Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af de i landbrugslovens § 13, stk. 3, nr. 2, og § 16, stk. 3, omhandlede beløbsgrænser


I medfør af § 13, stk. 4, og § 16, stk. 5, i lov om landbrugsejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 424 af 1. juli 1986 (landbrugsloven), fastsættes:

§ 1. Den i landbrugslovens § 13, stk. 3, nr. 2, omhandlede beløbsgrænse for ejendomsværdien, eksklusive stuehusets værdi, fastsættes til 533.000 kr. ved årsreguleringen pr. 1. januar 1989.

§ 2. Den i landbrugslovens § 16, stk. 3, omhandlede beløbsgrænse for grundværdien fastsættes til 177.000 kr. ved årsreguleringen pr. 1. januar 1989.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 1989.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 233 af 14. april 1988 ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelsen har virkning for retshandler, der indgås efter dens ikrafttræden, og for ansøgninger, der ikke støtter sig på retshandler, og som efter bekendtgørelsens ikrafttræden indkommer til Jordbrugsdirektoratet eller Jordlovsudvalget.

Stk. 4. Sager, der indkommer inden 3 måneder fra bekendtgørelsens ikrafttræden, kan dog efter begæring behandles efter de hidtil gældende regler, hvis særlige grunde taler for det.

Landbrugsministeriet, den 14. april 1989

LAURITS TØRNÆS

/John B. Kjær

Officielle noter

Ingen