Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fredningsbælter ved Skive-Karup Å's udløb i Skive Fjord


I medfør af § 25, stk. 3 og § 42, stk. 2 i lov nr. 306 af 4. juni 1986 om saltvandsfiskeri, bestemmes:

§ 1. Ved Skive-Karup Å's udløb i Skive Fjord fastsættes et udvidet fredningsbælte. Dette fredningsbælte omfatter den del af fjorden som ligger syd for en linie bestemt ved det sydvestlige hjørne af den vestlige kornsilo på Skive Havns trafikhavn holdt overet med gitterlysmasten, der er placeret på det østligste punkt af Kajgaden ved Skive Sten- og Gruskompagni.

Stk. 2. I tilknytning til det i stk. 1 nævnte fredningsbælte, etableres fra dette bæltes nordlige afgrænsning til anduvningsbøjen ved indsejlingen til Skive Havn, et fredningsbælte med en bredde på 100 m på begge sider af sømærkerne, der markerer sejlrenden til Skive Havn.

Stk. 3. I månederne april og maj etableres et fredningsbælte, mod syd afgrænset af det i stk. 1 nævnte fredningsbælte, mod øst af det i stk. 2 nævnte fredningsbælte, og mod nord af en linie afgrænset ved Resen Kirke og anduvningsbøjen ved indsejlingen.

Stk. 4. Indenfor de i stk. 1-3 nævnte fredningsbælter er fiskeri forbudt.

§ 2. Der fastsættes ingen fredede gennemgangsstrækninger til fredningsbælterne.

Stk. 2. En kortskitse, som viser fredningsbælterne, er trykt som bilag til bekendtgørelsen.

§ 3. Overtrædelse af § 1, stk. 4, straffes med bøde.

§ 4. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 15. april 1992, og samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 5 af 4. januar 1989.

Fiskeriministeriet, den 1. april 1992

KENT KIRK

/Jørn Laustrup

Bilag (* 1)

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver= (Udeladt)

Redaktionel note
  • (* 1) Bilag udeladt. Der henvises til originalen i LT A nr. 243 af 14.04.1992, s. 898.