Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af dyreværnsloven

(Oprettelse af et råd vedrørende hold af særlige dyr m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

 

§ 1

I dyreværnsloven, lov nr. 386 af 6. juni 1991, som ændret senest ved lov nr. 387 af 22. maj 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 4 a indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte de regler, der er nødvendige for anvendelsen af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om forsvarlig behandling af dyr og om dyrs velfærd.«

2. I § 10 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Politimesteren (politidirektøren) kan træffe afgørelse om, at dyr, som holdes i strid med regler fastsat i medfør af stk. 1, om fornødent skal aflives.«

3. I § 24 a, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »Rådets direktiver«: »eller i Det Europæiske Fællesskabs forordninger«.

4. I § 24 a, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »direktiv«: »eller en forordning«.

5. Efter § 26 indsættes som nyt kapitel:

»Kapitel 6 a

Rådet vedrørende hold af særlige dyr

§ 26 a. Justitsministeren nedsætter et råd, som efter anmodning fra en politimester (politidirektøren) skal afgive udtalelse om spørgsmål i relation til § 4, stk. 1, § 10, § 17 og § 18. Rådet skal endvidere efter anmodning rådgive ministeren i sager herom.

Stk. 2. Rådet består af en formand og to andre medlemmer. Formanden og medlemmerne skal være særligt sagkyndige vedrørende hold af de dyr, der er omfattet af §§ 10, 17 og 18. Justitsministeren udpeger rådets formand og de øvrige medlemmer. Formanden og medlemmerne beskikkes for 3 år ad gangen.

Stk. 3. Rådet kan søge bistand hos andre særligt sagkyndige, når en sags behandling forudsætter en sagkundskab, som rådets medlemmer ikke i tilstrækkeligt omfang er i besiddelse af.

Stk. 4. Justitsministeren kan fastsætte de nærmere regler for rådets virksomhed i en forretningsorden.«

6. I overskriften til kapitel 8 indsættes efter »Straf«: », gebyr«.

7. Efter § 31 indsættes i kapitel 8:

»§ 31 a. Justitsministeren kan fastsætte regler om betaling for omkostninger i forbindelse med tilladelser, godkendelser, autorisationer eller dispensationer m.v., der meddeles i medfør af loven eller regler, der er fastsat i henhold til loven, eller forordninger udstedt af Det Europæiske Fællesskab.«

8. § 34, 2. pkt., affattes således:

»Loven kan sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som landsdelens særlige forhold tilsiger.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. marts 1999.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Loven kan sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som landsdelens særlige forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 9. februar 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Frank Jensen