Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forbud mod fiskeri ved Korsør Havn og i Korsør Nor.


I medfør af § 2, stk. 2, nr. 1, § 28, stk. 2, og § 33, stk. 3, i lov

nr. 195 af 26. maj 1965 om saltvandsfiskeri som senest ændret ved lov

nr. 302 af 6. juni 1984, bestemmes:

§ 1. I Korsør Havn, mod vest afgrænset af yderværkerne (Nordre mole

og Flådestationens vestlige mole), og mod øst afgrænset af

Halskovbroen, fastlægges et fredet område inden for hvilket fiskeri

er forbudt, bortset fra lystfiskeri med stang, pilk eller snøre.

Stk. 2. I Korsør Nor, mod vest afgrænset af Halskovbroen, og mod øst

afgrænset af en linie vinkelret på sydkajens flugtlinie og i en

afstand af 700 meter fra Halskovbroens sydøstlige landfæste,

fastlægges et fredet område, inden for hvilket fiskeri er forbudt,

bortset fra lystfiskeri med stang, pilk eller snøre.

Stk. 3. En kortskitse, som viser de fredede områder, er trykt som

bilag til bekendtgørelsen.

§ 2. Overtrædelse af § 1 straffes med bøde.

§ 3. Det bestemmes herved, at vedtægt af 24. oktober 1962 for

fiskeriet i Korsør Nor ophæves.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 1985.

FISKERIMINISTERIET, DEN 1. MAJ 1985

HENNING GROVE

/Jørn Laustrup

BILAG

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Officielle noter

Ingen