Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Reglerne i denne lov finder anvendelse på bedrifter med smågrise, avls- eller slagtesvin, der holdes indendørs til landbrugsmæssigt formål.

§ 2. Ved smågrise forstås grise fra fravænning, og indtil de er 10 uger gamle.

    Stk. 2. Ved avls- og slagtesvin forstås svin, fra de er 10 uger gamle og indtil indsættelse i løbeafdeling eller indtil slagtning.

Kapitel 2

Almindelige bestemmelser

§ 3. I stier til smågrise, avls- og slagtesvin skal mindst 1/3 af det til enhver tid gældende minimumsarealkrav være fast eller drænet gulv eller en kombination heraf.

    Stk. 2. I stier, der alene anvendes til smågrise, skal dog mindst 1/2 af det til enhver tid gældende minimumsarealkrav være fast eller drænet gulv eller en kombination heraf.

§ 4. I stier til smågrise over 20 kg, avls- og slagtesvin skal der være installeret et overbrusningsanlæg eller en tilsvarende anordning, der skal bruges til at regulere dyrenes kropstemperatur.

§ 5. Smågrise, avls- og slagtesvin skal have adgang til halm eller andet, der kan tilgodese deres behov for beskæftigelses- og rodemateriale.

§ 6. Justitsministeren kan fastsætte regler med henblik på opfyldelse og anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs direktiver og forordninger om forsvarlig behandling af smågrise, avls- og slagtesvin og om beskyttelse af disse dyrs velfærd.

§ 7. Reglerne i dyreværnsloven og i forskrifter, der udfærdiges med hjemmel i dyreværnsloven, finder desuden anvendelse på indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin.

Kapitel 3

Straf

§ 8. Med bøde eller hæfte straffes den, der overtræder §§ 3-5.

    Stk. 2. I forskrifter, der udfærdiges efter loven, kan der fastsættes straf af bøde eller hæfte for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

    Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 4

Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v.

§ 9. Loven træder i kraft den 1. juli 2000, jf. dog stk. 2 og 3.

    Stk. 2. § 5 træder i kraft den 1. juli 2005.

    Stk. 3. Ved hold af smågrise, avls- og slagtesvin i bygninger, der er taget i brug før lovens ikrafttræden, skal de i §§ 3-5 nævnte krav senest være opfyldt den 1. juli 2015.

§ 10. Loven gælder ikke for Færøerne, men kan sættes i kraft med de afvigelser, som landsdelens særlige forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 14. februar 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Frank Jensen