Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fredningsbælter ved Virksund-dæmningen i Hjarbæk fjord


I medfør af § 19, stk. 4, og § 33, stk. 3, i lov nr. 195 af 26. maj 1965 om saltvandsfiskeri, således som denne er ændret senest ved lov nr. 209 af 16. maj 1978, bestemmes:

§ 1. På begge sider af Virksund-dæmningen etableres fredningsbælter. Fredningsbælterne er afgrænset af linier afmærket med båker, der består af gule pæle med gule kryds. En kortskitse, der viser fredningsbælterne og deres udstrækning, er trykt som bilag til bekendtgørelsen.

Stk. 2. Der fastsættes ingen fredet gennemgangsstrækning til fredningsbælterne.

§ 2. Overtrædelse af § 1, stk. 1, straffes med bøde.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1980. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 514 af 26. november 1969 om fredningsbælte ved Virksund-dæmningen i Hjarbæk fjord.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

FISKERIMINISTERIET, DEN 11. MARTS 1980

P. DALSAGER

/G. Schoubye

Officielle noter

Bilaget er en kortskitse-FIGUR