Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fredningsbælterne i Vejle Amt


I medfør af § 25, stk. 1-3 og § 42, stk. 2 i lov nr. 306 af 4. juni 1986 om saltvandsfiskeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 29. september 1993 fastsættes:

§ 1. Langs den jyske østkyst fra amtsgrænsen mellem Sønderjyllands og Vejle Amter og til Alrødæmningen i Horsens Fjord, fastsættes ved følgende vandløbs udløb ved almindeligt dagligt højvande, og gældende hele året, et fredningsbælte på 500 meter: (vandløbsnr.)

Solkær Å (Landkanalen) 1202

Erritsø Bæk 1209

Hede Å 1214

Tirsbæk 1218

Ørum Å (Rohden Å) 1220

Rosenvold Å (Staxrode Bæk) 1222

As-Rårup Skelbæk (Håbets Landkanal) 1229

Skjold Å 1301

Hansted Å 1308

Fiskbæk 1309

Haldrup Mølleå 1310

Søvind Bæk 1311

Møllebæk 1312

Åkær Å (i Århus Amtskommune) 1313

Udløbet af Stenballesund

Stk. 2. I tiden fra den 16. september til og med den 15. januar fastsættes ved følgende vandløbs udløb ved almindeligt dagligt højvande et fredningsbælte på 500 meter: (vandløbsnr.)

Odderbæk 1201a

Grønsbæk 1201b

Apotekerbækken 1205a

Madebæk 1213

Sellerup Skovbæk 1214a

Ibæk 1215

Bole Bæk 1215a

Bybækken 1217

Ulbæk 1219

Avnsbæk 1224

Barritskov Bæk 1226

Klakring Bæk 1227

Sejet Bæk 1303a

Lille Fiskbæk 1303b

Fiskebæk, øst for Bollebro 1304

Drikkær Bæk (i Århus Amtskommune) 1312a

Stk. 3. Inden for de nævnte fredningsbælter må fiskeri ikke finde sted. Undtaget er dog i august, september, oktober og november måned fiskeri med ovenvandsruser, der er bestemt til fangst af blankål, og hvis munding og fangarme vender mod strømmen, og som anmeldes til fiskerikontrollen. Redskaberne må ikke anbringes nærmere end 100 meter fra udløbet af de nævnte vandløb.

§ 2. Ved udløbet af Bygholm Å (vandløbsnr. 1307), Dagsnæs Bæk (vandløbsnr. 1306) og Klokkedal Bæk (vandløbsnr. 1305) i Horsens Fjord fastsættes et udvidet fredningsbælte hvori intet fiskeri må finde sted. Fredningsbæltet er afgrænset af kystlinien og i øvrigt som følger:

Mod øst:

af en linie fra ydre ende af mole ved Boller Lystskov i retvisende nord til det punkt, ved 5. bøje, hvor linien skærer nordsiden af sejlrenden til Horsens Havn.

Mod nord:

fra dette punkt langs nordsiden af sejlrenden til det nordlige havnefyr på Horsens Havn.

Mod vest:

af forbindelseslinien mellem det nordlige og sydlige havnefyr på Horsens Havn.

§ 3. Ved udløbet af Vejle Å (vandløbsnr. 1216), Hørmøllebækken (vandløbsnr. 1215c) i Vejle Fjord, fastsættes et udvidet fredningsbælte hvori intet fiskeri må finde sted. Fredningsbæltet omfatter den del af fjorden, der afgrænses mod øst af Vejlefjordsbroen og mod nord af den med koste mellem havneindløbet og broen afmærkede sejlrende.

§ 4. Ved udløbet af Kolding Å (vandløbsnr. 1205), Dalby Møllebæk (vandløbsnr. 1204) i Kolding Fjord fastsættes et udvidet fredningsbælte, hvori intet fiskeri må finde sted. Fredningsbæltet afgrænses af kystlinien og i øvrigt af en linie på fjordens sydlige bred, hvor vejen fra Bjergegård støder til kysten, i retning af Næsset i Strandhuse, til det punkt, hvor denne linie skærer sejlrenden, og fra dette punkt langs sejlrendens sydside til Kolding Havns sydlige havnefyr.

§ 5. Ved udløbet af Gudsø Å (vandløbsnr. 1207) og Gudsø Bæk (vandløbsnr. 1208) fastsættes et udvidet fredningsbælte, hvori intet fiskeri må finde sted. Fredningsbæltet afgrænses af kysten og i øvrigt som følger:

Mod sydvest:

af en linie fra sydenden af den sydligst beliggende ejendom i bunden af vigen - til Stenodden - den nordligste pynt på Hovens Odde. Herfra langs kysten til det nordøstligste punkt på Hovens Odde.

Mod sydøst:

af linien fra nordøstligste punkt på Hovens Odde i pejling retvisende 60 grader til det punkt hvor denne linie skærer kysten på Oddersted land. Linien går gennem en højspændingsmast - beliggende som 5. Y-mast fra Skærbækværkets olietanke.

§ 6. I Hølsminde Nor og Spang Å ved Vejle Fjord (vandløbsnr. 1212) etableres et udvidet fredningsbælte omfattende hele noret til udløbet i Vejle Fjord, hvori intet fiskeri må finde sted. Ved udløbet af Spang Å i Vejle Fjord etableres et fredningsbælte på 500 meter indenfor hvilket fiskeri er forbudt.

§ 7. Der etableres ingen fredet gennemgangsstrækning til fredningsbælterne nævnt i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Ud for de øvrige vandløb og de nævnte vandløb og fredningsbælter, må fangstredskaber ikke anbringes på en sådan måde, at der spærres for fiskenes opgang og nedgang. Det samme gælder i og ved snævre passager i udløb fra indvande og lignende.

§ 8. Som bilag til bekendtgørelsen er trykt 3 kortskitser der viser fredningsbælterne.

§ 9. Ud over de i §§ 1-7 nævnte fredningsbælter, findes på kyststrækningen fra amtsgrænsen mellem Sønderjyllands og Vejle Amter og til Alrødæmningen i Horsens Fjord, ingen fredningsbælter i hennhold til lov om saltvandsfiskeri.

§ 10. Overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse straffes med bøde.

§ 11. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. april 1994 og samtidig ophæves:

  • 1) bekendtgørelse nr. 268 af 29. juni 1966.
  • 2) bekendtgørelse nr. 24 af 11. januar 1991.
  • 3) bekendtgørelse nr. 9 af 8. januar 1987.
  • 4) bekendtgørelse nr. 526 af 17. oktober 1978.

Fiskeriministeriet, den 8. marts 1994

Bjørn Westh

/ Jørn Laustrup

Bilag 1

Kort

Bilag 2

Kort

Bilag 3

Kort

Officielle noter

Ingen