets spredning, og ejeren eller brugeren af planter, jordstykker, lagre o. s. v., som konstateres at være smittede eller mistænkes derfor, skal bistå tilsynet med bekæmpelsen og følge de af tilsynet i så henseende givne anvisninger.

§ 5

Overtrædelse af de i denne bekendtgørelse indeholdte eller i medfør af bekendtgørelsens fastsatte forskrifter straffes i overensstemmelse med bestemmelserne i lov nr. 140 af 1. juli 1927 om bekæmpelse af plantesygdomme og skadedyr.

§ 6

Denne bekendtgørelse træder straks i kraft.

Landbrugsministeriet, den 7. februar 1951.

H. Hauch.

/J. Jensen.

Redaktionel note
  • (* 1) nu 01 620787