Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om planter


I medfør af § 1, stk. 1-3, og § 4, stk. 2, i lov nr. 834 af 18. december 1991 om frø, kartofler og planter og efter bemyndigelse fastsættes:

§ 1. Produktion af planter, herunder levende plantedele, men ikke frø, med henblik på salg er omfattet af bekendtgørelsen, hvis der er tale om

 • 1) planter, der på salgstidspunktet er plantet og skal forblive plantet eller skal genplantes, eller
 • 2) levende plantedele, der på salgstidspunktet ikke er plantet, men skal plantes.

Stk. 2. Bestemmelserne om salg gælder også for udbud til salg samt fordeling, levering eller anden form for overdragelse.

§ 2. En virksomhed, der agter at producere planter med henblik på salg, skal registreres i Plantedirektoratet, inden produktionen indledes. Består en virksomhed af flere driftsmæssigt adskilte enheder, skal hver enhed registreres særskilt. Driftsmæssigt adskilte virksomheder med forretningsmæssigt fællesskab skal registreres særskilt.

Stk. 2. En plantehandel skal registreres, hvis den opretholder en plantebestand gennem hele vækstsæsonen.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder ikke for virksomheder, der har et samlet salg af varer eller ydelser på under 10.000 kr. om året og kun sælger planter direkte til den endelige forbruger.

§ 3. Plantedirektoratet kan godkende en registreret virksomhed til opbevaring af præ-kerneplanter og til produktion og opbevaring af kerneplanter, eliteplanter eller certificerede planter klasse AAE, AA eller A, hvis virkomheden opfylder betingelserne i bilag 1, afsnit A.

Stk. 2. Godkendelse kan omfatte alle kategorier nævnt i stk. 1 og kan begrænses til at omfatte dele af virksomhedens produktion.

§ 4. Registrerede virksomheder skal føre regnskab over køb, beholdninger og salg af planter og skal kunne dokumentere alt køb og salg af planter. Regnskabet skal indeholde de oplysninger, der skal anføres ved salg, jf. § 11. Plantedirektoratet kan forlange rigtigheden af oplysninger bekræftet af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 2. Hvis virksomheden formerer planter ved anvendelse af vævskulturteknik, skal den registrere alle planter, den modtager, og de registrerede oplysninger skal opbevares i mindst 5 år. Registreringen skal omfatte dato for modtagelse, botanisk navn, mængde samt navn og adresse på leverandøren. For danske leverandører angives virksomhedens registreringsnummer og for udenlandske leverandører nummer på certifikatet eller dato for indførsels-tilladelsen. Alle vævskulturer skal være mærket således, at de kan identificeres i forhold til de registrerede oplysninger.

§ 5. Hvis en registreret virksomhed eller plantehandel skifter ejer eller ophører med produktion og salg af planter, skal Plantedirektoratet underrettes skiftligt herom.

§ 6. Planter kan sælges, når Plantedirektoratet har konstateret, at de,

 • 1) for så vidt angår plantegrupper nævnt i bilag 3, er produceret i overensstemmelse med bestemmelserne i dette bilag, og
 • 2) opfylder mindstekravene i bilag 4, afsnit A, om frihed for planteskadegørere.

§ 7. Planter kan godkendes som

 • 1) kerneplanter, hvis de
 • a) er udvalgt af sortsejeren på grund af deres særlige genetiske egenskaber,
 • b) er produceret og opbevaret efter bestemmelserne i bilag 1, afsnit B, nr. 1, og
 • c) opfylder kravene i bilag 4 og bilag 5 om frihed for planteskadegørere,
 • 2) eliteplanter, hvis de
 • a) har oprindelse direkte i kerneplanter eller i planter frembragt ved opformering på grundlag af kerneplanter,
 • b) er produceret og opbevaret efter bestemmelserne i bilag 1, afsnit B, nr. 2, og bilag 3 og
 • c) opfylder kravene i bilag 4 om frihed for planteskadegørere, eller
 • 3) certificerede planter, klasse AAE, AA eller A, hvis de
 • a) har dokumenteret oprindelse i eliteplanter eller kerneplanter,
 • b) er produceret efter bestemmelserne i bilag 1, afsnit B, og bilag 2, og
 • c) opfylder kravene i bilag 4 om frihed for planteskadegørere.

Stk. 2. Planter, der er udvalgt som kommende kerneplanter, men som endnu ikke er godkendt efter stk. 1, nr. 1 (præ-kerneplanter), kan sælges, hvis de opfylder betingelserne i § 6. Planterne må ikke sælges med betegnelsen »præ-kerneplanter«.

Stk. 3. Planter produceret i en virksomhed, der er godkendt til produktion af planter i flere kategorier, jf. § 3, stk. 1, godkendes i den laveste kategori.

§ 8. Planter, der ikke opfylder mindstekravene i bilag 4, afsnit A, om frihed for planteskadegørere må ikke sælges, men kan stilles i fortsat avlskontrol, hvis Plantedirektoratet skønner, at planterne efter gennemførelse af egnede foranstaltninger vil kunne godkendes ved et nyt eftersyn.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke, hvis der er tale om angreb

 • 1) af planteskadegørere nævnt i bilag 4, afsnit A, nr. 1, d,
 • 2) af andre planteskadegørere nævnt i bilag 4, afsnit A, nr. 1, på over 10 pct. af planterne,
 • 3) af planteskadegørere nævnt i bilag 4, afsnit A, nr. 2, på over 20 pct. af planterne eller
 • 4) af planteskadegørere nævnt i bilag 4 konstateret ved nyt eftersyn i medfør af stk. 1.

Stk. 3. Planter i fortsat avlskontrol må ikke fjernes fra dyrkningsstedet uden direktoratets skriftlige tilladelse.

§ 9. Hvis Plantedirektoratet har grundlag for en formodning om, at planter, der sælges, ikke længere opfylder kravene i bilag 4 om frihed for planteskadegørere, kan direktoratet udtage prøver af planterne til undersøgelse.

Stk. 2. Planter omfattet af en undersøgelse i medfør af stk. 1 må ikke fjernes fra salgsstedet uden direktoratets skriftlige tilladelse.

§ 10. Planter, der ikke opfylder mindstekravene i bilag 4, afsnit A, om frihed for planteskadegørere og betingelserne i § 8 for at blive stillet i fortsat avlskontrol, må ikke sælges, men skal tilintetgøres efter anvisning fra Plantedirektoratet.

§ 11. Ved salg skal planterne være mærket med korrekt botanisk navn.

Stk. 2. Planter godkendt efter § 7 skal endvidere opfylde paknings- og mærkningsbestemmelserne i bilag 6.

Stk. 3. Uanset stk. 1 kan planter, der producerer spiselige afgrøder, sælges her i landet, med angivelse alene af det danske artsnavn og sortsnavnet.

Stk. 4. Ved salg engros skal planterne tillige være mærket med produktionsvirksomhedens registreringsnummer, jf. § 2, stk. 1. Ved salg i øvrigt skal sælgeren på forlangende oplyse produktionsvirksomhedens navn og adresse eller registreringsnummer.

§ 12. Plantedirektoratet kan i særlige tilfælde og på særlige vilkår godkende planter, der ikke opfylder betingelserne i § 6 og § 7.

§ 13. Overtrædelse af bestemmelserne i § 2, stk. 1 og 2, § 4, § 5, § 6, § 7, stk. 1 og 2, § 8, stk. 1 og 3, § 9, stk. 2, § 10 og § 11, stk. 1, 2 og 4 straffes med bøde.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. marts 1992.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 781 af 13. december 1989 om planter ophæves.

Plantedirektoratet, den 2. marts 1992

Erik Madsen

/ Henrik Wanscher

Bilag 1

Generelle krav til opbevaring af præ-kerneplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter, eliteplanter og certificerede planter

(Til § 3, stk. 1, og § 7, stk. 1 og 2)

A. Krav til virksomheden

1. Opbevaring af præ-kerneplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter, etablering af eliteplanter samt opbevaring og produktion af eliteplanter og produktion af certificerede planter klasse AAE.

 • a) Frilandsarealer skal være undersøgt og fundet frie for planteskadegørere og vektorer for planteskadegørere nævnt i bilag 4, afsnit A, nr. 1 og 2.
 • b) Væksthuse skal være forsynet med insekttæt net for alle vinduer (maskevidde max. 1 mm). Ved indgange skal forefindes sluse med desinfektionsmåtte, og gulvene skal være cementeret med fald til afløb.
 • c) Der skal foreligge interne retningslinjer, der sikrer det producerede plantemateriales genetiske og plantesundhedsmæssige standard. Retningslinjerne skal indeholde oplysninger om

1 grader) krav til opbevaringssted,

2 grader) krav til øvrig planteproduktion,

3 grader) arbejdsrutiner, herunder formeringsmetode,

4 grader) mærkning,

5 grader) registrering af produktionsdata,

6 grader) testninger/undersøgelser,

7 grader) fornyelse og

8 grader) adgangskrav.

2. Produktion af certificerede planter klasse AA

 • a) I væksthuse skal der ved indgange findes sluse med desinfektionsmåtte.
 • b) Virksomheder, der anvender vævskulturteknik, skal udarbejde interne retningslinjer, der sikrer det producerede plantemateriales genetiske og plantesundhedsmæssige standard.

3. Produktion af certificerede planter klasse A

 • a) Virksomheder, der anvender vævskulturteknik, skal udarbejde interne retningslinjer, der sikrer det producerede plantemateriales genetiske og plantesundhedsmæssige standard.

B. Krav til produktionens gennemførelse m.v.

1. Opbevaring af præ-kerneplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter samt etablering af eliteplanter.

 • a) Virksomheder, der ønsker at opbevare præ-kerneplanter, producere og opbevare kerneplanter samt etablere eliteplanter på grundlag af kerneplanterne, skal sørge for, at der til enhver tid findes en ajourført liste med oplysninger om slægt, art, sort og eventuelle klon af samtlige kerneplanter. Denne liste skal udleveres til Plantedirektoratet en gang årligt og i øvrigt på opfordring.
 • b) I den periode, hvor en præ-kerneplantetestes og eventuelt renses for planteskadegørere, jf. bilag 5, skal den opbevares adskilt fra godkendte kerneplanter og etablerede eliteplanter.
 • c) Af hensyn til risikoen for smitte af præ-kerneplanten skal denne opbevares under forhold, der mindst opfylder kravene til opbevaring af kerneplanter.
 • d) Oprindelsen af alle kerne- og eliteplanter, der findes i virksomheden, samt tests, kontrol m.v. af disse skal til enhver tid kunne dokumenteres.

1.1. Frilandsproduktion

 • a) Frilandsplanter skal isoleres således, at risikoen for smitte med eller angreb af planteskadegørere nævnt i bilag 4, afsnit A, nr. 1 og 2, reduceres mest muligt.
 • b) Kerneplanter skal holdes således, at uønsket selvsåning udelukkes.

1.2. Væksthusproduktion

 • a) Væksthuse skal holdes fri for ukrudt og planteskadegørere.
 • b) Væksthuse skal rengøres og desinficeres mindst en gang årligt. Borde skal desinficeres efter hver tømning. Gulve skal desinficeres regelmæssigt, dog mindst en gang månedligt.
 • c) Alle personer med adgang til væksthuse skal have stillet engangskitler eller rene kitler til rådighed.
 • d) Kerne- eller eliteplanter skal anbringes således, at overskydende vand ikke kommer i kontakt med andre planter, ligesom planterne ikke må røre hinanden.

1.3. Godkendelse af kerneplanter

Virksomheder, der ønsker at få godkendt planter som kerneplanter, skal anmelde dette til Plantedirektoratet. Direktoratet underretter anmelderen, om det anmeldte plantemateriale kan opnå status af kerneplante.

1.4. Anmeldelse

Anmeldelsen skal angive

 • a) slægt,
 • b) art,
 • c) sorts- eller klonnavn,
 • d) beskrivelse af sort/klon,
 • e) beskrivelse af udført selektionsarbejde,
 • f) dokumentation for udført testnings- og rensningsarbejde,
 • g) beskrivelse af det arbejde, der foretages for at sikre, at kerneplanten er sortstypisk,
 • h) præcise oplysninger om, hvor præ-kerneplanten har været opbevaret samt, hvor kerneplanten skal opbvares, og
 • i) navn og adresse på ejeren/anmelderen.

Anmeldelsen foretages på et specielt skema og skal være Plantedirektoratet i hænde senest 14 dage før det tidspunkt, hvor præ-kerneplanten ønskes flyttet til kerneplante-opbevaringsstedet.

2. Opbevaring og produktion af eliteplanter samt produktion af certificerede planter klasse AAE

 • a) Virksomheder, der ønsker at opbevare og producere eliteplanter samt producere certificerede planter i klasse AAE på grundlag af eliteplanterne, skal sørge for, at der til enhver tid i virksomheden findes en ajourført liste med oplysninger om slægt, art, sort og eventuel klon af samtlige de planter i virksomheden, der ønskes godkendt eller tidligere er godkendt som certificerede planter i klasse AAE. Denne liste skal udleveres til Plantedirektoratet en gang årligt og i øvrigt på opfordring.
 • b) Planteproduktionen skal være arts- og sortsren.
 • c) Oprindelse af alle eliteplanter, der findes i virksomheden, skal til enhver tid kunne dokumenteres.

2.1. Frilandsproduktion

 • a) Frilandsplanter skal isoleres således, at risikoen for smitte med eller angreb af planteskadegørere nævnt i bilag 4, afsnit A, nr. 1 og 2, reduceres mest muligt.
 • b) Elitekvarterer skal holdes således, at uønsket selvsåning udelukkes.

2.2. Væksthusproduktion

 • a) Væksthuse skal holdes fri for ukrudt og planteskadegørere.
 • b) Alle personer med adgang til væksthuse skal have stillet engangskitler eller rene kitler til rådighed.

3. Produktion af certificerede planter klasse AA

 • a) Virksomheder, der ønsker at producere certificerede planter i klasse AA, skal sørge for, at der til enhver tid findes en ajourført liste med oplysninger om slægt, art, sort og eventuel klon af alle planter, der ønskes godkendt eller tidligere er godkendt som certificerede planter i klasse AA. Denne liste skal udleveres til Plantedirektoratet en gang årligt og i øvrigt på opfordring.
 • b) Planteproduktionen skal være arts- og sortsren.
 • c) Til produktionen skal anvendes certificeret materiale godkendt i klasse AAE eller højere klasse. Med mindre andet tillades, skal der anvendes etablerede og individuelt mærkede planter.
 • d) Hvis produktionen foregår in-vitro, er der ikke krav om anvendelse af etablerede planter. Alle producerede planter skal som minimum være mærket sorts- eller klonvis og altid for hvert bed eller bord.

3.1. Frilandsproduktion:

 • a) Arealerne skal holdes fri for planteskadegørere og ukrudt.
 • b) Planter af samme sort, der ikke har oprindelse i en kerneplante, må ikke findes i virksomheden.
 • c) Certificerede og ikke certificerede planter af sorter af samme art skal produceres og opbevares adskilt.

3.2. Væksthusproduktion:

 • a) Væksthuse skal holdes fri for planteskadegørere og ukrudt.
 • b) Væksthusenes indre samt borde m.v. skal rengøres omhyggeligt ved afvaskning med sæbevand og påfølgende desinfektion mindst en gang årligt.
 • c) Alle personer med adgang til væksthusene skal have stillet engangskitler eller rene kitler til rådighed.
 • d) Planter af samme art, der ikke har oprindelse i en kerneplante, må ikke findes i virksomheden. Andre planter, der kan medføre en smitterisiko for det certificerede plantemateriale, må ikke findes i samme virksomhed.

3.3. In-vitro produktion

Der skal foreligge interne retningslinjer, der sikrer, at det producerede plantemateriale er arts- og sortsrent.

4. Produktion af certificerede planter klasse A

 • a) Virksomheder, der ønsker at producere certificerede planter i klasse A, skal sørge for, at der til enhver tid i virksomheden findes en ajourført liste med oplysninger om slægt, art, sort og eventuel klon af samtlige de planter i virksomheden, der ønskes godkendt eller tidligere er godkendt som certificerede planter i klasse A. Denne liste skal udleveres til Plantedirektoratet en gang årligt og i øvrigt på opfordring.
 • b) Planteproduktionen skal være arts- og sortsren.
 • c) Til produktionen skal anvendes certificeret materiale godkendt i klasse AA, AAE eller højere klasse.
 • d) Alle producerede planter skal som minimum være mærket sorts- eller klonvis og altid for hvert bed eller bord.

4.1. Frilandsproduktion:

 • a) Arealerne skal holdes fri for planteskadegørere og ukrudt.
 • b) Planter af samme sort, der ikke har oprindelse i en kerneplante, må ikke findes i virksomheden.

4.2. Væksthusproduktion:

 • a) Væksthuse skal holdes fri for planteskadegørere og ukrudt.
 • b) Væksthusenes indre samt borde m.v. skal rengøres omhyggeligt ved afvaskning med sæbevand og påfølgende desinfektion mindst en gang årligt.
 • c) Planter af samme sort, der ikke har oprindelse i en kerneplante, må ikke findes i virksomheden. Andre planter, der kan medføre en smitterisiko for det certificerede plantemateriale, skal holdes skarpt adskilt fra dette.

Bilag 2

Særlige bestemmelser for produktion af certificerede planter af visse plantegrupper

(Til § 7, stk. 1, nr. 3, b)

1. Væksthusplanter

 • a) Til produktionen skal anvendes indkøbte etablerede planter eller stiklinger.
 • b) Det indkøbte plantemateriale kan anvendes til opformering i den periode, der er anført i bilag 4 for den pågældende slægt eller art.
 • c) Det indkøbte plantemateriale og afkommet herfra skal holdes mærket således, at det tydeligt fremgår, hvilke planter der er indkøbte, og hvilke der er afkom af disse.

2. Frugtbuske af arterne

 

 hindbær      (Rubus idaeus) 

 brombær      (Rubus fruticosus) 

 ribs       (Ribes rubrum) 

 solbær      (Ribes nigrum) og 

 hyld       (Sambucus nigra) 

2.1. Produktion af certificerede planter klasse AAE

 • a) Til produktionen skal anvendes indkøbte etablerede planter eller stiklinger.
 • b) Det indkøbte plantemateriale kan anvendes i følgende tidsrum:

Hindbær: 6 år

Andre frugtbuske: 10 år

 • c) I denne periode vil det være tilladt at lave en ekstra opformering. Det indkøbte plantemateriale og afkommet herfra skal holdes mærket således, at det tydeligt fremgår, hvilke planter der er indkøbt, og hvilke der er afkom af disse.

2.2 Produktion af certificerede planter klasse AA

 • a) Til produktion skal anvendes indkøbte etablerede og individuelt mærkede planter.
 • b) De indkøbte planter kan anvendes i følgende tidsrum:

Hindbær: 6 år

Andre frugtbuske: 10 år

 • c) Konstateres der angreb af planteskadegørere nævnt i bilag 4, afsnit A, nr. 1 eller 2, i planter af en beslægtet art i nærheden, kan frugtbuskene kun godkendes i klasse AA, hvis Plantedirektoratet skønner, at smitte ikke har kunnet finde sted.
 • d) I virksomheder, der producerer bær af ribs og solbær på ikke certificerede planter, vil der trods kravene i bilag 1, afsnit B, nr. 3.1.b, kunne godkendes planter som certificerede planter af de samme sorter, hvis der etableres et moderkvarter af certificerede planter i klasse AAE, og moderkvarteret er specielt afmærket (pæle, hegn eller lignende), er placeret mindst 200 meter fra andre planter af Ribes-slægten og holdes fri for selvsåede planter.

2.3. Produktion af certificerede planter klasse A

Produktionen skal overholde betingelserne i nr. 2.2,b og d.

3. Frugttræer af arterne

 

 æble       (Malus sylvestris) 

 pære       (Pyrus communis) 

 blomme      (Prunus domestica) 

 kirsebær sure   (Prunus cerasus) og 

 kirsebær søde   (Prunus avium) 

 • a) Ved okulation eller podning af sorter af æble og pære nævnt i e skal reglerne i b-d følges.
 • b) Til produktionen skal anvendes certificeret plantemateriale klasse AAE eller højere klasse (pode- eller okulationsmateriale og grundstammer) eller frøgrundstammer, der mindst opfylder kravene til frihed for planteskadegørere nævnt i bilag 4, afsnit A, nr. 1 og 2.
 • c) Indførte grundstammer kan anvendes, hvis de i oprindelseslandet er godkendt officielt efter regler, der kan ligestilles med bestemmelserne i denne bekendtgørelse.
 • d) Konstateres der angreb af planteskadegørere nævnt i bilag 4, afsnit A, nr. 1 eller 2, i planter af beslægtet art i nærheden, kan frugttræerne kun godkendes som certificerede frugttræer, hvis Plantedirektoratet skønner, at smitte ikke har kunnet finde sted.
 • e) Sorter af æble og pære omfattet af bestemmelserne i a-d:
   
  
   Æble: 
  
    Aroma 
  
    Belle de Boskoop, rød 
  
    Cox Orange, T12 
  
    Cox Orange, Queen Cox 
  
    Discovery 
  
    Elstar 
  
    Filippa 
  
    Golden Delicious 
  
    Gloster 
  
    Gråsten, gul 
  
    Gråsten, rød 
  
    Guldborg 
  
    Ildrød Pigeon 
  
    Ingrid Marie, alm. 
  
    Ingrid Marie, rød 
  
    Jonagold, alm. 
  
    Lobo 
  
    Mutsu 
  
    Prima 
  
    Rød Ananas 
  
    Summerred 
  
    Transparente Blanche 
  
    Vista Bella 
  
   Pære: 
  
    Charneu 
  
    Clapp's Favourite 
  
    Clara Frijs 
  
    Comice 
  
    Conference 
  
    Grev Moltke 
  
    Herrepære 
  
    Pierre Corneille 
  
  

4. Jordbærplanter

4.1 Generelle krav

 • a) Til produktion af jordbærplanter (Fragaria x ananassa) skal indkøbes materiale godkendt i klasse AA eller højere klasse.
 • b) Hver sort skal være tydeligt mærket.
 • c) I virksomhederne må der kun findes jordbærplanter, der opfylder kravene for godkendelse i den pågældende kategori, jf. dog nr. 4.8.

4.2 Frilandsproduktion, generelle krav

 • a) På arealer, der skal anvendes til jordbærplanteproduktion, skal der gennemføres et sædskifte med mindst 4 år fri for jordbærplanter forud for produktionen af certificerede jordbærplanter.
 • b) Rødmarv (Phytophthora fragariae var. fragariae) må ikke være fundet i virksomheden.
 • c) Afstanden fra arealer med certificeret jordbærplanteproduktion til arealer med ikke-certificeret plante- og bærproduktion af jordbær skal være mindst 200 m.
 • d) Afstanden mellem sorter skal være mindst 5 m, med mindre der gennemføres særlige foranstaltninger til hindring af sortsblanding og -sammengroning. I sådanne tilfælde kan Plantedirektoratet godkende en kortere afstand mellem sorterne, dog ikke mindre end 3 m.

4.3 Væksthusproduktion, generelle krav

 • a) Rødmarv (Phytophthora fragariae var. fragariae) må ikke være fundet i virksomheden.
 • b) Planterne skal dyrkes i dyrkningsmedie, der er fri for planteskadegørere.
 • c) Indgår der flere sorter i moderplantekvarteret og i planteproduktionen, skal disse være placeret således, at sortsblanding og -sammengroning udelukkes.

4.4 In-vitro produktion, generelle krav

 • a) Der skal hvert år anvendes indkøbt plantemateriale (udløbere).
 • b) Virksomheden skal hvert år udplante et antal in-vitro planter af hver produceret sort til visuel kontrol for genetiske egenskaber (fænotype). Planterne skal beholdes i mindst et år. I denne periode skal virksomheden se efter afvigende planter og orientere Plantedirektoratet, hvis sådanne findes.
 • c) Ved salg af direkte producerede meristemplanter skal formeringsmetoden skriftligt oplyses for køber.

4.5 Produktion af eliteplanter

 • a) Udløbere fra kerneplanter kan opformeres og bevare status som eliteplanter, forudsat produktionen sker in-vitro eller som udløberproduktion i væksthus.
 • b) Jordbærplanterne kan alene anvendes til planteproduktion og skal holdes fri for blomster igennem hele vækstsæsonen.

4.5.1 Væksthusproduktion:

 • a) Udløbere af kerneplanter skal opbevares som etablerede planter med rod. Der kan tages udløbere i indtil 2 år regnet fra plantningstidspunktet. Senest på dette tidspunkt skal alt indkøbt materiale og udløbere herfra udskiftes.
 • b) Det indkøbte materiale og afkommet herfra skal være mærket således, at det tydeligt fremgår, hvilke planter der er indkøbte, og hvilke planter der er udløbere fra det indkøbte materiale.

4.5.2 In-vitro produktion

 • a) Der skal anvendes nye udløbere af kerneplanter til produktionen hvert år.
 • b) Hvert år skal der udplantes mindst 20 planter af hver sort med henblik på visuel kontrol for genetiske egenskaber (fænotype).

4.6. Produktion af certificerede planter klasse AAE

 • a) Til produktion skal anvendes kerne- eller eliteplanter.
 • b) Jordbærplanterne kan alene anvendes til planteproduktion og skal holdes fri for blomster igennem hele vækstsæsonen.

4.6.1 Frilandsproduktion:

Planterne kan anvendes i plantningsåret, de følgende to hele år og det følgende forår.

4.6.2. Væksthusproduktion:

Planterne kan anvendes i maksimalt 3 år regnet fra plantningstidspunktet.

4.6.3. In-vitro produktion:

 • a) Der skal anvendes nye udløbere fra kerne- eller eliteplanter til produktionen hvert år.
 • b) Hvert år skal der udplantes mindst 20 in-vitro formerede planter af hver sort med henblik på visuel kontrol for genetiske egenskaber (fænotype).

4.7. Produktion af certificerede planter klasse AA

 • a) Til produktionen skal anvendes certificerede planter i klasse AAE eller højere klasse.
 • b) Planterne kan alene anvendes til planteproduktion og skal holdes fri for blomster igennem hele vækstsæsonen.

4.7.1. Frilandsproduktion:

Produktionen kan foregå på en af følgende måder:

 • 1) Der skal indkøbes planter til tilplantning af hele produktionsarealet. Planterne kan anvendes i plantningsåret, de følgende to hele år og det følgende forår, eller
 • 2) hvis der ønskes mulighed for at foretage en egenopformering i virksomheden af det indkøbte plantemateriale, skal det ske på følgende måde:
 • a) der skal indkøbes materiale til hele moderkvarteret,
 • b) stiklinger tages fra moderkvarteret og udplantes i det følgende års produktionsareal, og
 • c) planterne på produktionsarealet kan kun anvendes i plantningsåret, det følgende hele år og det følgende forår.

4.7.2. Væksthusproduktion:

Planterne kan anvendes i maksimalt 3 år regnet fra plantningstidspunktet.

4.7.3. In-vitro produktion:

 • a) Der skal anvendes nye udløbere fra kerne- eller eliteplanter til produktionen hvert år.
 • b) Hvert år skal der udplantes mindst 20 in-vito formerede planter af hver sort med henblik på visuel kontrol for genetiske egenskaber (fænotype).

4.8. Produktion af certificerede planter klasse A

 • a) Til produktionen skal anvendes kerne-, elite- eller certificerede planter i klasse AAE eller AA.
 • b) Planterne skal holdes fri for blomster fra plantningstidspunktet, og indtil planterne ikke længere anvendes til planteproduktion.
 • c) Bærproduktion er tilladt, hvis arealer med planter til planteproduktion er specielt afmærket (pæle, hegn eller lignende), og afstanden fra disse arealer til arealer med bærproduktion på intet tidspunkt er mindre end 100 meter.
 • d) Fra 1. januar 1993 skal til en sådan bærproduktion udelukkende anvendes certificerede planter.
 • e) Hvis der produceres både bær og planter i virksomheden, kræves desuden, at jordbærrene leveres i ny engangsemballage eller rengjort genbrugsemballage.

4.8.1. Frilandsproduktion:

Produktionen kan foregå på en af følgende måder:

 • 1) Der skal indkøbes planter til tilplantning af hele produktionsarealet. Planterne kan anvendes i plantningsåret, de følgende to hele år og det følgende forår, eller
 • 2) hvis der ønskes mulighed for at foretage en egenopformering i virksomheden af det indkøbte plantemateriale, skal det ske på følgende måde:
 • a) der skal indkøbes materiale til hele moderkvarteret,
 • b) stiklinger tages fra moderkvarteret og udplantes i det følgende års produktionsareal, og
 • c) planterne på produktionsarealet kan kun anvendes i plantningsåret, det følgende hele år og det følgende forår.

4.8.2. Væksthusproduktion:

Planterne kan anvendes i maksimalt 3 år, regnet fra plantningstidspunktet.

4.8.3. In-vitro produktion:

 • a) Hvert år skal der anvendes nye udløbere fra kerne-, elite- eller certificerede planter klasse AAE eller AA.
 • b) Hvert år skal der udplantes mindst 20 in-vitro formerede planter af hver sort med henblik på visuel kontrol for genetiske egenskaber (fænotype).

5. Landskabsplanter

Indkøbt plantemateriale kan anvendes i den periode, der er anført i bilag 5 for den pågældende slægt eller art.

5.1. Generativ formering

 • a) Hvis certificerede planter klasse AAE udplantes efter retningslinier udarbejdet af Statens Planteavlsforsøg og godkendt af Plantedirektoratet efter indhentet udtalelse fra Gartnerikontrolkommissionen, og hvis reglerne for vedligeholdelsen af denne frøkilde samt høsten af frøet iøvrigt er overholdt, kan frøet godkendes som certificeret plantemateriale i klasse AA.
 • b) Planter produceret ved anvendelse af dette frø kan af Plantedirektoratet godkendes som certificerede planter i klasse AA.
 • c) Det pågældende frøkildenavn må kun anvendes for frø, der er godkendt som nævnt ovenfor, og for planter produceret ved anvendelse af dette frø.

Bilag 3

Særlige bestemmelser for produktion af ikke certificerede planter af visse plantegrupper

(Til § 6)

1. Væksthusplanter

1.1. Udplantningsplanter af grønsager til videredyrkning i erhvervsvirksomheder.

I virksomhederne skal der gennemføres følgende hygiejniske foranstaltninger:

 • a) Væksthusenes indre samt borde m.v. skal være gjort omhyggeligt rene ved afvaskning med sæbevand og påfølgende desinfektion mod svampesygdomme og skadedyr.
 • b) Kasser og potter m.v. skal være nye eller være renset på tilsvarende måde som borde (se punkt a). Trækasser kan dog også renses ved opvarmning til 100 grader C i 30 minutter. Såvel nyt som rengjort materiale skal opbevares adskilt fra ikke rengjort materiale.
 • c) Markjord, der indgår i jordblandinger, skal forinden blandingen have været opvarmet til 100 grader C i 30 minutter eller være desinficeret på anden effektiv måde, og den skal derefter indtil anvendelse opbevares i rene beholdere eller på anden betryggende måde, adskilt fra ubehandlet jord.
 • d) Væksthuse og arbejdsrum skal holdes rene og fri for ukrudt.
 • e) Dendranthema og/eller prydcapsicum må ikke dyrkes i samme væksthus som peber- og tomatplanter.
 • f) I virksomheder, som producerer agurk-, melon-, peber- og tomatplanter, må der ikke samtidig i samme væksthus dyrkes frugtbærende planter af samme eller nærstående art.
 • g) Levering af agurk-, melon-, peber- og tomatplanter skal ske i engangsemballage.
 • h) Levering af udplantingsplanter af grønsager skal ske i rengjort materiale eller i engangs emballage.

1.2. Blomsterløg og -knolde til drivning i potter

For blomsterløg og -knolde til drivning i potter kan der tolereres lettere skader som følge af virusangreb.

2. Planteskoleplanter

Æble og pære:

Produktionen af planter af æble og pære af sorter nævnt i bilag 2, nr. 3, e, skal ske efter reglerne i bilag 1 og 2.

3. Jordbærplanter

Produktion af jordbærplanter skal gennemføres efter reglerne i bilag 1 og 2.

4. Spiseløg

4.1. Alle spiseløg:

Ved produktion af skalotte- og stikløg skal der gennemføres et sædskifte på mindst 4 løgfrie år. Sædskiftet skal kunne dokumenteres ved ejendommens sædskifteplan.

Skalotte- og stikløg godkendt ved avlskontrollen skal, inden de afhændes, være afsvampet mod løgskimmel ved varmebehandling i 24-36 timer ved 40 grader C.

4.2. Stikløg:

Ved produktion af stikløg skal frøet

 • a) enten være desinficeret mod stængelnematoder ved behandling med methylbromid, 30 g pr. m3 rum ved 20-24 grader C i 18-20 timer,
 • b) eller en repræsentativ frøprøve af hver sort skal være undersøgt af Plantedirektoratet og fundet fri for stængelnematoder.

4.3. Skalotteløg:

Udlægsmateriale af skalotteløg skal være godkendt ved væksthusafprøvning, hvorunder der højst må konstateres 1 pct. løgmosaik.

Ved produktion af skalotteløg skal producenten hvert år inden 15. august tilmelde de planteproduktioner til væksthusafprøvning, der ønskes anvendt til udlæg det følgende år.

Hvert år inden 1. oktober udtager direktoratet en prøve bestående af 350 løg af hver planteproduktion til brug ved væksthusafprøvningen.

5. Blomsterløg og -knolde

(Blomsterløg og -knolde til drivning i potter - se nr. 1.2.).

 • a) Der tolereres indtil 10 pct. virusangreb i følgende sorter:

Tulipa: Angelique, Hibernia, Inzell, Monte Carlo, Pax, Snowstar og White Dream.

Narcissus: Golden Harvest.

Ved avl af disse sorter skal afstanden til andre produktioner være mindst 25 meter.

 • b) Foruden disse krav skal følgende være iagttaget:

1 grader) Ved produktion af blomsterløg skal producenten før hver inspektion bortluge uønskede planter og fortsætte lugningen gennem hele vækstsæsonen.

2 grader) Medmindre andet er aftalt med direktoratet, må blomsterhovederne ikke fjernes før efter første inspektion.

3 grader) Plantedirektoratet foretager første inspektion under blomstringen. Herfra undtages Narcis, der inspiceres umiddelbart efter afblomstring.

4 grader) Følgende inspektion(er) foretages 2-4 uger senere, men kan bortfalde for kortvarige planteproduktioner (f.eks. Eranthis og Galanthus).

5 grader) I planteproduktioner af tulipan må der højst være 1 pct. iblanding af fremmede sorter, herunder medregnet »tulipantyve«.

6 grader) I planteproduktioner af tulipan fjernes uønskede planter ved opgravning eller ved svidning med kemiske midler. Såfremt uønskede planter trækkes op, gælder godkendelsen kun løgstørrelser på 10 cm eller derover (* 1). De mindre størrelser fra sådanne partier betragtes som værende i fortsat avlskontrol og må derfor ikke sælges.

7 grader) Produktioner kasseret på grund af skadegørere (dog ikke stængelnematod) eller iblanding af fremmede sorter kan efter skriftlig ansøgning til direktoratet anvendes til afdrivning i egen virksomhed eller til salg til afdrivning på følgende vilkår:

a grader) Mærkning af løgene efter optagning i marken ved f.eks. oversprøjtning med kalk. Mærkningen gentages efter afpudsningen og sortering, hvis det skønnes nødvendigt.

b grader) Løgene må kun sælges i større partier efter aftale med direktoratet.

c grader) Købere af sådanne partier skal skriftligt over for direktoratet erklære at være bekendt med partiets sundhedstilstand. Drivløg, der ikke afsættes på ovenstående vilkår, og småløg skal destrueres efter direktoratets anvisning.

(* 1) For »botaniske arter/sorter« fastsættes mindstestørrelsen i overensstemmelse med De Europæiske Fællesskabers kvalitetsnormer.

Bilag 4

Frihed for planteskadegørere

(til § 6 og § 7)

A. Minimumskrav for godkendelse af planter

1. Planteskadegørere, der ikke må forekomme

(Hvis der er nævnt værtsplanter, omfatter kravene kun disse).

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Planteskadegører             Planter 

 --------------------------------------------------------------------- 

 a) Skadedyr 

 Amauromyza maculosa, Malloch, minerflue 

 Anarsia lineatella Zell., ferskenmøl   Cydonia Mill., Malus Mill., 

                      Prunus L., Pyrus L. 

                     Ribes L. og Rubus L. 

 Arrhenodes minutus Dru., barkbille 

 Bemisia tabaci, Genn.          Euphorbia pulcherrima 

                     (Villd. ex Klotzsch), 

                     formeringsmateriale. 

                     Der må ikke på dyrknings- 

                     stedet være iagttaget symp- 

                     tom på angreb af Bemisia 

                     tabaci Genn. inden for de 

                     sidste 4 uger 

 Cacoecimorpha pronubana Hb., 

 nellikevikler 

 Ceratitis capitata Wied., 

 middelhavsfrugtflue 

 Conotrachelus nenuphar Herbst, 

 snudebille 

 Datulosphaira vitifolae (Fitch.), 

 vindværgbladlus              Vitis L. 

 Diarthronomyia chrysanthemi Ahlb., 

 krysantemumgalmyg             Chrysanthemum Tourn. ex L. 

 Ditylenchus destructor Thorne, 

 kartoffelrådnematod           Blomsterløg og -knolde 

 Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev, 

 stængelnematod              Blomsterløg og -knolde 

                     Frø og løg af spiseløg 

 Epichoristodes acerbella (Walk.) 

 Diak., sydafrikansk nellikevikler 

 Globodera pallida (Stone) Mul. et 

 Stone, hvid kartoffelcystenematod 

 Globodera rostochiensis (Woll.) Mul. 

 et Stone, gul kartoffelcystenematod 

 Gracilaria azaleella Brants, azaleamøl  Rhododendron L. 

 Helicoverpa armigera, Hubner, ugle 

 Hylurgopinus rufipes Eichh., canadisk 

 elmebarkbille 

 Hyphantria cunea Drury, hvid 

 bjørnespinder 

 Laspeyresia molesta Busck, 

 ferskenvikler 

 Leptinotarsa decemlineata Say, 

 coloradobille 

 Liriomyza huidobrensis Blanchard, 

 minerflue 

 Liriomyza trifolii Burgess, 

 serpentineminerflue 

 Liriomyza sativae Blanchard, minerflue 

 Merodon equestris F. (syn. Lampetia 

 equestris F.), stor narcisflue      Blomsterløg og -knolde 

 Popillia japonica Newm., japanbille 

 Pseudopityophthorus minutissimus 

 Zimm., egebarkbille 

 Pseudopityophthorus pruinosus Eichh., 

 egebarkbille 

 Quadraspidiotus perniciosus Comst., 

 San Jose-skjoldlus 

 Radopholus citrophilus Huettel, 

 Dickson og Kaplan             Araceae, Citrus L., 

                      Fortunella Swingle, 

                      Maranthaceae, Musaceae, 

                     Persea americana P. Mill, 

                      Poncirus Raf., 

                      Strelitziaceae 

 Radopholus similis (Cobb) Thorne     Araceae, Maranthaceae, 

                     Musaceae, 

                     Strelitziaceae 

 Rhagoletis cingulata Loew 

 Rhagoletis fausta Osten Sacken 

 Rhagoletis pomonella Walsh., æbleflue 

 Scaphoideus luteolus van Duz, 

 elmebarkbille 

 Scolytus multistriatus Marsh., 

 mangestribet elmebarkbille 

 Scolytus scolytus F., stor 

 elmebarkbille 

 Spodoptera littoralis Boisd., 

 afrikansk bomuldsugle 

 Spodoptera litura F., 

 asiatisk bomuldsugle 

 Thrips palmi Karny 

 b) Bakterier. 

 Corynebacterium michiganense 

 (E. F. Sm.) H. L. Jens., 

 tomatgulbakteriose            Tomatplanter 

 Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. 

 et al., ildsot 

 Erwinia chrysanthemi Burkh. et al., 

 nellikekortskudbakteriose         Dianthus L. 

 Pseudomonas caryophylli (Burkh.) 

 Starr et Burkh., 

 nellikesprækkebakteriose         Dianthus L. 

 Pseudomonas marginata (McCull.) Stapp  Knolde af Freesia Eckl. ex 

 (syn. 

 Pseudomonas gladioli Severini), 

 lakskurv                 Klatt og Gladiolus Tourn. 

                     ex L 

 Pseudomonas solanacearum (E. F. Sm.) 

 E. F. Sm., kartoffelbrunbakteriose    Aubergine- og tomatplanter 

 Pseudomonas woodsii (E. F. Sm.) 

 F. L. Stevens, nellikebladplet- 

 bakterriose                Dianthus L. 

 Xanthomonas fragariae Kennedy 

 og King                  Fragaria (Tourn.) L. 

 Xanthomonas campestris p.v. pruni 

 (E. F. Smith) Dye             Prunus L. 

 Xanthomonas populi (Ride), 

 Ride og Ride, poppelbakteriekræft 

 Xanthomonas campestris p.v. 

 vesicatoria (Doidge 1920) Dye 1978, 

 tomatpletbakteriose           Tomatplanter 

 c) Snyltesvampe 

 Atropellis spp., amerikansk 

 nåletrækræft               Pinus L. 

 Ceratocystis fagacearum (Bretz) 

 Hunt, egevisnesyge 

 Ceratocystis (Ophiostoma) 

 roboris C. Georgescu et I. Teodoru, 

 russisk egevisnesyge 

 Ceratocystis ulmi (Buism.) C. Moreau, 

 elmesyge 

 Chrysomyxa arctostaphyli Diet., 

 melbærrisgyldenrust 

 Colletotrichum acutatum, 

 jordbærsortplet              Fragaria (Tourn.) L 

 Cronartium comptoniae Arth., 

 amerikanske fyrreblærerust 

 Cronartium fusiforme Hedgc, et hunt 

 ex Cumm., fyrretenrust 

 Cronartium quercuum (Berk.) Miyabe 

 ex Shirai, asiatisk fyrregallerust 

 Didymella chrysanthemi (Tassi) 

 Garibaldi et Gullino, 

 krysantemumsortråd            Chrysanthemum Tourn. ex L. 

 Endothia parasitica (Murrill) P. J. 

 et H. W. Anderson, kastaniekræft 

 Fusarium oxysporum (Schlecht. 

 ex Fr.) f.sp.               Crocus L., Freesia Eckl. ex 

 gladioli (Massey) Snyd. et Hans., 

 gladiolusvisnesyge            Klat, Gladiolus Tourn. 

                     ex L og Iris L., knolde 

 Glomerella cingulata (Ston.)       Vitis L. 

 Spauld. et Schrenk (syn. Guignardia 

 baccae (Cav.) Jacz.), vindruesortråd 

 Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto 

 et Ito, lærkevisnesyge 

 Hypoxylon mammatum (Wahl.) 

 J. H. Miller (syn. 

 Hypoxylon pruinatum (Klotz.) Cke., 

 Hypoxylon-poppelkræft 

 Inonotus weirii (Murr.) Kotl. et Pouz. 

 (syn. Poria weirii Murr.), gul ringråd 

 Melampsora farlowii (Arth.) Davis, 

 Tsuga-koglerust 

 Melampsora medusae Thum., poppelrust 

 Mycosphaerella populorum G. E. Thompson, 

 Septoria-poppelkræft 

 Peridermium harknessii J. P. Moore 

 (syn. Endocronartium harknessii 

 (J. P. Moore) Hirat.), amerikansk 

 fyrrerust 

 Phialophora cinerescens (Wr.) van Beyma, 

 vifteskimmel               Dianthus L. 

 Phytophthora fragariae var. fragariae 

 Hickman, jordbærrødmarv          Fragaria (Tourn.) L. 

 Phytophthora fragariae var. rubi, 

 hindbærrødmarv              Rubus L. 

 Puccinia horiana P. Henn., hvid 

 krysantemumrust              Chrysanthemum Tourn. ex L. 

 Puccinia pelargonii-zonalis Doidge, 

 pelargonierust              Pelargonium l'Herit. 

 Sclerotinia azaleae, (Weiss) Dennis 

 (syn. Ovulinia azaleae (Weiss), 

 kronbladvisning              Rhododendron L. 

 Sclerotinia bulborum (Wakk.) Rehm, 

 hyacintknoldbægersvamp          Blomsterløg 

 Sclerotinia convoluta Drayt., 

 irisgråskimmel              Iris L., rhizomer 

 Sclerotinia gladioli Drayt. 

 (syn. Stromatinia gladioli (Drayt.) 

 Whetz.), gladiolusknoldbægersvamp    Blomsterløg og -knolde 

 Septoria gladioli Pass., 

 hårdforrådnelse             Blomsterløg og -knolde 

 Synchytrium endobioticum (Schilb.) 

 Perc., kartoffelbrok 

 Uromyces spp., rust           Gladiolus Tourn. ex L. 

 d. Virus og viruslignende skadegørere 

 Apple proliferation mycoplasm, 

 æbleheksekostmykoplasma          Malus Mill. 

 Apricot chlorotic leaf roll mycoplasm, 

 abrikosbladrulleklorosemykoplasma     Prunus L. 

 Arabis mosaic virus, arabismosaikvirus  Fragaria (Tourn.) L. 

                      Rubus L. 

 Beet curly top virus          Beta 

 Beet leaf curl virus, bedebladskrølle- 

 sygevirus                 Beta vulgaris 

 Black raspberry latent virus, 

 latent sorthindbærvirus          Rubus L. 

 Cherry leaf roll virus kirsebærbladrul- 

 levirus                  Rubus L. 

 Cherry necrotic rusty mottle virus, 

 kirsebærrustnekrosevirus         Prunus avium L. 

 Cherry raspleaf virus (American),    Malus Mill 

 amerikansk kirsebærraspbladvirus.     Prunus L. 

 Chrysanthemum stunt viroid, 

 krysantemumdværgsygeviroid        Chrysanthemum Tourn. ex L. 

 Elm phloem necrosis virus, 

 elmesivævsnekrosevirus 

 Little cherry pathogen, kirsebærdværg- 

 frugtpatogen               Prunus cerasus L. 

                      Prunus avium L. 

                     Prydkirsebær 

 Peach mosaic virus (American), 

 amerikansk ferskenmosaikvirus       Prunus L. 

 Peach phony rickettsia, 

 ferskenphonyrickettsia          Prunus L. 

 Peach rosette mycoplasm, 

 ferskenrosetmykoplasma          Prunus L. 

 Peach yellows mycoplasm, 

 ferskengulsotmykoplasma          Prunus L. 

 Pear decline mycoplasm, 

 pæremoriamykoplasma            Cydonia Mill. 

                      Pyrus L. 

 Plum line pattern virus (American), 

 amerikansk blommebåndmosaikvirus     Prunus L. 

 Prunus necrotic ringspot virus, 

 Prunus-ringpletnekrosevirus        Rubus L. 

 Raspberry leaf curl virus (American), 

 amerikansk hindbærbladkrøllesygevirus   Rubus L. 

 Raspberry ringspot virus, 

 hindbærringpletvirus           Fragaria (Tourn.) L. 

                      Rubus L 

 Rose wilt virus, rosenvisnesygevirus   Rosa L. 

 Sharka virus, blommepoxvirus       Prunus L. 

 Stolbur pathogen, Stolburpatogen     Solanaceae 

 Strawberry crinkle virus, 

 jordbærkrusesygevirus           Fragaria (Tourn) L. 

 Strawberry latent »C« virus, latent 

 jordbær-C-virus              Fragaria (Tourn.) L. 

 Strawberry latent ringspot virus, 

 latent jordbærringpletvirus        Fragaria (Tourn.) L. 

                      Rubus L. 

 Strawberry vein-banding virus, 

 jordbærnervebåndsvirus          Fragaria (Tourn.) L. 

 Strawberry yellow edge virus, 

 jordbærgulrandvirus            Fragaria (Tourn.) L. 

 Strawberry witches' broom pathogen, 

 jordbærheksekostpatogen          Fragaria (Tourn.) L. 

 Tomato black ring virus, 

 tomatsortringvirus            Fragaria (Tourn.) L. 

                      Rubus L. 

 Tomato ringspot virus, 

 tomatringpletvirus            Malus Mill., Prunus L. 

                      Rubus L. Pelargonium 

                     l'Herit ex Ait 

 Tomato spotted wilt virus, 

 tomatbronzetopvirus 

 Virus og viruslignende skadegørere 

 hos Vitis L.               Vitis L. 

 X-disease mycoplasm, 

 stenfrugt-X-sygemykoplasma        Prunus L. 

 Andre virus og viruslignende       Cydonia Mill. 

 skadegørere, der ikke findes inden for  Fragaria (Tourn.) L. 

 De Europæiske Fællesskaber        Malus Mill. 

                      Prunus L., Pyrus L., 

                      Ribes L., Rosa L., 

                      Rubus L. 

 --------------------------------------------------------------------- 

2. Planteskadegørere, der ikke må forekomme udover de nævnte tolerancer.

For godkendelse som kerne-, elite- og certificerede planter klasse AAE og AA skal planterne være fri for de nedennævnte planteskadegørere.

Tolerancer beregnes således:

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tolerance i pct.    Antal angrebne       Partistørrelse 

           planter accepteres 

 --------------------------------------------------------------------- 

    0,5          1       pr. påbegyndt 200 planter 

    2,0          1       pr. påbegyndt 50 planter 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (Hvis der er nævnt værtsplanter, skal den nævnte tolerance kun være 

  overholdt for disse). 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skadegører            Planter          Tolerance 

                                i pct. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 a) Skadedyr 

 Aphelenchoides spp.,       Fragaria (Tourn.) L.     0,5 

 bladnematoder           Begonia L., bregner 

 Cercidophyopsis ribis Westw., 

 solbærknopgalmide                        0,5 

 Ditylenchus dipsaci (Kuhn)   (Undtagen blomsterløg og    0,5 

 Filipjev, stængelnematod     -knolde og frø og løg af 

                 spiseløg. se 1, a ) 

 Eriosoma lanigerum Hausm., 

 blodlus                             2 

 Meloidogyne spp., 

 rodgallenematoder        Væksthusplanter        0,5 

 Phytoptus avellanae 

 Nal. hasselknopgalmide                     2 

 Steneotarsonemus pallidus Bks., 

 Cyclamendværgmide                        0,5 

 b) Bakterier 

 Erwinia chrysanthemi Burkh. et 

 al., nellikekortskudbakteriose  (Undtagen Dianthus. Se 1, b)  0,5 

 Pseudomonas mors-prunorum 

 Wormald, stenfrugtbakteriekræft                 0,5 

 Xanthomonas begoniae (Takimoto) 

 Dowson (syn. Pseudomonas begoniae 

 Stapp), begoniebrunbakteriose                  2 

 Xanthomonas campestris (Pam.) 

 Dowson, kålbrunbakteriose                    0,5 

 Xanthomonas hyacinthi (Wakk.) 

 Dowson, hyacintgulbakteriose                  0,5 

 Xanthomonas pelargonii 

 (N. A. Brown) Starr et Burkh., 

 pelargoniepletbakteriose samt 

 andre bakterioser                        2 

 c) Snyltesvampe 

 Bremia lactucae Regel, 

 salatskimmel                          0,5 

 Chondrostereum purpureum (Pers. 

 ex Fr.) Pouz. (syn. Stereum 

 purpureum (Pers. ex Fr.) Fr., 

 sølvglans                            2 

 Fusarium oxysporum Schlecht. ex 

 Fr., fusariose          Campanula L., Dianthus L.   2 

 Nectria galligena Bres., 

 frugttrækræft                          2 

 Peronospora destructor (Berk.) 

 Casp., løgskimmel                        2 

 Plasmodiophora brassicae 

 Woronin, kålbrok                        0,5 

 Sclerotium cepivorum Berk., 

 hvidråd                             0,5 

 Septoria apiicola Speg. 

 (syn. Septoria apii Rostr.), 

 selleribladpletsyge                       0,5 

 Verticillium albo-atrum Reinke 

 et Berth., kransskimmel                     2 

 Verticillium dahliae Kleb., 

 kransskimmel                          2 

 d) Virus og viruslignende 

   planteskadegørere 

 Andre virus og viruslignende   Æble, pære, blomme,      0,5 

 skadegørere end nævnt i     kirsebær 

 afsnit A, 1, d          Hindbær, solbær        0,5 

                 Jordbær            0,5 

                 Skalotteløg, stikløg      0,5 

                 Agurk, melon, peber, tomat   0,5 

                 Andre planter         2 

                  (undtagen Abutilon, 

                  Dipladenia, Dahlia, 

                  Guzmania, Iris, Kalanchoe, 

                  Lilium, slægter under 

                   Orchidaceae, 

                  visse sorter af Narcissus 

                  og Tulipa samt 

                  blomsterløg og -knolde 

                  til drivning i potter, 

                  peberrod, rabarber 

                  og stikkelsbær) 

 --------------------------------------------------------------------- 

3. Andre planteskadegørere end nævnt i nr. 1 og 2

Et parti planter skal være praktisk taget fri for almindeligt udbredte, bekæmpelige planteskadegørere.

B. Særlige betingelser for godkendelse som certificerede planter, klasse AA og AAE, eliteplanter eller kerneplanter.

Frihed for Bemisia tabaci Genn. og Frankliniella occidentalis Pergande.

Bilag 5

Særlige krav til kerneplanter om frihed for planteskadegørere

(Til § 7, stk. 1, nr. 1)

Planter af arter nævnt i tabellen, kolonne 1, skal være undersøgt og fundet fri for planteskadegørere nævnt i kolonne 2 ved anvendelse af en eller flere af følgende metoder som nævnt i kolonne 3:

Godkendelsen har gyldighed i det antal år, der er nævnt i kolonne 4.

Forklaring til testmetoder nævnt i kolonne 3:

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bakterier: 1. Stængelskiver udlægges aseptisk på kunstigt 

        næringssubstrat 

       2. Immunofluorescens - mikroskopi 

 Svampe:  3. Stængelskiver udlægges aseptisk på kunstigt 

        næringssubstrat 

       4. Inkubering i fugtigt kammer 

 Virus:   5. Inokulation til indikatorplanter 

       6. Podning til indikatorplanter 

       7. Serologi/elektronmikoskopi 

 Skadedyr: 8. Mikroskopering 

       9. Uddrivning i tågekammer 

 --------------------------------------------------------------------- 

Testningstidspunkt: Ved etablering og kerneplantefornyelse

Antal tests skal afpasses efter plantematerialets oprindelse.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

                         Under-  Gyldighed 

 Planteart    Planteskadegørere       søgelses-    af 

                        metoder  godkendelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Acer spp.   Tobacco ringspot nepovirus, 

         tobakringpletvirus        5,7     25 

         Eriophyes macrochelus, 

         filtgalmide           8 

         Macrorhynchus cephaloneus, 

         punggalmide           8 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Aeschynanthus Erwinia chrysanthemi       1      1 

 hildebrandii  Tomato spotted wilt virus, 

         tomatbronzetopvirus       5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Anemone    Cucumber mosaic cucumovirus,   5      4 

 japonica    agurkmosaikvirus 

         Aphelenchiodes spp., 

         bladnematoder          9 

         Ditylenchus dipsaci 

         stængelnematoder         9 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Anthurium   Xanthomonas campestris pv. 

 spp.      dieffenbachiae          1,2     4 

         Fusarium spp., visnesyge    3 

         Anthurium mosaic virus     5,7 

         Tomato spotted wilt virus, 

         tomatbronzetopvirus       5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Arabis spp.  Arabis mosaic nepovirus, 

         Arabis mosaik virus       5,7     4 

         Aphelenchoides spp., 

         bladnematoder          9 

         Ditylenchus dipsaci, 

         stængelnematoder         9 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Argyranthemum Agrobacterium tumefaciens, 

 spp.      rodhalsgalle           1,2     1 

         Erwinia chrysanthemi      1,2 

         Chrysanthemum stunt viroid, 

         krysantemum dværgsygeviroid   6,7 

         Tomato spotted wilt virus, 

         tomatbronzetopvirus       5,7 

         Aphelenchoides spp., 

         bladnematoder          9 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Aster spp.   Agrobacterium tumefaciens, 

         rodhalsgalle           1,2     2 

         Fusarium spp., visnesyge    3    (væksthus) 

         Tobacco rattle tobravirus, 

         rattlevirus           5,7   3 (friland) 

         Tomato spotted wilt virus, 

         tomatbronzetopvirus       5,7 

         Aphelenchoides spp., 

         blandnematoder          9 

         Ditylenchus dipsaci, 

         stængelnematoder         9 

         Steneotarsonemus pallidus,   8 

         cyclamendværgmide 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Baccharis   Ditylenchus dipsaci, 

 magellanica   stængelnematoder         9      15 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Begonia    Erwinia chrysanthemi       1,2     15 

 elatior    Xanthomonas campestris pv. 

         begoniae, begoniebrunbakteriose 1,2    måneder 

         Tomato spotted wilt virus, 

         tomatbronzetopvirus       5,7 

         Aphelenchoides spp., 

         bladnematoder          9 

         Steneotarsonemus pallidus,   8 

         cyclamendværgmide 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Betula spp.  Cherry leaf roll nepovirus,   5      25 

         kirsebærbladrullevirus 

         Eriophyes rudiscalycophthirus, 

         knopgalmider           8 

         Eriophyes rudistypicus, 

         filtgalmider           8 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Campanula   Fusarium oxysporum, visnesyge  3      1 

 isophylla   Tomato spotted wilt virus, 

         tomatbronzetopvirus       5,7 

         Aphelenchoides spp., 

         bladnematoder          9 

         Ditylenchus dipsaci, 

         stængelnematoder         9 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Cornus     Arabis mosaic nepovirus, 

 stolnonifera  Arabismosaikvirus        5      15 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Cotoneaster  Rubbery Wood - MLO, 

 sp.       æblegummived - MLO        6      10 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Crataegus   Apple mosaic ilarvirus, 

 spp.      æblemosaikvirus         6      10 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Crossandra   Erwinia chrysanthemi       1,2     1 

 infundibuli-  Tomato spotted wilt virus, 

 formis     tomatbronzetopvirus       5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dendranthema/ Agrobacterium tumefaciens, 

 Chrysanthemum rodhalsgalle           1,2     1 

         Erwinia chrysanthemi      1,2 

         Chrysanthemum stunt viroid,   6,7 

         krysantemumdværgsygeviroid 

         Chrysanthemum B (mosaic) 

         carlavirus,           5,7 

         krysantemummosaikvirus 

         Tomato aspermy cucumovirus, 

         aspermivirus           5,7 

         Tomato spotted wilt virus, 

         tomatbronzetopvirus       5,7 

         Aphelenchoides spp., 

         bladnematoder          9 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Deutzia spp.  Raspberry ringspot nepovirus,  5,7     15 

         hindbærringpletvirus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dianthus    Erwinia chrysanthemi pv. 

 caryophyllus  dianthicola,           1      1 

         nellikekortskudsbakteriose 

         Pseudomonas caryophylli,    1 

         nellikesprækkebakteriose 

         Fusarium spp., visnesyge    3 

         Carnation etched ring 

         caulimovirus,          5 

         nellikeætsningvirus 

         Carnation mottle carmovirus,  5,7 

         nellikespætningvirus 

         Carnation necrotic fleck 

         closterovirus,          7 

         nellikenekrosepletvirus 

         Tomato spotted wilt virus, 

         tomatbronzetopvirus       5,7 

         Ditylenchus dipsaci, 

         stængelnematoder         5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dieffenbachia Erwinia chrysanthemi       2      2 

 maculata    Dasheen mosaic potyvirus,    5 

         Dasheenmosaikvirus 

         Tomato spotted wilt virus, 

         tomatbronzetopvirus       5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Diervilla   Raspberry ringspot nepovirus,  5,7     15 

 spp.      hindbærringpletvirus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dipladenia   Dipladenia mosaic potyvirus,   5,7     1 

 sp.       Dipladeniamosaikvirus 

         Tomato spotted wilt virus, 

         tomatbronzetopvirus       5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Epipremnum   Erwinia chrysanthemi       1      1 

 aureum     Dasheen mosaic potyvirus,    5 

         Dasheenmosaikvirus 

         Tomato spotted wilt virus, 

         tomatbronzetopvirus       5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Euphorbia   Erwinia chrysanthemi       1      1 

 pulcherrima   Tomato spotted wilt virus, 

         tomatbronzetopvirus       5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ficus spp.   Tomato spotted wilt virus, 

         tomatbronzetopvirus       5,7     1 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Forsythia   Rhodococcus fascians, 

 spp.      knippebakteriose         1      15 

         Arabis mosaic nepovirus, 

         Arabismosaikvirus        5,7 

         Raspberry ringspot nepovirus, 

         hindbærringpletvirus       5,7 

         Tomato black ring virus, 

         tomatsortringvirus        5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fragaria x   Colletotrichum acutatum, 

 ananassa,   jordbærsortplet         3,4     4 

 jordbær     Phytophthora fragariae, 

         var. fragariae,         flere 

         jordbærrødmarv         metoder 

         Xanthomonas fragariae      1 

         Verticillium albo-atrum, 

         kransskimmel           3 

         Arabis mosaic nepovirus, 

         Arabismosaikvirus       5,6,7 

         Raspberry ringspot nepovirus  5,7 

         hindbærringpletvirus 

         Strawberry crinkle       6 

         rhabdovirus, 

         jordbærkrusesygevirus 

         Strawberry green petal MLO 

         (syn. Strawberry witches' 

         broom pathogen), grønne 

         kronblade - MLO         6,7 

         Strawberry latent C virus, 

         latent jordbær-C-virus      6 

         Strawberry latent ringspot 

         virus, latent          5,7 

         jordbærringpletvirus 

         Strawberry mild yellow 

         edge virus            6 

         Strawberry mottle virus, 

         jordbærspætningvirus       6 

         Strawberry vein banding 

         caulimovirus,          6 

         jordbærnervebåndsvirus 

         Strawberry yellow edge virus,  6 

         jordbærgulrandvirus 

         Tomato black ring nepovirus 

         (syn. Strawberry ringspot 

         nepovirus), tomatsortringvirus 5,7 

         Tomato ringspot nepovirus, 

         tomatringpletvirus       5,7 

         Aphelenchoides spp., 

         jordbærnematode         9 

         Steneotarsonemus pallidus, 

         jordbær-dværgmide        8 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Hedera helix  Xanthomonas campestris 

         pv. hederae           1      2 

         Tomato spotted wilt virus, 

         tomatbronzetopvirus       5,7    (væksthus) 

         Steneotarsonemus pallidus, 

         cyclamendværgmide        8    3 (friland) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Helenium-   Cucumber mosaic cucumvirus, 

 hybrid     agurkmosaikvirus         5      4 

         Helenium carlavirus S, 

         Heleniumvirus-S         5,7 

         Helenium potyvirus Y, 

         Heleniumvirus-Y         5,7 

         Aphelenchoides spp., 

         bladnematoder          9 

         Ditylenchus dipsaci, 

         stængelnematod          9 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Helleborus   Arabis mosaic nepovirus, 

 spp.      Arabismosaikvirus        5,7     4 

         Cucumber mosaic cucumovirus,  5 

         agurkmosaikvirus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Hibiscus spp. Pseudomonas syringae pv. 

         syringae             1      1 

         Fusarium spp., visnesyge    3 

         Hibiscus chlorotic 

         ringspot virus,         5 

          Hibiscus klorotisk 

          ringpletvirus 

         Hibiscus mosaic virus, 

         Hibiscus mosaik virus      5 

         Hisbiscus yellow vein virus,  5 

         Tomato spotted wilt virus, 

         tomatbronzetopvirus       5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Hoya spp.   Fusarium spp., visnesyge     3      1 

         Tomato spotted wilt virus, 

         tomatbronzetopvirus       5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Hydrangea   Alfalfa mosaic virus, 

 macrophylla   lucernemosaikvirus       5,7     1 

         Hydrangea mosaic virus, 

         hortensiemosaikvirus       5 

         Hydrangea ringspot potexvirus, 5 

         hortensieringpletvirus 

         Hydrangea virescence - MLO, 

         hortensie grønne blomster - MLO 6 

         Tobacco ringspot nepovirus, 

         tobakringpletvirus       5,7 

         Tomato ringspot nepovirus, 

         tomatringpletvirus       5,7 

         Tomato spotted wilt virus, 

         tomatbronzetopvirus       5,7 

         Ditylenchus dipsaci, 

         stængelnematod          9 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Hypericum   Raspberry ringspot nepovirus,  5,7     10 

 spp.      hindbærringpletvirus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Jasminum    Cucumber mosaic cucumovirus,   5      1 

 polyanthum   agurkmosaikvirus 

         Tobacco ringspot virus, 

         tobakringpletvirus       5,7 

         Tomato spotted wilt virus, 

         tomatbronzetopvirus       5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kalanchoe   Erwinia chrysanthemi       2      1 

 blossfeldiana Tomato bushy stunt tombusvirus 5,7 

         Tomato spotted wilt virus, 

         tomatbronzetopvirus       5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ligustrum   Arabis mosaic nepovirus, 

 spp.      Arabismosaikvirus        5,7     10 

         Raspberry ringspot nepovirus, 5,7 

         hindbærringpletvirus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Malus (pryd)  Apple chlorotic leafspot 

 (M. baccata,  closterovirus, klorotisk     5      25 

 M.-hybrid   æblebladpletvirus 

 m.fl.)     Apple mosaic ilarvirus, 

         æblemosaikvirus         6 

         Apple rubbery wood MLO, 

         æblegummived - MLO,       6 

         furede grene 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Malus     Agrobacterium tumefaciens, 

 sylvestris,  rodhalsgalle           1,2     25 

 æble      Erwinia amylovora, ildsot    2 

         Apple chlorotic leafspot 

        closterovirus, klorotisk     6,7 

        bladpletvirus 

         Apple chat fruit MLO, 

        chatfrugt - MLO          6 

         Apple mosaic ilarvirus, 

        æblemosaikvirus          6 

         Apple proliferation MLO, 

        æbleheksekost - MLO        6 

         Apple rubbery wood MLO, 

        æblegummived - MLO, furede grene 6 

         Apple stem-grooving 

        capillovirus, grubet vedvirus  5,6,7 

         Apple stem-pitting agent, 

        epinasti             6 

         Cherry raspleaf virus 

        (American),           5,7 

        kirsebærraspbladvirus 

         Green crinkle, bukkelæble    6 

         Platycarpa scaly bark, 

        skællet bark           6 

         Raspberry ringspot nepovirus 

        (syn. Apple flat apple), 

        hindbærringpletvirus       5 

         Russet ring, ringplet      6 

         Star crack, stjernerevne     6 

         Tomato ringspot nepovirus, 

        tobakringpletvirus        5,7 

         Eriosoma lanigerum, blodlus   8 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Narcissus   Arabis mosaic nepovirus, 

 spp.      Arabismosaikvirus        5,7     4 

         Cucumber mosaic cucumovirus,  5,7 

        agurkmosaikvirus 

         Narcissus late season yellows 

        potyvirus            5,7 

         Narcissus mosaic potexvirus   5,7 

         Narcissus tip necrosis 

        carmovirus            5,7 

         Narcissus white streak 

        potyvirus            5,7 

         Narcissus yellow stripe 

        potyvirus, 

        narcismosaikvirus        5,7 

         Raspberry ringspot nepovirus  5,7 

         Strawberry latent ringspot 

        nepovirus            5,7 

         Tobacco rattle tobravirus, 

        rattlevirus           5,7 

         Ditylenchus destructor      9 

         Ditylenchus dipsaci, 

        stængelnematod          9 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nephrolepis  Tomato spotted wilt virus, 

 exaltata    tomatbronzetopvirus       5,7     1 

         Aphelenchoides spp., 

        bladnematod            9 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Pelargonium  Xanthomonas campestris pv. 

 spp.      pelargonii,            2      1 

        pelargoniepletbakteriose 

         Verticillium albo-atrum,     3 

        visnesyge/kransskimmel 

         Verticillium dahliae, 

        visnesyge/kransskimmel      3 

         Cucumber mosaic cucumovirus,  5,7 

        agurkmosaikvirus 

         Pelargonium flower break 

        virus,              5,7 

        pelargonie-blomsterspætningvirus 

         Pelargonium leaf curl virus,  5,7 

        pelargonie-krøllemosaikvirus 

         Pelargonium line pattern    5,7 

         virus, (syn. Pelargonium ring 

        pattern virus), pelargonie- 

        liniemosaikvirus 

         Pelargonium ringspot virus,   5 

        pelargonie-ringpletvirus 

         Tobacco ringspot nepovirus, 

        tobakringpletvirus        5,7 

         Tomato black ring nepovirus,  5,7 

        tomatsortringpletvirus 

         Tomato ringspot nepovirus, 

        tomatringpletvirus        5,7 

         Tomato spotted wilt virus, 

        tomatbronzetopvirus       5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Phlox     Cucumber mosaic cucumovirus,   5      4 

 paniculata  agurkmosaikvirus 

         Tomato black ring nepovirus, 

        tomatsortringvirus        5 

         Ditylenchus dipsaci, 

        stængelnematod          9 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Populus spp. Xanthomonas populi (syn. 

         Aplanobacter populi),      1      15 

        poppelbakteriose 

         Verticillium albo-atrum,     3 

        visnesyge/kransskimmel 

         Verticillium dahliae, 

        visnesyge/kransskimmel      3 

         Poplar mosaic virus, 

        poppelmosaikvirus         5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Prunus    Pseudomonas syringae pv. 

 avium,     mors-prunorum,          1    5 (friland) 

 sødkirsebær  bakteriekræft               10 (friland, 

         Apple mosaic ilarvirus, 

        æblemosaikvirus         5,7     uden 

         Cherry green ring mottle 

        virus,              5,7    blomster 

        grønspætningsvirus            10 (nethus/ 

         Cherry necrotic rusty mottle   5     væksthus) 

         virus, 

        kirsebærrustnekrosevirus 

         Cherry raspleaf virus 

        (American),           5,7 

        kirsebærraspbladvirus 

         Little cherry pathogen, 

        kirsebærdværgfrugt patogen    6 

         Prunus ringspot ilarvirus 

        (syn. Prunus necrotic ringspot  5,7 

        ilarvirus ), Prunusringpletvirus 

         Prune dwarf ilarvirus, 

        Prunusdværgsygevirus       5,6 

         Raspberry ringspot nepovirus,  5,7 

        hindbærringpletvirus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Prunus    Pseudomonas syringae pv. 

 cerasus,    mors-prunorum,          1    5 (friland) 

 surkirsebær  bakteriekræft              10 (friland, 

         Applemosaic ilarvirus, 

        æblemosaikvirus          6     uden 

         Cherry green ring mottle 

        virus,              5,7    blomster) 

        grønspætningsvirus            10 (nethus/ 

         Cherry raspleaf virus 

        (American),           5,7    væksthus 

        kirsebærraspbladvirus 

         Little cherry pathogen, 

        kirsebærdværgfrugt patogen    6 

         Prunus ringspot ilarvirus    5,7 

         (syn. Prunus necrotic 

         ringspot ilarvirus ), 

        Prunusringpletvirus       5,7 

         Prune dwarf virus, 

        Prunusdværgsygevirus 

         Raspberry ringspot nepovirus,  5,7 

        hindbærringpletvirus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Prunus    Pseudomonas syringae pv. 

 domestica,   mors-prunorum,          1    5 (friland) 

 blomme     bakteriekræft               10 (friland, 

         Apple chlorotic leafspot 

        closterovirus, klorotisk    5,6,7     uden 

        bladpletvirus                blomster 

         Apple mosaic ilarvirus, 

        æblemosaikvirus         5,6    10 (nethus/ 

         Cherry green ring mottle 

        virus, grønspætningsvirus    5,6    væksthus) 

         Myrobalan latent ringspot 

        nepovirus            5,6,7 

         Peach mosaic virus 

        (American), amerikansk      6 

        ferskenmosaikvirus 

         Peach phony rickettsia,     7 

        ferskenphonyrickettsia 

         Peach rosette MLO, 

        ferskenroset - MLO        5,7 

         Peach yellows MLO, 

        ferskengulsot - MLO       5,7 

         Plum line pattern viurs 

        (American), amerikansk      6 

        blommebåndmosaikvirus 

         Plum pox potyvirus, 

        blommepoxvirus          5,6 

         Prune dwarf ilarvirus, 

        blommedværgsygevirus       5,6 

         Prunus ringspot ilarvirus, 

        (syn. Prunus necrotic ringspot  5,6 

        ilarvirus), Prunusringpletvirus 

         Raspberry ringspot nepovirus,  5,6 

        hindbærringpletvirus 

         Tomato ringspot nepovirus, 

        tomatringpletvirus       5,6,7 

         X-disease MLO, 

        stenfrugt-X-syge- MLO      5,7 

         Aculus fockeui, 

        blomme-bladgalmider        8 

         Eriophyes similis, 

        blomme-punggalmider        8 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Prunus    Pseudomomas syringae pv. 

 laurocerasus  mors-prunorum,          1      15 

        bakteriekræft 

         Prunus ringspot virus, 

        Prunusringpletvirus       5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Prunus    Pseudomonas syringae pv. 

 nipponica   mors-prunorum,          1      10 

        bakteriekræft 

         Prunus ringspot nepovirus, 

        Prunusringpletvirus       5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Prunus    Pseudomonas syringae pv.     1      10 

 spinosa    mors-prunorum, bakteriekræft 

         Prune dwarf virus, 

        Prunusdværgsygevirus       5,7 

         Prunus ringspot nepovirus, 

        Prunusringpletvirus       5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Pyrus     Agrobacterium tumefaciens, 

 communis,   rodhalsgalle           2      25 

 pære      Apple rubbery wood MLO,     6 

        æblegummived-MLO 

         Pear bark split virus, 

        splitbarkvirus          6 

         Pear blister canker virus, 

        blærebarkvirus          6 

         Pear ring mosaic virus, 

        ringmosaikvirus          6 

         Pear stony pit virus, 

        sten-i-pærevirus         6 

         Pear vein yellows virus, 

        pærenervemosaikvirus       6 

         Quince sooty ringspot virus, 

        sodet ringpletvirus        6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Quercus    Oak mosaic virus, 

 pontica    egemosaikvirus          5,7     10 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Rhododendron Rhododenron necrotic ringpattern 5,6     10 

 spp.      virus, 

        Rhododendron ringpletvirus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ribes nigrum, Agrobacterium tumefaciens, 

 solbær     rodhalsgalle           1,2     8 friland 

         Verticillium albo-atrum,     3     12 nethus/ 

        visnesyge/kransskimmel            væksthus 

         Verticillium dahliae, 

        visnesyge/kransskimmel      3 

         Arabis mosaic nepovirus, 

        Arabismosaikvirus        5,7 

         Black Currant infectious 

        variegation agent, 

        smitsom brogetbladhed       6 

         Black Currant reversion 

        pathogen, ribbesvind-patogen   5,6 

         Cucumber mosaic cucumovirus, 

        agurkmosaikvirus         5,7 

         Gooseberry vein-banding virus, 

        stikkelsbærnervebåndsklorose   6 

         Raspberry ringspot nepovirus, 

        hindbærringpletvirus       5,7 

         Strawberry latent ringspot 

        virus, latent 

        jordbærringpletvirus       5,7 

         Tomato black ring nepovirus, 

        tomatsortringvirus        5,7 

         Tobacco rattle tobravirus, 

        rattlevirus           5,7 

         Tomato ringspot nepovirus, 

        tomatringpletvirus        5,7 

         Cercidophyopsis ribis, 

        solbærknopgalmide         8 

         Sesia tipuliformis, 

        ribsglassværmer          8 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ribes rubrum, Cucumber mosaic cucumovirus,   5,7     8 friland 

 ribs      agurkmosaikvirus              12 nethus/ 

         Raspberry ringspot nepovirus,  5,7     væksthus 

        hindbærringpletvirus/skeblad 

         Ribes mosaic virus, 

        Ribes- mosaikvirus        5,6 

         Longidorus elongatus, nematoder 9 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ribes     Gooseberry vein-banding virus,  5,6     8 

 uva-crispa,  stikkelsbær-nervebånds- 

 stikkelsbær  klorosevirus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ribes spp.  Arabis mosaic nepovirus, 

        Arabismosaikvirus         5      10 

         Raspberry ringspot nepovirus,  5 

        hindbærringpletvirus 

         Ribes mosaic virus, 

        Ribes-mosaikvirus         5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Rosa spp.   Agrobacterium tumefaciens, 

        rodhalsgalle           1,2    4 podede 

         Arabis mosaic nepovirus, 

        Arabismosaikvirus        5,7   1 stiklinger 

         Prunus ringspot ilarvirus, 

        prunusringpletvirus       5,7 

         Rose yellow mosaic virus, 

        rosengulmosaikvirus       5,7 

         Rose wilt virus, 

        rosenvisnesygevirus        6 

         Strawberry latent ringspot   5,7 

        nepovirus, jordbærringpletvirus 

         Tomato spotted wilt virus, 

        tomatbronzetopvirus       5,7 

         Meloidogyne spp., 

        rodgallenematod          8 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Rubus spp.,  Agrobacterium rhizogenes     1     4 friland 

 hindbær,    Agrobacterium tumefaciens, 

 brombær    rodhalsgalle           1,2     8 nethus/ 

         Didymella applanata, 

        hindbærstængelsyge        1,2     væksthus 

         Phytophthora fragariae     flere 

         var. rubi, hindbærrødmarv   metoder 

         Verticillium albo-atrum, 

        kransskimmel           3 

         Arabis mosaic nepovirus, 

        Arabismosaikvirus        5,6,7 

         Black raspberry latent virus,  5,7 

        latent sorthindbærvirus 

         Cherry leaf roll virus, 

        kirsebærbladrullevirus      5,7 

         Cucumber mosaic cucumovirus,  5,7 

        agurkemosaikvirus 

         Prunus ringspot ilarvirus, 

        (syn. Prunus necrotic ringspot  7 

         virus), Prunus ringpletvirus 

         Raspberry bushy dwarf virus   6,7 

         Raspberry leaf curl virus,   5,6 

        hindbærkrøllemosaikvirus 

         Raspberry leaf curl virus    5,6 

         (American), amerikansk 

        hindbærbladkrøllesygevirus 

         Raspberry mosaic virus, 

        hindbærmosaikvirus        5 

         Raspberry ringspot nepovirus,  5 

        hindbærringpletvirus 

         Raspberry vein chlorosis 

        rhabdovirus            6 

         Rubus stunt MLO, 

        hindbærdværgsyge - MLO      6,7 

         Strawberry latent ringspot 

        nepovirus, latent         7 

        jordbærringpletvirus 

         Tobacco rattle tobravirus, 

        rattlevirus            5 

         Tomato black ring nepovirus,   7 

        tomatsortringvirus 

         Tomato ringspot nepovirus, 

        tomatringpletvirus        7 

         Aceria essigi, brombærgalmide  8 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Salix sp.   Erwinia salicis          1      10 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Sambucus   Arabis mosaic nepovirus, 

 nigra,    Arabismosaikvirus        5,7     5 friland 

 hyld      Sambucus ringspot virus, 

        hyldringpletvirus        5,7    10 nethus/ 

                               væksthus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Syringa    Pseudomonas syringae, 

 vulgaris    bakteriekræft           1      15 

         Arabis mosaic virus, 

        Arabismosaikvirus        5,7 

         Prunus ringspot ilarvirus, 

        prunusringpletvirus       5,7 

         Tobacco streak ilarvirus, 

        tobakstregsygevirus       5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tilia spp.  Verticillium albo-atrum,     3      25 

        visnesyge/kransskimmel 

         Verticillium dahliae, 

        visnesyge/kransskimmel      3 

         Tilia virus, Tiliavirus     6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ulmus x    Ceratocystris ulmi, elmesyge  3,4     25 

 hollandica  Cherry leafroll nepovirus,    5,7 

        kirsebærbladrullevirus 

         Prunus ringspot ilarvirus, 

        Prunusringpletvirus       5,7 

         Tobacco streak ilarvirus, 

        tobakstregsygevirus       5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Vaccinium   Witches broom- MLO, 

 vitis-idaea,  heksekost - MLO         7      15 

 blåbær 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Viola cornuta Cucumber mosaic cucumovirus,  5,7     4 

         agurkmosaikvirus 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bilag 6

Paknings- og mærkningsbestemmelser

(Til § 11)

Kerne- og eliteplanter:

Plantemateriale skal leveres i ny emballage. Der skal for hver sending medfølge dokumentation for materialets status, ligesom materialet skal være individuelt mærket.

Kopi af denne dokumentation sendes til Plantedirektoratet umiddelbart efter leveringen.

Certificerede planter klasse AAE:

Plantemateriale skal leveres i ny emballage plomberet med virksomhedens klæbemærke, hvoraf fremgår, at materialet er godkendt af direktoratet som certificeret materiale i klasse AAE.

Kopi af fakturaen sendes til direktoratet umiddelbart efter leveringen.

En faktura må ikke omfatte både certificerede og ikke certificerede planter.

Certificerede planter klasse AA:

Plantemateriale skal leveres i ny emballage.

Producenter af certificerede planter kan efter aftale med direktoratet få tilladelse til mærkning/etikettering af enkeltplanter eller partier af planter således, at det heraf bl.a. fremgår, hvilken klassificering planterne har.

Certificerede planter klasse A

Plantemateriale skal leveres i ny eller rengjort og desinficeret emballage.

Producenter af certificerede planter kan efter aftale med direktoratet få tilladelse til mærkning/etikettering af enkeltplanter eller partier af planter således, at det heraf bl.a. fremgår, hvilken klassificering planterne har.

For alle certificerede planter gælder:

Af fakturaen skal tydeligt fremgå sorts- eller klonnavn, og i hvilken klasse materialet er godkendt.

Certificerede frugttræer:

Ved salg skal hvert enkelt træ være forsynet med en etiket, der mindst indeholder følgende oplysninger

 • 1) Arts- og sortsnavn
 • 2) Anvendt grundstamme
 • 3) »Certificeret plantemateriale godkendt af Plantedirektoratet«
 • 4) Producentens registreringsnummer
 • 5) Årstal for påsætning af etiket.

Etiket skal påsættes på voksestedet forud for Plantedirektoratets sidste inspektion før salg.

Officielle noter

Ingen