Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0119
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1)

 

I medfør af § 6, stk. 2, § 8, § 9, stk. 1, § 12, § 13, § 29, stk. 1, § 32, stk. 1, § 42 og § 43, stk. 2, i lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme og infektioner hos dyr, som ændret ved lov nr. 966 af 4. december 2002, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse vedrører bekæmpelse af:

1)   Fåre- og gedepest og

2)   Fåre- og gedekopper.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1)   Modtagelige arter: Får og geder.

2)   Bedrift: Landbrugsvirksomhed eller anden virksomhed, hvor der permanent eller midlertidigt opdrættes eller holdes dyr af modtagelige arter, samt naturreservater med modtagelige arter.

3)   Ejer eller bruger: Den eller de fysiske eller juridiske personer, der ejer ét eller flere dyr af modtagelige arter eller har til opgave at passe det eller dem, mod eller uden vederlag.

4)   Beskyttelseszone: En zone med en radius på 3 km omkring hver smittet bedrift.

5)   Overvågningszone: En zone med en radius på mindst 10 km omkring hver smittet bedrift.

6)   Avlsmateriale: Sæd, oocytter og embryoner fra modtagelige arter.

Kapitel 2

Anmeldelse

§ 3. Ejere eller brugere af modtagelige arter skal ved mistanke om eller bekræftelse af en af de i § 1 nævnte sygdomme på bedriften straks tilkalde en dyrlæge.

Stk. 2 . Tilkaldes en dyrlæge på grund af mistanke om de i § 1 nævnte sygdomme, jf. stk. 1, eller får en dyrlæge i øvrigt i forbindelse med sit arbejde mistanke om forekomst af de i § 1 nævnte sygdomme, skal dyrlægen snarest muligt foretage en undersøgelse af det mistænkte dyr.

Stk. 3 . Hvis dyrlægen efter undersøgelsen ikke kan afkræfte mistanken om de i § 1 nævnte sygdomme, skal dyrlægen straks underrette Fødevareregionen om mistanken.

Stk. 4. Den, der får mistanke om forekomst af en af de i § 1 nævnte sygdomme hos vildtlevende dyr af modtagelige arter, skal straks anmelde det til Fødevareregionen.

§ 4. Tilkaldelse af en dyrlæge på grund af mistanke om fåre- og gedepest, jf. § 3, stk. 1, skal ske, såfremt der hos modtagelige arter påvises feber, nedstemthed, læsioner i mund- og næsehulen samt et eller flere af følgende symptomer eller obduktionsfund: øjen- og næseflåd, hoste, diarre, dehydrering, høj dødelighed, aborter, hævede lymfeknuder eller nekroser og blodfyldninger i mave- tarmsystemet og luftvejene.

§ 5. Tilkaldelse af en dyrlæge på grund af mistanke om fåre- og gedekopper, jf. § 3, stk. 1, skal ske, såfremt der hos dyr af modtagelige arter påvises feber, hævede øjenlåg, øjenbetændelse og udbredte hudlæsioner fortrinsvis på mule, ører og mindre behårede områder.

Kapitel 3

Mistanke

§ 6. Ejeren eller brugeren skal ved mistanke om smitte med en af de i § 1 nævnte sygdomme, indtil det offentlige tilsyn er iværksat, jf. § 7, påse, at ingen dyr af modtagelige arter flyttes til eller fra bedriften.

§ 7. En bedrift, hvor der forefindes dyr af modtagelige arter, der mistænkes for at være smittet med en af de i § 1 nævnte sygdomme, pålægges af Fødevareregionen et offentligt tilsyn. Det offentlige tilsyn omfatter, at:

1)   Ejeren eller brugeren skal lade foretage en optælling over bestanden af dyr af modtagelige arter på bedriften. For hver art angives, hvor mange der allerede er døde eller mistænkes for at være smittede.

2)   Ejeren eller brugeren skal lade foretage en optælling af dyr af modtagelige arter, der fødes og dør på bedriften, i den periode hvor der foreligger mistanke. Optællingerne skal ajourføres dagligt.

3)   Ejeren eller brugeren skal påse, at alle dyr af modtagelige arter holdes i deres stalde eller lukkes inde andetsteds, hvor de er isoleret.

4)   Flytning af dyr af modtagelige arter til eller fra bedriften ikke er tilladt.

5)   Til- eller fraførelse af andre dyr end dyr af modtagelige arter kun må ske med tilladelse fra Fødevareregionen.

6)   Færdsel til eller fra bedriften af mennesker, køretøjer eller transportmidler m.v. kun må finde sted med tilladelse fra Fødevareregionen.

7)   Det ikke er tilladt at flytte kød- eller dyrekroppe, avlsmateriale, foder, redskaber, materialer, gødning, gylle, strøelse eller affald fra bedriften, medmindre der foreligger tilladelse hertil fra Fødevareregionen.

8)   Ejeren eller brugeren skal lade bedriften deltage i en epidemiologisk undersøgelse i henhold til § 12.

9)   Ejeren eller brugeren skal iværksætte skadedyrsbekæmpelse, såfremt Fødevareregionen finder det nødvendigt. Bekæmpelsen skal ske efter Fødevareregionens anvisning.

Stk. 2. Ejeren eller brugeren skal sørge for, at der sker desinfektion ved ind- og udgange til de stalde, hvori dyr af modtagelige arter opholder sig, og ved bedriftens ind- og udgange. Desinfektion skal ske efter Fødevareregionens anvisning. Personer, der skal ind på eller forlader bedriften, skal, efter Fødevareregionens anvisning, træffe foranstaltninger til at mindske af risiko for spredning af sygdommen.

Stk. 3. De i stk. 1, nr. 1 og 2 nævnte oplysninger skal opbevares i mindst fem år og skal på anmodning forevises Fødevaredirektoratet.

Stk. 4 . Ejeren eller brugeren skal, indtil det offentlige tilsyn er iværksat, selv påse, at de i stk. 1 nævnte foranstaltninger følges.

Stk. 5. Tilsynet ophæves af Fødevareregionen, når mistanken om de i §1 nævnte sygdomme på bedriften er afkræftet.

§ 8. Foranstaltningerne i § 7 finder ligeledes anvendelse på bedrifter, hvis geografiske beliggenhed eller kontakt med den mistænkte bedrift giver Fødevaredirektoratet anledning til mistanke om en eventuel smittespredning.

Kapitel 4

Bekæmpelse

§ 9. En bedrift skal anses for værende smittet med en af de i § 1 nævnte sygdomme, når Danmarks Veterinærinstitut har påvist det pågældende virus i materiale fra dyr af modtagelige arter på bedriften. I tilfælde af en epidemi kan Fødevaredirektoratet anse en bedrift for værende smittet alene på grundlag af kliniske symptomer eller epidemiologiske resultater.

§ 10. En bedrift, som anses for værende smittet med en af de i § 1 nævnte sygdomme, pålægges af Fødevareregionen et offentligt tilsyn, der omfatter at:

1)   Ejeren eller brugeren skal lade samtlige dyr af modtagelige arter på bedriften aflive og destrueres efter Fødevareregionens anvisning.

2)   Ejeren eller brugeren skal lade døde og aflivede dyr af modtagelige arter destruere, bortskaffe, brænde eller nedgrave efter Fødevareregionens anvisning.

3)   Affald såsom foder, strøelse, gødning og gylle, som kan være inficeret, skal destrueres eller behandles efter Fødevareregionens anvisning.

4)   Ejeren eller brugeren skal påse, at sæd, embryoner og oocytter fra dyr af modtagelige arter, der opbevares på bedriften, destrueres. Fødevareregionen kan dog på nærmere fastsatte vilkår tillade, at produkterne anvendes.

5)   Ejeren eller brugeren skal påse, at bygninger, der tjener som stalde for dyr af modtagelige arter, samt transportkøretøjer og andet materiel, der kan være inficeret, rengøres og desinficeres efter Fødevareregionens anvisning.

Stk. 2. På en bedrift, hvor der forefindes dyr af modtagelige arter, som anses for smittet med en af de i § 1 nævnte sygdomme, foretager Fødevaredirektoratet en epidemiologisk undersøgelse, jf. § 12.

Stk. 3. Sæd, embryoner og oocytter, der er opsamlet fra dyr af modtagelige arter på bedriften i en periode, hvor smitten antages at have været på bedriften, opspores af Fødevaredirektoratet og skal af ejeren lade destruere efter Fødevaredirektoratets anvisninger.

Stk. 4. Genindsættelse af dyr på bedriften må tidligst ske 21 dage efter, at Fødevareregionen har godkendt den i stk. 1 nr. 5 nævnte rengøring og desinfektion.

§ 11. Foranstaltningerne i § 10 finder ligeledes anvendelse på andre bedrifter, såfremt disse bedrifters beliggenhed eller kontakt med den smittede bedrift giver Fødevaredirektoratet anledning til mistanke om smittespredning.

Epidemiologisk undersøgelse

§ 12. En epidemiologisk undersøgelse iværksat i medfør af denne bekendtgørelse omfatter:

1)   Det tidsrum, hvor der kan være forekommet en af de i § 1 nævnte sygdomme på bedriften.

2)   Oplysninger om mulig oprindelse af de i § 1 nævnte sygdomme på bedriften samt identifikation af andre bedrifter, hvor der findes dyr af modtagelige arter, som kan være blevet smittede ad samme vej.

3)   Oplysninger om flytninger af dyr af modtagelige arter fra eller til bedriften, herunder fjernelse af døde dyr af modtagelige arter.

Kapitel 5

Oprettelse af zone

§ 13. Når der er konstateret en af de i § 1 nævnte sygdomme på en bedrift opretter Fødevaredirektoratet en beskyttelseszone og en overvågningszone omkring bedriften.

Stk. 2. Fødevaredirektoratet kan udvide eller indskrænke zonerne.

Stk. 3. Zonerne ophæves af Fødevaredirektoratet.

Foranstaltninger i beskyttelseszonen

§ 14. I beskyttelseszonen er flytning af modtagelige arter forbudt, jf. dog § 15 og § 16. Den besætningsansvarlige skal:

1)   Informere Fødevareregionen om bedriftens nøjagtige beliggenhed samt om antal af dyr af modtagelige arter og andre dyrearter, der holdes på bedriften.

2)   På Fødevareregionens anmodning lade dyrene underkaste en regelmæssig klinisk inspektion.

3)   På Fødevareregionens anmodning lade udtage prøver af dyr af modtagelige arter med henblik på gennemførelse af en laboratoriemæssig undersøgelse for de i § 1 nævnte sygdomme.

§ 15. Inden for beskyttelseszonen er det ikke tilladt, at:

1)   Flytte eller transportere dyr af modtagelige arter ad offentlig eller privat vej, bortset fra bedrifternes interne forbindelsesveje, jf. dog § 16.

2)   Fjerne køretøjer og materiel, som er anvendt inden for beskyttelseszonen til transport af dyr af modtagelige arter samt eventuelt forurenet materiale, fra en bedrift eller fra et slagteri, der ligger i beskyttelseszonen, uden at disse er blevet rengjort og desinficeret efter Fødevareregionens anvisning.

3)   Til- eller fraføre avlsmateriale fra en bedrift uden Fødevareregionens tilladelse.

Stk. 2. Ejeren eller brugeren skal iværksætte gnaver- og insektbekæmpelse, såfremt Fødevareregionen finder det nødvendigt. Bekæmpelsen skal ske efter Fødevareregionens anvisning.

Stk. 3. Transittransport ad landevej eller med jernbane uden aflæsning eller ophold kan finde sted efter tilladelse fra Fødevareregionen.

§ 16. Fødevareregionen kan dog på nærmere fastsatte vilkår tillade, at dyr af modtagelige arter fjernes fra bedrifter i beskyttelseszonen, såfremt de transporteres direkte til:

1)   Et slagteri udpeget af Fødevaredirektoratet til nødslagtning.

2)   Under særlige omstændigheder til et andet sted i beskyttelseszonen.

Foranstaltninger i overvågningszonen

§ 17. I overvågningszonen gælder bestemmelserne i § 14, stk. 1 nr. 1.

Stk. 2. Inden for overvågningszonen er det ikke tilladt, at:

1)   Flytte og transportere dyr af modtagelige arter ad offentlig eller privat vej, bortset fra bedrifternes interne forbindelsesveje, jf. dog § 18, medmindre de føres til græsning eller opstaldning. Dog kan Fødevareregionen tillade, at dyr af modtagelige arter føres i transit ad vej eller jernbane uden aflæsning eller ophold.

2)   Fjerne køretøjer og materiel, som er anvendt inden for overvågningszonen til transport af dyr af modtagelige arter samt eventuelt forurenet materiale, fra en bedrift eller fra et slagteri, der ligger i overvågningszonen, uden at disse er blevet rengjort og desinficeret efter Fødevareregionens anvisning.

3)   Til- eller fraføre avlsmateriale fra dyr af modtagelige arter fra en bedrift uden Fødevareregionens tilladelse.

Stk. 3. Transport i henhold til stk. 2. må kun finde sted med Fødevareregionens tilladelse.

Stk. 4. Den besætningsansvarlige skal iværksætte gnaver- og insektbekæmpelse, såfremt Fødevareregionen finder det nødvendigt. Bekæmpelsen skal ske efter Fødevareregionens anvisning.

§ 18. Fødevareregionen kan dog på nærmere fastsatte vilkår tillade, at dyr af modtagelige arter fjernes fra bedrifter i overvågningszonen, såfremt de transporteres direkte til:

1)   Et slagteri udpeget af Fødevaredirektoratet til omgående slagtning.

2)   Under særlige omstændigheder til et andet sted i overvågningszonen.

Kapitel 6

Vaccination

§ 19. Det er ikke tilladt at vaccinere mod de i § 1 nævnte sygdomme, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Fødevaredirektoratet kan ved udbrud af en af de i § 1 nævnte sygdomme påbyde vaccination af dyr af modtagelig arter.

Kapitel 7

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 20. Med bøde straffes den, der:

1)   Overtræder §§ 3 6, § 7, stk. 1 4, § 8, jf. § 7, § 10, stk. 1 eller stk. 3 4, § 11, jf. § 10, § 14, § 15, stk. 1 2, § 17. stk. 1 2 eller stk. 4 eller § 19.

2)   Tilsidesætter anvisninger eller vilkår fastsat i medfør af § 7, stk. 1, nr. 5 7 eller nr. 9, § 10, stk. 1, nr. 3 5, eller stk. 3, § 15, stk. 1, nr. 2 eller 3, § 16, § 17, stk. 2, nr. 1 3, eller stk. 4, eller § 18.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. marts 2003.

Fødevaredirektoratet, den 6. marts 2003

P.D.V.
Preben Willeberg

/Birgit Hendriksen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Rådets direktiv 92/119/EØF af 17. december 1992 om generelle fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af visse dyresygdomme samt om specifikke foranstaltninger vedrørende blæreudslæt hos svin (EF-Tidende 1993 L 62 s.69).