Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Porcin Reproduktions- og Respirationssygdom (PRRS)


I medfør af §§ 4, 6 og 35, stk. 2, i lov om husdyrsygdomme, jf.

lovbekendtgørelse nr. 381 af 7. juni 1993, fastsættes:

§ 1. Den, der har ansvaret for driften af en svinebesætning, skal ved viden eller mistanke om, at PRRS forekommer i besætningen, foretage anmeldelse herom til en dyrlæge.

Stk. 2. Anmeldelse skal ske, når der hos søer eller gylte forekommer

  • 1) et usædvanligt stort antal aborter, eller
  • 2) et usædvanligt stort antal for tidlige faringer med fødsel af døde eller svage smågrise.

§ 2. Modtager en dyrlæge anmeldelse om forekomst af eller mistanke om PRRS, eller får en dyrlæge i øvrigt i forbindelse med sit arbejde mistanke om forekomst af PRRS, skal dyrlægen snarest foretage en undersøgelse af besætningen med henblik på at konstatere, om nogle dyr viser tegn på at være smittet med sygdommen. Såfremt mistanken herefter ikke kan afvises, skal dyrlægen indsende fornødent materiale til undersøgelse på Statens Veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm, 4771 Kalvehave.

Stk. 2. Ved fornødent materiale forstås døde fostre, døde eller aflivede nyfødte grise, næsesvaborprøver samt stabiliserede og ustabiliserede blodprøver fra sygdomsramte dyr.

§ 3. En besætning skal anses for smittet med PRRS, når der inden for de sidste 8 uger er påvist

  • 1) PRRS-virus i materiale fra dyr i besætningen

eller

  • 2) antistof mod PRRS-virus i dødfødte fostre eller levendefødte grise før optagelse af kolostrum.

§ 4. Udgifterne ved undersøgelse af det i § 2 nævnte materiale afholdes af Veterinærdirektoratet. Alle andre udgifter i medfør af denne bekendtgørelse er Veterinærdirektoratet uvedkommende.

§ 5. Overtrædelse af § 1 eller § 2, stk. 1, straffes med bøde.

Stk. 2. For overtrædelser, der begås af et aktieselskab, andelsselskab, anpartsselskab eller lignede kan der i medfør af § 36 i lov om husdyrsygdomme pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. maj 1994.

§ 7. Bekendtgørelsen gælder ikke for Grønland.

Veterinærdirektoratet, den 26. april 1994

Erik Stougaard

/ Per A. Hansen

Officielle noter

Ingen