Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31976L0621
 
31996L0023
 
31998L0053
 
32001L0022
 
32002L0026
 
32002L0063
 
32002L0069
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6
Bilag 7
Bilag 8
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om visse forureninger i fødevarer1)  2)

 

I medfør af § 10, stk. 1, § 13, § 61, stk. 1, § 62, og § 78, stk. 3, i lov nr. 471 af 1. juli 1998 om fødevarer m.m. (fødevareloven) fastsættes:

Kapitel 1

Område

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på forurenende stoffer i fødevarer, som er omfattet af Rådets forordning (EØF) nr. 315/93 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler. Forordningen er optaget som bilag 7 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på forurenende stoffer, der er fastsat særlige regler for.

§ 2. Det er forbudt

1) at anvende produkter, der ikke overholder de nationale maksimalgrænseværdier i bilag 1 og 3, som ingredienser ved fremstilling af fødevarer, jf. også bestemmelserne herom i Kommissionens forordning (EF) nr. 466/2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler, med senere ændringer, samt

2) at blande produkter, der overholder de nationale maksimalgrænseværdier i bilag 1 og 3 med produkter, der overskrider disse maksimalgrænseværdier, jf. også bestemmelserne herom i Kommissionens forordning (EF) nr. 466/2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler, med senere ændringer.

Kapitel 2

Visse metaller

§ 3. Fødevarer må ikke sælges, hvis indholdet af bly, cadmium, kviksølv eller tin overstiger de nationale maksimalgrænseværdier i bilag 1 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. For bly, cadmium og kviksølv gælder desuden Kommissionens forordning (EF) nr. 466/2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 221/2002, jf. bilag 8 i denne bekendtgørelse. Forordningens grænseværdier er gengivet i bilag 1 i denne bekendtgørelse.

§ 4. Ved salg af fødevarer skal det tilstræbes, at indholdet af bly, cadmium, kviksølv og tin er lavere end overvågningsværdierne i bilag 1.

Stk. 2. Såfremt en fødevares indhold af bly, cadmium, kviksølv eller tin overstiger overvågningsværdierne i bilag 1, foretager fødevareregionen en konkret sundhedsmæssig vurdering efter fødevarelovens § 7, stk. 2.

Kapitel 3

Erucasyre i olier og fedtstoffer

§ 5. Det er forbudt at sælge olier, fedtstoffer og blandinger heraf som fødevarer, såfremt indholdet af erucasyre (cis-13-docosensyre) i produkterne overstiger 5 %. Indholdet af erucasyre beregnes på grundlag af det samlede fedtsyreindhold i de fedtstoffer, produkterne indeholder.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for fødevarer tilsat olier, fedtstoffer eller blandinger heraf, såfremt fødevarens samlede fedtstofindhold udgør mindst 5 %.

Kapitel 4

Nitrat

§ 6. For nitrat i salat og spinat gælder Kommissionens forordning (EF) nr. 466/2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) Nr. 563/2002, jf. bilag 8 i denne bekendtgørelse. Forordningens grænseværdier er gengivet i bilag 2 i denne bekendtgørelse.

Kapitel 5

Mykotoksiner

§ 7. Fødevarer må ikke sælges, hvis indholdet af mykotoksiner overstiger de nationale maksimalgrænseværdier i bilag 3 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. For aflatoksiner i jordnødder, nødder, tørret frugt, cerealier og mælk gælder desuden Kommissionens forordning (EF) nr. 466/2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler, jf. bilag 8 i denne bekendtgørelse. Forordningens grænseværdier er gengivet i bilag 3 i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. For aflatoksin i majs, der skal undergå sortering eller anden fysisk behandling inden konsum eller anvendelse som ingredienser i fødevarer, gælder desuden Kommissionens forordning (EF) nr. 466/2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 257/2002, jf. bilag 8 i denne bekendtgørelse. Forordningens grænseværdier er gengivet i bilag 3 i denne bekendtgørelse.

Stk. 4. For aflatoksin i krydderier og ochratoksin A i korn og tørrede druer gælder desuden Kommissionens forordning (EF) nr. 466/2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 472/2002, jf. bilag 8 i denne bekendtgørelse. Forordningens grænseværdier er gengivet i bilag 3 i denne bekendtgørelse.

§ 8. Den, der fremstiller, importerer eller engros sælger de fødevarer eller råvarer bestemt til fremstilling af fødevarer, som er nævnt i bilag 4 i denne bekendtgørelse, skal for hvert enkelt parti over for fødevareregionen kunne dokumentere, at de maksimale grænseværdier for aflatoksin i Kommissionens forordning (EF) nr. 466/2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler med senere ændringer, er overholdt.

Stk. 2. Dokumentation i henhold til stk. 1 skal opbevares i mindst to år fra importdatoen.

Kapitel 6

3-monochlorpropan-1,2-diol (3-MCPD)

§ 9. For 3-MCPD gælder Kommissionens forordning (EF) nr. 466/2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler, jf. bilag 8 i denne bekendtgørelse. Forordningens grænseværdier er gengivet i bilag 5 i denne bekendtgørelse.

Kapitel 7

Dioxin

§ 10. For dioxin gælder Kommissionens forordning (EF) nr. 466/2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler, som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 2375/2001, jf. bilag 8 i denne bekendtgørelse. Forordningens grænseværdier er gengivet i bilag 6 i denne bekendtgørelse.

Kapitel 8

Offentlig kontrol

§ 11. Til brug for kontrollen med overholdelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 466/2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler, som senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 563/2002 finder Fødevarelovens § 64 tilsvarende anvendelse.

§ 12. Som led i kontrollen med overholdelsen af grænseværdier for forurenende stoffer i fødevarer af animalsk oprindelse udtages der stikprøver efter en af Fødevaredirektoratet årligt fastsat stikprøveplan.

§ 13. Udtagning af prøver til kontrol af indholdet af aflatoksiner i fødevarer samt prøveforberedelsen og de analysemetoder, som anvendes i den forbindelse, sker i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 98/53/EF, som ændret ved direktiv 2002/27/EF.

§ 14. Udtagning af prøver til kontrol af indholdet af bly, cadmium, kviksølv og 3-MCPD i fødevarer samt prøveforberedelsen og de analysemetoder, som anvendes i den forbindelse, sker i overensstemmelse med Kommissionens direktiv (EF) nr. 2001/22.

§ 15. Udtagning af prøver til kontrol af indholdet af nitrat i spinat og salat samt prøveforberedelsen og de analysemetoder, som anvendes i den forbindelse, sker i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 2002/63/EF.

§ 16. Udtagning af prøver til kontrol af indholdet af ochratoksin A i fødevarer samt prøveforberedelsen og de analysemetoder, som anvendes i den forbindelse, sker i overensstemmelse med direktiv 2002/26/EF.

§ 17. Udtagning af prøver til kontrol af indholdet af dioxin og dioxinlignende PCB i fødevarer samt prøveforberedelsen og de analysemetoder, som anvendes i den forbindelse, sker i overensstemmelse med direktiv 2002/69/EF.

Kapitel 9

Straffebestemmelser

§ 18. Med bøde straffes den, der overtræder

1) § 2, § 3, stk. 1, § 5, § 7, stk. 1, eller § 8,

2) Rådets forordning (EØF) Nr. 315/93 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler, eller

3) Kommissionens forordning (EF) Nr. 466/2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler, som ændret ved Rådets forordning (EF) Nr. 2375/2001, Kommissionens forordning (EF) Nr. 221/2002, Kommissionens forordning (EF) Nr. 257/2002, Kommissionens forordning (EF) Nr. 472/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 563/2002.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 10

Ikrafttræden m.m.

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. februar 2003.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 184 af 25. marts 2002 om visse forureninger i fødevarer.

Fødevaredirektoratet, den 18. februar 2003

Per H. Kristiansen

/Camilla Bjerre Søndergaard


Bilag 1

Visse metaller

TIN

EU-maksimalgrænseværdi

National maksimalgrænseværdi (mg/kg)

National overvågningsværdi (mg/kg)

1. Børnemad

-

50

-

2. Konserverede fødevarer i konservesdåser

-

150

-

2a. Drikkevarer, herunder frugt- og grøntsagssaft i konservesdåser

-

50

-

3. Andre fødevarer

-

-

50

 

 

 

KVIKSØLV

EU-maksimalgrænseværdi fra forordning 466/2001 som ændret ved forordning 221/2002 (mg/kg vådvægt)

National maksimalgrænseværdi (mg/kg)

National overvågningsværdi (mg/kg)

1. Børnemad med fisk

-

0,07

-

1a. Anden børnemad

-

0,02

-

2. Lever og nyrer

-

-

0,1

3. Andre kød og kødprodukter, herund-
er fjerkræ

-

-

0,05

4. Fiskerivarer, undtagen fiskerivarer omhandlet i punkt 4a.

0,5

-

-

4a. Fiskearterne

1,0

-

-

havtaske (Lophius species),

     

havkat (Anarhichas lupus),

     

bars (Dicentrarchus labrax),

     

byrkelange, blålange (Molva dipterygia),

     

rygstribet pelamide (Sarda sarda),

     

ål (Anguilla spp.),

     

orange savbrug (Hoplostethus atlanticus),

     

skolæst (Coryphaenoides rupestris)

     

helleflynder (Hippoglossus hippoglossus),

     

marlin (Makaira spp.),

     

gedde (Esox lucius)

     

ustribet pelamide (Orcynopsis unicolor),

     

Centroscymnes coelolepis,

     

rokke (Raja spp.),

     

rødfisk (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus),

     

sejlfisk (Istiophorus platypterus),

     

strømpebåndsfisk, sort sabelfisk (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo),

     

haj (alle arter),

     

escolar, oliefisk, smørmakrel, slangemakrel (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens),

     

stør (Acipenser spp.),

     

sværdfisk (Xiphias gladius),

     

tun (Thunnus spp. og Euthynnus spp.)

     

5. Æg og ægprodukter

-

-

0,01

6. Andre fødevarer

-

-

0,02

 

BLY

EU-maksimalgrænseværdi fra forordning 466/2001 som ændret ved forordning 221/2002 (mg/kg vådvægt)

National maksimalgrænseværdi (mg/kg)

National overvågningsværdi (mg/kg)

1. Komælk (rå mælk, mælk til fremstilling af mælkebaserede produkter og varmebehandlet mælk som defineret i direktiv 92/46/EØF)

0,02

-

-

1a. Mælk, konsummælkprodukter og mælkekonserves, som ikke er omfattet af forordning 466/2001(1)

-

-

0,02

1b. Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger som defineret i direktiv 91/321/EØF(1)

0,02

-

-

1c. Ost og osteprodukter, som ikke er omfattet af forordning 466/2001

-

-

0,2

2. Kød af kvæg, får, svin og fjerkræ som defineret i artikel 2, litra a), i Rådets direktiv 64/433/EØF, senest ændret ved Rådets direktiv 95/23/EF, og i artikel 2, stk. 1, i Rådets direktiv 71/118/EØF, senest ændret ved Rådets direktiv 97/79/EF, undtagen slagteaffald som defineret i artikel 2, litra e), i direktiv 64/433/EØF og i artikel 2, stk. 5, i direktiv 71/118/EØF

0,1

-

-

2a. Kød og kødprodukter, som ikke er omfattet af forordning 466/2001

-

-

0,3

3. Spiseligt slagteaffald af kvæg, får, svin og fjerkræ som defineret i artikel 2, litra e), i direktiv 64/433/EØF og i artikel 2, stk. 5, i direktiv 71/118/EØF

0,5

-

-

3a. Lever og nyrer, som ikke er omfattet af forordning 466/2001

-

1,0

-

4. Fiskekød(2) som defineret i kategori a), b) og e) i tabellen i artikel 1 i Rådets forordning (EF) Nr. 104/2000, undtagen fra de fiskearter, der er anført i punkt 4a.

0,2

-

-

4a. Kød(2) af

0,4

-

-

rygstribet pelamide (Sarda sarda),

     

tobåndet havrude (Diplodus vulgaris),

     

ål (Anguilla anguilla),

tyklæbet multe (Mugil labrosus labrosus),

     

gryntefisk (Pomadasys benneti),

     

hestemakrel (Trachurus trachurus),

     

sardin (Sardina pilchardus),

     

sardinops (Sardinops spp.),

     

plettet bars (Dicentrarchus punctatus),

     

tun (Thunnus spp. og Euthynnus spp.),

     

Senegal-tunge (Dicologoglossa cuneata).

     

4b. Fiskerivarer, som ikke er omfattet af forordning 466/2001

-

-

0,3

5. Krebsdyr, undtagen brunt krabbekød

0,5

-

-

6. Toskallede bløddyr

1,5

-

-

7. Blæksprutter (uden organer)

1,0

-

-

8. Æg og ægprodukter

-

-

0,2

9. Korn (herunder boghvede), bælgplanter og bælgfrugter

0,2

-

-

9a. Brød og kager

-

-

0,3

10. Grøntsager som defineret i artikel 1 i Rådets direktiv 90/642/EØF, senest ændret ved Kommissionens direktiv 2000/48/EF, undtagen kål, bladgrøntsager, friske urter og alle svampe. Hvad angår kartofler gælder grænseværdien for skrællede kartofler

0,1

-

-

10a. Kål, bladgrøntsager og alle dyrkede svampe

0,3

-

-

10b. Andre grøntsager

-

0,2

0,1

11. Frugter som defineret i artikel 1 i direktiv 90/642/EØF, undtagen bær og små frugter

0,1

-

-

11a. Bær og små frugter som defineret i artikel 1 i direktiv 90/642/EØF

0,2

-

-

12. Fedtstoffer og olier, herunder mælkefedt

0,1

-

-

13. Frugtsaft, koncentreret frugtsaft (til direkte forbrug) og frugtnektar som defineret i Rådets direktiv 93/77/EØF

0,05

-

-

14. Vin som defineret i Rådets forordning (EF) Nr. 1493/1999 (herunder mousserende vin, dog undtagen hedvin), aromatiserede vine, aromatiserede vinbaserede drikkevarer og aromatiserede cocktails af vinprodukter som defineret i Rådets forordning (EØF) Nr. 1601/91 samt æblecider, pærecider og frugtvin. Grænseværdien gælder for produkter fremstillet af frugt, der er høstet i 2001 og senere.

0,2

-

-

14a. Vin, som ikke er omfattet af forordning 466/2001

-

0,6

0,3

15. Grøntsagssaft

-

0,1

-

16. Spiritus

-

-

0,1

17. Andre drikkevarer

-

-

0,05

18. Sukker

-

-

0,5

19. Andre fødevarer

-

-

0,1

(1) Grænseværdierne gælder for produktet, som det udbydes klar til forbrug, eller som det tilberedes efter instrukser fra fabrikanten.

(2) Hvis fisken er bestemt til at blive spist hel, gælder grænseværdien for hele fisken.

 

CADMIUM

EU-maksimalgrænseværdi fra forordning 466/2001 som ændret ved forordning 221/2002 (mg/kg vådvægt)

National maksimalgrænseværdi (mg/kg)

National overvågningsværdi (mg/kg)

1. Mælk og konsummælkprodukter samt ost og osteprodukter(1)

-

-

0,01

2. Kød af kvæg, får, svin og fjerkræ som defineret i artikel 2, litra a), i direktiv 64/433/EØF og i artikel 2, stk. 1, i direktiv 71/118/EØF, undtagen slagteaffald som defineret i artikel 2, litra e), i direktiv 64/433/EØF og i artikel 2, stk. 5, i direktiv 71/118/EØF

0,05

-

-

2a. Hestekød

0,2

-

-

2b. Kød og kødprodukter, som ikke er omfattet af forordning 466/2001

-

-

0,1

2c. Lever af kvæg, får, svin og fjerkræ

0,5

-

-

2d. Lever, som ikke er omfattet af forordning 466/2001

-

0,5

-

2e. Nyre af kvæg, får, svin og fjerkræ

1,0

-

-

2f. Nyrer, som ikke er omfattet af forordning 466/2001

-

1,0

-

3. Fiskekød(2) som defineret i kategori a), b) og e) i tabellen i artikel 1 i forordning (EF) Nr. 104/2000, undtagen fra de fiskearter, der er anført i punkt 3a

0,05

-

-

3a. Kød(2) af

0,1

-

-

rygstribet pelamide (Sarda sarda),

     

tobåndet havrude (Diplodus vulgaris),

     

ål (Anguilla anguilla),

     

europæisk ansjos (Engraulis encrasicolus),

     

tyklæbet multe (Mugil labrosus labrosus),

     

hestemakrel (Trachurus trachurus),

     

Luvarus imperialis,

     

sardin (Sardina pilchardus),

     

sardinops (Sardinops spp.),

     

tun (Thunnus spp. og Euthynnus spp.),

     

Senegal-tunge (Dicologoglossa cuneata).

     

3b. Fiskelever

-

0,5

-

3c. Andre fiskerivarer

-

-

0,05

4. Krebsdyr, undtagen brunt krabbekød og undtagen hoved og thorax af hummer og lignende store krebsdyr (Nephropidae og Palinuridae)

0,5

-

-

5. Toskallede bløddyr

1,0

-

-

6. Blæksprutter (uden organer)

1,0

-

-

7. Æg og ægprodukter

-

-

0,02

8. Korn, undtagen klid, kim, hvedekerner og ris

0,1

-

-

8a. Klid, kim, hvedekerner og ris

0,2

-

-

8b. Brød og kager

-

0,1

-

9. Sojabønner

0,2

-

-

10. Grøntsager og frugter som defineret i artikel 1 i direktiv 90/642/EØF, undtagen bladgrøntsager, friske urter, alle svampe, stængelgrøntsager, rodgrøntsager og kartofler

0,05

-

-

10a. Bladgrøntsager, friske urter, knoldselleri og alle dyrkede svampe

0,2

-

-

10b. Stængelgrøntsager, rodgrøntsager og kartofler, undtagen knoldselleri. Hvad angår kartofler gælder grænseværdien for skrællede kartofler.

0,1

-

-

10c. Grøntsager, som ikke er omfattet af forordning 466/2001

-

-

0,1

11. Spiritus

-

0,1

-

12. Frugt- og grøntsagssaft

-

0,06

0,02

13. Andre drikkevarer

-

0,02

0,01

14. Andre fødevarer

-

-

0,02

(1) For tørrede og koncentrerede produkter beregnes indholdet i det rekonstituerede produkt.

(2) Hvis fisken er bestemt til at blive spist hel, gælder grænseværdien for hele fisken.


Bilag 2

Nitrat

NITRAT

EU-maksimalgrænseværdi (mg NO3/kg) fra forordning 466/2001 som ændret ved forordning 563/2002

1a. Frisk spinat (1) (Spinacia oleracea)

Høstet fra 1. november til 31. marts

Høstet fra 1. april til 31. oktober

3000

2500

1b. Konserveret, dybfrossen eller frossen spinat

2000

2a. Frisk salat (Lactuca sativa L.) (væksthus- og frilandssalat), undtagen salat opført i punkt 2b.

Høstet fra 1. oktober til 31. marts:

- væksthussalat

- frilandssalat

Høstet fra 1. april til 30. september:

- væksthussalat

- frilandssalat

4500(2)

4000(2)

3500(2)

2500(2)

2b. Salat af Iceberg-typen(3)

Væksthussalat

Frilandssalat

2500(2)

2000(2)

(1) Grænseværdierne for frisk spinat gælder ikke for frisk spinat, der skal forarbejdes, og som transporteres direkte i bulk fra marken til forarbejdningsvirksomheden.

(2) I tilfælde af manglende præcis mærkning angives produktionsmetode, og grænseværdierne for frilandssalat skal være gældende.

(3) Beskrevet i Kommissionens forordning (EF) nr. 1543/2001 af 27. juli 2001 om handelsnormer for hovedsalat, kruset endivie og bredbladet endivie (EFT L 203 af 28.7.2001, s. 9).


Bilag 3

Mykotoksiner

AFLATOKSINER

EU-maksimalgrænse-
værdi fra forordning 466/2001 som ændret ved forordning 257/2002 og forordning 472/2002 (µg/kg)

National maksimalgrænseværdi (µg/kg)

 

B1

B1+B2+G1+G2

M1

B1

B1+B2+G1+G2

M1

1. Jordnødder, nødder og tørret frugt

           

1a. Jordnødder, nødder og tørret frugt og produkter forarbejdet deraf bestemt til direkte konsum eller til anvendelse som ingredienser i levnedsmidler

2(1)

4(1)

-

-

-

-

1b. Jordnødder, der skal undergå sortering eller anden fysisk behandling inden konsum eller anvendelse som ingredienser i levnedsmidler

8(1)

15(1)

-

-

-

-

1c. Nødder og tørret frugt, der skal undergå sortering eller anden fysisk behandling inden konsum eller anvendelse som ingredienser i levnedsmidler

5(1)

10(1)

-

-

-

-

2. Korn (herunder boghvede, Fagopyrum spp.)

           

2a. Korn (herunder boghvede, Fagopyrum spp.) og produkter forarbejdet deraf bestemt til direkte konsum eller til anvendelse som ingredienser i levnedsmidler

2

4

-

-

-

-

2b. Korn (herunder boghvede, Fagopyrum spp.), undtagen majs, der skal undergå sortering eller anden fysisk behandling inden konsum eller anvendelse som ingredienser i levnedsmidler

2

4

-

-

-

-

2c. Majs, der skal undergå sortering eller anden fysisk behandling inden konsum eller anvendelse som ingredienser i levnedsmidler

-(2)

-(2)

-

2

4

-

3. Mælk (rå mælk, mælk til fremstilling af mælkebaserede produkter og varmebehandlet mælk som defineret i direktiv 92/46/EØF, senest ændret ved direktiv 94/71/EF)

-

-

0,05

-

-

-

4. Krydderier:

- Capsicum spp. (tørrede frugter deraf, hele eller formalede, herunder chili, chilipulver, cayenne og paprika)

- Piper spp. (frugter deraf, herunder hvid og sort peber)

- Myristica fragrans (muskatnød)

- Zingiber officinale (ingefær)

- Curcuma longa (gurkemeje)

5

10

-

-

-

-

5. Andre fødevarer

-

-

-

2

4

-

(1) Grænseværdierne gælder for den spiselige del af jordnødder, nødder og tørret frugt. Hvis nødder i skaller analyseres, antages det i beregning af aflatoksin-indholdet, at al forureningen forekommer i den spiselige del.

(2) Hvis der ikke fastsættes en specifik EU-grænseværdi inden den 1. juli 2003, gælder grænseværdierne under punkt 2a. derefter for majs, som omhandlet i det pågældende punkt.

 

OCHRATOKSIN A

EU-maksimalgrænseværdi fra forordning 466/2001 som ændret ved forordning 472/2002 (µg/kg eller ppb)

1. Korn (herunder ris og boghvede) og produkter fremstillet på basis af korn

 

1a. Uforarbejdet korn (herunder uforarbejdet ris og boghvede)

5

1b. Alle produkter fremstillet på basis af korn (herunder forarbejdede kornprodukter og korn til direkte konsum)

3

2. Tørrede druer (korender, rosiner og sultanas)

10

3. Rå og ristet kaffe, kaffeprodukter, vin, øl, druesaft, kakao og kakaoprodukter samt krydderier

-


Bilag 4

For følgende fødevarer og råvarer til fremstilling af fødevarer kræves særlig dokumentation for, at de i bilag 3 anførte maksimalgrænseværdier for aflatoksin er overholdt

- jordnødder

- sukrede jordnødder

- saltede jordnødder

- jordnøddesmør

- paranødder (amazonnødder)

- pistacienødder

- tørrede figner

- blandinger af fødevarer, der indeholder mere end i alt 10 pct. jordnødder, paranødder, pistacienødder eller tørrede figner

- forarbejdede fødevarer, der indeholder mere end i alt 10 pct. jordnødder, paranødder, pistacienødder eller tørrede figner.


Bilag 5

3-monochlorpropan-1,2-diol (3-MCPD)

3-MCPD

EU-maksimalgrænseværdi fra forordning 466/2001 (mg/kg)

1. Hydrolyseret vegetabilsk protein (1)

0,02

2. Sojasovs (1)

0,02

(1) Grænseværdien er angivet for produktet i flydende form med 40% tørstof svarende til en grænseværdi på 0,05 mg/kg tørstof. Værdien skal justeres i forhold til produkternes tørstofindhold.


Bilag 6

Dioxin

Dioxin (summen af polychlorerede dibenzo-p-dioxiner (PCDD) og polychlorerede dibenzofuraner (PCDF) udtrykt i WHO’s toksicitetsækvivalenter med anvendelse af WHO-TEF (toxic equivalency factors, 1997).

DIOXIN

EU-maksimalgrænseværdi (PCDD + PCDF) (1) fra forordning 466/2001 som ændret ved forordning 2375/2001

1a. Kød og kødprodukter (4) af

 

- drøvtyggere (kvæg, får)

3 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedtstof (2) (3)

- fjerkræ og opdrættet vildt

2 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedtstof (2) (3)

- svin

1 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedtstof (2) (3)

1b. Lever og produkter heraf

6 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedtstof (2) (3)

2. Fiskekød(9) og fiskerivarer (5) og produkter heraf

4 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g vådvægt (2)

3. Mælk (6) og mejeriprodukter, herunder smørfedt

3 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedtstof (2) (3)

4. Hønseæg og ægprodukter (7)(8)

3 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedtstof (2) (3)

5. Olier og fedtstoffer

 

5a. Animalsk fedt

 

- fra drøvtyggere

3 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedtstof (2)

- fra fjerkræ og opdrættet vildt

2 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedtstof (2)

- fra svin

1 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedtstof (2)

- blandet animalsk fedt

2 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedtstof (2)

5b. Vegetabilsk olie

0,75 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedtstof (2)

5c. Fiskeolie til konsum

2 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedtstof (2)

(1) Øvre koncentrationer: De øvre koncentrationer beregnes ud fra den antagelse, at alle værdier af de forskellige kongenere, som ligger under bestemmelsesgrænsen, er lig med bestemmelsesgrænsen.

(2) Disse grænseværdier tages første gang op til revision senest den 31. december 2004 på grundlag af nye oplysninger om forekomsten af dioxiner og dioxinlignende PCB, navnlig med henblik på at også dioxinlignende PCB bliver de værdier, der fastsættes, og de tages atter op til revision senest den 31. december 2006 med henblik på en markant nedsættelse af grænseværdierne.

(3) Grænseværdierne gælder ikke for fødevarer, der indeholder < 1 % fedtstof.

(4) Kød af kvæg, får, svin, fjerkræ og opdrættet vildt som defineret i artikel 2, litra a), i Rådets direktiv 64/433/EØF (EFT 121 af 29.7.1964, s. 2012/64), senest ændret ved direktiv 95/23/EF (EFT L 243 af 11.10.1995, s. 7), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets direktiv 71/118/EØF (EFT L 55 af 8.3.1971, s. 23), senest ændret ved direktiv 97/64/EF (EFT L 24 af 30.1.1998. s. 31), samt i artikel 2, stk. 2, i Rådets direktiv 91/495/EØF (EFT L 268 af 24.9.1991, s. 41), senest ændret ved direktiv 94/65/EF (EFT L 368 af 31.12.1994, s. 10), undtagen slagteaffald som defineret i artikel 2, litra e), i Rådets direktiv 64/433/EØF og i artikel 2, stk. 5, i direktiv 71/118/EØF.

(5) Fiskekød og fiskerivarer som defineret i kategori a), b), c), e) og f) i tabellen i artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 (EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22). Grænseværdien gælder for krebsdyr, undtagen brunt krabbekød, og for blæksprutter uden organer.

(6) Mælk (rå mælk, mælk til fremstilling af mælkebaserede produkter og varmebehandlet mælk som defineret i Rådets direktiv 92/46/EØF (EFT L 268 af 14.9.1992, s. 1), senest ændret ved Rådets direktiv 96/13/EF (EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10)).

(7) Hønseæg og ægprodukter som defineret i artikel 2 i Rådets direktiv 89/437/EØF (EFT L 212 af 22.7.1989, s. 87), senest ændret ved direktiv 96/13/EF (EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10).

(8) Æg fra fritgående høns eller fra fritgående høns intensivt system som defineret i artikel 18 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1274/91 (EFT L 121 af 16.5.1991, s. 11), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1651/2001 (EFT L 220 af 15.8.2001, s 5), skal overholde den fastsatte grænseværdi fra den 1. januar 2004.

(9) Ved fiskekød forstås muskelvæv.


Bilag 7

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 315/93 af 8. februar 1993 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,3)

i samarbejde med Europa-Parlamentet,4)

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg,5)  og

ud fra følgende betragtninger:

Der bør vedtages foranstaltninger med henblik på gradvis oprettelse af det indre marked i løbet af perioden indtil den 31. december 1992; det indre marked indebærer et område uden indre grænser med fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital;

indbyrdes afvigelser mellem medlemsstaternes bestemmelser kan være til hinder for det fælles markeds funktion, hvorfor der bør fastsættes en procedure for vedtagelse af harmoniserede fællesskabsregler;

forurenende stoffer kan komme ind i levnedsmidler på alle stadier fra produktion til forbrug;

det er vigtigt af hensyn til beskyttelsen af den offentlige sundhed at holde indholdet af disse forurenende stoffer på niveauer, som er toksikologisk acceptable;

en yderligere nedbringelse af indhold af sådanne stoffer skal ske, når dette kan gøres gennem god erhvervsmæssig praksis; iagttagelse af sådan praksis kan kontrolleres effektivt af de offentlige myndigheder takket være deres personales faglige uddannelse og erfaring;

denne forordning berører ikke anvendelsen af bestemmelser, der er fastsat som led i mere specifikke fællesskabsforskrifter;

for så vidt angår sundhedsbeskyttelse bør man i første række satse på at finde frem til en samlet strategi med hensyn til spørgsmålet om forurenende stoffer i levnedsmidler;

Den Videnskabelige Levnedsmiddelkomité, nedsat ved afgørelse 74/234/EØF,6)  skal høres om alle spørgsmål, som kan få virkninger for den offentlige sundhed -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Denne forordning vedrører forurenende stoffer i levnedsmidler.

Ved forurenende stof forstås ethvert stof, som ikke forsætligt er tilsat levnedsmidlet, men som er til stede heri som et restprodukt fra produktion (herunder behandling af afgrøder og husdyr samt efter veterinærmedicinsk behandling), pakning, emballering, transport eller oplagring af levnedsmidlet, eller som følge af forurening via miljøet. Fremmedlegemer såsom insektdele, dyrehår og andet er ikke omfattet af denne definition.

2. Denne forordning finder ikke anvendelse på forurenende stoffer, for hvilke der gælder mere specifikke fællesskabsregler.

Så snart forordningen træder i kraft, offentliggør Kommissionen til orientering en liste over de i første afsnit nævnte regler i C-udgaven af De Europæiske Fællesskabers Tidende. Denne liste ajourføres i givet fald af Kommissionen.

3. Bestemmelserne for forurenende stoffer vedtages i overensstemmelse med denne forordning, bortset fra bestemmelserne i henhold til de regler, som er nævnt i stk. 2.

Artikel 2

1. Ingen levnedsmidler må markedsføres, når de indeholder et forurenende stof i et omfang, som ud fra hensynet til den offentlige sundhed og især på det toksikologiske plan er uacceptabelt.

2. Ydermere skal forurenende stoffer holdes på et niveau, der er så lavt, som det med rimelighed kan opnås gennem god praksis på alle de stadier, der er nævnt i artikel 1.

3. For at beskytte den offentlige sundhed skal der i medfør af stk. 1 om fornødent fastsættes maksimumstolerancer for bestemte forurenende stoffer i overensstemmelse med fremgangsmåden i artikel 8.

Disse tolerancer skal vedtages i form af en ikke-udtømmende fællesskabsliste og kan indeholde:

- grænser for samme forurenende stof i forskellige levnedsmidler

- analysedetektionsgrænser

- angivelse af den metode for prøveudtagning og analyse, der skal anvendes.

Artikel 3

Vedtagelse af foranstaltninger, der kan indvirke på den offentlige sundhed, sker efter høring af Den Videnskabelige Levnedsmiddelkomité.

Artikel 4

1. Når en medlemsstat som et resultat af nye oplysninger eller en nyvurdering af eksisterende oplysninger har grund til mistanke om, at et forurenende stof i levnedsmidler, selv om det er i overensstemmelse med denne forordning eller med særforordninger, der er vedtaget i henhold til denne forordning, frembyder sundhedsfare, kan denne medlemsstat midlertidigt suspendere eller indskrænke anvendelsen af de pågældende bestemmelser på sit område. Den underretter straks de andre medlemsstater og Kommissionen herom og angiver begrundelsen for sin beslutning.

2. Kommissionen gennemgår hurtigst muligt de af den i stk. 1 nævnte medlemsstat angivne grunde i Den Stående Levnedsmiddelkomité, nedsat ved afgørelse 69/314/EØF,7)  og afgiver straks udtalelse og træffer passende foranstaltninger efter fremgangsmåden i artikel 8.

Artikel 5

1. Medlemsstaterne må ikke under henvisning til indholdet af forurenende stoffer i givne levnedsmidler forbyde, indskrænke eller hindre markedsføring af sådanne levnedsmidler, hvis de er i overensstemmelse med denne forordning eller med særbestemmelser, der er vedtaget i medfør af denne forordning.

2. For så vidt der ikke er vedtaget fællesskabsbestemmelser vedrørende de maksimumstolerancer, som er omhandlet i artikel 2, stk. 3, finder de nationale bestemmelser på området anvendelse under overholdelse af Traktatens bestemmelser.

3. a) Opretholder en medlemsstat bestemmelserne i sin nationale lovgivning, underretter den Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom inden seks måneder fra denne forordnings vedtagelse.

b) Finder en medlemsstat det nødvendigt at vedtage en ny lovgivning, underretter den Kommissionen og de øvrige medlemsstater om de påtænkte foranstaltninger, samtidig med at den anfører, hvilke motiver der ligger til grund herfor. Kommissionen hører medlemsstaterne i Den Stående Levnedsmiddelkomité, såfremt den finder en høring formålstjenlig, eller såfremt en medlemsstat anmoder herom.

Medlemsstaten kan først træffe de påtænkte foranstaltninger tre måneder efter denne meddelelse, og forudsat at Kommissionen ikke har gjort indsigelse herimod.

I så tilfælde indleder Kommissionen, inden udløbet af den i andet afsnit nævnte frist, den i artikel 8 omhandlede procedure med henblik på at afgøre, hvorvidt de påtænkte foranstaltninger kan iværksættes, om fornødent med passende ændringer.

Artikel 6

Kommissionen forelægger hvert år Den Stående Levnedsmiddelkomité en rapport om udviklingen i fællesskabslovgivningen som helhed, for så vidt angår forurenende stoffer.

Artikel 7

Fire år efter denne forordnings ikrafttræden forelægger Kommissionen Rådet en rapport om de indhøstede erfaringer i givet fald ledsaget af passende forslag.

Artikel 8

Kommisisonen bistås af Den Stående Levnedsmiddelkomité, i det følgende benævnt komitéen.

Kommissionens repræsentant forelægger komitéen et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Komitéen afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyntagen til det pågældende spørgsmåls hastende karakter. Den udtaler sig med det flertal, som er fastsat i Traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Under afstemningen i komitéen tildeles de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, som er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger, når de er i overensstemmelse med komitéens udtalelse.

Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med komitéens udtalelse, eller hvis der ikke er afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen straks Rådet et forslag til de foranstaltninger, der skal træffes. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Har Rådet efter udløbet af en frist på tre måneder regnet fra forslagets forelæggelse for Rådet, ikke truffet nogen afgørelse, vedtages de foreslåede foranstaltninger af Kommissionen, medmindre Rådet med simpelt flertal har udtalt sig mod de nævnte foranstaltninger.

Artikel 9

Denne forordning træder i kraft den 1. marts 1993.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. februar 1993.

På Rådets vegne

J. TRØJBORG

Formand


3) EFT nr. C 57 af 4. 3. 1992, s. 11.

4) EFT nr. C 129 af 20. 5. 1991, s. 104 og afgørelse af 20. 1. 1993 (endnu ikke offentliggjort i Tidende.

5) EFT nr. C 223 af 31. 8. 1992, s. 24.

6) EFT nr. L 136 af 20. 5. 1974, s. 1.

7) EFT nr. L 291 af 19.11. 1969, s. 9.


Bilag 8

Sammenskrivning af Kommissionens forordning 466/2001, Rådets forordning 2375/2001, Kommissionens forordning 221/2002, Kommissionens forordning 257/2002, Kommissionens forordning 472/2002 og Kommissionens forordning 563/2002 foretaget af Fødevaredirektoratet

Kommissionens forordning (EF) nr. 466/2001
af 8. marts 2001
om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler
(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 315/93 af 8. februar 1993 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler,8)  særlig artikel 2, stk. 3,

efter høring af Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler, og

ud fra følgende betragtninger:9)

(1) I henhold til forordning (EØF) nr. 315/93 skal der fastsættes grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler for at beskytte folkesundheden. Disse grænseværdier skal vedtages i form af en ikke-udtømmende EF-liste og kan indeholde grænser for samme forurenende stof i forskellige levnedsmidler. Det kan tillige angives, hvilke prøveudtagnings- og analysemetoder, der skal anvendes.

(2) Kommissionens forordning (EF) nr. 194/97 af 31. januar 1997 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler,10)  senest ændret ved forordning (EF) nr. 1566/1999,11)  er flere gange blevet ændret væsentligt. Da der skal foretages yderligere ændringer, bør den af hensyn til overskueligheden omarbejdes.

(3) For at beskytte folkesundheden bør forekomsten af forurenende stoffer holdes på et niveau, som er toksikologisk acceptabelt. Forekomsten af forurenende stoffer bør nedbringes yderligere, hvor det er muligt, ved hjælp af god fremstillings- eller landbrugspraksis for at opnå et højere sundhedsbeskyttelsesniveau, især for sårbare befolkningsgrupper.

(4) På baggrund af de eksisterende forskelle mellem medlemsstaternes bestemmelser om grænseværdier for forurenende stoffer i bestemte levnedsmidler og de konkurrenceforvridninger, som kan blive resultatet deraf, må der træffes EF-foranstaltninger til at sikre markedets enhed samtidig med, at proportionalitetsprincippet respekteres.

(5) Medlemsstaterne bør træffe passende foranstaltninger til overvågning af levnedsmidlers indhold af forurenende stoffer.

(6) Der har hidtil ikke været EF-bestemmelser om grænseværdier for forurenende stoffer i levnedsmidler til spædbørn og småbørn, som er omfattet af Kommissionens direktiv 91/321/EØF, 12)  senest ændret ved direktiv 1999/50/EF,13)  og af Kommissionens direktiv 96/5/EF,14)  senest ændret ved direktiv 1999/39/EF.15)  Ifølge Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler bør der fastsættes særlige grænseværdier for sådanne levnedsmidler hurtigst muligt. Indtil det sker, bør de grænseværdier, der er fastsat i denne forordning, gælde for sådanne levnedsmidler, medmindre der i national lovgivning er fastsat strengere regler.

(7) Levnedsmiddelingredienser, der anvendes til fremstilling af sammensatte levnedsmidler, bør, for at man kan undgå fortynding, overholde grænseværdierne i denne forordning, inden de tilsættes det pågældende sammensatte levnedsmiddel.

(8) Grøntsager udgør den største kilde til menneskers indtag af nitrat. I sin udtalelse af 22. september 1995 erklærede Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler, at det samlede indtag af nitrat normalt ligger et godt stykke under acceptabel daglig indtagelse. Den anbefalede imidlertid, at der fortsat skulle gøres en indsats for at reducere eksponeringen for nitrat via levnedsmidler og vand, idet nitrat kan omdannes til nitrit og nitrosaminer, og den opfordrede kraftigt til, at der blev indført god landbrugspraksis for at sikre så lave nitratniveauer, som det med rimelighed er muligt. Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler understregede, at bekymring for nitratindholdet ikke burde virke afskrækkende for et øget forbrug af grøntsager, idet grøntsager er af væsentlig ernæringsmæssig betydning og er vigtige for beskyttelse af folkesundheden.

(9) Særforanstaltninger til bedre overvågning af nitratkilderne og regler for god landbrugspraksis kan medvirke til at reducere grøntsagers indhold af nitrat. Vejrforholdene har dog også betydning for bestemte grøntsagers nitratindhold. Grænseværdier for nitrat i grøntsager bør derfor fastsættes forskelligt alt efter sæsonen. Vejrforholdene varierer meget i de forskellige regioner i EF. Derfor bør medlemsstaterne midlertidigt kunne tillade markedsføring af salat og spinat, som produceres og skal forbruges på deres område og har et større nitratindhold end det, der er fastsat i punkt 1.1 og 1.3 i bilag I, men kun såfremt de tilstedeværende mængder er acceptable i henseende til folkesundheden.

(10) Salat- og spinatproducenterne i de medlemsstater, som giver en sådan tilladelse, bør gradvis ændre deres dyrkningsmetoder, således at de følger de regler for god landbrugspraksis, der anbefales på nationalt plan, hvorved de efter en overgangsperiode når ned på de grænseværdier, der er fastsat på EF-plan. Der bør hurtigst muligt fastsættes fælles værdier.

(11) Grænseværdierne for salat og spinat bør tages op til revision og om muligt nedsættes inden den 1. januar 2002. Denne revision vil blive baseret på medlemsstaternes overvågning og anvendelsen af regler for god landbrugspraksis, for at der kan fastsættes så lave grænseværdier, som med rimelighed kan forventes opnået.

(12) Overvågningen af nitratniveauerne i salat og spinat og anvendelsen af reglerne for god landbrugspraksis gennemføres ved hjælp af midler, der står i forhold til det tilstræbte mål og de opnåede overvågningsresultater, og navnlig på baggrund af risiciene og de indvundne erfaringer. Anvendelsen af reglerne for god landbrugspraksis i nogle medlemsstater vil blive fulgt nøje. Medlemsstaterne bør derfor en gang om året give meddelelse om resultaterne af deres overvågning og aflægge rapport om de trufne foranstaltninger og de fremskridt, der er gjort med anvendelsen af reglerne for god landbrugspraksis, når det gælder nedbringelse af nitratindholdet, og der bør årligt udveksles synspunkter med medlemsstaterne om disse rapporter.

(13) Der er fastsat lavere grænseværdier for frilandssalat end for væksthussalat, og for at muliggøre en effektiv kontrol bør grænseværdierne for frilandssalat også gælde for væksthussalat i tilfælde af manglende præcis mærkning.

(14) Aflatoksiner er mykotoksiner, som frembringes af visse Aspergillus-arter, der udvikler sig ved høje temperaturer og høj fugtighed. Aflatoksiner er genotoksiske karcinogene stoffer og kan være til stede i mange levnedsmidler. For stoffer af denne type er der ingen tærskel, under hvilken der ikke kan iagttages nogen skadelig virkning. Der kan derfor ikke fastsættes nogen acceptabel daglig indtagelse. Den nuværende videnskabelige og tekniske viden og forbedringer af produktions- og oplagringsmetoderne forhindrer ikke disse skimmelsvampe i at udvikle sig og gør det derfor ikke muligt helt at forhindre tilstedeværelse af aflatoksiner i levnedsmidler. Det tilrådes således at sætte grænseværdierne så lavt, som det med rimelighed er muligt.

(15) Alle bestræbelser på at forbedre produktions-, høst- og oplagringsmetoder for at reducere udviklingen af skimmelsvampe bør fremmes. Aflatoksiner omfatter en række forbindelser af varierende toksicitet og forekomst i levnedsmidler. Aflatoksin B1 er så afgjort den mest toksiske forbindelse. Af sikkerhedshensyn er det tilrådeligt at begrænse såvel det samlede aflatoksinindhold i levnedsmidler (B1, B2, G1 og G2-forbindelserne) og indholdet af aflatoksin B1. Aflatoksin M1 er et stofskifteprodukt af aflatoksin B1 og er til stede i mælk og mælkeprodukter af dyr, som har indtaget forurenet foder. Selv om aflatoksin M1 betragtes som et mindre farligt genotoksisk karcinogent stof end aflatoksin B1, er det nødvendigt at forhindre dets tilstedeværelse i mælk og mælkeprodukter til konsum, navnlig til småbørn.

(16) Det erkendes, at sortering eller andre fysiske behandlingsmetoder gør det muligt at reducere aflatoksinindholdet i jordnødder, nødder og tørret frugt. For at mindske indvirkningen på handelen mest muligt bør der derfor tillades et højere aflatoksinindhold for disse produkter, når de ikke er bestemt til direkte konsum eller til anvendelse som ingredienser i levnedsmidler. I disse tilfælde er grænseværdierne for aflatoksiner blevet fastsat ved, at der på samme tid er taget hensyn til de kendte mulige virkninger af de ovennævnte behandlinger, når det gælder henholdsvis jordnødder, nødder og tørret frugt, og nødvendigheden af at overholde de grænseværdier, der er fastsat for disse produkter, som er bestemt til direkte konsum eller til at blive anvendt som ingredienser i levnedsmidler, efter behandling. Når det gælder korn, kan det ikke udelukkes, at visse sorteringsmetoder eller andre fysiske behandlinger kan reducere forureningen med aflatoksiner. For at kunne kontrollere disse metoders faktiske effektivitet og om nødvendigt fastsætte specifikke grænseværdier for uforarbejdet korn påtænkes grænseværdierne i bilag I kun anvendt for korn og forarbejdede kornprodukter til direkte konsum eller til anvendelse som ingredienser i levnedsmidler i en begrænset periode. Foreligger der ikke data, som gør det berettiget at fastsætte en specifik grænseværdi for uforarbejdet korn efter en nærmere bestemt periode, vil den grænseværdi, der er fastsat for korn og forarbejdede kornprodukter til direkte konsum eller til anvendelse som ingredienser i levnedsmidler, også komme til at gælde for uforarbejdet korn.

(17) For at muliggøre en effektiv kontrol af, at de forskellige grænseværdier, der er fastsat for de pågældende produkter, overholdes, bør det nøjagtige anvendelsesformål være angivet ved hjælp af hensigtsmæssig mærkning. Produkter med et indhold af aflatoksin, som overstiger grænseværdien, må hverken bringes i omsætning som sådanne, blandet med andre levnedsmidler eller som ingredienser i andre levnedsmidler. Efter artikel 5 i Rådets forordning (EØF) nr. 315/93 kan medlemsstaterne opretholde de grænseværdier for aflatoksiner, som de har fastsat for visse levnedsmidler, for hvilke der ikke er vedtaget EF-bestemmelser.

(18) Blyabsorption kan udgøre en alvorlig risiko for folkesundheden. Bly kan medføre nedsat kognitiv udvikling og intellektuel præstationsevne hos børn og forhøjet blodtryk og hjerte-kar-sygdomme hos voksne. I den seneste halve snes år er blyindholdet i levnedsmidler faldet markant som følge af fokuseringen på bly som et sundhedsproblem, den kildeorienterede indsats for at reducere blyemissionen og bedre kvalitetssikring af kemiske analyser. Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler konkluderede i udtalelse af 19. juni 1992, at gennemsnitsindholdet af bly i levnedsmidler ikke syntes at være foruroligende, men at der burde iværksættes en langsigtet indsats for yderligere at reducere gennemsnitsindholdet af bly i levnedsmidler. Grænseværdierne bør derfor sættes så lavt, som det med rimelighed er muligt.

(19) Cadmium kan ophobes i den menneskelige krop og kan medføre svækket nyrefunktion, knogleskader og nedsat fertilitet. Det kan ikke udelukkes, at det kan være kræftfremkaldende for mennesker. Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler anbefalede i udtalelse af 2. juni 1995, at der skulle gøres en større indsats for at reducere tilførslen af cadmium via kosten, fordi levnedsmidler er hovedkilden til menneskers indtag af cadmium. Grænseværdierne bør derfor sættes så lavt, som det med rimelighed er muligt.

(20) Metylkviksølv kan medføre forandringer i den normale udvikling af hjernen hos børn, og et højere indtag kan medføre neurologiske forandringer hos voksne. Kviksølvforurening forekommer oftest i fisk og fiskerivarer. For at beskytte folkesundheden er der fastsat grænseværdier for kviksølv i fiskerivarer ved Kommissionens beslutning 93/351/EØF.16)  For at gøre reglerne klarere bør de relevante bestemmelser i nævnte beslutning ajourføres og indarbejdes i denne forordning. Grænseværdierne bør sættes så lavt, som det med rimelighed er muligt, idet det tages i betragtning, at bestemte arter af fysiologiske årsager lettere end andre ophober kviksølv i vævet.

(21) 3-monochlorpropan-1,2-diol (3-MCPD) dannes under visse forhold ved fødevareforarbejdning. Det kan navnlig dannes ved fremstilling af den aromagivende fødevareingrediens »hydrolyseret vegetabilsk protein«, som fremstilles ved hjælp af saltsur hydrolyse. Som følge af ændrede produktionsmetoder er indholdet af 3-MCPD i det nævnte produkt faldet markant i de seneste år. Flere medlemsstater har på det seneste rapporteret om højt indhold af 3-MCPD i prøver af sojasovs. For at sikre god fremstillingspraksis og for at beskytte forbrugernes sundhed bør der fastsættes grænseværdier for 3-MCPD. Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler anbefalede i udtalelse af 16. december 1994, som blev bekræftet den 12. juni 1997, at 3-MCPD skulle anses for at være et genotoksisk karcinogent stof, og at der ikke burde kunne spores rester af 3-MCPD i fødevarer. Nyere toksikologiske undersøgelser tyder på, at stoffet fungerer som et ikke-genotoksisk karcinogent stof in vivo.

(22) De grænseværdier for 3-MCPD, der fastsættes i bilag I, er baseret på Den Videnskabelige Komités udtalelse. Den Videnskabelige Komité vil revurdere 3-MCPD's toksicitet på grundlag af de nye undersøgelser. Det bør tages op til fornyet behandling om grænseværdierne er rimelige, når der foreligger en ny udtalelse fra Den Videnskabelige Komité. Medlemsstaterne opfordres til at undersøge, om andre levnedsmidler indeholder 3-MCPD, for at det kan vurderes, om der er behov for at fastsætte grænseværdier for andre levnedsmidler.

(23) Grænseværdier, der er vedtaget på EF-plan, bør regelmæssigt tages op til revision i takt med den videnskabelige og tekniske udvikling samt forbedret fremstillings- eller landbrugspraksis med henblik på at opnå stadigt lavere grænseværdier.

(24) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Levnedsmiddelkomité -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Når de levnedsmidler, der er nævnt i bilag I, bringes i omsætning, må de ikke have større indhold af forurenende stoffer end det i bilaget fastsatte.

1a. Uanset stk. 1 tillades det i en overgangsperiode frem til den 31. december 2006 Sverige og Finland at bringe fisk fra Østersøområdet i omsætning, som er bestemt til konsum på deres område, med et dioxinindhold, der er større end det, der er angivet i sektion 5, punkt 5.2, i bilag I, forudsat at der er etableret en ordning, der sikrer, at forbrugerne er fuldt orienteret om kostanbefalinger i forbindelse med begrænsninger for identificerede udsatte befolkningsgruppers indtagelse af fisk fra Østersøområdet med henblik på at undgå eventuelle sundhedsrisici.

Fremtidig anvendelse af denne undtagelse vil blive behandlet inden for rammerne af den i denne forordnings artikel 5, stk. 3, omhandlede revision af sektion 5 i bilag I.

Finland og Sverige underretter hvert år senest den 31. december Kommissionen om resultaterne af deres overvågning af dioxinindholdet i fisk fra Østersøområdet og meddeler, hvilke foranstaltninger der er truffet med henblik på at reducere menneskers eksponering for dioxin hidrørende fra fisk fra Østersøområdet.17)

2. De grænseværdier, der er fastsat i bilag I, gælder for den spiselige del af det pågældende levnedsmiddel.

3. De analyse- og prøveudtagningsmetoder, der skal anvendes, er fastsat i bilag I.

Artikel 2

1. For produkter, der ikke er omhandlet af artikel 4, stk. 1, og som er tørrede, fortyndede, forarbejdede eller sammensat af mere end én ingrediens, gælder den grænseværdi, der er fastsat i bilag I under hensyntagen til henholdsvis

a) ændringer i koncentrationen af det forurenende stof forårsaget af tørring eller fortynding

b) ændringer i koncentrationen af det forurenende stof forårsaget af forarbejdning

c) de forholdsvise mængder af produktets ingredienser

d) bestemmelsesgrænse ved analyse.

Første afsnit finder anvendelse, hvis der ikke er fastsat særlige grænseværdier for de pågældende tørrede, fortyndede, forarbejdede eller sammensatte produkter.

2. De grænseværdier, der er fastsat i bilag I, gælder også for levnedsmidler til spædbørn og småbørn, som er omfattet af direktiv 91/321/EØF og af direktiv 96/5/EF, medmindre der i national lovgivning er fastsat strengere regler for de pågældende levnedsmidler, under hensyntagen til ændringer i koncentrationen af det forurenende stof forårsaget af tørring, fortynding, forarbejdning eller af de forholdsvise koncentrationer af produktets ingredienser. Der fastsættes særlige grænseværdier for de pågældende levnedsmidler senest (5. april 2004).

3. Uden at artikel 3, stk. 1, og artikel 4, stk. 3, derved tilsidesættes, er det forbudt at anvende produkter, der ikke overholder de i bilag I fastsatte grænseværdier, som levnedsmiddelingredienser ved fremstilling af sammensatte levnedsmidler.

Artikel 3

1. Medlemsstaterne kan i begrundede tilfælde midlertidigt tillade omsætning af frisk salat og frisk spinat, der produceres og skal forbruges på deres område og har et større nitratindhold end de grænseværdier, der er fastsat i punkt 1.1 og 1.3 og 1.4 i bilaget, såfremt der fastlægges regler for god landbrugspraksis, som efterhånden fører til overholdelse af de grænseværdier, der er fastsat i denne forordning.

Overgangsperioden

a) ophører den 1.januar 2005 for så vidt angår salat

b) tages op til revision senest den 1. januar 2005, for så vidt angår spinat.

Medlemsstaterne underretter hvert år de øvrige medlemsstater og Kommissionen om, hvad de har gjort for at gennemføre første afsnit.18)

2. Hvert år inden den 30. juni meddeler medlemsstaterne Kommissionen resultaterne af deres overvågning og aflægger rapport om de trufne foranstaltninger og de fremskridt, der er gjort med anvendelsen og forbedringen af reglerne for god landbrugspraksis, når det gælder nedbringelse af nitratniveauerne i salat og spinat. Disse oplysninger skal også omfatte de data, som deres regler for god landbrugspraksis er baseret på.

3. De medlemsstater, der ikke anvender stk. 1, gennemfører overvågningen af nitratniveauerne i salat og spinat og anvender reglerne for god landbrugspraksis ved hjælp af midler, der står i forhold til det tilstræbte mål og de opnåede overvågningsresultater, og navnlig på baggrund af risiciene og de indvundne erfaringer.

Artikel 4

1. De grænseværdier for aflatoksin, der gælder for produkterne, jf. punkt 2.1.1.1 og 2.1.2.1 i bilag I, gælder også for forarbejdede produkter heraf, når der ikke er fastsat specifikke grænseværdier for sådanne forarbejdede produkter.

2. For så vidt angår aflatoksin og ochratoksin A i de produkter, der er nævnt i punkt 2.1 og 2.2 i bilag I, er det forbudt19)

a) at blande produkter, der overholder grænseværdierne i bilag I, med produkter, der overskrider disse grænseværdier, eller at blande produkter, der skal undergå sortering eller en fysisk behandling, med produkter, der er bestemt til direkte konsum eller til anvendelse som ingredienser i levnedsmidler

b) at anvende produkter, der ikke overholder grænseværdierne i punkt 2.1.1.1, 2.1.2.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.1 og 2.2.2 i bilag I, som ingredienser ved fremstilling af andre levnedsmidler18)

c) at afgifte produkter ved kemiske behandlinger.

3. Jordnødder, nødder og tørret frugt, der ikke overholder grænseværdierne for aflatoksin, jf. punkt 2.1.1.1 i bilag I, og korn, der ikke overholder grænseværdierne i punkt 2.1.2.1 i bilag I, kan bringes i omsætning under forudsætning af, at de pågældende produkter

a) ikke er bestemt til direkte konsum eller anvendes som ingredienser i levnedsmidler

b) overholder grænseværdierne i punkt 2.1.1.2 i bilag I for jordnødder og punkt 2.1.1.3 i bilag I for nødder og tørret frugt

c) undergår endnu en behandling i form af sortering eller andre fysiske behandlinger, og grænseværdierne i punkt 2.1.1.1 og 2.1.2.1 i bilag I efter denne behandling ikke er overskredet, og denne behandling ikke resulterer i andre skadelige restindhold

d) er mærket således, at anvendelsesformålet klart fremgår, bl.a. ved angivelsen »produktet skal undergå sortering eller anden fysisk behandling for at reducere aflatoksinindholdet, inden det anvendes til konsum eller som ingrediens i levnedsmidler«.

Artikel 4a

For så vidt angår dioxiner i produkter, jf. sektion 5 i bilag I, er det forbudt

a) at blande produkter, der overholder grænseværdierne, med produkter, der overskrider grænseværdierne

b) at anvende produkter, der ikke overholder grænseværdierne, som ingrediens ved fremstilling af andre fødevarer17).

Artikel 5

1. På grundlag af nye videnskabelige data og resultaterne af medlemsstaternes kontrol af overholdelsen af grænseværdierne for nitrat i bilag I, sektion 1, rapporterne om anvendelsen og forbedringen af reglerne for god landbrugspraksis, når det gælder nedbringelse af nitratniveauerne, og evalueringen af de data, som medlemsstaterne har baseret deres gode landbrugspraksis på, tager Kommissionen hvert femte år og første gang inden den 1. januar 2002 grænseværdierne op til revision med henblik på en generel reduktion af de pågældende grænseværdier.

2. På grundlag af nye videnskabelige oplysninger og resultaterne af medlemsstaternes kontrol af overholdelsen af grænseværdierne for tungmetaller og 3-MCPD i bilag I, sektion 3 og 4, tager Kommissionen hvert femte år og første gang inden (5. april 2003) grænseværdierne op til revision med henblik på generelt at sikre et højt niveau for beskyttelse af forbrugernes sundhed.

2a. Kommissionen reviderer senest den 31. december 2003 bestemmelserne om aflatoksiner i punkt 2.1.4 i bilag I, sektion 2, og nedsætter dem i givet fald under hensyntagen til den aktuelle videnskabelige og tekniske viden.

Kommissionen reviderer senest den 31. december 2003 bestemmelserne i punkt 2.2.2 og 2.2.3 i bilag I, sektion 2, om grænseværdier for ochratoksin A i tørrede druer og indfører i givet fald en grænseværdi for ochratoksin A i rå og ristet kaffe, kaffeprodukter, vin, øl, druesaft, kakao og kakaoprodukter samt krydderier, idet der tages hensyn til de foretagne undersøgelser og de forebyggende foranstaltninger, som er vedtaget med henblik på at reducere forekomsten af ochratoksin A i disse produkter.

I det øjemed bør medlemsstaterne og de berørte parter hvert år meddele Kommissionen resultaterne af deres undersøgelser, og hvor langt de er nået med at indføre forebyggende foranstaltninger til at undgå forurening med ochratoksin A19).

3. Kommissionen tager sektion 5 i bilag I op til revision første gang senest den 31. december 2004 på grundlag af nye oplysninger om forekomsten af dioxiner og dioxinlignende PCB, navnlig med henblik på at også dioxinlignende PCB bliver omfattet af de værdier, der fastsættes.

Sektion 5 i bilag I tages atter op til revision senest den 31. december 2006 med henblik på en markant nedsættelse af grænseværdierne og evt. fastsættelse af grænseværdier for andre fødevarer 17).

Artikel 6

Forordning (EF) nr. 194/97 ophæves med virkning fra den 5. april 2002.20)

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses i henhold til det i bilag II anførte sammenligningsskema.

Artikel 7

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra (5. april 2002)20). Sektion 3 (tungmetaller) og sektion 4 (3-MCPD) i bilag I finder ikke anvendelse på produkter, der lovligt er blevet markedsført i Fællesskabet inden denne dato.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. marts 2001.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

 

BILAG I til sammenskrivningen

GRÆNSEVÆRDIER FOR BESTEMTE FORURENENDE STOFFER I
LEVNEDSMIDLER

Sektion 1: Nitrat (1)

Produkt

Grænseværdi (mg NO3/kg)

Prøveudtagningsmetode

Referenceanalysemetode

1.1.

Frisk spinat (Spinacia oleracea)(2)

Høstet fra 1. november til 31. marts
Høstet fra 1. april til 31. oktober

3000

2500

Direktiv 2002/63/EF(3)

 

1.2.

Konserveret, dybfrossen eller frossen spinat

 

2000

Direktiv 2002/63/EF(3)

 

1.3.

Frisk salat (Lactuca sativa L.) (væksthus- og frilandssalat) undtagen salat opført i punkt 1.4.

Høstet fra 1. oktober til 31. marts:

- væksthussalat

- frilandssalat

 

Høstet fra 1. april til 30. september:

- væksthussalat

- frilandssalat

 

 

4500(4)

4000(4)

 

3500(4)

2500(4)

Direktiv 2002/63/EF(3). Der skal dog udtages mindst 10 stk. pr. laboratorieprøve

 

1.4.

Salat af Iceberg-typen (5)

Væksthussalat

Frilandssalat

2500(4)

2000(4)

Direktiv 2002/63/EF(3). Der skal dog udtages mindst 10 stk. pr. laboratorieprøve

 

 

 

Sektion 2: Mykotoksiner

Produkt

Grænseværdi (µg/kg)

Prøveudtagnings-
metode

Krav til
analysemetoder

 

B1

B1 + B2 + G1 + G2

M1

   

2.1.

AFLATOKSINER

         

2.1.1.

Jordnødder, nødder og tørret frugt(34)

         

2.1.1.1.

Jordnødder, nødder og tørret frugt og produkter forarbejdet deraf bestemt til direkte konsum eller til anvendelse som ingredienser i levnedsmidler (34)

2(6)

4(6)

-

Direktiv 98/53/EF

Direktiv 98/53/EF

2.1.1.2.

Jordnødder, der skal undergå sortering eller anden fysisk behandling inden konsum eller anvendelse som ingredienser i levnedsmidler (34)

8(6)

15(6)

-

Direktiv 98/53/EF

Direktiv 98/53/EF

2.1.1.3.

Nødder og tørret frugt, der skal undergå sortering eller anden fysisk behandling inden konsum eller anvendelse som ingredienser i levnedsmidler(34)

5(6)

10(6)

-

Direktiv 98/53/EF

Direktiv 98/53/EF

2.1.2.

Korn (herunder boghvede, Fagopyrum spp.)(34)

         

2.1.2.1.

Korn (herunder boghvede, Fagopyrum spp.) og produkter forarbejdet deraf bestemt til direkte konsum eller til anvendelse som ingredienser i levnedsmidler(34)

2

4

-

Direktiv 98/53/EF

Direktiv 98/53/EF

2.1.2.2.

Korn (herunder boghvede, Fagopyrum spp.) undtagen majs, der skal undergå sortering eller anden fysisk behandling inden konsum eller anvendelse som ingredienser i levnedsmidler(34)

2

4

-

Direktiv 98/53/EF

Direktiv 98/53/EF

2.1.2.3.

Majs, der skal undergå sortering eller anden fysisk behandling inden konsum eller anvendelse som ingredienser i levnedsmidler(34)

- (8)

- (8)

-

Direktiv 98/53/EF

Direktiv 98/53/EF

2.1.3.

Mælk (rå mælk, mælk til fremstilling af mælkebaserede produkter og varmebehandlet mælk som defineret i direktiv 92/46/EØF(9), senest ændret ved direktiv 94/71/EF(10))

-

-

0,05

Direk-tiv 98/53/EF

Direktiv 98/53/EF

2.1.4.

Krydderier(35):

5

10

-

Direktiv 98/53/EF

Direktiv 98/53/EF

 

- Capsicum spp. (tørrede frugter deraf, hele eller formalede, herunder chili, chilipulver, cayenne og paprika)

         
 

- Piper spp. (frugter deraf, herunder hvid og sort peber)

         
 

- Myristica fragrans (muskatnød)

         
 

- Zingiber officinale (ingefær)

         
 

- Curcuma longa (gurkemeje)

         

 

 

Produkt

Grænseværdi
(µg/kg eller ppb)

Prøveudtagnings-
metode

Referenceanalyse-
metode

2.2.

OCHRATOKSIN A(35)

     

2.2.1.

Korn (herunder ris og boghvede) og produkter fremstillet på basis af korn(35)

     

2.2.1.1.

Uforarbejdet korn (herunder uforarbejdet ris og boghvede)(35)

5

Direktiv 2002/26/EF(36)

Direktiv 2002/26/EF(36)

2.2.1.2.

Alle produkter fremstillet på basis af korn (herunder forarbejdede kornprodukter og korn til direkte konsum)(35)

3

Direktiv 2002/26/EF(36)

Direktiv 2002/26/EF(36)

2.2.2.

Tørrede druer (korender, rosiner og sultanas)(35)

10

Direktiv 2002/26/EF(36)

Direktiv 2002/26/EF(36)

2.2.3.

Rå og ristet kaffe, kaffeprodukter, vin, øl, druesaft, kakao og kakaoprodukter samt krydderier(35)

-

   

(*) EFT L 75 af 16.3.2002, s. 38. (36)

 

 

Sektion 3: Tungmetaller

Produkt

Grænseværdi
(mg/kg vådvægt)

Krav til prøveudtagning

Krav til analysemetoder

3.1.

BLY (Pb)

     

3.1.1.

Komælk (rå mælk, mælk til fremstilling af mælkebaserede produkter og varmebehandlet mælk som defineret i direktiv 92/46/EØF)

0,02

Direktiv 2001/22/EF (11)

Direktiv 2001/22/EF

3.1.2.

Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger som defineret i direktiv 91/321/EØF(12)

0,02

Direktiv 2001/22/EF

Direktiv 2001/22/EF

3.1.3.

Kød af kvæg, får, svin og fjerkræ som defineret i artikel 2, litra a), i Rådets direktiv 64/433/EØF(13), senest ændret ved Rådets direktiv 95/23/EF(14), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets direktiv 71/118/EØF(15), senest ændret ved Rådets direktiv 97/79/EF(16), undtagen slagteaffald som defineret i artikel 2, litra e), i direktiv 64/433/EØF og i artikel 2, stk. 5, i direktiv 71/118/EØF

0,1

Direktiv 2001/22/EF

Direktiv 2001/22/EF

3.1.3.1.

Spiseligt slagteaffald af kvæg, får, svin og fjerkræ som defineret i artikel 2, litra e), i direktiv 64/433/EØF og i artikel 2, stk. 5, i direktiv 71/118/EØF

0,5

Direktiv 2001/22/EF

Direktiv 2001/22/EF

3.1.4.

Fiskekød (*) som defineret i kategori a), b) og e) i tabellen i artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 (EFT L 17 af 21.1.2000, s 22), undtagen fra de fiskearter, der er anført i punkt 3.1.4.1(33)

0,2

Direktiv 2001/22/EF

Direktiv 2001/22/EF

3.1.4.1.

Kød (*) af:
rygstribet pelamide (Sarda sarda)
tobåndet havrude (Diplodus vulgaris)
ål (Anguilla anguilla)
tyklæbet multe (Mugil labrosus labrosus)
gryntefisk (Pomadasys benneti)
hestemakrel (Trachurus trachurus)
sardin (Sardina pilchardus)
sardinops (Sardinops spp.)
plettet bars (Dicentrarchus punctatus)
tun (Thunnus spp. og Euthynnus spp.)
Senegal-tunge (Dicologoglossa cuneata)(33)

0,4

Direktiv 2001/22/EF

Direktiv 2001/22/EF

3.1.5.

Krebsdyr, undtagen brunt krabbekød

0,5

Direktiv 2001/22/EF

Direktiv 2001/22/EF

3.1.6.

Toskallede bløddyr(33)

1,5

Direktiv 2001/22/EF

Direktiv 2001/22/EF

3.1.7.

Blæksprutter (uden organer)

1,0

Direktiv 2001/22/EF

Direktiv 2001/22/EF

3.1.8.

Korn (herunder boghvede), bælgplanter og bælgfrugter

0,2

Direktiv 2001/22/EF

Direktiv 2001/22/EF

3.1.9.

Grøntsager som defineret i artikel 1 i Rådets direktiv 90/642/EØF(18), senest ændret ved Kommissionens direktiv 2000/48/EF(19), undtagen kål, bladgrøntsager, friske urter og alle svampe. Hvad angår kartofler gælder grænseværdien for skrællede kartofler

0,1

Direktiv 2001/22/EF

Direktiv 2001/22/EF

3.1.9.1.

Kål, bladgrøntsager og alle dyrkede svampe

0,3

Direktiv 2001/22/EF

Direktiv 2001/22/EF

3.1.10.

Frugter som defineret i artikel 1 i direktiv 90/642/EØF, undtagen bær og små frugter

0,1

Direktiv 2001/22/EF

Direktiv 2001/22/EF

3.1.10.1.

Bær og små frugter som defineret i artikel 1 i direktiv 90/642/EØF

0,2

Direktiv 2001/22/EF

Direktiv 2001/22/EF

3.1.11.

Fedtstoffer og olier, herunder mælkefedt

0,1

Direktiv 2001/22/EF

Direktiv 2001/22/EF

3.1.12.

Frugtsaft, koncentreret frugtsaft (til direkte forbrug) og frugtnektar som defineret i Rådets direktiv 93/77/EØF(20)

0,05

Direktiv 2001/22/EF

Direktiv 2001/22/EF

3.1.13.

Vin som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999(21)(herunder mousserende vin, dog undtagen hedvin), aromatiserede vine, aromatiserede vinbaserede drikkevarer og aromatiserede cocktails af vinprodukter som defineret i Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91(22) samt æblecider, pærecider og frugtvin. Grænseværdien gælder for produkter fremstillet af frugt, der er høstet i 2001 og senere

0,2

Direktiv 2001/22/EF

Direktiv 2001/22/EF

3.2.

CADMIUM (Cd)

     

3.2.1.

Kød af kvæg, får, svin og fjerkræ som defineret i artikel 2, litra a), i direktiv 64/433/EØF og i artikel 2, stk. 1, i direktiv 71/118/EØF, undtagen slagteaffald som defineret i artikel 2, litra e), i direktiv 64/433/EØF og i artikel 2, stk. 5, i direktiv 71/118/EØF

0,05

Direktiv 2001/22/EF

Direktiv 2001/22/EF

3.2.2.

Hestekød

0,2

Direktiv 2001/22/EF

Direktiv 2001/22/EF

3.2.3.

Lever af kvæg, får, svin og fjerkræ

0,5

Direktiv 2001/22/EF

Direktiv 2001/22/EF

3.2.4.

Nyre af kvæg, får, svin og fjerkræ

1,0

Direktiv 2001/22/EF

Direktiv 2001/22/EF

3.2.5.

Fiskekød (*) som defineret i kategori a), b) og e) i tabellen i artikel 1 i forordning (EF) nr. 104/2000, undtagen fra de fiskearter, der er anført i punkt 3.2.5.1(33)

0,05

Direktiv 2001/22/EF

Direktiv 2001/22/EF

3.2.5.1.

Kød (*) af:
rygstribet pelamide (Sarda sarda)
tobåndet havrude (Diplodus vulgaris)
ål (Anguilla anguilla)
europæisk ansjos (Engraulis encrasicolus)
tyklæbet multe (Mugil labrosus labrosus)
hestemakrel (Trachurus trachurus)
Luvarus imperialis
sardin (Sardina pilchardus)
sardinops (Sardinops spp.)
tun (Thunnus spp. og Euthynnus spp.)
Senegal-tunge (Dicologoglossa cuneata) (33)

0,1

Direktiv 2001/22/EF

Direktiv 2001/22/EF

3.2.6.

Krebsdyr, undtagen brunt krabbekød og undtagen hoved og thorax af hummer og lignende store krebsdyr (Nephropidae og Palinuridae)(33)

0,5

Direktiv 2001/22/EF

Direktiv 2001/22/EF

3.2.7.

Toskallede bløddyr

1,0

Direktiv 2001/22/EF

Direktiv 2001/22/EF

3.2.8.

Blæksprutter (uden organer)

1,0

Direktiv 2001/22/EF

Direktiv 2001/22/EF

3.2.9.

Korn, undtagen klid, kim, hvedekerner og ris

0,1

Direktiv 2001/22/EF

Direktiv 2001/22/EF

3.2.9.1.

Klid, kim, hvedekerner og ris

0,2

Direktiv 2001/22/EF

Direktiv 2001/22/EF

3.2.10.

Sojabønner

0,2

Direktiv 2001/22/EF

Direktiv 2001/22/EF

3.2.11.

Grøntsager og frugter som defineret i artikel 1 i direktiv 90/642/EØF, undtagen bladgrøntsager, friske urter, alle svampe, stængelgrøntsager, rodgrøntsager og kartofler

0,05

Direktiv 2001/22/EF

Direktiv 2001/22/EF

3.2.11.1.

Bladgrøntsager, friske urter, knoldselleri og alle dyrkede svampe

0,2

Direktiv 2001/22/EF

Direktiv 2001/22/EF

3.2.11.2.

Stængelgrøntsager, rodgrøntsager, og kartofler, undtagen knoldselleri. Hvad angår kartofler gælder grænseværdien for skrællede kartofler

0,1

Direktiv 2001/22/EF

Direktiv 2001/22/EF

3.3.

KVIKSØLV

     

3.3.1.

Fiskerivarer, undtagen fiskerivarer, der er omhandlet i punkt 3.3.1.1

0,5

Direktiv 2001/22/EF

Direktiv 2001/22/EF

3.3.1.1.

havtaske (Lophius species)
havkat (Anarhichas lupus)
bars (Dicentrarchus labrax)
byrkelange, blålange (Molva dipterygia)
rygstribet pelamide (Sarda sarda)
ål (Anguilla spp.)
orange savbrug (Hoplostethus atlanticus)
skolæst (Coryphaenoides rupestris)
helleflynder (Hippoglossus hippoglossus)

marlin (Makaira spp.)

gedde (Esox lucius)

ustribet pelamide (Orcynopsis unicolor)

Centroscymnes coelolepis

rokke (Raja spp.)

rødfisk (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus)

sejlfisk (Istiophorus platypterus)

strømpebåndsfisk, sort sabelfisk (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)

haj (alle arter)

escolar, oliefisk, smørmakrel, slangemakrel (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens)

stør (Acipenser spp.)

sværdfisk (Xiphias gladius)

tun (Thunnus spp. og Euthynnus spp.)(33)

1,0

Direktiv 2001/22/EF

Direktiv 2001/22/EF

(*) Hvis fisken er bestemt til at blive spist hel, gælder grænseværdien for hele fisken

 

 

Sektion 4: 3-monochlorpropan-1,2-diol (3-MCPD)

Produkt

Grænseværdi
(mg/kg)

Krav til prøveudtagning

Krav til analysemetoder

4.1.

Hydrolyseret vegetabilsk protein(23)

0,02

Direktiv 2001/22/EF

Direktiv 2001/22/EF

4.2.

Sojasovs(23)

0,02

Direktiv 2001/22/EF

Direktiv 2001/22/EF

 

 

Sektion 5: Dioxin (summen af polychlorerede dibenzo-p-dioxiner (PCDD) og polychlorerede dibenzofuraner (PCDF) udtrykt i WHO's toksicitetsækvivalenter med anvendelse af WHO-TEF (toxic equivalency factors, 1997)(24)

Produkt

Grænseværdier (PCDD + (PCDF)(25)

(pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedtstof eller produkt)

Krav til prøveudtagning

Krav til analysemetoder

5.1.1.

Kød og kødprodukter (28) af

     
 

- drøvtyggere (kvæg, får)

3 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedtstof(26) (27)

Direktiv 2002/69/EF (*)

Direktiv 2002/69/EF (*)

 

- fjerkræ og opdrættet vildt

2 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedtstof(26) (27)

Direktiv 2002/69/EF (*)

Direktiv 2002/69/EF (*)

 

- svin

1 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedtstof(26) (27)

Direktiv 2002/69/EF (*)

Direktiv 2002/69/EF (*)

5.1.2.

Lever og produkter heraf

6 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedtstof (26) (27)

Direktiv 2002/69/EF (*)

Direktiv 2002/69/EF (*)

5.2.

Fiskekød og fiskerivarer(29) og produkter heraf

4 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g vådvægt(26)

Direktiv 2002/69/EF (*)

Direktiv 2002/69/EF (*)

5.3.

Mælk(30) og mejeriprodukter, herunder smørfedt

3 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedtstof(26) (27)

Direktiv 2002/69/EF (*)

Direktiv 2002/69/EF (*)

5.4.

Hønseæg og ægprodukter(31) (32)

3 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedtstof(26) (27)

Direktiv 2002/69/EF (*)

Direktiv 2002/69/EF (*)

5.5.

Olier og fedtstoffer

 

   
 

- Animalsk fedt

 

   
 

- fra drøvtyggere

3 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedtstof(26)

Direktiv 2002/69/EF (*)

Direktiv 2002/69/EF (*)

 

- fra fjerkræ og opdrættet vildt

2 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedtstof(26)

Direktiv 2002/69/EF (*)

Direktiv 2002/69/EF (*)

 

- fra svin

1 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedtstof(26)

Direktiv 2002/69/EF (*)

Direktiv 2002/69/EF (*)

 

- blandet animalsk fedt

2 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedtstof(26)

Direktiv 2002/69/EF (*)

Direktiv 2002/69/EF (*)

 

- Vegetabilsk olie

0,75 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedtstof(26)

Direktiv 2002/69/EF (*)

Direktiv 2002/69/EF (*)

 

- Fiskeolie til konsum

2 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedtstof(26)

Direktiv 2002/69/EF (*)

Direktiv 2002/69/EF (*)

(*) Kommissionens direktiv vedtaget den 30. juli 2002 (EFT 2002 L 209 s. 5).

(1) Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 563/2002 af 2. april 2002, som trådte i kraft den 24. april 2002.

(2) Grænseværdierne for frisk spinat gælder ikke for frisk spinat, der skal forarbejdes, og som transporteres direkte i bulk fra marken til forarbejdningsvirksomheden.

(3) EFT L 187 af 16.7.2002, s. 30.

(4) I tilfælde af manglende præcis mærkning angives produktionsmetode, og grænseværdierne for frilandssalat skal være gældende.

(5) Beskrevet i Kommissionens forordning (EF) nr. 1543/2001 af 27. juli 2001 om handelsnormer for hovedsalat, kruset endivie og bredbladet endivie (EFT L 203 af 28.7.2001, s. 9).

(6) Grænseværdierne gælder for den spiselige del af jordnødder, nødder og tørret frugt. Hvis nødder i skaller analyseres, antages det i beregning af aflatoksinindholdet, at al forureningen forekommer i den spiselige del.

(7) EFT L 201 af 17.7.1998, s. 93.

(8) Hvis der ikke fastsættes en specifik grænseværdi inden den 1. juli 2003 gælder grænseværdierne i punkt 2.1.2.1 derefter for majs som omhandlet i det pågældende punkt.

(9) EFT L 268 af 14.9.1992, s. 1.

(10) EFT L 368 af 31.12.1994, s. 33.

(11) EFT L 77 af 16.3.2001, s. 14.

(12) Grænseværdierne gælder for produktet, som det udbydes klar til forbrug, eller som det tilberedes efter instrukser fra fabrikanten.

(13) EFT 121 af 29.7.1964, s. 2012.

(14) EFT L 243 af 11.10.1995, s. 7.

(15) EFT L 55 af 8.3.1971, s. 23.

(16) EFT L 24 af 30.1.1998, s. 31.

(17) EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22.

(18) EFT L 350 af 14.12.1990, s. 71.

(19) EFT L 197 af 3.8.2000, s. 26.

(20) EFT L 244 af 30.9.1993, s. 23.

(21) EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1.

(22) EFT L 149 af 14.6.1991, s. 1.

(23) Grænseværdien er angivet for produktet i flydende form med 40 % tørstof svarende til en grænseværdi på 0,05 mg/kg tørstof. Værdien skal justeres i forhold til produkternes tørstofindhold.

(24) Indsat ved Rådets forordning (EF) nr. 2375/2001 af 29. november 2001, som trådte i kraft den 1. juli 2002.

(25) Øvre koncentrationer: De øvre koncentrationer beregnes ud fra den antagelse, at alle værdier af de forskellige kongenere, som ligger under bestemmelsesgrænsen, er lig med bestemmelsesgrænsen.

(26) Disse grænseværdier tages første gang op til revision senest den 31. december 2004 på grundlag af nye oplysninger om forekomsten af dioxiner og dioxinlignende PCB, navnlig med henblik på at også dioxinlignende PCB bliver af de værdier, der fastsættes, og de tages atter op til revision senest den 31. december 2006 med henblik på en markant nedsættelse af grænseværdierne.

(27) Grænseværdierne gælder ikke for fødevarer, der indeholder < 1 % fedtstof.

(28) Kød af kvæg, får, svin, fjerkræ og opdrættet vildt som defineret i artikel 2, litra a), i Rådets direktiv 64/433/EØF (EFT 121 af 29.7.1964, s. 2012/64), senest ændret ved direktiv 95/23/EF (EFT L 243 af 11.10.1995, s. 7), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets direktiv 71/118/EØF (EFT L 55 af 8.3.1971, s. 23), senest ændret ved direktiv 97/64/EF (EFT L 24 af 30.1.1998, s. 31), samt i artikel 2, stk. 2, i Rådets direktiv 91/495/EØF (EFT L 268 af 24.9.1991, s. 41), senest ændret ved direktiv 94/65/EF (EFT L 368 af 31.12.1994, s. 10), undtagen slagteaffald som defineret i artikel 2, litra e), i Rådets direktiv 64/433/EØF og i artikel 2, stk. 5, i direktiv 71/118/EØF.

(29) Fiskekød og fiskerivarer som defineret i kategori a), b), c,) e) og f) i tabellen i artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 (EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22). Grænseværdien gælder for krebsdyr, undtagen brunt krabbekød, og for blæksprutter uden organer.

(30) Mælk (rå mælk, mælk til fremstilling af mælkebaserede produkter og varmebehandlet mælk som defineret i Rådets direktiv 92/46/EØF (EFT L 268 af 14.9.1992, s. 1), senest ændret ved Rådets direktiv 96/13/EF (EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10)).

(31) Hønseæg og ægprodukter som defineret i artikel 2 i Rådets direktiv 89/437/EØF (EFT L 212 af 22.7.1989, s. 87), senest ændret ved direktiv 96/13/EF (EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10).

(32) Æg fra fritgående høns eller fra fritgående høns intensivt system som defineret i artikel 18 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1274/91 (EFT L 121 af 16.5.1991 s. 11), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1651/2001 (EFT L 220 af 15.8.2001, s. 5), skal overholde den fastsatte grænseværdi fra den 1. januar 2004.

(33) Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 221/2002 af 6. februar 2002, som trådte i kraft den 5. april 2002.

(34) Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 257/2002 af 12. februar 2002, som trådte i kraft den 5. april 2002.

(35) Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 472/2002 af 12. marts 2002, som trådte i kraft den 5. april 2002.

(36) Ændret ved Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 472/2002 af 12. marts 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 466/2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler (EFT 2002 L 80 s. 42).


8) Præambelteksten fra forordning nr. 2375/2001, 221/2002, 257/2002, 472/2002 og forordning nr. 563/2002 er ikke gengivet i sammenskrivningen.

9) EFT L 37 af 13.2.1993, s. 1.

10) EFT L 31 af 1.2.1997, s. 48.

11) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 17.

12) EFT L 175 af 4.7.1991, s. 35.

13) EFT L 139 af 2.6.1999, s. 29.

14) EFT L 49 af 28.2.1996, s. 17.

15) EFT L 124 af 18.5.1999, s. 8.

16) EFT L 144 af 16.6.1993, s. 23.

17) Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2375/2001 af 29. november 2001, som trådte i kraft den 1. juli 2002.

18) Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 563/2002 af 2. april 2002, som trådte i kraft den 24. april 2002.

19) Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 472/2002 af 12. marts 2002, som trådte i kraft den 5. april 2002.

20) Ændret ved berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 466/2001 af 8. marts 2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler (EFT 2001 L 304 s. 30).

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, som gennemfører Rådets direktiv 76/621/EØF af 20. juli 1976 om fastsættelse af det maksimale indhold af erucasyre i olier og fedtstoffer, der uden yderligere forarbejdning er bestemt til konsum, samt i fødevarer, der tilsættes olier eller fedtstoffer (EFT 1976 L 202 s. 35), dele af Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf og om ophævelse af direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF og beslutning 89/187/EØF og 91/664/EØF (EFT 1996 L 125 s. 10), Kommissionens direktiv 2002/63/EF af 11. juli 2002 om EF-metoder til prøveudtagning til officiel kontrol af pesticidrester i og på vegetabilske og animalske produkter og om ophævelse af direktiv 79/700/EØF (EFT 2002 L 187 s. 30), Kommissionens direktiv (EF) nr. 2001/22 af 8. marts 2001 om prøveudtagnings- og analysemetoder til officiel kontrol af indholdet af bly, cadmium, kviksølv og 3-MCPD i levnedsmidler (EFT 2001 L 77 s. 14), Kommissionens direktiv 98/53/EF af 16. juli 1998 om prøveudtagnings- og analysemetoder til officiel kontrol af indholdet af bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler (EFT 1998 L 201 s. 93), som ændret ved Kommissionens direktiv 2002/27/EF af 13. marts 2002 (EFT 2002 L 75 s. 44), Kommissionens direktiv 2002/26/EF af 13. marts 2002 om prøveudtagnings- og analysemetoder til officiel kontrol af indholdet af ochratoksin A i levnedsmidler (EFT 2002 L 75 s. 38) samt Kommissionens direktiv 2002/69/EF af 30. juli 2002 om prøveudtagnings- og analysemetoder til officiel kontrol af dioxinindholdet og bestemmelse af dioxinlignende PCB i levnedsmidler (EFT 2002 L 209 s. 5). I bekendtgørelsen gengives dele af Kommissionens forordning (EF) Nr. 466/2001 af 8. marts 2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler (EFT 2001 L 77 s. 1), som senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) Nr. 563/2002 af 2. april 2002 om ændring af forordning (EF) Nr. 466/2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler (EFT 2002 L 86 s. 5). I bekendtgørelsen gengives Rådets forordning (EØF) Nr. 315/93 af 8. februar 1993 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler (EFT 1993 L 37 s. 1) og Kommissionens forordning (EF) Nr. 466/2001 af 8. marts 2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler (EFT 2001 L 77 s. 1). Sidstnævnte gengives i form af en sammenskrivning af Kommissionens forordning (EF) Nr. 466/2001 af 8. marts 2001 (EFT 2001 L 77 s. 1), Rådets forordning (EF) Nr. 2375/2001 af 29. november 2001 (EFT 2001 L 321 s. 1), Kommissionens forordning (EF) Nr. 221/2002 af 6. februar 2002 (EFT 2002 L 37 s. 4), Kommissionens forordning (EF) Nr. 257/2002 af 12. februar 2002 (EFT 2002 L 41 s. 12), Kommissionens forordning (EF) Nr. 472/2002 af 12. marts 2002 (EFT 2002 L 75 s. 18) samt Kommissionens forordning (EF) Nr. 563/2002 af 2. april 2002 (EFT 2002 L 86 s. 5) foretaget af Fødevaredirektoratet. Ifølge artikel 249 i EF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark.

2) §§ 3 og 4 er tidligere notificeret som en del af bekendtgørelse nr. 447 af 5. september 1985 om grænseværdier for indhold af visse metaller i levnedsmidler i overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) Nr. 315/93 af 8. februar 1993 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler (EFT 1993 L 37 s. 1). §§ 7 og 8 er tidligere notificeret som en del af bekendtgørelse nr. 487 af 16. juni 1995 om maksimalgrænseværdier for indhold af visse mykotoksiner i levnedsmidler i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter (EFT 1998 L 204 s. 37).