Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fredning af et vandområde ved Asnæsværkets kølevandsudløb


I medfør af § 2, stk. 2, nr. 1 og § 33, stk. 3, i lov nr. 195 af 26. maj 1965 om saltvandsfiskeri, jfr. lovbekendtgørelse nr. 452 af 16. oktober 1985, bestemmes:

§ 1. I Kalundborg Fjord, inden for en afstand af 500 meter fra Asnæsværkets kølevandsudløb, forbydes i månederne november, december, januar, februar og marts enhver form for fiskeri.

Stk. 2. I den yderste 180 meter lange del af Asnæsværkets udledningskanal, der står i direkte forbindelse med Kalundborg Fjord, forbydes hele året enhver form for fiskeri.

Stk. 3. En kortskitse, som viser de fredede områder, er trykt som bilag til bekendtgørelsen.

§ 2. Overtrædelse af § 1, stk. 1 og 2 straffes med bøde.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 1986, og samtidig ophæves fiskeriministeriets bekendtgørelse nr. 382 af 17. juli 1984.

FISKERIMINISTERIET, DEN 30. APRIL 1986

LARS P. GAMMELGAARD

/Jørn Laustrup

Bilag

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Officielle noter

Ingen