Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om produktion af perlehøns, vagtler, duer, fasaner og agerhøns samt af ænder til udsætning (* 1)


I medfør af §§ 9, 10, 12 og 34 i lov nr. 814 af 21. december 1988 om husdyrsygdomme fastsættes:

Kapitel 1.

Bekendtgørelsens område.

§ 1. Denne bekendtgørelse angiver de dyresundhedsmæssige betingelser for registrering af bedrifter med det i § 2 nævnte fjerkræ som avls-, opdrætnings-, formerings- og rugerivirksomheder.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Fjerkræ:

Perlehøns, vagtler, duer, fasaner og agerhøns af alle aldre beregnet til erhvervsmæssig produktion af æg og kød eller levering til udsætning samt ænder til udsætning.

 • 2) Virksomhed:

Bedrift med fjerkræ registreret af Veterinærdirektoratet som avls-, opdrætnings-, formerings- eller rugerivirksomhed.

 • 3) Rugeæg:

Æg beregnet til udrugning.

 • 4) Daggammelt fjerkræ:

Fjerkræ, som ikke har optaget foder, og hvis alder ikke er over 72 timer.

 • 5) Brugsfjerkræ:

Fjerkræ, der opdrættes med henblik på produktion af kød eller konsumæg eller på udsætning som vildt.

 • 6) Formeringsfjerkræ:

Fjerkræ, bestemt til produktion af brugsfjerkræ.

 • 7) Avlsfjerkræ:

Fjerkræ, bestemt til produktion af formeringsfjerkræ.

 • 8) Avlsvirksomhed:

Virksomhed, hvis aktivitet består i opdrætning af avlsfjerkræ og produktion af rugeæg bestemt til produktion af avls- og formeringsfjerkræ.

 • 9) Opdrætningsvirksomhed:

Virksomhed, hvis aktivitet består i opdrætning af formeringsfjerkræ.

 • 10) Formeringsvirksomhed:

Virksomhed, hvis aktivitet består i produktion af rugeæg bestemt til produktion af brugsfjerkræ.

 • 11) Rugerivirksomhed:

Virksomhed, hvis aktivitet består i maskinel udrugning af rugeæg.

 • 12) Rugemaskinekapacitet:

Det største antal rugeæg, der på samme tid kan ligge i forrugerne.

 • 13) Dyrlæge:

Den dyrlæge, der er tilknyttet en virksomhed, jf. § 6.

 • 14) Embedsdyrlæge:

Dyrlæge ansat af Veterinærdirektoratet.

 • 15) Register:

Veterinærdirektoratets fortegnelse over de i § 1 nævnte virksomheder.

 • 16) Flok:

Alt fjerkræ med samme sundheds- og immunstatus, der opdrættes i samme rum eller i samme fold, og som udgør en avls- og driftsmæssig enhed.

 • 17) Sanitetsslagtning:

Består i under iagttagelse af alle fornødne sundhedsmæssige forholdsregler, herunder rengøring og desinfektion, at destruere alt det fjerkræ, der er angrebet eller mistænkt for at være angrebet af smitsom sygdom samt destruere alle produkter, der er kontamineret eller mistænkt for at være det.

§ 3. Enhver avls-, opdrætnings-, formerings- og rugevirksomhed, der ønsker at deltage i samhandlen inden for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab skal registreres i Veterinærdirektoratet.

Stk. 2. Andre end de i stk. 1 nævnte virksomheder kan lade sig registrere i Veterinærdirektoratet.

Kapitel 2.

Generelle registreringsbetingelser.

§ 4. Ansøgning om optagelse i registeret som avls-, opdrætnings-, formerings- eller rugerivirksomhed skal indsendes til Veterinærdirektoratet, ledsaget af en beskrivelse af bedriftens beliggenhed og indretning og af den aktivitet, bedriften agter at udøve, samt angivelse af ejerens navn, adresse og telefonnummer.

Stk. 2. Veterinærdirektoratet underretter Det Danske Fjerkræraad, når betingelserne for registrering er opfyldt. Rådet tildeler virksomheden et registreringsnummer og underretter virksomheden herom, jf. Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 580 af 10. august 1990 om fjerkrævirksomhed m.m.

§ 5. En bedrift kan registreres, såfremt den:

 • 1) opfylder betingelserne vedrørende anlæg og drift, som er fastsat i §§ 11-24 og
 • 2) iværksætter et program for sundhedskontrol, som er godkendt af Veterinærdirektoratet, jf. §§ 25-28.

§ 6. Enhver virksomhed skal have tilknyttet en dyrlæge, som Veterinærdirektoratet har godkendt til at føre tilsyn med fjerkrævirksomheder.

§ 7. En virksomheds registrering vil blive suspenderet, indtil resultatet af yderligere undersøgelser foreligger, hvis der blandt virksomhedens fjerkræ opstår mistanke om følgende sygdomme:

 • 1) Influenza (Fowl Plague),
 • 2) Infektiøs laryngotracheitis,
 • 3) Newcastle disease,
 • 4) Hønsetyfus (Salmonella gallinarum og Salmonella pullorum),
 • 5) Fjerkrækolera eller
 • 6) hvis der er tilført virksomheden fjerkræ, rugeæg eller sæd fra en anden virksomhed, hvor der foreligger mistanke om en af disse sygdomme, eller der foreligger anden form for smittefarligt samkvem.

Stk. 2. Suspension vil endvidere ske, dersom betingelserne i §§ 11-28 ikke længere er opfyldt.

§ 8. En virksomheds registrering vil blive tilbagekaldt, hvis der blandt virksomhedens fjerkræ konstateres en af de i § 7 nævnte sygdomme, eller hvis der er tilført virksomheden fjerkræ, rugeæg eller sæd fra en anden virksomhed, hvor der er konstateret en af disse sygdomme.

§ 9. Fornyet registrering kan meddeles, når betingelserne i bilag 1 er opfyldt.

§ 10. Hvis de aktiviteter, hvortil virksomheden er registreret, ikke længere udøves, skal Veterinærdirektoratet underrettes herom indenfor 1 måned.

Kapitel 3.

Virksomhedens anlæg og drift.

Generelle regler.

§ 11. Anlæggenes tilstand og indretning skal tilpasses til produktionsformen. Hvis der i en virksomhed findes flere fjerkræarter, skal disse arter være klart adskilt.

Stk. 2. Anlæggene skal være således indrettet, at der er gode hygiejneforhold, at der kan gennemføres sundhedskontrol, og at flokkene så vidt muligt er beskyttede mod indslæbning af smitstoffer.

Stk. 3. Inventaret skal passe til produktionsformen og være af en sådan beskaffenhed, at anlæggene og transportmidlerne til fjerkræ og rugeæg kan rengøres og desinficeres på det mest hensigtsmæssige sted.

§ 12. Bygninger, folde og inventar skal holdes i god stand.

§ 13. Driftsformen baseres på princippet »alt ind - alt ud«. Der rengøres og desinficeres i perioden mellem tømning og indsætning.

§ 14. Virksomheden skal for hver sending rugeæg eller fjerkræ udfærdige et ledsagedokument (evt. faktura), der mindst skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) virksomhedens navn og adresse samt dens registreringsnummer,
 • 2) antallet af rugeæg eller af fjerkræ opdelt efter art, kategori og type,
 • 3) afsendelsesdatoen og
 • 4) modtagerens navn og adresse.

§ 15. Personalet skal bære egnet arbejdstøj og besøgende skal bære beskyttelsestøj, hvis de indenfor de sidste 24 timer har været i kontakt med andet fjerkræ.

§ 16. Virksomheden skal tilkalde dyrlægen ved enhver forandring i produktionsresultaterne eller ethvert andet symptom, der kan vække mistanke om en smitsom fjerkræsygdom. Så snart der er en sådan mistanke, skal dyrlægen sende de fornødne prøver til Statens Veterinære Serumlaboratorium.

Avls-, opdrætnings- og formeringsvirksomheder.

§ 17. Der må i avls-, opdrætnings- og formeringsvirksomheder kun findes fjerkræ, der stammer fra virksomheden selv, fra andre avls-, opdrætnings- eller formeringsvirksomheder i Fællesskabet, som også er godkendt i henhold til Rådsdirektiv nr. 90/539/EØF, eller fra indførsler fra tredjelande, der er gennemført i henhold til samme Rådsdirektiv.

§ 18. Æggene skal desinficeres straks efter indsamlingen.

§ 19. Virksomheden skal føre en journal for hver flok. Journalen skal indeholde oplysning om:

 • 1) ind- og udsættelser af fjerkræ,
 • 2) ægydelser,
 • 3) sygelighed og dødelighed og årsagerne hertil,
 • 4) laboratorieundersøgelser og resultater,
 • 5) fjerkræets herkomst og
 • 6) æggenes anvendelse.

Stk. 2. Journalen skal opbevares i to år efter, at flokkene er fjernet, og skal efter anmodning forevises repræsentanter for Veterinærdirektoratet.

Rugerier.

§ 20. Der skal være en fysisk og driftsmæssig adskillelse mellem rugeri og avlsanlæg. Rugeriet skal være således indrettet, at de forskellige afdelinger kan adskilles i:

 • 1) opbevaring af æg,
 • 2) desinfektion,
 • 3) forrugning,
 • 4) klækning og
 • 5) klargøring og pakning af forsendelser.

Stk. 2. Bygningerne skal være beskyttet mod vilde fugle, mus og rotter. Gulve og vægge skal være af solidt, vandtæt og vaskbart materiale. Belysnings- og temperaturforhold skal være tilpasset produktionen. Der skal være mulighed for at fjerne affald til destruktion på hygiejnisk vis.

Stk. 3. Inventaret skal have glatte og vandtætte overflader.

§ 21. Driften skal tilrettelægges således, at fjerkræ, redskaber og personer så vidt muligt bevæger sig i samme retning i virksomheden (envejstrafik-princippet).

§ 22. Rugeæggene skal stamme fra avls-, eller formeringsvirksomheder i Fællesskabet, som er godkendt i henhold til Rådsdirektiv nr. 90/539 EØF, eller fra indførsler fra tredjelande, der er gennemført i henhold til samme Rådsdirektiv.

§ 23. Rugeriet skal desinficere:

 • 1) æggene mellem ankomsten og ilæggelsen,
 • 2) rugemaskinerne med regelmæssige mellemrum og
 • 3) klækkemaskinerne og inventaret efter hver klækning.

§ 24. Rugeriet skal føre en journal over:

 • 1) æggenes herkomst og ankomstdato,
 • 2) klækningsresultater,
 • 3) laboratorieundersøgelser og resultater,
 • 4) eventuelle vaccinationsprogrammer,
 • 5) antal af og anvendelse af de æg, der er udrugede, men ikke udklækkede og
 • 6) det daggamle fjerkræs modtagere.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte journal skal opbevares i 2 år på rugeriet og efter anmodning forevises repræsentanter for Veterinærdirektoratet.

Kapitel 4.

Program for sundhedskontrol på registrerede virksomheder.

Generelle regler.

§ 25. Embedsdyrlægen foretager mindst 1 årligt kontrolbesøg på virksomheden.

§ 26. Dyrlægen foretager mindst halvårlige kontrolbesøg på virksomheden.

Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte kontrolbesøg skal mindst omfatte:

 • 1) gennemgang af virksomhedens drift,
 • 2) inspektion af fjerkræet,
 • 3) undersøgelse af eventuelt sygt og dødt fjerkræ,
 • 4) indgåelse af aftale om indsendelse af materiale til videregående undersøgelse, jf. § 28,
 • 5) tilførsel til journalen af forhold af veterinær art, herunder dato for tilsyn og
 • 6) gennemgang og vurdering af journalen.

Stk. 3. Umiddelbart efter det i stk. 2 nævnte kontrolbesøg skal dyrlægen indberette til Veterinærdirektoratet, at tilsynet er foretaget og meddele, om tilsynet giver anledning til bemærkninger.

§ 27. Veterinærdirektoratet kan, i tilfælde af mistanke om sygdom blandt fjerkræet, påbyde virksomheden at udtage sygt eller dødt fjerkræ og andre prøver til laboratoriemæssig undersøgelse.

Rutinemæssige undersøgelser.

§ 28. Enhver virksomhed skal rutinemæssigt indsende dødt eller aflivet fjerkræ til undersøgelse på Statens Veterinære Serumlaboratorium. Rugerivirksomheder skal endvidere indsende prøver til kontrol af den mikrobiologiske status. Prøvernes udtagelse og indsendelse skal ske i henhold til nærmere bestemmelse fra Veterinærdirektoratet.

Stk. 2. Blodprøver skal indsendes i henhold til Veterinærdirektoratets nærmere bestemmelser.

Kapitel 5.

Betaling og ikrafttræden.

§ 29. Udgifter, som afholdes i medfør af denne bekendtgørelse, er Veterinærdirektoratet uvedkommende.

§ 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 1992.

Veterinærdirektoratet, den 18. februar 1992

Erik Stougaard

/ I. Galamba

Bilag 1

Betingelser for fornyet registrering af virksomhed efter sygdom.

Hvis godkendelsen er trukket tilbage på grund af forekomst af Influenza eller Newcastle disease, kan der gives fornyet godkendelse 21 dage efter rengøringen og desinfektionen, hvis der er foretaget sanitetsslagtning,

hvis godkendelsen er trukket tilbage som følge af infektioner fremkaldt af Salmonella pullorum og gallinarum, kan der gives fornyet godkendelse, efter at virksomheden er blevet kontrolleret to gange med negativt resultat med mindst 21 dages mellemrum, efter at der er foretaget desinfektion, hvis der er foretaget sanitetsslagtning af den sygdomsramte flok, og

hvis godkendelsen er trukket tilbage som følge af Infektiøs laryngotracheitis eller Fjerkrækolera, kan der gives fornyet godkendelse, når Veterinærdirektoratet skønner at sygdommen er ophørt.

Bilag 2

 

 Indholdsfortegnelse 

 Kapitel 1                         Side 

 Bekendtgørelsens område 

 § 1 Område ............................................ 

 § 2 Definitioner ...................................... 

 § 3 Krav om registrering .............................. 

 Kapitel 2 

 Generelle registreringsbetingelser 

 § 4 Ansøgning om registrering af virksomhed ........... 

 § 5 Betingelser for registrering ...................... 

 § 6 Dyrlægetilsyn ..................................... 

 § 7, 8, 9 og 10 Suspension, tilbagekaldelse og 

 fornyelse af registrering ............................. 

 Kapitel 3 

 Virksomhedens anlæg og drift 

 Generelle regler 

 § 11 og 12 Anlæg og inventar .......................... 

 § 13 Drift ............................................ 

 § 14 Forsendelse af rugeæg og kyllinger ............... 

 § 15 Arbejdstøj m.m. .................................. 

 § 16 Mistanke om sygdom ............................... 

 Avls-, formerings- og opdrætningsvirksomheder 

 § 17 Tilførsel af fjerkræ m.m. ........................ 

 § 18 Indsamling og desinfektion af æg ................. 

 § 19 Journal .......................................... 

 Rugerier 

 § 20 Indretning. ...................................... 

 § 21 Tilrettelæggelse af drift ........................ 

 § 22 Tilførsel af æg .................................. 

 § 23 Rengøring og desinfektion ........................ 

 § 24 Journal .......................................... 

 Kapitel 4 

 Program for sundhedskontrol på registrerede virksomheder 

 Generelle regler 

 § 25 Embedsdyrlægens kontrolbesøg ..................... 

 § 26 Dyrlægens kontrolbesøg ........................... 

 § 27 Udtagelse af prøver .............................. 

 Rutinemæssige undersøgelser 

 § 28 Undersøgelse af fjerkræ .......................... 

 Kapitel 5 

 Betaling og ikrafttræden 

 § 29 Udgifter ......................................... 

 § 30 Ikrafttrædelsesbestemmelser ...................... 

 Bilag 1 Betingelser for fornyet registrering af 

 virksomhed efter sygdom ............................... 

Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Kommissionens direktiv nr. 90/539, EF-tidende 1990 L 303 s. 6.

I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra Rådets forordning nr. 2782/75/EØF af 29. oktober 1975 om produktion og afsætning af rugeæg og kyllinger af fjerkræ og Kommissionens forordning nr. 1868/77/EØF af 29. juli 1977 om gennemførelsesbestemmelser til forordning nr. 2782/75/EØF om produktion og afsætning af rugeæg og kyllinger af fjerkræ. Ifølge artikel 189 i EØF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark.