Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand

 

I medfør af § 10, stk. 1 og 2, § 30, § 109, stk. 1, og § 130, stk. 2, i fiskeriloven, jf. lov nr. 281 af 12. maj 1999, og efter bemyndigelse, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen gælder ved fiskeri på dansk fiskeriterritorium og ved fiskeri med dansk indregistreret fiskerfartøj uden for dette område.

Stk. 2. Bilag 1 til bekendtgørelsen indeholder de anvendte definitioner på farvandsområder.

§ 2. Fisk og krebsdyr samt dele heraf, der ikke opfylder de i denne bekendtgørelse nævnte mindstemål, må ikke beholdes om bord, omlades, landes, opbevares, transporteres, sælges eller udbydes til salg, men skal straks genudsættes, så vidt muligt i levende tilstand.

Stk. 2. Kunstigt opdrættede fisk og krebsdyr, der opfiskes i akvakulturanlæg, er undtaget fra mindstemålsbestemmelserne.

Stk. 3. Bestemmelserne i bekendtgørelsen gælder ikke fisk og krebsdyr, der fanges til godkendt udsætning, omplantning eller i forbindelse med godkendte videnskabelige undersøgelser.

§ 3. For nedennævnte fiskearter fastsættes følgende mindstemål, regnet fra snudespids til halefinnens spids (totallængde):

cm

Torsk Nordsøen, Skagerrak

40

Torsk Limfjorden, Kattegat

35

Torsk Østersøen og Bælterne (underområde 22-32)

38

Kuller Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

32

Kuller Østersøen og Bælterne (underområde 22-32)

35

Mørksej

40

Kulmule

40

Rødspætte

27

Rødtunge

26

Søtunge

24,5

Pighvar

30

Slethvar

30

Ising

25

Skrubbe

25,5

Gulål fra Limfjorden

38

Gulål fra øvrige farvande

35,5

Laks

60

Havørred

40

Helt fra Ringkøbing Fjord

34

Helt fra øvrige farvande

36

Gedde

60

Aborre bortset fra Ringkøbing og Stadil fjorde

20

Stk. 2. Uanset det i stk. 1 nævnte mindstemål for gulål fastsættes for Ringkøbing, Nissum og Stadil fjorde et mindstemål på 29,5 cm, såfremt fisken efter landingen udelukkende forsendes direkte til eksport eller anvendes til forbrug i de til fjorden tilstødende kommuner.

Stk. 3. Både ved fiskeri og landing af fisk med dansk indregistreret fiskerfartøj jf. § 1, samt ved landing i dansk havn i øvrigt, skal fisken sorteres i overensstemmelse med EF's markedsnormer. Ligeledes skal bestemmelserne om biologiske mindstestørrelser i følgende forordninger overholdes:

1) Rådets Forordning (EF) Nr. 850/98 om bevarelse af fiskeressourcer gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer med senere ændringer,

2) Rådets Forordning (EF) Nr. 88/98 af 18. december 1997 om fastsættelse af tekniske foranstaltninger til bevarelse af fiskeressourcerne i Østersøen, Bælterne og Øresund, og

3) Rådets Forordning (EF) Nr. 2341/2002 af 20. december 2002 om fastsættelse for 2003 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger.

Stk. 4. Såfremt der på en fangstrejse eller ved fiskeri i øvrigt fiskes en af de i stk. 1 og 2 nævnte arter i et andet farvand med højere mindstemål, skal dette overholdes for den samlede fangstmængde.

§ 4. For nedennævnte krebsdyrarter fastsættes følgende mindstemål:

cm

Hummer, Østersøen, Bælterne og Øresund, fuld længde

21

Jomfruhummer, fuld længde

13

Johmfruhummerhaler

7,2

Stk. 2. Størrelsen af hummer og jomfruhummer angives ved totallængden målt fra spidsen af pandetornen til bagkanten af svømmeviftens midterstykke, bortset fra hårkanten.

Stk. 3. Længden på jomfruhummerhaler måles fra forkanten af første haleled til bagkanten af svømmeviftens midterstykke, bortset fra hårkanten. Når halen måles, skal den ligge fladt, og leddene må ikke strækkes.

§ 5. Fiskeridirektoratet kan efter ansøgning meddele dispensation fra reglerne i denne bekendtgørelse om mindstemål til erhvervsmæssigt bundgarnsfiskeri. Der kan dog ikke herved ske fravigelse af Det Europæiske Fællesskabs forordninger på fiskeriets område.

§ 6. Med bøde straffes den, der overtræder eller forsøger at overtræde § 2, jf. §§ 3 og 4.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2003. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 414 af 20. maj 1992 med senere ændringer.

Fiskeridirektoratet, den 24. januar 2003

Jørgen Fredsted

/Lene Jensen Scheel-Bech


Bilag 1

Definitioner af farvande:

Kattegat

Farvandet afgrænses mod syd af linier mellem Hasenøre og Gnibens Spids, Korshage - Spodsbjerg samt Gilbjerg-Hoved og Kullen, og mod nord af en ret linie mellem Skagens Fyr og Tistlarna Fyr.

Skagerrak

Farvandet afgrænses mod syd og øst af Kattegat, jf. ovenfor og mod vest af en ret linie mellem Hanstholm Fyr og Lindesnes Fyr.

Nordsøen

Farvandet afgrænset mod nord af 64000'nordlig bredde, mod vest af 4000' vestlig længde fra 64000' nordlig bredde til den skotske kyst, i syd af 51000' nordlig bredde og i øst af Skagerrak, jf. ovenfor, samt Limfjorden hvor intet andet er anført.

Østersøen og Bælterne

Underområde 22. (Vestlige Østersø)

Afgrænses mod nord af en linie fra Hasenøre til Gnibens spids og mod øst af Farø-linien samt en linie fra Gedser ret øst til 12000' østlig længde og ret syd langs 12000' østlig længde.

Underområde 23. (Øresund)

Afgrænses mod nord af linien Gilbjerg Hoved og Kullen, og mod syd af linien Stevns Fyr-Falsterbo Fyr.

Underområde 24

Vestlig grænse:

Svarer til den østlige grænse for underområde 22 og den sydlige grænse for underområde 23.

Østlig grænse:

En linie fra Sandhammaran fyr til Hammerodde Fyr og en linie fra sydkysten af Bornholm ret syd langs 15000' østlig længde.

Underområde 25

Nordlige grænse:

56030' nordlig bredde

Vestlig grænse:

Svarer til den østlige grænse for underområde 24.

Østlig grænse:

18000' østlig længde.

Underområde 26

Nordlig grænse:

56030' nordlig bredde

Vestlig grænse:

18000' østlig bredde.

Underområde 27

Østlig grænse:

En linie fra 59041' nordlig bredde ret til syd langs 19000' østlige længde til Gotland og en linie fra sydkysten af Gotland ret vest langs 57000' nordlige bredde til 18000'længde og derfra ret syd.

Sydlig grænse:

56030' nordlig bredde.

Underområde 28

Nordlig grænse:

58030' nordlig bredde

Sydlig grænse:

56030' nordlig bredde

Vestlig grænse:

Nord for Gotland: 19000' østlig længde syd for Gotland: En linie ret vest langs 57000' nordlig bredde indtil 18000' østlig længde og derfra ret syd.

Underområde 29

Nordlig grænse:

60030' nordlig bredde

Sydlig grænse:

58030' nordlig bredde

Vestlig grænse:

En linie fra 59041' nordlig bredde ret syd langs 19000' østlig længde.

Østlig grænse:

En linie ret syd langs 23000' østlig længde indtil 59000' nordlig bredde og derfra ret øst

Underområde 30

Nordlig grænse:

63030' nordlig bredde

Sydlig grænse:

60030' nordlig bredde

Underområde 31

Sydlig grænse:

63030' nordlig bredde

Underområde 32

Vestlig grænse:

Svarer til den østlige grænse for underområde 29.