Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
K anmodede om genoptagelse af sag nr. 135/1999. Pressenævnet fandt, at det ikke kunne udelukkes, at der var fremkommet nye oplysninger, som kunne være af betydning for sagens afgørelse. Begæringen om genoptagelse blev derfor taget til følge.
Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 14/2000

    Bjarne Strikert har som advokat for K ved skrivelse af 27. januar 2000 anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr.135/1999 vedrørende K's klage over nogle artikler bragt i Nordjyske Stiftstidende den 28. og 29. oktober 1999.

    Ved Pressenævnets kendelse afsagt den 15. december 1999 blev klagen ikke taget til følge, og nævnet udtalte følgende:

    "Klageren er sigtet i en selskabstømmersag, hvor der er nedlagt navneforbud efter bestemmelsen i retsplejelovens § 31, stk. 3. Det falder uden for Pressenævnets kompetence at tage stilling til, om et sådant navneforbud er overtrådt, idet dette spørgsmål henhører under domstolene. Pressenævnet henleder herved opmærksomheden på, at en eventuel overtrædelse af et navneforbud ikke i sig selv indebærer en overtrædelse af reglerne for god presseskik.

    Det forhold, at bladet har bragt oplysninger om, at klageren er sigtet i en ikke nærmere defineret selskabstømmersag, og at han samtidig var en af personerne bag et af Finanstilsynet godkendt fondsmæglerselskab, finder Pressenævnet, på baggrund af den offentlige interesse der er knyttet til sagen, ikke anledning til at kritisere.

    Da bladet både telefonisk og ved personligt fremmøde på klagerens bopæl har forsøgt at forelægge ham de måske skadelige og/eller krænkende oplysninger, har bladet ikke tilsidesat god presseskik."

    Klageren har til støtte for anmodningen om genoptagelse fremsendt skrivelse af 20. januar 2000 fra K til advokat Bjarne Strickert, hvoraf det bl.a. fremgår, at K har talt med journalist Kim Selsø fra Nordjyske Stiftstidende, der har vedkendt sig, at han forgæves forsøgte at kontakte K den 28. oktober 1999, kl. 9.30.

    Klageren har endvidere fremsendt kopi af skrivelse af 21. januar 2000 fra advokat Bjarne Strikert til Nordjyske Stiftstidende, hvoraf det bl.a. fremgår, at man anmoder om bladets kommentarer til oplysningen om, hvornår journalisten havde forsøgt at kontakte K.

    Klageren har endelig fremsendt skrivelse af 25. januar 2000 fra Nordjyske Stiftstidende til advokat Bjarne Strikert, hvoraf fremgår: "Jeg skal hermed bekræfte modtagelsen af Deres brev af 21. januar 2000 uden at knytte yderligere kommentarer hertil".

    Klageren har på baggrund af denne korrespondance anmodet om genoptagelse af sag nr. 135/1999.

    I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Axel Kierkegaard, Finn Rowold, Tage Clausen og Ole Askvig.

Pressenævnet udtaler:

    Efter § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 86 af 9. februar 1998 om forretningsordenen for Pressenævnet træffer de nævnsmedlemmer, der har afgjort en sag, også afgørelse vedrørende spørgsmål om eventuel genoptagelse af sagen.

    Det fremgår af den korrespondance, som klageren har fremsendt til Pressenævnet, at bladet først anmodede om K's kommentarer den 28. oktober 1999. Det fremgår endvidere, at bladet ikke har kommentarer til denne oplysning.

    Pressenævnet finder derfor, at det ikke kan udelukkes, at der er er fremkommet nye oplysninger, som kan være af betydning for sagens afgørelse. Begæringen om genoptagelse tages derfor til følge.

    Afsagt den 11. februar 2000.