Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om produktion af høns, kalkuner, gæs og ænder (* 1)


I medfør af §§ 9, 10, 12, 34 og 35, stk. 2 i lov nr. 814 af 21. december 1988 om husdyrsygdomme fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område

§ 1. Denne bekendtgørelse angiver de dyresundhedsmæssige betingelser for registrering af bedrifter med høns, kalkuner, gæs og ænder som avls-, opdrætnings-, formerings- og rugerivirksomheder.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Fjerkræ:

Høns, kalkuner, gæs og ænder af alle aldre beregnet til produktion af æg og kød.

 • 2) Virksomhed:

Bedrift med fjerkræ registreret af Veterinærdirektoratet som avls-, opdrætnings-, formerings- eller rugerivirksomhed.

 • 3) Rugeæg:

Æg beregnet til udrugning.

 • 4) Daggammelt fjerkræ:

Fjerkræ, som ikke har optaget foder, og hvis alder ikke er over 72 timer.

 • 5) Brugsfjerkræ:

Fjerkræ, der opdrættes med henblik på produktion af kød eller konsumæg.

 • 6) Formeringsfjerkræ:

Fjerkræ, bestemt til produktion af brugsfjerkræ.

 • 7) Avlsfjerkræ:

Fjerkræ, bestemt til produktion af formeringsfjerkræ.

 • 8) Avlsvirksomhed:

Virksomhed, hvis aktivitet består i opdrætning af avlsfjerkræ og produktion af rugeæg bestemt til produktion af avls- og formeringsfjerkræ.

 • 9) Opdrætningsvirksomhed:

Virksomhed, hvis aktivitet består i opdrætning af formeringsfjerkræ.

 • 10) Formeringsvirksomhed:

Virksomhed, hvis aktivitet består i produktion af rugeæg bestemt til produktion af brugsfjerkræ.

 • 11) Rugerivirksomhed:

Virksomhed, hvis aktivitet består i maskinel udrugning af rugeæg.

 • 12) Rugemaskinekapacitet:

Det største antal rugeæg, der på samme tid kan ligge i forrugerne.

 • 13) Dyrlæge:

Den dyrlæge, som er tilknyttet en virksomhed, jf.§ 8.

 • 14) Embedsdyrlæge:

Dyrlæge ansat af Veterinærdirektoratet.

 • 15) Register:

Veterinærdirektoratets fortegnelse over de i § 1 nævnte virksomheder.

 • 16) Flok:

Alt fjerkræ med samme sundheds- og immunstatus, der opdrættes i samme rum eller i samme fold, og som udgør en avls- og driftsmæssig enhed.

 • 17) Sanitetsslagtning:

Består i under iagttagelse af alle fornødne sundhedsmæssige forholdsregler, herunder rengøring og desinfektion, at destruere alt det fjerkræ, der er angrebet eller mistænkt for at være angrebet af smitsom sygdom samt destruere alle produkter, der er kontamineret eller mistænkt for at være det.

§ 3. Enhver rugerivirksomhed med en rugemaskinekapacitet på over 1000 æg skal registreres i Veterinærdirektoratet.

Stk. 2. Enhver avls-, opdrætnings- og formeringsvirksomhed, der danner baggrund for en registreret rugerivirksomhed, skal registreres i Veterinærdirektoratet.

Stk. 3. Andre end de i stk. 1 og 2 nævnte virksomheder, som ønsker at deltage i samhandelen inden for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, kan lade sig registrere i Veterinærdirektoratet.

Kapitel 2

Generelle registreringsbetingelser

§ 4. Registrering af en virksomhed i henhold til denne bekendtgørelse kan omfatte enten:

 • 1) høns af æglægningstype eller
 • 2) høns af slagtetype eller
 • 3) kalkuner eller
 • 4) gæs eller
 • 5) ænder.

Stk. 2. Veterinærdirektoratet kan dog give tilladelse til, at gæs og ænder holdes på samme virksomhed, når der er adskillelse mellem dem.

Stk. 3. Ansøgning om optagelse i registeret som avls-, opdrætnings-, formerings- eller rugerivirksomhed skal indsendes til Veterinærdirektoratet, ledsaget af en beskrivelse af bedriftens beliggenhed, adresse og indretning og af den aktivitet, bedriften agter at udøve, samt angivelse af ejerens navn, adresse og telefonnummer.

Stk. 4. Veterinærdirektoratet underretter Det Danske Fjerkræraad, når betingelserne for registrering er opfyldt. Rådet tildeler virksomheden et registreringsnummer og underretter virksomheden herom, jf. Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 580 af 10. august 1990 om fjerkrævirksomheder m.v.

Stk. 5. Virksomheder, som ved denne bekendtgørelses ikrafttræden allerede har et registreringsnummer, skal ikke indsende ansøgning.

§ 5. Veterinærdirektoratet kan for eksisterende registrerede virksomheder tillade, at registreringen opretholdes i en overgangsperiode på indtil 5 år, selv om kravene i denne bekendtgørelse ikke er fuldt ud opfyldt.

§ 6. Enhver flytning, udvidelse eller anden væsentlig ændring af en virksomhed skal straks meddeles Veterinærdirktoratet. Ved ejerskifte skal Veterinærdirektoratet underrettes indenfor 1 måned fra overtagelsesdagen.

§ 7. Inden for en virksomheds område må der ikke udøves andre aktiviteter end sådanne, hvortil virksomheden er registreret, og de enkelte lokaler må kun benyttes til det formål, hvortil de er beregnet, jf. § 4, stk. 3.

Stk. 2. Der må ikke i en virksomhed beskæftiges personale, som udenfor virksomheden direkte beskæftiger sig med fjerkræ, herunder andre arter end omfattet af denne bekendtgørelse, eller produkter heraf. Personale, der er direkte beskæftiget med anden animalsk produktion, skal instrueres i særlige hygiejneregler af Veterinærdirektoratet. Veterinærdirektoratet kan i særlige tilfælde tillade fælles personale på flere virksomheder.

§ 8. Enhver virksomhed skal have tilknyttet en dyrlæge, som Veterinærdirektoratet har godkendt til at føre tilsyn med fjerkrævirksomheder.

§ 9. Virksomheden skal sørge for, at sundhedstilstanden blandt fjerkræet på virksomheden følges ved systematisk kontrol og laboratoriemæssige undersøgelser efter Veterinærdirektoratets regler.

§ 10. Ved vaccination af fjerkræet skal vaccinerne være i overensstemmelse med kravene i Den Europæiske Farmakope og være fremstillet, kontrolleret og distribueret under officiel kontrol.

§ 11. Veterinærdirektoratet fører tilsyn med samtlige virksomheder, jf. § 4, stk. 3 og § 38.

§ 12. Veterinærdirektoratet kan suspendere eller slette en virksomheds registrering, hvis betingelserne i denne bekendtgørelse konstateres overtrådt.

§ 13. Hvis de aktiviteter, hvortil virksomheden er registreret, ikke længere udøves og ikke forventes genoptaget, skal Veterinærdirektoratet underettes herom indenfor 1 måned.

§ 14. En virksomheds registrering vil blive suspenderet, indtil resultatet af undersøgelser foreligger, hvis der blandt virksomhedens fjerkræ opstår mistanke om en af de i bilag 1 nævnte sygdomme, eller hvis der er tilført virksomheden fjerkræ, rugeæg eller sæd fra en anden virksomhed, hvor der foreligger mistanke om en af disse sygdomme, eller der foreligger anden form for samkvem.

§ 15. En virksomheds registrering vil blive tilbagekaldt, hvis der blandt en virksomheds fjerkræ konstateres en af de i bilag 1 nævnte sygdomme, eller hvis der er tilført virksomheden fjerkræ, rugeæg eller sæd fra en anden virksomhed, hvor der er konstateret en af disse sygdomme.

Stk. 2. Fornyet registrering kan meddeles, når betingelserne i bilag 2 er opfyldt.

Kapitel 3

Virksomhedens indretning

§ 16. Bygningerne skal være grundmurede eller opført på fast sokkel.

§ 17. I en virksomhed skal samtlige lokaler, der anvendes til fjerkræ, rugeæg, desinfektion af rugeæg, forruger, klækker eller emballage til fjerkræ og rugeæg, have gulv, der er uigennemtrængeligt for vand og indrettet med afløb.

Stk. 2. Hunde og katte må ikke færdes i lokalerne. Lokalerne skal i videst muligt omfang være sikret mod rotter, mus, fugle og insekter, og disse skal iøvrigt bekæmpes i fornødent omfang.

Stk. 3. Virksomheden skal være indrettet på en sådan måde, at lokalerne let og effektivt kan renses og desinficeres, uden at materialerne ødelægges eller beskadiges.

§ 18. Til midlertidig henlæggelse af affaldsprodukter fra virksomheden, skal der i virksomhedens lokaler forefindes enten solide beholdere, forsynet med tætsluttende låg, eller et tilsvarende arrangement med tætte affaldsposer. Kun affaldsprodukter fra virksomheden må deponeres heri. Ovennævnte beholdere eller affaldsposer må kun opbevares uden for virksomhedens lokaler, hvis de placeres på cementeret underlag på en indhegnet aflåselig plads beskyttet mod vejrliget, og hvor der er truffet fornødne foranstaltninger mod hunde og katte, rotter, mus, fugle og insekter.

§ 19. På en rugerivirksomhed skal forefindes særskilte lokaler til de enkelte arbejdsprocesser, således at disse kan sektioneres med henblik på nedsættelse af risikoen for smittespredning.

Kapitel 4

Virksomhedens drift

Generelle regler

§ 20. Virksomheder med høns, kalkuner og avlsvirksomheder med gæs og ænder skal holde alt fjerkræ i staldrum, jf. dog § 27.

§ 21. Arealerne omkring bygningerne, samtlige lokaler, inventar og redskaber skal holdes i god orden, rene, og vel vedligeholdte. Staldrum for fjerkræ, forrum, ventilationssystem, anvendte foder- og drikkeanlæg samt redskaber skal umiddelbart efter tømning renses og desinficeres, og nyt fjekræ må ikke, bortset fra rugerivirksomheder, jf. § 33, stk. 2, indsættes før tidligst 14 dage herefter. Rengørings- og desinfektionsmidler skal være godkendt af Veterinærdirektoratet.

Stk. 2. Brugt engangsemballage må ikke hjemtages. Opbevaring af urenset og udesinficeret flergangsemballage skal godkendes af Veterinærdirektoratet.

Stk. 3. Al affald, med undtagelse af gødning, skal midlertidigt opbevares i de i § 18 nævnte beholdere eller affaldsposer for senere at blive sendt til destruktion.

Stk. 4. Opbevaringsmåder og den endelige deponering af gødning skal godkendes af Veterinærdirektoratet.

§ 22. Personalet skal være iført egnet arbejdstøj og vaske hænder i nødvendigt omfang. Arbejdstøjet skal skiftes i nødvendigt omfang, og fodtøj desinficeres eller skiftes ved ankomst til virksomhedens forskellige afsnit, og når disse forlades.

Stk. 2. Dyrlægen og konsulenter skal være iført overtrækstøj og iøvrigt forholde sig som beskrevet i stk.1.

Stk. 3. Besøg skal såvidt muligt undgås, men i givet fald skal besøgende forholde sig som anført i stk. 2.

§ 23. Fjerkræ, der er tilført en virksomhed fra forskellige virksomheder, må kun holdes i samme lokale, hvis Veterinærdirektoratet har givet tilladelse hertil.

§ 24. Transport af fjerkræ, rugeæg eller sæd fra en virksomhed skal foregå i egnet engangsemballage. Flergangsemballage kan anvendes efter tilladelse fra Veterinærdirektoratet. Rensning og desinfektion af flergangsemballage skal ske efter metoder godkendt af Veterinærdirektoratet.

Stk. 2. Transport af fjerkræ til virksomheden skal foregå, uden at de transporterede dyr kommer i kontakt med andet fjerkræ, herunder også andre arter end omfattet af denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Transport, mærkning og identifikation af daggammelt fjerkræ og rugeæg skal ske efter bestemmelserne i Kommissionens forordninger nr. 2782/75/EØF af 29. oktober 1975 om produktion og afsætning af rugeæg og kyllinger af fjerkræ og nr. 1868/77/EØF af 29. juli 1977 om gennemførelsesbestemmelser til ovennævnte forordning.

§ 25. En virksomhed må kun modtage fjerkræ, rugeæg og sæd, som kommer direkte fra en virksomhed i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, og som er registreret af veterinærmyndighederne i henhold til Rådsdirektiv 90/539/EØF, herunder danske virksomheder registreret i henhold til nærværende bekendtgørelse, eller som er indført fra et tredjeland efter bestemmelserne i samme Rådsdirektiv.

§ 26. Hvis der blandt fjerkræ, som holdes på en virksomhed, optræder unormalt fald i ægydelsen, unormal dødelighed, lav befrugtningsprocent eller andre tegn på sygdom, eller såfremt der foreligger mistanke om smittefarligt samkvem, skal virksomheden straks tilkalde dyrlægen.

Stk. 2. Virksomheden skal, efter Veterinærdirektoratets nærmere bestemmelser, lade indsende fjerkræ eller andet materiale til undersøgelse på Statens Veterinære Serumlaboratorium.

Stk. 3. Hvis virksomheden bliver bekendt med, at der fra virksomheden er leveret fjerkræ, blandt hvilke der optræder unormal stor dødelighed, skal det anmeldes til Veterinærdirektoratet.

Avlsvirksomheder

§ 27. Gæs i avlsvirksomheder kan, uanset bestemmelsen i § 20, have adgang til løbegårde, når disse er indrettet med gulv, der er uigennemtrængeligt for vand, samt forsynet med sikkert hegn og overdækket, så kontakt med vilde fugle i videst muligt omfang undgås.

§ 28. Avlsvirksomheder må ikke tilføres rugeæg eller fjerkræ, bortset fra daggammelt fjerkræ.

Stk. 2. Daggammelt fjerkræ skal hidrøre fra æg produceret på avlsvirksomheder. Sæd må kun tilføres fra andre avlsvirksomheder.

§ 29. På avlsvirksomheder skal æg, beregnet til rugning, desinficeres straks efter indsamlingen, enten ved formalinrygning eller på anden måde godkendt af Veterinærdirektoratet.

Opdrætningsvirksomheder

§ 30. Opdrætningsvirksomheder må ikke tilføres andet fjerkræ end daggammelt fjerkræ, der er udruget af æg produceret på en avlsvirksomhed.

Formeringsvirksomheder

§ 31. Formeringsvirksomheder må ikke tilføres rugeæg. Fjerkræ må kun tilføres fra avls- eller opdrætningsvirksomheder.

§ 32. På formeringsvirksomheder skal æg, beregnet til rugning, desinficeres straks efter indsamlingen, enten ved formalinrygning eller på anden måde godkendt af Veterinærdirektoratet.

Rugerivirksomheder

§ 33. Rugerivirksomheder må kun modtage rugeæg fra avlsvirksomheder og formeringsvirksomheder.

Stk. 2. På en rugerivirksomhed må ikke forekomme andet fjerkræ end daggammelt fjerkræ, udruget på den pågældende virksomhed.

§ 34. Driften skal tilrettelægges således, at de enkelte arbejdsprocesser sektioneres, og at fjerkræ, redskaber og personer så vidt muligt bevæger sig i samme retning i virksomheden (envejstrafikprincippet).

§ 35. Ruge- og klækkemaskiner skal rengøres og desinficeres mellem hver rugning og klækning. Anvendes kontinuerlig rugning, skal inventar og transportudstyr med rugeæg renses og desinficeres inden anbringelse i forrugere, og maskinen skal renses for støv ved hjælp af støvsuger inden ilægning af rugeæg.

Stk. 2. Lokaler for kønssortering og for opbevaring af daggammelt fjerkræ skal tømmes mellem hver klækning. Inden nyt fjekræ indsættes, foretages rengøring og desinfektion af lokaler og inventar.

§ 36. En rugerivirksomhed, der udruger både avls- og formeringsfjerkræ, må ikke klække rugeæg fra avlsvirksomheder samme dag, der klækkes rugeæg fra formeringsvirksomheder.

§ 37. Rugerivirksomheder skal desinficere alle rugeæg ved modtagelsen, enten ved formalinrygning eller på anden måde godkendt af Veterinærdirektoratet.

Stk. 2. Desinfektion af rugeæg ved formalinrygning skal foregå i et særligt lokale. Æggene skal umiddelbart efter desinfektionen anbringes i et velisoleret opbevaringsrum med mulighed for ventilation og temperaturregulering. Æggene må ikke berøres eller ompakkes efter desinfektion.

Stk. 3. Behandling af rugeæg med medikamenter må kun foregå i et opbevaringslokale for rugeæg eller i et særskilt lokale.

Stk. 4. Vaccination og behandling af daggamle kyllinger med medikamenter må kun finde sted i et særskilt lokale.

Kapitel 5

Systematisk sundhedskontrol

Løbende journalisering af virksomhedens forhold

§ 38. Virksomheden skal føre en journal, der indeholder oplysning om:

 • 1) sygdomstegn,
 • 2) dødsfald,
 • 3) laboratorieundersøgelse,
 • 4) behandling,
 • 5) vaccination,
 • 6) desinfektion og
 • 7) besøg.

Stk. 2. Virksomheden skal opbevare dokumentation for:

 • 1) modtagelse og levering af fjerkræ, rugeæg og sæd, med angivelse af datoer og leverandørens og modtagerens navn, noteret på en sådan måde, at enhver leverances oprindelse til enhver tid kan følges tilbage til leverandørerne,
 • 2) ægydelse og
 • 3) fralysnings- og klækkeprocent.

Stk. 3. Den i stk. 1 og 2 nævnte dokumentation skal opbevares i 2 år på virksomheden og efter anmodning forevises repræsentanter for Veterinærdirektoratet.

Kontrolbesøg

§ 39. Embedsdyrlægen foretager mindst 1 årligt kontrolbesøg på virksomheden.

§ 40. Dyrlægen skal mindst foretage følgende kontrolbesøg på virksomheden:

 • 1) på avlsvirksomhederne, kvartalsvis,
 • 2) på opdrætningsvirksomheder, halvårligt,
 • 3) på formeringsvirksomheder, halvårligt og
 • 4) på rugerivirksomheder, kvartalsvis.

Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte kontrolbesøg skal mindst omfatte:

 • 1) gennemgang af virksomhedens drift,
 • 2) inspektion af fjerkræet,
 • 3) undersøgelse af eventuelt sygt og dødt fjerkræ,
 • 4) indgåelse af aftale om indsendelse af materiale til videregående undersøgelse, jf. § 41,
 • 5) tilførsel til journalen af forhold af veterinær art, herunder dato for tilsyn og
 • 6) gennemgang og vurdering af journalen.

Stk. 3. Umiddelbart efter det i stk. 2 nævnte kontrolbesøg indberetter dyrlægen til Veterinærdirektoratet, at tilsynet er foretaget og meddeler, om tilsynet giver anledning til bemærkninger.

Stk. 4. Veterinærdirektoratet kan, i tilfælde af mistanke om sygdom blandt fjerkræet, påbyde virksomheden at udtage sygt eller dødt fjerkræ og andre prøver til laboratoriemæssig undersøgelse.

Rutinemæssige undersøgelser

§ 41. Enhver virksomhed skal rutinemæssigt indsende dødt eller aflivet fjerkræ til undersøgelse på Statens Veterinære Serumlaboratorium. Rugerivirksomheder skal endvidere indsende prøver til kontrol af den mikrobiologiske status. Prøvernes udtagelse og indsendelse skal ske i henhold til nærmere bestemmelse fra Veterinærdirektoratet.

Stk. 2. Materialet udtages på foranledning af virksomhedens ejer eller af dyrlægen efter nærmere retningslinier fra Veterinærdirektoratet.

Stk. 3. Blodprøver skal indsendes i henhold til Veterinærdirektoratets nærmere bestemmelser.

Kapitel 6

Betaling, straf, ikrafttræden.

§ 42. Udgifter, som afholdes i medfør af denne bekendtgørelse, er Veterinærdirektoratet uvedkommende.

§ 43. Med bøde straffes den, der

 • 1) overtræder § 3, stk. 1 og 2, §§ 6-10, § 13, §§ 20-38, § 41 eller
 • 2) undlader at efterkomme påbud efter § 40, stk. 4.

§ 44. Er en overtrædelse begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der efter § 36 i lov nr. 814 af 21. december 1988 om husdyrsygdomme pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 45. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 1992.

Stk. 2. Samtidig ophæves Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 341 af 7. december 1964 om rugerier.

Veterinærdirektoratet, den 18. februar 1992

Erik Stougaard

/ I. Galamba

Bilag 1

Sygdomme, der medfører bortfald af en virksomheds registrering.

1. Influenza (Fowl Plague).

2. Infektiøs laryngotracheitis.

3. Newcastle disease.

4. Hønsetyfus (Salmonella gallinarum og Salmonella pullorum).

5. Infektion med Salmonella arizona.

6. Infektion med Mycoplasma gallisepticum.

7. Infektion med Mycoplasma meleagridis.

8. Fjerkrækopper.

9. Fjerkrækolera.

Bilag 2

Betingelser for fornyet registrering af virksomhed efter sygdom.

 • 1) Hvis registreringen er trukket tilbage på grund af udbrud af Fjerkræinfluenza eller Newcastle disease, kan registreringen fornyes 21 dage efter rengøringen og desinfektionen, hvis der er foretaget sanitetsslagtning.
 • 2) Hvis registreringen er trukket tilbage som følge af infektion med
 • a) Salmonella pullorum, gallinarum eller arizona kan registreringen fornyes, efter at virksomheden er blevet kontrolleret to gange med negativt resultat med mindst 21 dages mellemrum, og efter at der er foretaget desinfektion, hvis der er foretaget sanitetsslagtning af den sygdomsramte flok;
 • b) Mycoplasma gallisepticum eller meleagridis kan registreringen fornyes, efter at virksomheden er blevet kontrolleret to gange med mindst 60 dages mellemrum, og kontrollen begge gange har været negativ.
 • 3) Hvis registreringen er trukket tilbage som følge af en af de øvrige i bilag 1 nævnte sygdomme, kan registreringen fornyes, når Veterinærdirektoratet skønner, at sygdommen er ophørt.

Bilag 3

Indholdsfortegnelse

 

 Kapitel 1 

 Bekendtgørelsens område 

 § 1 Område ........................................... 

 § 2 Definitioner ..................................... 

 § 3 Krav om registrering ............................. 

 Kapitel 2 

 Generelle registreringsbetingelser 

 § 4 Registrering af virksomhed ....................... 

 § 5 Dispensationer ................................... 

 § 6 Ændring af virksomhed ............................ 

 § 7 Aktiviteter ...................................... 

 § 8 Dyrlægetilsyn .................................... 

 § 9 Sundhedskontrol .................................. 

 § 10 Vaccination ..................................... 

 § 11 Veterinærdirektoratets tilsyn ................... 

 § 12 og § 13 Sletning i registeret ................... 

 § 14 Suspension af registrering ...................... 

 § 15 Tilbagekaldelse af registrering ................. 

 Fornyet registrering 

 Kapitel 3 

 Virksomhedens indretning 

 § 16 Bygninger ....................................... 

 § 17 Lokaler ......................................... 

 § 18 Affald .......................................... 

 § 19 Lokaler på rugerivirksomhed ..................... 

 Kapitel 4 

 Virksomhedens drift 

 Generelle regler 

 § 20 Fjerkræ i staldrum .............................. 

 § 21 Vedligeholdelse og rengøring .................... 

 § 22 Arbejdstøj m.m. ................................. 

 § 23 Fjerkræ i samme lokale .......................... 

 § 24 Transport af fjerkræ ............................ 

 § 25 Tilførsel af fjerkræ m.m. ....................... 

 § 26 Anmeldelse af sygdom ............................ 

 Avlsvirksomheder 

 § 27 Fjerkræ i løbegårde ............................. 

 § 28 Tilførsel af fjerkræ m.m. ....................... 

 § 29 Desinfektion af æg .............................. 

 Opdrætningsvirksomheder 

 § 30 Tilførsel af fjerkræ m.m. ....................... 

 Formeringsvirksomheder 

 § 31 Tilførsel af rugeæg m.m. ........................ 

 § 32 Desinfektion af æg .............................. 

 Rugerivirksomheder 

 § 33 Tilførsel af æg m.m. ............................ 

 § 34 Tilrettelæggelse af drift ....................... 

 § 35 Rengøring og desinfektion ....................... 

 § 36 Klækning ........................................ 

 § 37 Behandling af rugeæg m.m. ....................... 

 Kapitel 5 

 Systematisk sundhedskontrol 

 Løbende journalisering af virksomhedens forhold 

 § 38 Dokumentation ................................... 

 § 39 Embedsdyrlægens kontrolbesøg .................... 

 § 40 Dyrlægens kontrolbesøg .......................... 

 Rutinemæssige undersøgelser 

 § 41 Undersøgelse af fjerkræ ......................... 

 Kapitel 6 

 Betaling, straf og ikrafttræden 

 § 42 Udgifter ........................................ 

 § 43 og § 44 Straf ................................... 

 § 45 Ikrafttrædelses- og ophævelsesbestemmelser ...... 

 Bilag 1 Sygdomme, der medfører bortfald 

 af en virksomheds registrering ....................... 

 Bilag 2 Betingelser for fornyet registrering 

 af en virksomhed efter sygdom ........................ 

Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Kommissionens direktiv nr. 90/539, EF-tidende 1990 L 303 s. 6.

I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra Rådets forordning nr. 2782/75/EØF af 29. oktober 1975 om produktion og afsætning af rugeæg og kyllinger af fjerkræ og Kommissionens forordning nr. 1868/77/EØF af 29. juli 1977 om gennemførelsesbestemmelser til forordning nr. 2782/75/EØF om produktion og afsætning af rugeæg og kyllinger af fjerkræ. Ifølge artikel 189 i EØF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark.