Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om en begrænset fredning af en del af Heilsminde Nor.


I medfør af § 2, stk. 2, nr. 1 og § 33, stk. 3, i lov nr. 195 af 26.

maj 1965 om saltvandsfiskeri, således som denne er ændret senest ved

lov nr. 302 af 6. juni 1984, bestemmes:

§ 1. Ud over det i medfør af lovens § 19 gældende forbud mod alt

fiskeri i de eksisterende fredningsbælter i Heilsminde Nor forbydes i

den øvrige del af Heilsminde Nor alt fiskeri med undtagelse af

ålestangning.

Stk. 2. En kortskitse udvisende det fredede område og de eksisterende

fredningsbælter er trykt som bilag til bekendtgørelsen.

§ 2. Overtrædelse af § 1, stk. 1, straffes med bøde.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 1985.

FISKERIMINISTERIET, DEN 1. MAJ 1985

H. GROVE

/Jørn Laustrup

Bilag

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Officielle noter

Ingen