Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bekæmpelse af nellikeviklere


I medfør af § 1 i lov nr. 121 af 12. april 1957 om bekæmpelse af farlige plantesygdomme og skadedyr til gennemførelse af De europæiske Fællesskabers rådsdirektiv 74/647/EØF af 9. december 1974 om bekæmpelse af nellikeviklere fastsættes herved følgende bestemmelser:

Definitioner.

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved

1. Nellikeviklere:

Cacoecimorpha pronubana Hbn., syn. Tortrix pronubana Hbn., (nellikevikleren) og Epichoristodes acerbella (Walk.) Diak., syn. Epichorista ionephela Meyr, (den sydafrikanske nellikevikler), i alle udviklingsstadier.

2. Værtplanter for nellikeviklere:

Cacoecimorpha pronubana: mange plantearter med Dianthus L. (nellike) og cytisus L. som hovedværter.

Epichoristodes acerbella: mange plantearter med Dianthus L. og Chrysanthemum L. som hovedværter.

Kontrolmyndighed.

§ 2. Kontrollen med overholdelsen af denne bekendtgørelse udøves af statens plantetilsyn, Gersonsvej 13, 2900 Hellerup, tlf. Helrup (01-43) 787 (* 1), i det følgende kaldet tilsynet.

Besiddelse af nellikeviklere.

§ 3. Det er forbudt at indføre, opbevare eller på anden måde at besidde nellikeviklere eller i andet øjemed end nævnt i § 4, stk. 3 og 4, at fjerne afskårne planter eller værtplanter, der er eller formodes at være angrebet af nellikeviklere fra det sted, hvor de findes.

Stk. 2. Statens plantetilsyn kan på nærmere fastsatte vilkår meddele laboratorier og forsøgsstationer, der har til opgave at undersøge nellikeviklere og planters modstandsdygtighed over for nellikeviklere, dispensation fra det i stk. 1 omhandlede forbud. Ved meddelelsen af dispensation fastsættes sådanne betingelser, at bekæmpelsen af nellikeviklere ikke modvirkes, eller der i øvrigt opstår fare for udbredelse af nellikeviklere.

Anmeldelse af fund af nellikeviklere.

§ 4. Brugere af væksthuse, haver og marker, hvor værtplanter for nellikeviklere er angrebet eller formodes at være angrebet af nellikeviklere, skal straks foretage anmeldelse herom til tilsynet. Anmeldelsen skal indeholde en nøjagtig angivelse af findestedet.

Stk. 2. Samme anmeldelsespligt påhviler enhver, der finder angreb på planter, herunder afskårne blomster, der er eller formodes at være forårsaget af nellikeviklere. Anmeldelsen skal, i det omfang det er muligt, indeholde oplysning om, hvorfra de pågældende planter hidrører.

Stk. 3. Den anmeldelsespligtige skal, for såvidt det ikke vil medføre væsentlig ulempe for ham, uden at afvente tilsynets konstatering straks forsøge at bekæmpe nellikeviklerne ved at indsamle disse og dræbe dem med sprit eller kogende vand eller ved andre egnede foranstaltninger.

Stk. 4. Den anmeldelsespligtige skal opbevare det materiale, som anses for angrebet af de skadedyr, som formodes at være nellikeviklere, indtil tilsynet har afhentet det. Materialet og skadedyrene kan dog i stedet indsendes til tilsynet i forsvarligt lukket emballage.

Officiel undersøgelse af fund.

§ 5. Når tilsynet har modtaget anmeldelse om angreb af nellikeviklere iværksætter tilsynet en undersøgelse for at konstatere, om der er tale om angreb af nellikeviklere, og i bekræftende fald hvilken af de to nellikeviklere, der er tale om.

§ 6. Tilsynet underretter anmelderen og ejeren eller brugeren af et anmeldt areal eller materiale om, hvorvidt angreb af nellikeviklere er konstateret. I bekræftende fald meddeles afgrænsning af det areal og materiale, der er omfattet af angrebet, og hvilke foranstaltninger, der skal iagttages som led i bekæmpelsen.

Bestemmelser om angrebne værtplanter og afskårne blomster.

§ 7. Det er forbudt at forhandle nelliker og andre værtplanter for nellikeviklere, der er angrebet af nellikeviklere.

Stk. 2. Det er forbudt fra ejendomme, hvor der er konstateret nellikeviklere, at levere værtplanter til viderekultur.

Stk. 3. Tilsynet kan efter inspektion og eventuel foretagelse af desinfektion eller lignende foranstaltninger meddele dispensation fra forbudene i stk. 1 og 2.

§ 8. Efter indstilling fra plantesundhedsrådet og med landbrugsministeriets godkendelse kan tilsynet fastsætte foranstaltninger gældende også for ejendomme, hvor nellikeviklere ikke er konstateret, herunder f.eks.

 

  a) pligt til at foretage eftersyn af værtplanter for forekomst af 

    nellikeviklere, 

  b) beskyttelsessprøjtning af værtplanter. 

§ 9. Tilsynet foretager regelmæssig inspektion af angrebne værtplanter.

Stk. 2. Når nellikeviklere efter tilsynets undersøgelse ikke længere kan påvises i værtplanterne, ophæver tilsynet det i § 7, stk. 2 omhandlede forbud, og giver brugere af arealet underretning herom.

Forskellige bestemmelser.

§ 10. Ved kontrolvirksomhed i henhold til denne bekendtgørelse har tilsynet adgang til arealer med værtplanter for nellikeviklere og andre arealer, hvor nellikeviklere kan formodes at forekomme, samt til oplagsrum, lagre og lignende, der er beliggende på de nævnte arealer. Endvidere har tilsynet adgang til at undersøge jernbanevogne, lastbiler og andre transportmidler, hvormed der sendes værtplanter eller afskårne blomster heraf.

Stk. 2. Nærmere retningslinier for bekæmpelse af nellikeviklere og om undersøgelse af arealer med angrebne værtplanter kan fastsættes af tilsynet i samråd med plantesundhedsrådet.

§ 11. Dersom foranstaltninger, der er påbudt i medfør af denne bekendtgørelse ikke udføres inden en af tilsynet fastsat frist, kan tilsynet lade arbejdet udføre for den pågældende ejers eller brugers regning.

§ 12. Overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse og af bestemmelser fastsat af tilsynet i medfør af §§ 8 og 10 straffes med bøde i medfør af § 8 i lov nr. 121 af 12. april 1957 om bekæmpelse af farlige plantesygdomme og skadedyr.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Lovtidende.

Landbrugsministeriet, den 1. marts 1976.

P. Dalsager,

/P. Skibsted.

Redaktionel note
 • (* 1) nu 01 62 07 87