Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om attestation af rabiesvaccination ved indførsel af hunde og tamkatte


I medfør af § 3 i lov om udførsel og indførsel af levende dyr m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 61 af 2. februar 1988, samt efter bemyndigelse i henhold til § 1 i Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 418 af 12. juli 1988 om indførsel og transit af hunde og tamkatte, fastsættes:

§ 1. Ved den § 2, stk. 1, nr. 1 i Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 418 af 12. juli 1988 nævnte »godkendt formular«, forstår Veterinærdirektoratet en dansk-, tysk-, engelsk- eller fransksproget vaccinationsformular, indeholdende følgende oplysninger:

  • 1) Dyrets art, race, navn, farve, køn, alder og særlige kendetegn.
  • 2) Ejerens navn og adresse.
  • 3) Dato for rabiesvaccination.
  • 4) Vaccinens navn og lot nummer.
  • 5) Den attesterende dyrlæges stempel, underskrift og dato.

§ 2. Den 4-sprogede attestformular, La 23, 0-435 a., der udleveres af Veterinærdirektoratet, kan anvendes som hidtil.

§ 3. Uanset bestemmelsen om, at hunde og tamkatte skal være vaccineret mod rabies mindst 1 måned og højst 12 måneder forud for indførslen, jf. § 2, stk. 1 i førnævnte bekendtgørelse, er en revaccination mod rabies gyldig straks, såfremt denne er foretaget inden udløbet af ovennævnte 12 måneders periode.

Stk. 2. Såfremt en revaccination danner grundlag for indførsel skal der på indførselstidspunktet foreligge attestation på såvel revaccination som den senest forudgående vaccination.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 1989.

Stk. 2. Veterinærdirektoratets cirkulære af 9. april 1981 om attestation af rabiesvaccination ved indførsel af hunde og tamkatte ophæves.

Veterinærdirektoratet, den 1. maj 1989

ERIK STOUGAARD

/S. Ammendrup

Officielle noter

Ingen