Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om flytning af honningbier m.v.


I medfør af § 13, stk. 1, § 14 og § 15, stk. 2, i lov nr. 115 af 31.

marts 1982 om biavl og efter bemyndigelse fastsættes:

§ 1. Levende honningbier og brugt biavlsmateriel og vokstavlebygning må ikke flyttes til Anholt og Samsø.

Stk. 2. Levende honningbier, herunder alle udviklingsstadier og kønsprodukter, samt brugt biavlsmateriel og vokstavlebygning må ikke flyttes til Læsø.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder ikke for vaskede rammer fra et vokssmelteri.

§ 2. Uanset bestemmelserne i § 1, stk. 1, er flytning af levende honningbier og tavler med æg eller andre udviklingsstadier tilladt, hvis en undersøgelse af bierne har vist, at de er fri for forekomst af Varroa-mider.

§ 3. Overtrædelse af § 1, stk. 1 og 2, og § 2 straffes med bøde.

§ 4. Bekendtgørelse træder i kraft den 8. maj 1992.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 458 af 17. juni 1991 om forbud mod flytning af honningbier m.v.

Plantedirektoratet, den 28. april 1992

Erik Madsen

/ Henrik Wanscher

Officielle noter

Ingen