Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indhold af transfedtsyrer i olier og fedtstoffer m.v.

 

I medfør af § 13, § 55, stk. 2 og 78, stk. 3, i lov nr. 471 af 1. juli 1998 om fødevarer m.m. (fødevareloven) fastsættes:

Kapitel 1

Område

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på olier og fedtstoffer, herunder emulsioner med fedtstoffet som den gennemgående fase, der enten alene eller som del af forarbejdede fødevarer er bestemt til eller må antages at skulle fortæres af mennesker.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke naturligt forekommende indhold af transfedtsyrer i animalske fedtstoffer eller produkter, der er reguleret via anden lovgivning.

Stk. 3. Bekendtgørelsen omfatter udelukkende salg til forbrugerne.

§ 2. Det er forbudt at sælge de af bekendtgørelsen omfattede olier og fedtstoffer, hvis de har et højere indhold af de i bilaget definerede transfedtsyrer end angivet i § 3.

§ 3. Fra den 1. juni 2003 må indholdet af transfedtsyrer i de af bekendtgørelsen omfattede olier og fedtstoffer ikke overstige 2 gram pr. 100 gram olie eller fedt, jfr. dog stk. 2.

Stk. 2. Fra den 1. juni 2003 til den 31. december 2003 må indholdet af transfedtsyrer i de af bekendtgørelsen omfattede olier og fedtstoffer, der indgår i forarbejdede fødevarer, hvori der også indgår andre fødevareingredienser end olier og fedtstoffer, og som fremstilles i fødevareindustrien, detailhandlen, cateringvirksomheder, restauranter, institutioner, bagerier og lignende, dog være op til 5 gram transfedtsyrer pr. 100 gram olie eller fedt.

§ 4.   I produkter, der anprises med »fri for transfedtsyrer«, skal indholdet af transfedtsyrer være mindre end 1 gram pr. 100 gram af den enkelte olie eller det enkelte fedtstof i det færdige produkt.

Kapitel 2

Straffebestemmelser m.v.

§ 5. Med bøde straffes den, der overtræder § 2 og § 4 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1)   forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2)   opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. marts 2003.

Stk. 2. Produkter, der er fremstillet inden bekendtgørelsens ikrafttrædelse, samt produkter, der er fremstillet inden for den i § 3, stk. 2 angivne periode, kan sælges indtil holdbarhedsfristens udløb.

 

Fødevaredirektoratet, den 11. marts 2003

Per H. Kristiansen

/Bente Koch


Bilag 1

Definition af transfedtsyrer

Transfedtsyrer defineres i denne bekendtgørelse som summen af alle isomere fedtsyrer med 14, 16, 18, 20 og 22 kulstofatomer og én eller flere transdobbeltbindinger, dvs. C14:1, C16:1, C18:1, C18:2, C18:3, C20:1, C20:2, C22:1, C22:2 transisomere fedtsyrer, dog kun flerumættede fedtsyrer med methylen-afbrudte dobbeltbindinger.