Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om planter (* 1)


I medfør af § 1, stk. 1-3, og § 4, stk.2, i lov nr. 834 af 18. december 1991 om frø, kartofler og planter og efter bemyndigelse fastsættes:

Registrering

§ 1. Virksomheder, der med henblik på salg producerer planter, herunder levende plantedele, til udplantning, men ikke sædekorn, frø og kartofler, skal være registreret i Plantedirektoratet.

Stk. 2. Stk. 1 gælder tilsvarende for

 • 1) plantehandeler, der opretholder en bestand af planter gennem hele vækstsæsonen, og
 • 2) virksomheder, der oplagrer, sorterer og sælger planter nævnt i bilag 5, II og III. Virksomheder, der alene oplagrer og sælger planter, skal dog kun registreres, hvis virksomhed opdeler eller blander sådanne partier af de nævnte planter, jf. §§ 9 og 10.

Stk. 3 . Består en virksomhed af flere driftsmæssigt adskilte virksomheder, skal hver enkelt registreres særskilt. Driftsmæssigt adskilte virksomheder med forretningsmæssigt fællesskab skal registreres særskilt.

Stk. 4 . I forbindelse med anmodningen om registrering skal virksomheden skriftligt tilkendegive, at den til stadighed vil opfylde forpligtelserne i bilag 9.

Stk. 5 . Skifter en registreret virksomhed ejer, eller ophører den med produktion, oplagring, sortering eller salg af planter, skal Plantedirektoratet underrettes skriftligt herom.

Stk. 6 . Stk. 1-5 gælder ikke for virksomheder, der har et samlet salg af varer eller ydelser på under 10.000 kr. om året og kun sælger planter direkte til den endelige forbruger til ikke erhvervsmæssig anvendelse.

§ 2. Plantedirektoratet kan godkende en registreret virksomhed til

 • 1) opbevaring af præ-kerneplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter og etablering af eliteplanter,
 • 2) opbevaring og produktion af eliteplanter og produktion af certificerede planter klasse AAE,
 • 3) produktion af certificerede planter klasse AA eller
 • 4) produktion af certificerede planter klasse A.

Stk. 2 . Godkendelse efter stk. 1 meddeles, når direktoratet har konstateret, at virksomheden opfylder kravene i bilag 6, I, A. Godkendelsen kan omfatte alle de anførte kategorier og kan begrænses til dele af virksomhedens produktion.

Produktion og salg

§ 3. Registrerede virksomheder skal tilrettelægge og gennemføre produktionen af planter nævnt i bilag 3 efter retningslinierne i bilaget. Plantedirektoratet kontrollerer, at virksomhederne overholder disse retningslinier, og at planterne overholder bestemmelserne i bilag 1, 2, 4, 7 og 8.

§ 4. Planter produceret her i landet kan godkendes som

 • 1) kerneplanter , hvis de
 • a) er udvalgt af sortsejeren på grund af deres særlige genetiske egenskaber,
 • b) er produceret og opbevaret efter bestemmelserne i bilag 6, I, B, nr. 1, og
 • c) overholder kravene i bilag 1, 2, 4, 6, III, og 7, om frihed for planteskadegørere, eller
 • 2) eliteplanter, hvis de
 • a) har oprindelse direkte i kerneplanter eller i planter frembragt ved opformering på grundlag af kerneplanter, jf. bilag 6, II,
 • b) er produceret og opbevaret efter bestemmelserne i bilag 6, I, B, nr. 2, og
 • c) overholder kravene i bilag 1, 2, 4 og 7, om frihed for planteskadegørere, eller
 • 3) certificerede planter, klasse AAE, AA eller A, hvis de
 • a) har dokumenteret oprindelse i eliteplanter eller kerneplanter,
 • b) er produceret efter bestemmelserne i bilag 6, I, B, nr. 2, 3 eller 4,
 • c) opfylder kravene i bilag 1, 2, 4 og 6, III, om frihed for planteskadegørere.

Stk. 2 . Planter, der er udvalgt som kommende kerneplanter, men som endnu ikke er godkendt efter stk. 1, nr.1 (præ-kerneplanter), kan sælges, hvis de overholder betingelserne i § 5. Planterne må ikke sælges med betegnelsen »præ-kerneplanter«.

Stk. 3 . Planter produceret i en virksomhed, der er godkendt til produktion af planter i flere kategorier, jf. § 2, stk. 1, godkendes i den laveste kategori.

§ 5. Planter produceret her i landet må sælges, når Plantedirektoratet har konstateret,

 • 1) at planterne, hvis de er nævnt i bilag 3, er produceret i overensstemmelse med bestemmelserne i dette bilag, og
 • 2) at planterne overholder bestemmelserne i bilag 1, 2, 4 og 7 om frihed for planteskadegørere samt i bilag 8 om mærkning.

Stk. 2 . Skal planterne sælges til et område i en medlemsstat af Det Europæiske Fællesskab, der er godkendt som beskyttet zone, skal det ved direktoratets kontrol efter stk. 1 være konstateret, at planterne også overholder de særlige betingelser for indførelse i dette område, der er fastsat af denne medlemsstat.

§ 6. Har Plantedirektoratet begrundet mistanke om, at et parti planter ikke opfylder kravene i bilag 1, 2, 4 og 7 om frihed for planteskadegørere, må planterne ikke sælges, men kan stilles i fortsat avlskontrol, hvis Plantedirektoratet skønner, at planterne efter gennemførelse af egnede foranstaltninger vil kunne godkendes ved et nyt eftersyn.

Stk. 2 . Stk. 1 gælder ikke, hvis der er tale om angreb af planteskadegørere nævnt i bilag 1, I, og 2, I.

Stk. 3 . Planter i fortsat avlskontrol må ikke fjernes fra dyrkningsstedet uden direktoratets skriftlige tilladelse.

§ 7. Har Plantedirektoratet begrundet formodning om, at planter, der sælges, ikke længere overholder kravene i bilag 1, 2, 4 og 7 om frihed for planteskadegørere, kan direktoratet i medfør af lovens § 2, stk. 1, vederlagsfrit udtage prøver af planterne til undersøgelse med henblik på at af- eller bekræfte formodningen.

Stk. 2 . Planter omfattet af en undersøgelse i medfør af stk. 1 må ikke fjernes fra salgsstedet uden direktoratets skriftlige tilladelse.

§ 8. Planter, der ikke overholder kravene i bilag 1, 2, 4 og 7 om frihed for planteskadegørere eller betingelserne i § 6, stk 1, for at blive stillet i fortsat avlskontrol, skal tilintetgøres i overensbestemmelse med reglerne i bekendtgørelse om bortskaffelse af affald. Plantedirektoratet kan fastsætte en frist for tilintetgørelsen. Virksomheden skal på forlangende dokumentere, at tilintetgørelse har fundet sted.

§ 9. Ved salg engros skal planter nævnt i bilag 5, II og III, og deres emballage eller transportmiddel være forsynet med et plantepas, jf. § 10.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for planter nævnt i bilag 5, III, hvis det tydeligt fremgår, at de uden yderligere dyrkning er bestemt til salg til den endelige forbruger til ikke erhvervsmæssig anvendelse.

Stk. 3. Planter nævnt i bilag 5, IV, skal ved salg være forsynet med et plantepas eller være mærket efter bestemmelserne i bilag 8.

§ 10. Plantepasset skal bestå

 • 1) enten af en etiket, der indeholder oplysningerne i bilag 8, I, nr. 1-10,
 • 2) eller af en etiket, der indeholder oplysningerne i bilag 8, I, nr. 1-6, samt en følgeseddel, der indeholder oplysningerne i nr. 1-10.

Stk. 2. Plantepasset skal være godkendt af Plantedirektoratet, og kun registrerede virksomheder må forsyne planter med plantepas.

Stk. 3. Plantepasset skal udfylde med blokbogstaver eller på skrivemaskine uden rettelser eller overstregninger.

Stk. 4. Plantepas må ikke anvendes til andre planter end dem, de oprindeligt er udstedt til.

§ 11. Opdeles et parti, der skal være mærket med plantepas, eller blandes to eller flere sådanne partier, skal hvert af de nye partier af en registreret virksomhed forsynes med et nyt plantepas efter bestemmelserne i § 9. Partierne må kun mærkes, hvis der ikke er grundlag for at antage, at de ikke længere overholder betingelserne for godkendelse, jf. § 5.

§ 12. Kerne-, elite- og certificerede planter skal, ud over at overholde kravene i stk. 1, være mærket og pakket efter bestemmelserne i bilag 8, III og IV.

§ 13. Bestemmelserne om salg gælder også for udbud til salg og for fordeling, levering eller anden form for overdragelse.

§ 14. Overtrædelse af § 1, stk. 1-4, § 3, § 4, stk. 2, § 5, § 6, stk. 1 og 3, § 7, stk. 2, § 8, § 9, stk. 1-5, § 10 og § 11 straffes med bøde.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 1993.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 148 af 2. marts 1992 om planter.

Plantedirektoratet, den 19. maj 1993

Paul Regenberg

/ Henrik Wanscher

Fortegnelse over bilag

Bilag 1: Planteskadegørere, der ikke må forekomme

I Planteskadegørere, der ikke vides at forekomme i Det Europæiske Fællesskab

II Planteskadegørere, der vides at forekomme i Det Europæiske Fællesskab

III Planteskadegørere, som Danmark er anerkendt som beskyttet zone for

Bilag 2: Planteskadegørere, der ikke må forekomme på visse planter m.m.

I Planteskadegørere, der ikke vides at forekomme i Det Europæiske Fællesskab

II Planteskadegørere, der vides at forekomme i Det Europæiske Fællesskab

Bilag 3: Særlige krav til produktion af planter af ikke certificerede planter af visse plantegrupper

Bilag 4: Særlige krav til frihed for planteskadegørere på produktionsstedet m.m.

Bilag 5: Planter omfattet af bekendtgørelsen

I Definitioner

II Planter, der ved salg engros skal være forsynet med plantepas, jf. § 9, stk. 1

III Planter, der ved salg engros skal være forsynet med plantepas, medmindre det tydeligt fremgår, at de uden yderligere dyrkning er bestemt til salg til den endelige forbruger til ikke erhvervsmæssig anvendelse

IV Andre planter end nævnt i afsnit II eller III, der ved salg kan forsynes med plantepas eller skal være mærket efter bilag 8, jf. § 9, stk. 3.

Bilag 6: Opbevaring af kerneplanter, eliteplanter og certificerede planter

I Generelle krav

II Særlige bestemmelser for produktion af certificerede planter af visse plantegrupper

III Særlige krav til kerneplanter om frihed for planteskadegørere

Bilag 7: Planteskadegørere, der ikke må forekomme ud over de nævnte tolerancer

Bilag 8: Paknings- og mærkningsbestemmelser

I Plantepas

II Andre mærkningskrav

III Supplerende mærkningskrav for kerne-, elite- og certificerede planter

IV Pakningskrav for kerne-, elite- og certificerede planter

Bilag 9: Forpligtelser for registrerede virksomheder

Bilag 1

Planteskadegørere, der ikke må forekomme

I Planteskadegørere, der ikke vides at forekomme i Det Europæiske Fællesskab

 • a) Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier

1. Acleris spp. (ikke-europæiske), (viklere)

2. Amauromyza maculosa (Malloch), (minerflue)

3. Anomala orientalis Waterhouse, orientalsk oldenborre

4. Anoplophora chinensis (Thomson)

5. Anoplophora malasiaca (Forster)

6. Arrhenodes minutus Drury, (barkbille)

7. Bemisia tabaci Genn. (ikke-europæiske populationer), bomuldsmellus, vektor for virus som f.eks.

 • (a) Bean golden mosaic virus
 • (b) Cowpea mild mottle virus
 • (c) Lettuce infectious yellows virus
 • (d) Pepper mild tigre virus
 • (e) Squash leaf curl virus
 • (f) Euphorbia mosaic virus
 • (g) Florida tomato virus

8. Cicadellidae (ikke-europæiske), dværgcikader, kendt som vektor for Pierce's disease (forårsaget af Xylella fastidiosa ), f.eks.

 • a) Carneocephala fulgida Nottingham
 • b) Draeculacephala minerva Ball
 • c) Graphocephala atropunctata (Signoret)

9. Choristoneura spp. (ikke-europæiske), (viklere)

10. Conotrachelus nenuphar (Herbst), (snudebiller)

11. Heliothis zea (Boddie), (ugle)

12. Liriomyza sativae Blanchard, (minerflue)

13. Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen, (migrerende nematod)

14. Monochamus spp. (ikke-europæiske), (træbukke)

15. Myndus crudus Van Duzee, (cikade)

16. Nacobbus aberrans (Thorbe) Thorne et Allen, falsk rodgallenematod

17. Premnotrypes spp. (ikke-europæiske), (snudebiller)

18. Pseudopithyophthorus minutissimus (Zimmermann), (egebarkbille)

19. Pseudopithyophthorus pruinosus (Eichhoff), (egebarkbille)

20. Scaphoideus luteolus Van Duzee, (dværgcikade)

21. Spodoptera eridania (Cramer), (ugle)

22. Spodoptera frugiperda (Smith), (ugle)

23. Spodoptera litura (Fabricius), asiatisk bomuldsugle

24. Thrips palmi Karny, (palmetrips)

25. Tephritidae (ikke-europæiske), frugtfluer, f.eks.

 • a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann)
 • b) Anastrepha ludens (Loew)
 • c) Anastrepha obliqua Macquart
 • d) Anastrepha suspensa (Loew)
 • e) Dacus ciliatus Loew
 • f) Dacus cucurbitae Coquillett
 • g) Dacus dorsalis Hendel
 • h) Dacus tryoni (Froggatt)
 • i) Dacus tsuneonis Miyake
 • j) Dacus zonatus Saund
 • k) Epochra canadensis (Loew)
 • l) Pardalaspis cyanescens Bezzi
 • m) Pardalaspis quinaria Bezzi
 • n) Pterandrus rosa (Karsch)
 • o) Rhacochlaena japonica Ito
 • p) Rhagoletis cingulata (Loew)
 • q) Rhagoletis completa Cresson
 • r) Rhagoletis fausta (Østen-Sacken)
 • s) Rhagoletis indifferens Curran
 • t) Rhagoletis mendax Curran
 • u) Rhagoletis pomonella Walsh, æbleflue
 • v) Rhagoletis ribicola Doane
 • w) Rhagoletis suavis (Loew)

26. Xiphinema americanum Cobb i bred forstand (ikke-europæiske populationer), (migrerende nematod)

27. Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo

 • b) Bakterier

1. Xylella fastidiosa Well et al, (syn. Pierce's disease)

 • c) Svampe

1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, egevisnesyge

2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel, melbærrisgyldenrust

3. Cronartium spp. (ikke-europæiske), (rust)

4. Endocronartium spp. (ikke-europæiske), (rust)

5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito, lærkevisnesyge

6. Gymnosporangium spp. (ikke-europæiske), (rust)

7. Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba et Pouzar, gul ringråd

8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis, Tsuga-koglerust

9. Monilinia fructicola (Winter) Honey, (frugtskimmel)

10. Mycosphaerella larici-leptolepsis Ito et al., Phyllasticta - nålefald

11. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson, Septoria-poppelkræft

12. Phoma andina Turkensteen, Phoma-bladvisning

13. Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.

14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema, Septoria-bladplet

15. Thecaphora solani Barrus, kartoffelbrand

16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

 • d) Virus og viruslignende organismer

1. Elm phløem necrosis mycoplasm, elmesivævsnekrosevirus

2. Kartoffelvirus og viruslignende organismer, f.eks.

 • a) Andean potato latent virus
 • b) Andean potato mottle virus
 • c) Arracacha virus B, oca strain
 • d) Potato black ringspot virus
 • e) Potato spindle tuber viroid, kartoffeltenknoldviroid
 • f) Potato virus T, kartoffelvirus T
 • g) Ikke-europæiske isolater af kartoffelvirus A, M, S, V, X, og Y (herunder Yo, Yn og Yc) og potato leaf roll virus

3. Tobacco ringspot virus, tobakringpletvirus

4. Tomato ringspot virus, tomatringpletvirus

5. Virus og viruslignende organismer hos Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L.,

 • a) Blueberry leaf mottle virus
 • b) Cherry rasp leaf virus (American), amerikansk kirsebærraspbladvirus
 • c) Peach mosaic virus (American), amerikansk ferskenmosiakvirus
 • d) Peach phony rickettsia, ferskenphonyrickettsia
 • e) Peach rosette mosaic virus
 • f) Peach rosette mycoplasm, ferskenrosetmykoplasma
 • g) Peach X-disease mycoplasm
 • h) Peach yellows mycoplasm, ferskengulsot mykoplasma
 • i) Plum line pattern virus (American). amerikansk blommebåndmosaikvirus
 • j) Raspberry leaf curl virus (American), amerikansk hindbærbladkrøllevirus
 • k) Strawberry latent »C« virus, latent jordbær-C-virus
 • l) Strawberry vein banding virus. jordbærnervebåndsvirus
 • m) Strawberry witches' broom mycoplasm, jordbærheksekostmykoplasma
 • n) ikke-europæisk virus og viruslignende organismer hos Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L.,

6. Virus overført af Bemisia tabaci Genn., bomuldsmellus, som f.eks.

 • a) Bean golden mosaic virus
 • b) Cowpea mild mottle virus
 • c) Lettuce infectious yellows virus
 • d) Pepper mild tigre virus
 • e) Squash leaf curl virus
 • f) Euphorbia mosaic virus
 • g) Florida tomato virus
 • e) Snylteplanter

1. Arceuthobium , spp. (ikke-europæiske), (dværgmistelten)

II Planteskadegørere, der vides at forekomme i Det Europæiske Fællesskab

 • a) Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier

1. Globodera pallida (Stone) Behrens, hvid kartoffelcystenematod

2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, gul kartoffelcystenematod

3. Heliothis armigera Hubner, (ugle)

4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), tomatminerflue

5. Liriomyza trifolii (Burgess), sperpentinerminerflue

6. Liriomyza huidobrensis (Blanchard), ærteminerflue

7. Opogona sacchari (Bojer), bananmøl

8. Popillia japonica Newman, japanbille

9. Spodoptera littoralis (Boisduval), afrikansk bomuldsugle

 • b) Bakterier

1. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. spp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., kartoffelringbakteriase

 • c) Svampe

1. Melampsora medusae Thumen, poppelrust

2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Persival, kartoffelbrok

 • d) Virus og viruslignende organismer

1. Apple proliferation mycoplasm, æbleheksekostmykoplasma

2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasm, abrikosbladrulleklorosemykoplasma

3. Pear decline mycoplasm, pæremoriamykoplasma

III Planteskadegørere, som Danmark er anerkendt som beskyttet zone for

 • a) Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier

1. Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer), bomuldsmellus

 • d) Virus og viruslignende organismer

1. Beet necrotic yellow vein virus, rizomania

2. Tomato spotted wilt virus, tomatbronzetopvirus

Bilag 2

Planteskadegørere, der ikke må forekomme på visse planter

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Planteskadegørere:          Planter: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I Planteskadegørere, der ikke 

 vides at forekomme i Det Europæiske 

 Fællesskab 

 a) Insekter, mider og nematoder 

 på alle udviklingsstadier 

 1. Aculops fuchsiae Keifer, (mide)  Planter af Fuchsia L. til 

                    udplantning, dog ikke frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. Aleurocanthus spp., (mellus)    Planter af Citrus L., Fortu- 

                    nella Swingle, Poncirus Raf. 

                    og hybrider heraf, dog ikke 

                    frugter og frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. Anthonomus bisignifer Schenkling, Planter af Fragaria L. til ud- 

 (snudebille)             plantning, dog ikke frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4. Anthonomus signatus (Say),     lanter af Fragaria L. til ud- 

 (snudebille)             plantning, dog ikke frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5. Aonidiella citrina Coquillet,   Planter af Citrus L., Fortunel- 

 (skjoldlus)              la Swingle, Poncirus Raf. og 

                    hybrider heraf, dog ikke 

                    frugter og frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6. Udgået 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7. Aschistonyx eppoi Inouye      Planter af Juniperus L., dog 

                    ikke frugter og frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8. Bursaphelenchus xylophilus     Planter af Abies Mill., Cedrus 

 (Steiner et Buhrer) Nickle et al.,  Trew, Larix Mill., Picea A. 

 fyrrevednematod            Dietr., Pinus L., Pseudotsuga 

                    Carr. og Tsuga Carr., dog ikke 

                    frugter og frø, samt træ af 

                    nåletræer (Coniferales) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 9. Carposina niponensis Walsingham,  Planter af Cydonia Mill., 

 (møl)                 Malus Mill., Prunus L. 

                    og Pyrus L., dog ikke frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 10. Diaphorina citri Kuway.,     Planter af Citrus L., Fortunel- 

 (bladloppe)              la Swingle, Poncirus Raf. og 

                    hybrider heraf, samt 

                    Murraya Kønig, dog ikke 

                    frugter og frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11. Enarmonia packardi (Zeller),   Planter af Cydonia Mill., 

 (vikler)                Malus Mill., Prunus L. og 

                    Pyrus L., dog ikke frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 12. Enarmonia prunivora Walsh,    Planter af Cydonia Mill., 

 (vikler)                Malus Mill., Prunus L. og 

                    Pyrus L., dog ikke frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 13. Eotetranychus lewisi       Planter af Citrus L., Fortunel- 

 McGregor, (spindemide)        la Swingle, Poncirus Raf. og 

                    hybrider heraf, dog ikke 

                    frugter og frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 14. Eotetranychus orientalis     Planter af Citrus L., fortunel- 

 Klein, (spindemide)          la Swingle, Poncirus Raf. og 

                    hybrider heraf, dog ikke 

                    frugter og frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 15. Grapholita inopinata Heinrich,  Planteraf Cydonia Mill., 

 (vikler)                Malus Mill., Prunus L. og 

                    Pyrus L., dog ikke frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 16. Hishomonus phycitis        Planter af Citrus L., Fortunel- 

                    la Swingle, Poncirus Raf. og 

                    hybrider heraf, dog ikke 

                    frugter og frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 17. Leucaspis japonica Ckll.,     Planter af Citrus L., Fortunel- 

 (skjoldlus)              la Swingle, Poncirus Raf. og 

                    hybrider heraf, dog ikke 

                    frugter og frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 18. Listronotus bonariensis Kuschel, Frø af Cuciferae, Gramineae 

 (snudebille)             og Trifolium spp. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 19. Margarodes , ikke-europæiske   Planter af Vitis L., dog ikke 

 arter, f.eks.:            frugter og frø 

 a) Margarodes vitis (Phillipi), 

 (skjoldlus) 

 b) Margarodes vredendalensis de 

 Klerk 

 c) Margarodes prieskaensis Jakubski 

 Planter af Vitis L., dog ikke 

 frugter og frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 20. Numonia pyrivorella        Planter af Pyrus L., dog ikke 

 (Matsumura), (halvmøl)        frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 21. Oligonychus perditus       Planter af Juniperus L., dog 

 Pritchard et Baker, (spindemide)   ikke frugter og frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 22. Pissodes spp. (ikke-europæiske), Planter af nåletræer 

 (snudebiller)             (Coniferales), dog ikke 

                    frugter og frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 23. Radopholus citrophilus Huettel  Planter af Citrus L., og For- 

 Dickson et Kaplan, (migrerende     tunella Swingle, Poncirus 

 rodnematod)              Raf. og hybrider heraf, dog 

                    ikke frugter og frø, samt 

                    planter af Araceae, 

                    Marantaceae, Musaceae, Persea 

                    spp. og Strelitziaceae, rodede 

                    eller med vedhængende eller 

                    medhørende vækstmedium 

 --------------------------------------------------------------------- 

 24. Saissetia nigra (Nietm.),     Planter af Citrus L., Fortunel- 

 (skjoldlus)              la Swingle, Poncirus Raf. og 

                    hybrider heraf, dog ikke 

                    frugter og frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 25. Scirtothrips aurantii Faure,   Planter af Citrus L., Fortunel- 

 (trips)                la Swingle, Poncirus Raf. og 

                    hybrider heraf, dog ikke 

                    frugter og frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 26. Scirtothrips dorsalis Hood,    Planter af Citrus L., Fortunel- 

 (trips)                la Swingle, Poncirus Raf. og 

                    hybrider heraf, dog ikke 

                    frugter og frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 27. Scirtothrips citri (Moultex),   Planter af Citrus L., Fortunel- 

 (trips)                la Swingle, Poncirus Raf. og 

                    hybrider heraf, dog ikke 

                    frugter og frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 28. Scolytidae spp. (ikke-      Planter af nåletræer 

 europæiske)              (Coniferales) af over 3 m 

                    højde, dog ikke frugter og frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 29. Tachypterellus quadrigibbus    Planter af Cydonia Mill., 

 Say, (snudebille)           Malus Mill., Prunus L. og 

                    Pyrus L., dog ikke frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 30. Toxoptera citricida Kirk.,    Planter af Citrus L., fortunel- 

 (bladlus)               la Swingle, Poncirus Raf. og 

                    hybrider heraf, dog ikke 

                    frugter og frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 31. Trioza erytreae Del Guercio,   Planter af Citrus L., Fortunel- 

 (bladloppe)              la Swingle, Poncirus Raf. og 

                    hybrider heraf, samt Clausena 

                    Burm. f., dog ikke frugter og 

                    frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 32. Unaspis citri Comstock,      Planter af Citrus L., Fortunel- 

 (skjoldlus)              la Swingle, Poncirus Raf. og 

                    hybrider heraf, dog ikke 

                    frugter og frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 b) Bakterier 

 1. Citrus greening bacterium     Planter af Citrus L., Fortunel- 

                    la Swingle, Poncirus Raf. og 

                    hybrider heraf, dog ikke 

                    frugter og frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. Citrus variegated chlorosis    Planter af Citrus L., Fortunel- 

                    la Swingle, Poncirus Raf. og 

                    hybrider heraf, dog ikke 

                    frugter og frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. Udgået 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4. Xanthomonas campestris (alle    Planter af Citrus L., Fortunel- 

 stammer, der er patogene for Citrus) la Swingle, Poncirus Raf. og 

                    hybrider heraf, dog ikke frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5. Udgået 

 --------------------------------------------------------------------- 

 c) Svampe 

 1. Alternaria alternata (FR.)     Planter af Cydonia Mill., 

 Keissler (ikke-europæiske       Malus Mill., og Pyrus L., 

 patogene isolater), sortskimmel    til udplantning, dog ikke frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. Apiosporina morbosa (Schwein.)   Planter af Prunus L., til ud- 

 v. Arx                plantning, dog ikke frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. Atropellis spp., (nåletrækræft)  Planter af Pinus L., dog ikke 

                    frugter og frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4. Ceratocystis coerulescens (Munch) Planter af Acer saccharum 

 Bakshi, (blåsplint)          Marsh., dog ikke frugter og frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5. Ceroseptoria pini-densiflorae   Planter af Pinus L., dog ikke 

 (Hori et Nambu) Deighton       frugter og frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6. Cercospora angolensis Carv.    Planter af Citrus L., Fortunel- 

 et Mendes              la Swingle, Poncirus Raf. og 

                    hybrider heraf, dog ikke frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7. Ciborinia camelliae Kohn      Planter af Camellia L. til 

                    udplantning, dog ikke frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8. Diaporthe vaccinii Shaer      Planter af Vaccinium spp. til 

                    udplantning, dog ikke frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 9. Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk.   Planter af Citrus L., Fortunel- 

 Mendes, (skurv)            la Swingle, Poncirus Raf. og 

                    hybrider heraf, dog ikke 

                    frugter og frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 10. Fusarium oxysporum f. sp.     Planter af Phoenix spp., dog 

 albedinis (Kilian et Marie) Gordon  ikke frugter og frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11. Guignardia citricarpa Kiely    Planter af Citrus L., Fortunel- 

 (alle stammer, der er patogene    la Swingle, Poncirus Raf. og 

 for Citrus)              hybrider heraf, dog ikke frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 12. Guignardia piricola (Nosa)    Planter af Cydonia Mill., 

 Yamamoto                Malus Mill., Prunus L. og 

                    Pyrus L., dog ikke frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 13. Puccinia pittieriana Hennings   Planter af Solanaceae, dog 

                    ikke frugter og frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 14. Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers Planter af Pinus L., dog ikke 

                    frugter og frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 15. Venturia nashicola Tanaka et   Planter af Pyrus L. til ud- 

 Yamamoto               plantning, dog ikke frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 d) Virus og viruslignende 

 organismer 

 1. Beet curly top virus (ikke-    Planter af Beta vulgaris L., 

 europæiske isolater)         til udplantning, dog ikke frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. Black raspberry latent virus    Planter af Rubus L. til ud- 

                    plantning 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. Blight and blight-like       Planter af Citrus L., Fortunel- 

                    la Swingle, Poncirus Raf. og 

                    hybrider heraf, dog ikke 

                    frugter og frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4. Cadang-cadang viroid        Planter af Palmae til udplant- 

                    ning, dog ikke frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5. Cherry leaf roll virus (1)     Planter af Rubus L. til ud- 

                    plantning 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6. Citrus mosaic virus        Planter af Citrus L., Fortunel- 

                    la Swingle, Poncirus Raf. og 

                    hybrider heraf, dog ikke 

                    frugter og frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7. Citrus tristeza virus (ikke-    Planter af Citrus L., Fortunel- 

 europæiske isolater)         la Swingle, Poncirus Raf. og 

                    hybrider heraf, dog ikke 

                    frugter og frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8. Leprosis              Planter af Citrus L., Fortunel- 

                    la Swingle, Poncirus Raf. og 

                    hybrider heraf, dog ikke 

                    frugter og frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 9. Little cherry pathogen (ikke-   Planter af Prunus cerasus L., 

 europæiske isolater)          Prunus avium L., Prunus 

                    incisa Thunb., Prunus 

                    sargentii Rehd., Prunus 

                    serrula Franch., Prunus 

                    serrulata Lindl. Prunus 

                    speciosa (Koidz.) Ingram, 

                    Prunus subhirtella Miq. og 

                    Prunus yedoensis Matsum samt 

                    hybrider og kultivarer heraf 

                    til udplantning, dog ikke frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 10. Naturally spreading psorosis   Planter af Citrus L., Fortunel- 

                    la Swingle, Poncirus Raf. og 

                    hybrider heraf, dog ikke 

                    frugter og frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11. Palm lethal yellowing mycoplasm  Planter af Palmae til udplant- 

                    ning, dog ikke frø, med 

                    oprindelse i ikke-europæiske 

                    lande 

 --------------------------------------------------------------------- 

 12. Prunus necrotic ringspot virus  Planter af Rubus L., til ud- 

 (2)                  plantning 

 --------------------------------------------------------------------- 

 13. Satsuma dwarf virus        Planter af Citrus L., Fortunel- 

                    la Swingle, Poncirus Raf. og 

                    hybrider heraf, dog ikke 

                    frugter og frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 14. Tatter leaf virus         Planter af Citrus L., Fortunel- 

                    la Swingle, Poncirus Raf. og 

                    hybrider heraf, dog ikke 

                    frugter og frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 15. Witches' broom (MLO)       Planter af Citrus L., Fortunel- 

                    la Swingle, Poncirus Raf. og 

                    hybrider heraf, dog ikke 

                    frugter og frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 II Planteskadegørere, der vides 

 at forekomme i Det Europæiske 

 Fællesskab 

 a) Insekter, mider og nematoder 

 på alle udviklingsstadier 

 1. Aphelenchoides besseyi       Planter af Fragaria L., til 

 Christie, ((bladnematod)       udplantning, dog ikke frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. Daktulosphaira vitifoliae     Planter af Vitis L., dog ikke 

 (Fitch), vindværgbladlus       frugter og frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. Ditylenchus destructor Thorne,   Blomsterløg af slægterne 

 kartoffelrådnematod          Crocus L., Gladiolus Tourn. 

                    ex L., Hyacinthus L., Iris L., 

                    Tigtidia Juss. og Tulipa L. 

                    til udplantning samt kartoffel- 

                    knolde ( Solanum tuberosum L.) 

                    til udplantning 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4. Ditylenchus dipsaci (Kuhn)     Frø og løg af Allium cepa L., 

 Filipjev, stængelnematod        Allium porrum L. og Allium 

                    schoenoprasum L., blomsterløg 

                    af Camassia Lindl., Chionodoxa 

                    Boiss., Crocus flavus Weston 

                    »Golden Yellow«, Galanthus 

 L., 

                    Galtonia candicans (Baker) 

                    Decne, Hyacinthus L., Ismene 

                    Herbert, Muscari Miller, 

                    Narcissus L., 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5. Circulifer haematoceps , (cikade) Planter af Citrus L., Fortunel- 

                    la Swingle, Poncirus Raf. og 

                    hybrider heraf, dog ikke 

                    frugter og frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6. Ciculifer tenellus , (cikade)   Planter af Citrus L., Fortunel- 

                    la Swingle, Poncirus Raf. og 

                    hybrider heraf, dog ikke 

                    frugter og frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7. Radopholus similis (Cobb)     Planter af Araceae, 

 Thorne, (migrerende rodnematod)    Marantaceae, Musaceae, Persea 

                    spp. og Strelitziaceae, rodede 

                    eller med vedhængende eller 

                    medhørende vækstmedium 

 b) Bakterier 

 1. Udgået 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. Clavibacter michiganensis spp.   Planter af Lycopersicon 

 michiganensis (Smith) Davis et    (L.) Karsten ex. Farw. til ud- 

 al., tomatgulbakteriose        plantning 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.  Planter af Chaenomeles Lindl., 

 et al., ildsot            Cotoneaster Ehrh., Crataegus 

                    L., Cydonia Mill., Eriobotrya 

                    Lindl., Malus Mill., Mespilus 

                    L., Pyracantha Roem., Pyrus L., 

                    Sorbus L., bortset fra Sorbus 

                    intermedia (Ehrh.) Pers., og 

                    Stranvaesia Lindl. til ud- 

                    plantning, dog ikke frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4. Erwinia chrysanthemi pv.      Planter af Dianthus L., til 

 deanthicola (Hellmers) Dickey,    udplantning, dog ikke frø 

 nellikekortskudbakteriose 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5. Pseudomonas caryophylli      Planter af Dianthus L., til 

 (Burkholder) Starr et Burkholder,   udplantning, dog ikke frø 

 nellikesprækkebakteriose 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6. Pseudomonas solanacearum      Planter af Lycopersicon 

 (Smith) Smith, kartoffelbrun-     lycopersicum (L.). Karsten 

 bakteriose              ex. Farw. og Solanum melongena 

                    L. til udplantning, dog ikke 

                    frø, samt knolde af Solanum 

                    tuberosum L. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7. Pseudomonas syringae pv.      Planter af Prunus persica (L.) 

 persicae (Prunier et al.) Young    Batsch og Prunus persica var. 

 et al.                nectarina (Ait.) Maxim til 

                    udplantning, dog ikke frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8. Udgået 

 --------------------------------------------------------------------- 

 9. Xanthomonas campestris pv.     Planter af Prunus L. til ud- 

 pruni (Smith) Dye           plantning, dog ikke frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 10. Xanthomonas campestris pv.    Planter af Lycopersicon 

 vesicatoria (Doidge) Dye,       lycopersicum (L.) Kartsten 

 tomatpletbakteriose          ex Farw. og Capsicum spp. til 

                    udplantning 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11. Xanthomonas fragariae Kennedy   Planter af Fragaria L. til ud- 

 et King, jordbærbladpletbakteriose  plantning, dog ikke frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 12. Xylophilus ampelinus       Planter af Vitis L. dog ikke 

 (Panagopoulos) Willems et al.     frugter og frø 

 c) Svampe 

 1. Ceratocystis fimbriata f.     Planter af Platanus L. til ud- 

 sp. platani Walter,          plantning, dog ikke frø 

 platanvisnesyge 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 2. Colletotrichum acutatum      Planter af Fragaria L. til ud- 

 Simmonds, jordbærsortråd       plantning, dog ikke frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. Cryphonectria parasitica      Planter af Castanea Mill. og 

 (Murrill) Barr, kastanjekræft     Quercus L. til udplantning, 

                    dog ikke frø, træ og isoleret 

                    bark af Castanea Mill. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4. Didymella ligulicola (Baker,    Planter af Dendranthema (DC.) 

 Dimock et Davis) v. Arx,       Des Moul. til udplantning, dog 

 krysantemumsortråd          ikke frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5. Phialophora cinerescens      Planter af Dianthus L. til ud- 

 (Wollenweber) van Beyma,       plantning, dog ikke frø 

 vifteskimmel 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6. Phoma tracheiphila (Petri)     Planter af Citrus L., Fortunel- 

 Kanchaveli et Gikashvili       la Swingle, Poncirus Raf. og 

                    hybrider heraf, dog ikke frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7. Phytophthora fragariae Hickman   Planter af fragaria L. til ud- 

 var. fragariae , jordbærrødmarv   plantning, dog ikke frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8. Udgået 

 --------------------------------------------------------------------- 

 9. Puccinia horiana Hennings,     Planter af Dendranthema 

 hvid krystantemumrust         (DC.) Des Moul. til udplant- 

                    ning, dog ikke frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 10. Scirrhia pini Funk et Parker   Planter af Pinus L. til ud- 

                    plantning, dog ikke frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11. Verticillium albo-atrum      Planter af Humulus lupulus L. 

 Reinke et Berthold, kransskimmel   til udplantning, dog ikke frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 12. Verticillium dahliae Klebahn,   Planter af Humulus lupulus L. 

 kransskimmel             til udplantning, dog ikke frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 d) Virus og viruslignende 

 organismer 

 1. Arabis mosaic virus,        Planter af Fragaria L. og 

 arabismosaikvirus           Rubus L. til udplantning, dog 

                    ikke frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. Beet leaf curl virus, bedeblad-  Planter af Beta vulgaris L. til 

 skrællesygevirus           udplantning, dog ikke frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. Chrysanthemum stunt viroid,    Planter af Dendranthema (DC.) 

 krysantemumdværgsygeviroid      Des Moul. til udplantning, dog 

                    ikke frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4. Citrus tristeza virus (European  Planter af Citrus L., Fortunel- 

 isolates)               la Swingle, Poncirus Raf. og 

                    hybrider heraf, dog ikke 

                    frugter og frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5. Citrus vein enation woody gall   Planter af Citrus L., Fortunel- 

                    la Swingle, Poncirus Raf. og 

                    hybrider heraf, dog ikke 

                    frugter og frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6. Grapevine-flavescence doree MLO  Planter af Vitis L., dog ikke 

                    frugter og frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7. Plum pox virus, blommepoxvirus   Planter af Prunus L. til ud- 

                    plantning, dog ikke frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8. Potato stolbur mycoplasm,     Planter af Solanaceae til ud- 

 stolburmykoplasma           plantning, dog ikke frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 9. Raspberry ringspot virus,     Planter af Fragaria L. og 

 hindbærringpletvirus          Rubus L. til udplantning, dog 

                    ikke frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 10. Spiroplasma citri Saglio et al.  Planter af Citrus L., Fortunel- 

                    la Swingle, Poncirus Raf. og 

                    hybrider heraf, dog ikke 

                    frugter og frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11. Strawberry crinkle virus,     Planter af fragaria L. til ud- 

 jordbærkrusesygevirus         plantning, dog ikke frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 12. Strawberry latent ringspot    Planter af fragaria L. og 

 virus, latent jordbærringplet-     Rubus L. til udplantning, dog 

 virus                 ikke frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 13. Strawberry mild yellow edge    Planter af Fragaria L. til ud- 

 virus, mild jordbærgulrandvirus    plantning, dog ikke frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 14. Tomato black ring virus,     Planter af Fragaria L. og 

 tomatsortringvirus           Rubus L. til udplantning, dog 

                    ikke frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 15. Tomato spotted wilt virus,    Planter af Apium graveolens L., 

 tomatbronzetopvirus          Capsicum annuum L., Cucumis 

                    melo L., Dendranthema (DC.) 

                    Des Moul., alle sorter af New 

                    Guinea hybrider af Impatiens, 

                    Lactuca sativa L., 

                    Lycopersicon lycopersicum 

                    (L.) Karsten ex Farw. og 

                    Nicotiana tabacum L., for 

                    hvis vedkommende det er godt- 

                    gjort, at planterne er 

                    beregnet til salg til erhvervs- 

                    produktion af tobak, Solanum 

                    melongena L. og Solanum 

                    tuberosum L. til udplantning 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • (1) Der forekommer ikke Cherry leaf roll virus hos Rubus L. i EF.
 • (2) Der forekommer ikke Prunus necrotic ringsport virus hos Rubus L. i EF.

Bilag 3

Særlige bestemmelser for produktion af

ikke certificerede planter af visse plantegrupper

(Til § 4)

1. Væksthusplanter

1.1 Udplantningsplanter af grønsager til videredyrkning i erhvervsvirksomheder.

I virksomhederne skal der gennemføres følgende hygiejniske foranstaltninger:

 • a) Væksthusenes indre samt borde m.v. skal være gjort omhyggeligt rene ved afvaskning med sæbevand og påfølgende desinfektion mod svampesygdomme og skadedyr.
 • b) Kasser og potter m.v. skal være nye eller være renset på tilsvarende måde som borde (se punkt a). Trækasser kan dog også renses ved opvarmning til 100I C i 30 minutter. Såvel nyt som rengjort materiale skal opbevares adskilt fra ikke rengjort materiale.
 • c) Markjord, der indgår i jordblandinger, skal forinden blandingen have været opvarmet til 100I C i 30 minutter eller være desinficeret på anden effektiv måde, og den skal derefter indtil anvendelse opbevares i rene beholdere eller på anden betryggende måde, adskilt fra ubehandlet jord.
 • d) Væksthuse og arbejdsrum skal holdes rene og fri for ukrudt.
 • e) Dendranthema og prydcapsicum må ikke dyrkes i samme væksthus som peber- og tomatplanter.
 • f) I virksomheder, der producerer agurk-, melon-, peber- og tomatplanter, må der ikke samtidig i samme væksthus dyrkes frugtbærende planter af samme eller nærstående art.
 • g) Levering af agurk-, melon-, peber- og tomatplanter skal ske i engangsemballage.
 • h) Levering af udplantningsplanter af grønsager skal ske i rengjort materiale eller i engangsemballage.

2. Planteskoleplanter

Æble og pære

Produktionen af planter af æble og pære af sorter nævnt i bilag 6, II, nr. 3, e, skal ske efter reglerne i bilag 6, I og II.

3. Jordbærplanter

Produktion af jordbærplanter skal gennemføres efter reglerne i bilag 6, I og II.

4. Spiseløg

4.1 Alle spiseløg

Ved produktion af skalotte- og stikløg skal der gennemføres et sædskifte på mindst 4 løgfrie år. Sædskiftet skal kunne dokumenteres ved ejendommens sædskifteplan.

Skalotte- og stikløg godkendt ved avlskontrollen skal, inden de sælges, være afsvampet mod løgskimmel ved varmebehandling i 24-36 timer ved 40I C.

4.2 Stikløg

Ved produktion af stikløg skal frøet

 • a) enten være desinficeret mod stængelnematoder ved behandling med methylbromid, 30 g pr. m3 rum ved 20-24I C i 18-20 timer,
 • b) eller en repræsentativ frøprøve af hver sort skal være undersøgt af Plantedirektoratet og fundet fri for stængelnematoder.

4.3 Skalotteløg

Udlægsmateriale af skalotteløg skal være godkendt ved væksthusafprøvning, hvorunder der højst må være konstateret 1 pct. løgmosaik.

Ved produktion af skalotteløg skal producenten hvert år inden 15. august tilmelde de planteproduktioner til væksthusafprøvning, der ønskes anvendt til udlæg det følgende år.

Hvert år inden 1. oktober udtager Plantedirektoratet en prøve bestående af 350 løg af hver planteproduktion til brug ved væksthusafprøvningen.

5. Blomsterløg og -knolde

 • a) Der tolereres indtil 10 pct. virusangreb i følgende sorter:

Tulipa: Angelique, Hibernia, Inzell, Monte Carlo, Pax, Snowstar og White Dream.

Narcissus: Golden Harvest.

Ved avl af disse sorter skal afstanden til andre produktioner være mindst 25 meter.

 • b) Foruden disse krav skal følgende være iagttaget:
 • 1I) Ved produktion af blomsterløg skal producenten før hver inspektion bortluge uønskede planter og fortsætte lugningen gennem hele vækstsæsonen.
 • 2I) Medmindre andet er aftalt med Plantedirektoratet, må blomsterhovederne ikke fjernes før efter første inspektion.
 • 3I) Direktoratet foretager første inspektion under blomstringen. Herfra undtages Narcis, der inspiceres umiddelbart efter afblomstring.
 • 4I) Følgende inspektion(er) foretages 2-4 uger senere, men kan bortfalde for kortvarige planteproduktioner (f.eks. Eranthis og Galanthus ).
 • 5I) I planteproduktioner af tulipan må der højst være 1 pct. fremmede sorter, herunder medregnet »tulipantyve«.
 • 6I) I planteproduktioner af tulipan fjernes uønskede planter ved opgravning eller ved svidning med kemiske midler. Såfremt uønskede planter trækkes op, gælder godkendelsen kun løgstørrelser på 10 cm eller derover1). De mindre størrelser fra sådanne partier betragtes som værende i fortsat avlskontrol og må derfor ikke sælges.
 • 7I) Produktioner kasseret på grund af skadegørere (dog ikke stængelnematod) eller iblanding af fremmede sorter kan efter skriftlig ansøgning til Plantedirektoratet anvendes til afdrivning i egen virksomhed eller til salg til afdrivning på følgende vilkår:
 • aI) Mærkning af løgene efter optagning i marken ved f.eks. oversprøjtning med kalk. Mærkningen gentages efter afpudsningen og sortering, hvis det skønnes nødvendigt.
 • bI) Løgene må kun sælges i større partier efter aftale med Plantedirektoratet.
 • cI) Købere af sådanne partier skal skriftligt over for direktoratet erklære at være bekendt med partiets sundhedstilstand. Drivløg, der ikke afsættes på ovenstående vilkår, og småløg skal destrueres efter direktoratets anvisning.
 • 1) For botaniske arter/sorter' fastsættes mindstestørrelsen i overensstemmelse med Det Europæiske Fællesskabs kvalitetsnormer.

Bilag 4

Særlige krav til frihed for planteskadegørere på produktionsstedet m.v.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Planter                Særlige krav 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. Udgået. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. Udgået. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. Udgået. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4. Planter af Pinus L. til      Det er officielt konstateret, 

 udplantning, dog ikke frø       at der ikke er iagttaget 

                    symptomer på Scirrhia pini 

                    Funk et Parker på dyrknings- 

                    stedet eller i dets umiddel- 

                    bare nærhed siden begyndelsen 

                    af den sidste, afsluttede 

                    vækstperiode. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5. Planter af Abies Mill., Larix   Udover kravet i nr. 4, at det 

 Mill., Picea A. Dietr., Pinus L.,   er officielt konstateret, at 

 Pseudotsuga Carr. og Tsuga Carr.   der ikke er iagttaget symptomer 

 til udplantning, dog ikke frø     på Melampsora medusae Thumen 

                    på dyrkningsstedet eller i 

                    dets umiddelbare nærhed siden 

                    begyndelsen af den sidste, 

                    afsluttede vækstperiode. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6. Planter af Populus L. til     Det er officielt konstateret, 

 udplantning, dog ikke frugter og frø at der ikke er iagttaget symp- 

                    tomer på Melampsora medusae 

                    Thumen på dyrkningsstedet 

                    eller i dets umiddelbare 

                    nærhed siden begyndelsen af 

                    den sidste, afsluttede 

                    vækstperiode. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7. Planter af Castanea Mill. og    Det er officielt konstateret, 

 Quercus L. til udplantning, dog   at 

 ikke frugter og frø          a) planterne har oprindelse i 

                    områder, der vides at være fri 

                    for Cryphonectria parasitica 

                    (Murrill) Barr. 

                    eller 

                    b) der ikke er iagttaget symp- 

                    tomer på Cryphonectria 

                    parasitica (Murrill) Barr på 

                    dyrkningsstedet eller i dets 

                    umiddelbare nærhed siden 

                    begyndelsen af den sidste, 

                    afsluttede vækstperiode. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8. Planter af Platanus L. til     Det er officielt konstateret, 

 udplantning, dog ikke frø       at 

                    a) planterne har oprindelse i 

                    et område, der vides at være 

                    fri for Ceratocystis fimbriata 

                    f. sp. platani Walter 

                    eller 

                    b) der ikke er iagttaget symp- 

                    tomer på Ceratocystis 

                    fimbriata f. sp. platani 

                    Walter på dyrkningsstedet 

                    eller i dets umiddelbare 

                    nærhed siden begyndelsen af 

                    den sidste, afsluttede vækst- 

                    periode. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 9. Planter af Chaenomeles Lindl.,   Det er officielt konstateret, 

 Cotoneaster Ehrh., Crataegus L.,   at 

 Cydonia Mill., Eriobotrya      a) planterne har oprindelse i 

 Lindl., Malus Mill., Mespilus     områder, der anerkendes som 

 L., Pyracantha Roem., Pyrus L.    værende fri for Erwinia 

 Sorbus L. bortset fra        amylovora (Burr.) Winsl. et 

 Sorbus intermedia (Ehrh.)      al., 

 Pers., og Stranvaesia Lindl. til   eller 

 udplantning, dog ikke frø       b) planter i dyrkningsmarken 

                    og i dens umiddelbare nærhed, 

                    der har vist symptomer på 

                    Erwinia amylovora (Burr.) 

                    Winsl. et al., er blevet 

                    bortryddet. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 10. Planter af Citrus L.,       Det er officielt konstateret. 

 Fortunella Swingle, Poncirus Raf.  at 

 og hybrider heraf, dog ikke frugter  a) planterne har oprindelse i 

 og frø                områder, der vides at være fri 

                    for Spiroplasma citri Saglio 

                    et al., Phoma trachciphila 

                    (Petri) Kanchaveli et 

                    Gikashvili, Citrus vein 

                    enation woody gall og Citrus 

                    tristeza virus (europæiske 

                    stammer), 

                    eller 

                    b) planterne er tiltrukket 

                    efter en certificerings- 

                    ordning, der kræver, at de 

                    nedstammer i lige linje fra 

                    materiale, der er blevet 

                    vedligeholdt under egnede 

                    betingelser og underkastet 

                    officielle prøver for i hvert 

                    fald Citrus tristeza virus 

                    (europæiske stammer) og Citrus 

                    vein enation woody gall ved 

                    brug af passende indikatorer 

                    eller tilsvarende metoder, og 

                    til stadighed har vokset i 

                    insekttæt væksthus eller andet 

                    isoleret rum, og hos hvilke 

                    der ikke er iagttaget symp- 

                    tomer på Spiroplasma citri 

                    Saglio et al., Phoma 

                    tracheiphila (Petri) 

                    Kanchaveli et Gikashvili, 

                    Citrus tristeza virus (euro- 

                    pæiske stammer) eller Citrus 

                    vein enation woody gall, 

                    eller 

                    c) planterne 

                    - er tiltrukket efter en 

                    certificeringsordning, der 

                    kræver, at de nedstammer i 

                    lige linje fra materiale, som 

                    er blevet vedligeholdt under 

                    egnede betingelser og under- 

                    kastet officielle prøver for 

                    i hvert fald Citrus vein 

                    enation woody gall og Citrus 

                    tristeza virus (europæiske 

                    stammer) ved brug af passende 

                    indikatorer eller tilsvarende 

                    metoder, og ved sådanne prøver 

                    er fundet fri for Citrus 

                    tristeza virus (europæiske 

                    stammer) og certificeret som 

                    fri for i hvert fald Citrus 

                    tristeza virus (europæiske 

                    stammer) ved officielle 

                    prøver af planterne enkeltvis 

                    efter de i dette led om- 

                    handlede metoder 

                    og 

                    - er blevet inspiceret, og at 

                    der ikke er iagttaget symp- 

                    tomer på Spiroplasma citri 

                    Saglio et al., Phoma 

                    tracheiphila (Petri) 

                    Kanchaveli et Gikashvili, 

                    Citrus vein enation woody gall 

                    og Citrus tristeza virus siden 

                    begyndelsen af den sidste, 

                    afsluttede vækstperiode. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11. Planter af Araceae, Marantaceae, Det er officielt konstateret, 

 Musaceae, Persea spp. og       at 

 Strelitziaceae, rodede eller med   a) der ikke er påvist angreb af 

 vedhængende eller medhørende      Radopholus similis (Cobb) 

 vækstmedium              Thorne på dyrkningsstedet 

                    siden begyndelsen af den 

                    sidste, afsluttede vækst- 

                    periode 

                    eller 

                    b) jord og rødder fra mis- 

                    tænkte planter siden begyndel- 

                    sen af den sidste, afsluttede 

                    vækstperiode har været under- 

                    kastet officiel nematodeprøve 

                    for i hvert fald Radopholus 

                    similis (Cobb) Thorne og ved 

                    sådanne prøver fundet fri for 

                    denne skadegører. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 12. Planter af Fragaria L.,      Det er officielt konstateret, 

 Prunus L., og Rubus L. til ud-    at 

 plantning, dog ikke frø        a) planterne har oprindelse i 

                    områder, der vides at være fri 

                    for 

                    - hos Fragaria L.: 

                    - Phytophthora fragariae 

                    Hickman var. fragariae 

                    - Arabis mosaic virus 

                    - Raspberry ringspot virus 

                    - Strawberry crinkle virus 

                    - Strawberry latent ringspot 

                    virus 

                    - Strawberry mild yellow edge 

                    virus 

                    - Tomato black ring virus 

                    - Xanthomonas fragariae 

                    Kennedy et King 

                    - hos Prunus L.: 

                    - Apricot chlorotic leafroll 

                    mycoplasm 

                    - Xanthomonas campestris pv. 

                    pruni (Smith) Dye 

                    - hos Prunus persica (L.) 

                    Batsch: 

                    - Pseudomonas syringae pv. 

                    persicae (Prunier et al.) 

                    Young et al. 

                    - hos Rubus L.: 

                    - Arabis mosaic virus 

                    - Raspberry ringspot virus 

                    - Strawberry latent ringspot 

                    virus 

                    - Tomato black ring virus 

                    b) der ikke er iagttaget symp- 

                    tomer på sygdomme forårsaget 

                    af de nævnte skadegørere hos 

                    planter på dyrkningsstedet 

                    siden begyndelsen af den 

                    sidste, afsluttede vækst- 

                    periode. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 13. Planter af Cydonia Mill. og    Udover kravene i nr. 9 

 Pyrus L. til udplantning, dog    at det er officielt konsta- 

 ikke frø               teret, at 

                    a) planterne har oprindelse i 

                    områder, der vides af være fri 

                    for Pear decline mycoplasm, 

                    eller 

                    b) planter på dyrkningsstedet 

                    og i dets umiddelbare nærhed, 

                    der har vist symptomer, der 

                    gav anledning til mistanke om 

                    angreb af Pear decline myco- 

                    plasm, er blevet bortryddet 

                    pågældende sted i løbet af de 

                    sidste tre, afsluttede vækst- 

                    perioder. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 14. Planter af Fragaria L. til    Udover kravene i nr. 12 at det 

 udplantning, dog ikke frø       er officielt konstateret, at 

                    a) planterne har oprindelse i 

                    områder, der vides at være fri 

                    for Aphelenchoides besseyi 

                    Christie, 

                    eller 

                    b) der ikke er iagttaget symp- 

                    tomer på Aphelenchoides 

                    besseyi Christie hos planter 

                    på dyrkningsstedet siden be- 

                    gyndelsen af den sidste, 

                    afsluttede vækstperiode, 

                    eller 

                    c) med hensyn til planter i 

                    vævskultur nedstammer disse 

                    fra planter, der opfyldte 

                    litra b) eller er blevet 

                    officielt prøvet ved 

                    egnede nematodeprøver og 

                    fundet fri for Aphelenchoides 

                    besseyi Christie. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 15. Planter af Malus Mill. til    Udover kravene i nr. 9 at det 

 udplantning, dog ikke frø       er officielt konstateret, at 

                    a) planterne har oprindelse i 

                    områder, der vides at være fri 

                    for Apple proliferation 

                    mycoplasm 

                    eller 

                    b) aa) planterne, bortset fra 

                    sådanne som er tiltrukket af 

                    frø, 

                    - er blevet officielt certi- 

                    ficeret under en certifi- 

                    ceringsordning, der kræver, at 

                    de nedstammer i lige linje fra 

                    materiale, der er blevet 

                    vedligeholdt under egnede 

                    betingelser og underkastet 

                    officielle prøver for i hvert 

                    fald Apple proliferation 

                    mycoplasm ved brug af passende 

                    indikatorer eller tilsvarende 

                    metoder, og ved sådanne prøver 

                    er fundet fri for denne 

                    skadegører 

                    eller 

                    - nedstammer i lige linje fra 

                    materiale, der bliver vedlige- 

                    holdt under egnede betingelser 

                    og inden for de sidste seks, 

                    afsluttede vækstperioder 

                    mindst een gang har været 

                    underkastet officiel prøve for 

                    i hvert fald Apple prolife- 

                    ration mycoplasm ved brug af 

                    passende indikatorer eller 

                    tilsvarende metoder og ved 

                    sådanne prøver er fundet fri 

                    for denne skadegører, og 

                    bb) der ikke er iagttaget 

                    symptomer på sygdomme forår- 

                    saget af Apple proliferation 

                    mycoplasm hos planter på 

                    dyrkningsstedet eller hos 

                    modtagelige planter i dets 

                    umiddelbare nærhed siden 

                    begyndelsen af de sidste tre, 

                    afsluttede vækstperioder. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 16. Planter af nedenstående arter   Udover kravene i nr. 9 er det 

 af Prunus L. til udplantning, dog   officielt konstateret, at 

 ikke frø:               a) planterne har oprindelse i 

 - Prunus amygdalus Batsch       områder, der vides at være fri 

 - Prunus armeniaca L.         for Plum pox virus 

 - Prunus blireiana Andre       eller 

 - Prunus brigantina Vill.       b) aa) planterne, bortset fra 

 - Prunus cerasifera Ehrh.       sådanne, der er tiltrukket af 

 - Prunus cistena Hansen        frø, 

 - Prunus curdica Fenzl et Fritsch.  - er officielt certificeret 

 - Prunus domestica ssp. domestica L. under en certificeringsordning, 

 - Prunus domestica ssp. Insititia   der kræver, at de nedstammer i 

 (L.) C. K. Schneid          lige linje fra materiale, der 

 - Prunus domestica ssp. italica    er blevet vedligeholdt under 

 (Borhk.) Hegi.            egnede betingelser og under- 

 - Prunus glandulosa Thunb.      kastet officielle prøver for 

 - Prunus holosericea Batal.      i hvert fald Plum pox virus 

 - Prunus hortulana Bailey       ved brug af passende indi- 

 - Prunus japonica Thunb.       katorer eller tilsvarende 

 - Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne metoder, og ved sådanne prø- 

 - Prunus maritima Marsh.       ver er fundet fri for denne 

 - Prunus mumu Sieb. et Zucc.     skadegører, 

 - Prunus nigra Ait.          eller 

 - Prunus persica (L.) Batsch     - nedstammer i lige linje fra 

 - Prunus salicina L.         materiale, der vedligeholdes 

 - Prunus sibirica L.         under egnede betingelser og 

 - Prunus simonii Carr.        inden for de sidste tre, 

 - Prunus spinosa L.          afsluttede vækstperioder 

 - Prunus tomentosa Thunb.       mindst en gang har været un- 

 - Prunus triloba Lindl.        derkastet officiel prøve for 

 - andre arter af Prunus L., der    i hvert fald Plum pox virus 

 er modtagelige for Plum pox virus   og ved sådanne prøver er 

                    fundet fri for denne skade-, 

                    gører, og 

                    bb) der ikke er iagttaget 

                    symptomer på sygdom forårsaget 

                    af Plum pox hos planter på 

                    dyrkningsstedet eller hos 

                    modtagelige planter i dets 

                    umiddelbare nærhed siden 

                    begyndelsen af de sidste tre, 

                    afsluttede vækstperioder, og 

                    cc) planter på dyrknings- 

                    stedet, der har vist symptomer 

                    på sygdom forårsaget af andre 

                    virus eller viruslignende 

                    organismer, er blevet bort- 

                    ryddet. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 17. Udgået. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 18. Planter af Vitis L., dog ikke   Det er officielt konstateret, 

 frugter og frø            at der ikke er iagttaget 

                    symptomer på Grapevine- 

                    Flavescense doree MLO og 

                    Xylophilus ampelinus 

                    (Panagopoulos) Willems et al. 

                    hos moderstokkene på dyrknings- 

                    stedet siden begyndelsen af de 

                    sidste to, afsluttede vækst- 

                    perioder. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 19.1 Udgået 

 --------------------------------------------------------------------- 

 19.2 Udgået 

 --------------------------------------------------------------------- 

 19.3 Planter af knolddannende     a) Planterne har været opbe- 

 arter af Solanum L. eller hybrider  varet under karantænebetingel- 

 heraf til udplantning, dog ikke    ser og er fundet fri for 

 knolde af Solanum tuberosum L. eller skadegørere ved en under- 

 materiale til vedligeholdelse af   søgelse, der 

 kulturen, som opbevares i genbanker  aa) foregår under tilsyn af 

 eller genbestandsamlinger       Plantedirektoratet og udføres 

                    af videnskabeligt uddannede 

                    medarbejdere fra denne instans 

                    eller en anden officielt 

                    godkendt instans, 

                    bb) foregår på et sted, der 

                    har de fornødne faciliteter 

                    til at opfange skadegørere og 

                    vedligeholde materialet, 

                    herunder indikatorplanter 

                    således, at al risiko for 

                    spredning af skadegørere 

                    udelukkes, 

                    cc) foretages af hver enhed, 

                    der indgår i materialet, 

                    - ved visuel undersøgelse med 

                    regelmæssige mellemrum under 

                    hele forløbet af mindst een 

                    vækstperiode, - under hensyn- 

                    tagen til materialets art og 

                    dets udviklingsstadium under 

                    prøveprogrammet - for symp- 

                    tomer forvoldt af skadegørere, 

                    - ved prøver efter egnede 

                    metoder: 

                    - alt kartoffelmateriale i 

                    hvert fald for 

                    - Andean potato latent virus, 

                    - Arracacha virus B, oca 

                    strain, 

                    - Potato black ringspot virus, 

                    - Potato spindle tuber viroid, 

                    - Potato virus T, 

                    - Andean potato mottle virus, 

                    - almindelige kartoffelvirus 

                    A, M, S, V, X, og Y (herunder 

                    YI, Yn og Yc) og Potato leaf 

                    roll virus 

                    - Clavibacter michiganensis 

                    ssp. sepedonicus (Spieckermann 

                    et Kotthoff) Davis et al. 

                    - ægte kartoffelfrø i hvert 

                    fald for ovennævnte virus og 

                    viroider og 

                    dd) ved passende prøver for 

                    alle andre symptomer, der er 

                    iagttaget ved den visuelle 

                    undersøgelse, med henblik på 

                    identifikation af de skade- 

                    gørere, der har forvoldt 

                    sådanne symptomer. 

                    b) Materiale, der ikke ved de 

                    i litra b) omhandlede prøver 

                    er fundet fri for de nævnte 

                    skadegørere, destrueres øje- 

                    blikkelig eller behandles på 

                    en sådan måde, at skadegørerne 

                    fjernes. 

                    c) Instanser eller forsknings- 

                    institutter, der opbevarer 

                    sådant materiale, underretter 

                    Plantedirektoratet om det 

                    opbevarede materiale. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 19.4 Planter af knolddannede arter  Instanser eller forskningsin- 

 af Solanum L. eller hybrider heraf  stitutter, der opbevarer sådant 

 til udplantning, som opbevares i   materiale, underretter Plante- 

 geenbanker eller genbestandsamlinger direktoratet om det opbevarede 

                    materiale. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 19.5 Udgår 

 --------------------------------------------------------------------- 

 19.6 Planter af Solanaceae til    Udover kravene i nr. 19.3, at 

 udplantning, dog ikke frø og     det er officielt konstateret,at 

 planter nævnt i nr. 19.4       a) planterne har oprindelse i 

                    områder, der vides at være fri 

                    for Potato stolbur mycoplasm, 

                    eller 

                    b) der ikke er iagttaget symp- 

                    tomer på Potato stolbur 

                    mycoplasm hos planter på 

                    dyrkningsstedet siden be- 

                    gyndelsen af den sidste, 

                    afsluttede vækstperiode. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 20. Planter Humulus lupulus L.    Det er officielt konstateret, 

 til udplantning, dog ikke frø     at der ikke er iagttaget 

                    symptomer på Verticillium 

                    albo-atrum Reinke et Berthold 

                    og Verticillium dahliae 

                    Klebahn hos humle på dyrknings- 

                    stedet siden begyndelsen af 

                    den sidste, afsluttede vækst- 

                    periode. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 21. Planter af Dendranthema (DC.)   Det er officielt konstateret, 

 Des Moul., Dianthus L. og       at 

 Pelargonium l'Herit ex Ait. til   a) der er ikke er iagttaget 

 udplantning, dog ikke frø       symptomer på Heliothis 

                    armigera Hubner eller 

                    Spodoptera littoralis 

                    (Boisd.) på dyrkningsstedet 

                    siden begyndelsen af den 

                    sidste, afsluttede vækst- 

                    periode, 

                    eller, 

                    b) planterne har været under- 

                    kastet egnet behandling til at 

                    beskytte dem mod ovennævnte 

                    skadegørere. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 22.1 Planter af Dendranthema (DC.)  Udover kravene i nr. 21, at 

 Des Moul., dog ikke frø        det er officielt konstateret, 

                    at 

                    a) planterne er af højst 

                    tredje generation nedstammende 

                    fra materiale, der er fundet 

                    fri for Chrysanthemum stunt 

                    viroid ved virologiske prøver, 

                    eller de nedstammer i lige 

                    linje fra materiale, hvoraf en 

                    repræsentativ prøve på mindst 

                    10 % er fundet fri for 

                    Chrysanthemum stunt viroid ved 

                    en officiel inspektion fore- 

                    taget på blomstringstids- 

                    punktet, 

                    b) planterne eller stik- 

                    lingerne kommer fra anlæg 

                    - der er blevet officielt 

                    inspiceret i hvert fald en 

                    gang om måneden i de sidste 

                    tre måneder inden afsendelsen, 

                    og at der i pågældende periode 

                    ikke er iagttaget symptomer på 

                    Puccinia horiana Hennings, og 

                    at der ikke vides at være 

                    forekommet symptomer på 

                    Puccinia horiana Hennings i 

                    umiddelbar nærhed heraf i de 

                    sidste tre måneder, inden 

                    planterne eller stiklingerne 

                    blev bragt i handelen, 

                    eller 

                    - sendingen har været under- 

                    kastet egnet behandling mod 

                    Puccinia horiana Hennings, 

                    og 

                    c) der for urodede stiklingers 

                    vedkommende ikke er iagttaget 

                    symptomer på Didymella 

                    ligulicola (Baker, Dimock et 

                    Davis) v. Arx hverken hos 

                    stiklingerne eller hos de 

                    planter, hvorfra stiklingerne 

                    er taget, eller der for rodede 

                    stiklingers vedkommende ikke 

                    er iagttaget symptomer på 

                    Didymella ligulicola (Baker, 

                    Dimock et Davis) v. Arx 

                    hverken hos stiklingerne eller 

                    i rodningsbeddet. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 22.2 Planter af Dianthus L. til    Udover kravene i nr. 21, at det 

 udplantning, dog ikke frø       er officielt konstateret, at 

                    - planterne nedstammer i lige 

                    linje fra moderplanter, der er 

                    fundet fri for Erwinia 

                    chrysanthemi pv. dianthicola 

                    (Hellmers) Dickey, Pseudomonas 

                    caryophylli (Burkholder) 

                    Starr et Burkholder og 

                    Phialophora cinerescens 

                    (Wollenw.) van Beyma ved of- 

                    ficielt godkendte prøver 

                    foretaget mindst een gang 

                    inden for de sidste to år, 

                    og 

                    - der ikke er iagttaget symp- 

                    tomer på disse skadegørere hos 

                    planterne. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 23. Løg af Tulipa L. og Narcissus   Det er officielt konstateret, 

 L., dog ikke sådanne, for hvis    at der ikke er iagttaget sypm- 

 vedkommende det ved emballagen    tomer på Ditylenchus dispsaci 

 eller på anden vis er godtgjort,   (Kuhn) Filipjev hos planterne 

 at de er bestemt til endelige     siden begyndelsen af den 

 forbrugere, der ikke beskæftiger   sidste, afsluttende værkst- 

 sig med erhvervsproduktion af     periode 

 afskårne blomster 

 --------------------------------------------------------------------- 

 24. Planter af Apium graveolens    Udover kravene i nr. 21, 22.1 

 L., Argyranthemum spp., Aster     eller 22.2, at er det er of- 

 spp., Brassica spp., Capsicum     ficielt konstateret, at 

 annuum L., Cucumis spp.,       a) planterne har oprindelse 

 Dendranthema (DC.) Des Moul.,     i et område, der vides at være 

 Dianthus L. og hybrider, Exacum   fri for Liriomyza huidobrenis 

 spp., Gerbera Cass., Gypsophila    (Blanchard) og Liriomyza 

 L., Lactuca spp., Leucanthemum L.,   trifolii (Burgess), eller 

 Lupinus L., Lycopersicon       b) der ikke er iagttaget 

 lycopersicum (L.) Karsten ex     symptomer på Liriomyza 

 Farw., Solanum melongena L.,      bryonia (Kaltenbach), 

 Spinacia L., Tanacetum L. og     Liriomyza huidobrensis 

 Verbena L. til udplantning,     Blanchard) eller Liriomyza 

 dog ikke frø              trifolii (Burgess), eller 

                    b) der ikke er iagttaget symp- 

                    tomer på Liriomyza bryoniae 

                    (Kaltenbach), Liriomyza 

                    huidobrensis (Blanchard) 

                    eller Liriomyza trifolii 

                    (Burgess) på dyrkningsstedet 

                    ved officielle inspektioner 

                    foretaget mindst en gang om 

                    måneden i de sidste tre 

                    måneder inden høst, eller 

                    c) planterne, lige inden de 

                    blev solgt er blevet inspi- 

                    ceret og fundet fri for symp- 

                    tomer på de relevante skade- 

                    gørere og har gennemgået egnet 

                    behandling med henblik på at 

                    udrydde Liriomyza bryoniae 

                    (Kaltenbach), Liriomyza 

                    huidobrensis (Blanchard) 

                    og Liriomyza trifolii 

                    (Burgess). 

 --------------------------------------------------------------------- 

 25. Rodede planter dyrket udendørs,  Det er officielt konstateret, 

 plantede eller beregnet til      at dyrkningsstedet vides at 

 udplantning              være fri for Clavibacter 

                    michiganensis spp. sepedonicus 

                    (Spieckermann et Kotthoff) 

                    Davis et al., Globodera 

                    pallida (Stone) Behrens, 

                    Globodera rostochiensis 

                    (Wollenweber) Behrens og 

                    Synchytrium endobioticum 

                    (Schilbersky) Percival. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 26. Planter af Beta vulgaris L.    Det er officielt konstateret, 

 til udplantning, dog ikke frø     at 

                    a) planterne har oprindelse i 

                    områder, der vides at være fri 

                    for Beed leaf curl virus, 

                    eller 

                    b) der ikke vides at være 

                    forekommet Beef leaf curl 

                    virus i dyrkningsområdet, og 

                    at der ikke er iagttaget 

                    symptomer på Beef leaf curl 

                    virus på dyrkningsstedet eller 

                    i dets umiddelbare nærhed 

                    siden begyndelsen af den 

                    sidste, afsluttede vækst- 

                    periode. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 27. Planter af Beta vulgaris L.    Sendingen eller partiet må 

 til udplantning, dog ikke frø     ikke indeholde over 1 vægt- 

                    procent jord. 

                    Udover kravene i nr. 26, at 

                    det er officielt konstateret, 

                    at planterne 

                    a) er blevet officielt under- 

                    søgt enkeltvis og fundet fri 

                    for BNYV (beet necrotic yellow 

                    vein virus) eller 

                    b) er tiltrukket af frø, der 

                    opfylder kravene i bekendt- 

                    gørelse om markfrø, og 

                    - er dyrket i områder, hvor 

                    BNYV vides ikke at forekomme, 

                    eller 

                    - er dyrket på jord eller i 

                    vækstmedium, der er officielt 

                    prøvet efter egnede metoder og 

                    fundet fri for BNYV, og 

                    - en prøve er undersøgt og 

                    fundet fri for BNYV 

 --------------------------------------------------------------------- 

 28. Planter af Begonia L. og     Det er officielt konstateret, 

 Euphorbia pulcherrima Willd.,    at 

 dog ikke sådanne, for hvis      a) planterne har oprindelse i 

 vedkommende det er godtgjort     et område, der vides at være 

 ved emballagen eller ved deres    fri for Bemisia tabaci Genn., 

 blomsterudvikling (eller       eller 

 dækbladsudvikling) eller på anden   b) der ikke er iagttaget symp- 

 måde, at de er bestemt til salg    tomer på Bemisia tabaci Genn. 

 til endelige forbrugere, der     hos planter på dyrkningsstedet 

 ikke beskæftiger sig erhvervsmæssigt ved officielle inspektioner 

 med produktion afplanter til     foretaget mindst hver måned i 

 udplantning, dog ikke frø       i de sidste tre måneder inden 

                    de blev solgt, 

                    eller 

                    c) planterne straks, inden de 

                    blev solgt, har gennemgået en 

                    egnet behandling med henblik 

                    på at udrydde Bemisia tabaci 

                    Genn. og er undersøget og 

                    fundet fri for symptomer på 

                    den levende skadegører. 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bilag 5

Planter omfattet af bekendtgørelsen

(Til §§ 1 og 9)

Bekendtgørelse gælder for planter m.m. som defineret i afsnit I og beskrevet i afsnit II-IV.

I. Definitioner

 • 1) Planter: levende planter og plantedele (herunder frø),
 • 2) Levende plantedele, herunder bl.a.
 • a) rod- og stængelknolde, løg og jordstænger,
 • b) grene og fældede træer med løv og
 • c) plantevævskultur,
 • d) frugter af Citrus clementina Hort. et Tanaka, med stilk og blade
 • 3) Frø i botanisk forstand, dog ikke frø, der ikke er bestemt til plantning.
 • 4) Planter til udplantning:
 • a) planter, der er plantet og skal forblive plantet eller skal genplantes, og
 • b) planter, der ikke er plantet, men som skal plantes,
 • 5) Udplantning: enhver anbringelse af planter eller plantedele i et voksemedium med det formål at sikre deres vækst eller formering.

II. Planter, der ved salg engros skal være forsynet med plantepas, jf. § 9, stk. 1.

1. Planter af Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh.,~

Crataegus L., Cydonia Mi

2. Planter af Beta vulgaris L. og Humulus lupulus L. til udplantning, bortset fra frø.

3. Planter af Solanum L., der danner udløbere eller knolde, og hybrider heraf, til udplantning.

4. Planter af Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf samt Vitis L., bortset fra frugter og frø.

5. Planter af Citrus L. og hybrider heraf, bortset fra frugter og frø, jf. dog nr. 6.

6. Frugter af Citrus clementina Hort. ex Tanaka med stilk og blade.

III. Planter, der ved salg engros skal være forsynet med plantepas, med mindre det tydeligt fremgår, at de uden yderligere dyrkning er bestemt til salg til den endelige forbruger til ikke erhvervsmæssig anvendelse.

7. Planter til udplantning, bortset fra frø, af slægterne Abies Mill., Apium gravcolens L., Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica L., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. og hybrider, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., alle sorter af Ny Guinea-hybrider, Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium L »Herit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Pseudotsuga Carr.,~ Querc

8. Planter af Solanaceae, bortset fra de planter, der er omhandlet under punkt 2 til udplantning, bortset fra frø.

9. Planter af Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., og Strelitziaceae, rodede eller med vedhængende eller tilsat vækstmedium.

10. Frø og løv af Allium cepa L., Allium porrum L. og Allium schoenoprasum L.

11. Løg og knolde af Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston »Golden Yellow«, Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Gladiolus Tourn. ex L., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller., Narcissus L., Ornithogalum L.,~ Puschkinia

12. Planter af Beta vulgaris L., til udplantning, bortset fra frø.

13. Planter af Begonia L. og Euphorbia pulcherrima Willd., til udplantning, bortset fra frø.

IV. Andre planter end nævnt i afsnit II eller III, der ved salg kan forsynes med plantepas eller skal være mærket efter bilag 8, jf. § 9, stk. 3.

Bilag 6

Opbevaring af præ-kerneplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter, eliteplanter og certificerede planter

(Til § 4)

I. Generelle krav

A. Krav til virksomheden

1. Opbevaring af præ-kerneplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter, etablering af eliteplanter samt opbevaring og produktion af eliteplanter og produktion af certificerede planter klasse AAE.

 • a) Frilandsarealer skal være undersøgt og fundet frie for planteskadegørere og vektorer for planteskadegørere nævnt i bilag 1, 2 og 7.
 • b) Væksthuse skal være forsynet med insekttæt net for alle vinduer (maskevidde max. 1 mm). Ved indgange skal forefindes sluse med desinfektionsmåtte, og gulvene skal være cementeret med fald til afløb.
 • c) Der skal foreligge interne retningslinjer, der sikrer det producerede plantemateriales genetiske og plantesundhedsmæssige standard. Retningslinjerne skal indeholde oplysninger om
 • 10) krav til opbevaringssted,
 • 20) krav til øvrig planteproduktion,
 • 30) arbejdsrutiner, herunder formeringsmetode,
 • 40) mærkning,
 • 50) registrering af produktionsdata,
 • 60) testninger/undersøgelser,
 • 70) fornyelse og
 • 80) adgangskrav.

2. Produktion af certificerede planter klasse AA

 • a) I væksthuse skal der ved indgange findes sluse med desinfektionsmåtte.
 • b) Virksomheder, der anvender vævskulturteknik, skal udarbejde interne retningslinjer, der sikrer det producerede plantemateriales genetiske og plantesundhedsmæssige standard.

3. Produktion af certificerede planter Klasse A.

 • a) Virksomheder, der anvender vævskulturteknik, skal udarbejde interne retningslinjer, der sikrer det producerede plantemateriales genetiske og plantesundhedsmæssige standard.

B. Krav til produktionens gennemførelse m.v.

1. Opbevaring af præ-kerneplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter samt etablering af eliteplanter.

 • a) Virksomheder, der ønsker at opbevare prækerneplanter, producere og opbevare kerneplanter samt etablere eliteplanter på grundlag af kerneplanterne, skal sørge for, at der til enhver tid findes en ajourført liste med oplysninger om slægt, art, sort og eventuel klon af samtlige kerneplanter. Denne liste skal udleveres til Plantedirektoratet en gang årligt og i øvrigt på opfordring.
 • b) I den periode, hvor en præ-kerneplante testes og eventuelt renses for planteskadegørere, jf. bilag 6, III, skal den opbevares adskilt fra godkendte kerneplanter og etablerede eliteplanter.
 • c) Af hensyn til risikoen for smitte af præ-kerneplanten skal denne opbevares under forhold, der mindst opfylder kravene til opbevaring af kerneplanter.
 • d) Oprindelsen af alle kerne- og eliteplanter, der findes i virksomheden, samt tests, kontrol m.v. af disse skal til enhver tid kunne dokumenteres.

1.1. Frilandsproduktion

 • a) Frilandsplanter skal isoleres således, at risikoen for smitte med eller angreb af planteskadegørere nævnt i bilag 7, reduceres mest muligt.
 • b) Kerneplanter skal holdes således, at uønsket selvsåning udelukkes.

1.2. Væksthusproduktion

 • a) Væksthuse skal holdes fri for ukrudt og planteskadegørere.
 • b) Væksthuse skal rengøres og desinficeres mindst en gang årligt. Borde skal desinficeres efter hver tømning. Gulve skal desinficeres regelmæssigt, dog mindst en gang månedligt.
 • c) Alle personer med adgang til væksthuse skal have stillet engangskitler eller rene kitler til rådighed.
 • d) Kerne- eller eliteplanter skal anbringes således, at overskydende vand ikke kommer i kontakt med andre planter, ligesom planterne ikke må røre hinanden.

1.3. Godkendelse af kerneplanter

Virksomheder, der ønsker at få godkendt planter som kerneplanter, skal anmelde dette til Plantedirektoratet. Direktoratet meddeler anmelderen, om det anmeldte plantemateriale kan opnå status som kerneplante.

1.4. Anmeldelse

Anmelderen skal angive

 • a) slægt,
 • b) art,
 • c) sorts- eller klonnavn,
 • d) beskrivelse af sort/klon,
 • e) beskrivelse af udført selektionsarbejde,
 • f) dokumentation for udført testnings- og rensningsarbejde,
 • g) beskrivelse af det arbejde, der foretages for at sikre, at kerneplanten er sortstypisk,
 • h) præcise oplysninger om, hvor præ-kerneplanten har været opbevaret samt, hvor kerneplanten skal opbevares, og
 • i) navn og adresse på ejeren/anmelderen.

Anmeldelsen foretages på et specielt skema og skal være Plantedirektoratet i hænde senest 14 dage før det tidspunkt, hvor præ-kerneplanten ønskes flyttet til kerneplanteopbevaringsstedet.

2. Opbevaring og produktion af eliteplanter samt produktion af certificerede planter klasse AAE

 • a) virksomheder, der ønsker at opbevare og producere eliteplanter samt producere certificerede planter i klasse AAE på grundlag af eliteplanterne, skal sørge for, at der til enhver tid i virksomheden findes en ajourført liste med oplysninger om slægt, art, sort og eventuel klon af samtlige de planter i virksomheden, der ønskes godkendt eller tidligere er godkendt som certificerede planter i klasse AAE. Denne liste skal udleveres til Plantedirektoratet en gang årligt og i øvrigt på opfordring.
 • b) Planteproduktionen skal være arts- og sortsren.
 • c) Oprindelse af alle eliteplanter, der findes i virksomheden, skal til enhver tid kunne dokumenteres.

2.1. Frilandsproduktion.

 • a) Frilandsplanter skal isoleres således, at risikoen for smitte med eller angreb af planteskadegørere nævnt i bilag 1, 2 og 7, reduceres mest muligt.
 • b) Elitekvarterer skal holdes således, at uønsket selvsåning udelukkes.

2.2. Væksthusproduktion

 • a) Væksthuse skal holdes fri for ukrudt og planteskadegørere.
 • b) Alle personer med adgang til væksthuse skal have stillet engangskitler eller rene kitler til rådighed.

3. Produktion af certificerede planter klasse AA

 • a) Virksomheder, der ønsker at producere certificerede planter i klasse AA, skal sørge for, at der til enhver tid findes en ajourført liste med oplysninger om slægt, art, sort og eventuel klon af alle planter, der ønskes godkendt eller tidligere er godkendt som certificerede planter i klasse AA. Denne liste skal udleveres til Plantedirektoratet en gang årligt og i øvrigt på opfordring.
 • b) Planteproduktionen skal være arts- og sortsren.
 • c) Til produktionen skal anvendes certificeret materiale godkendt i klasse AAE eller højere klasse. Med mindre andet tillades, skal der anvendes etablerede og individuelt mærkede planter.
 • d) Hvis produktionen foregår in-vitro, er der ikke krav om anvendelse af etablerede planter. Alle producerede planter skal som minimum være mærket sorts- eller klonvis og altid for hvert bed eller bord.

3.1. Frilandsproduktion

 • a) Arealerne skal holdes fri for planteskadegørere og ukrudt.
 • b) Planter af samme sort, der ikke har oprindelse i en kerneplante, må ikke findes i virksomheden.
 • c) Certificerede og ikke certificerede planter af sorter af samme art skal produceres og opbevares adskilt.

3.2. Væksthusproduktion

 • a) Væksthuse skal holdes fri for planteskadegørere og ukrudt.
 • b) Væksthusenes indre samt borde m.v. skal rengøres omhyggeligt ved afvaskning med sæbevand og påfølgende desinfekinfektion mindst en gang årligt.
 • c) Alle personer med adgang til væksthusene skal have stillet engangskitler eller rene kitler til rådighed.
 • d) Planter af samme art, der ikke har oprindelse i en kerneplante, må ikke findes i virksomheden. Undtaget herfra er planter til selektionsformål. Disse og andre planter skal være placeret i separate væksthuse, således at der ikke opstår en smitterisiko for det certificerede plantemateriale.

3.3. In-vitro produktion

Der skal foreligge retningslinjer, der sikrer, at det producerede plantemateriale er arts- og sortsrent.

4. Produktion af certificerede planter klasse A

 • a) Virksomheder, der ønsker at producere certificerede planter i klasse A, skal sørge for, at der til enhver tid i virksomheden findes en ajourført liste med oplysninger om slægt, art, sort og eventuel klon af samtlige de planter i virksomheden, der ønskes godkendt eller tidligere er godkendt som certificerede planter i klasse A. Denne liste skal udleveres til Plantedirektoratet en gang årligt og i øvrigt på opfordring.
 • b) Planteproduktionen skal være arts- og sortsren.
 • c) Til produktionen skal anvendes certificeret materiale godkendt i klasse AA, AAE eller højere klasse.
 • d) Alle producerede planter skal som minimum være mærket sorts- eller klonvis og altid for hvert bed eller bord.

4.1. Frilandsproduktion

 • a) Arealerne skal holdes fri for planteskadegørere og ukrudt.
 • b) Planter af samme sort, der ikke har oprindelse i en kerneplante, må ikke findes i virksomheden.

4.2. Væksthusproduktion

 • a) Væksthuse skal holdes fri for planteskadegørere og ukrudt.
 • b) Væksthusenes indre samt borde m.v. skal rengøres omhyggeligt ved afvaskning med sæbevand og påfølgende desinfektion en gang årligt.
 • c) Planter af samme sort, der ikke har oprindelse i en kerneplante, må ikke findes i virksomheden. Andre planter, der kan medføre en smitterisiko for det certificerede plantemateriale, skal holdes skarpt adskilt fra dette.

II Særlige bestemmelser for produktion af certificerede planter af visse plantegrupper

1. Væksthusplanter

 • a) Til produktionen skal anvendes indkøbte etablerede planter eller stiklinger.
 • b) Det indkøbte plantemateriale kan anvendes til opformering i den periode, der er anført i bilag 6, III, for den pågældende slægt eller art.
 • c) Det indkøbte plantemateriale og afkommet herfra skal holdes mærket således, at det tydeligt fremgår, hvilke planter der er indkøbte, og hvilke der er afkom af disse.

2. Frugtbuske af arterne

hindbær (Rubus ideaus)

brombær (Rubus fruticosus)

ribs (Ribes rubrum)

solbær (Ribes nigrum) og

hyld (Sambucus nigra).

2.1. Produktion af certificerede planter klasse AAE

 • a) Til produktionen skal anvendes indkøbte etablerede planter eller stiklinger.
 • b) Det indkøbte plantemateriale kan anvendes i følgende tidsrum:

Hindbær: 6 år

Andre frugtbuske: 10 år.

 • c) I denne periode vil det være tilladt at lave en ekstra opformering. Det indkøbte plantemateriale og afkommet herfra skal holdes mærket således, at det tydeligt fremgår, hvilke planter der er indkøbt, og hvilke der er afkom af disse.

2.2. Produktion af certificerede planter klasse AA

 • a) Til produktion skal anvendes indkøbte etablerede og individuelt mærkede planter.
 • b) De indkøbte planer kan anvendes i følgende tidsrum:

Hindbær: 6 år

Andre frugtbuske: 10 år.

 • c) Konstateres der angreb af planteskadegørere nævnt i bilag 1, 2 eller 7, i planter af en beslægtet art i nærheden, kan frugtbuskene kun godkendes i klasse AA, hvis Plantedirektoratet skønner, at smitte ikke har kunnet finde sted.
 • d) I virksomheder, der producerer bær af ribs og solbær på ikke certificerede planter, vil der trods kravene i bilag 6, I, afsnit B, nr. 3.1.b, kunne godkendes planter som certificerede planter af de samme sorter, hvis der etableres et moderkvarter af certificerede planter i klasse AAE, og moderkvarteret er specielt afmærket (pæle, hegn eller lignende), er placeret mindst 200 meter fra andre planter af Ribes-slægten og holdes fri for selvsåede planter.

2.3. Produktion af certificerede planter klasse A

Produktionen skal overholde betingelserne i nr. 2.2,b og d.

3. Frugttræer

af arterne

æble (Malus domestica)

pære (Pyrus communis)

blomme (Prunus domestica)

kirsebær, sure (Prunus cerasus) og

kirsebær, søde (Prunus avium):

Produktion af certificerede frugtræer

 • a) Ved okulation eller podning af følgende sorter af æble og pære skal reglerne i b-d følges:

Æble:

Aroma

Belle de Boskopp, rød

Cox Orange, T12

Cox Orange, Queen Cox

Discovery

Elstar

Filippa

Golden Delicious

Gloster

Gråsten, gul

Gråsten, rød

Guldborg

Ildrød Pigeon

Ingrid Marie, alm.

Ingrid Marie, rød

Jonagold, alm.

Lobo

Mutsu

Prima

Rød Ananas

Summerred

Transparente Blanche

Vista Bella

Pære:

Charneu

Clapp's Favourite

Clara Frijs

Comice

Conference

Grev Moltke

Herrepære

Pierre Corneille

 • b) Til produktion skal anvendes certificeret pode- eller okulationsmateriale klasse AAE eller højere klasse og certificerede grundstammer i klasse AAE eller AA eller frøgrundstammer, der mindst opfylder kravene til frihed for planteskadegørere nævnt i bilag 1, 2 og 7.
 • c) Indførte grundstammer kan anvendes, hvis de i oprindelseslandet er godkendt officielt efter regler, der kan ligestilles med bestemmelserne i denne bekendtgørelse.
 • d) Konstateres der angreb af planteskadegørere nævnt i bilag 1, 2 eller 7 i planter af beslægtet art i nærheden, kan frugttræerne kun godkendes som certificerede frugttræer, hvis Plantedirektoratet skønner, at smitte ikke har kunnet finde sted.

4. Jordbærplanter

4.1. Generelle krav

 • a) Til produktion af jordbærplanter (Fragaria x ananassa) skal indkøbes materiale godkendt i klasse AA eller højere klasse.
 • b) Hver sort skal være tydeligt mærket.
 • c) I virksomhederne må der kun findes jordbærplanter, der opfylder kravene for godkendelse i den pågældende kategori, jf. dog nr. 4.8.

4.2. Frilandsproduktion, generelle krav

 • a) På arealer, der skal anvendes til jordbærplanteproduktion, skal der gennemføres et sædskifte med mindst 4 år fri for jordbærplanter forud for produktionen af certificerede jordbærplanter.
 • b) Rødmarv ( Phytophthora fragariae var. fragariae ) må ikke være fundet i virksomheden.
 • c) Afstanden fra arealer med certificeret jordbærplanteproduktion til arealer med ikke-certificeret plante- og bærproduktion af jordbær skal være mindst 200 m.
 • d) Afstanden mellem sorter skal være mindst 5 m, med mindre der gennemføres særlige foranstaltninger til hindring af sortsblanding og -sammengroning. I sådanne tilfælde kan Plantedirektoratet godkende en kortere afstand mellem sorterne, dog ikke mindre end 3 m.

4.3. Væksthusproduktion, generelle krav

 • a) Rødmarv ( Phytophthora fragariae var. fragariae ) må ikke være fundet i virksomheden.
 • b) Planterne skal dyrkes i dyrkningsmedie, der er fri for planteskadegørere.
 • c) Indgår der flere sorter i moderplantekvarteret og i planteproduktionen, skal disse være placeret således, at sortsblanding og -sammengroning udelukkes.

4.4. In-vitro produktion, generelle krav

 • a) Der skal hvert år anvendes indkøbt plantemateriale (udløbere).
 • b) Virksomheden skal hvert år udplante et antal in-vitro planter af hver produceret sort til visuel kontrol for genetiske egenskaber (fænotype). Planterne skal beholdes i mindst et år. I denne periode skal virksomheden se efter afvigende planter og orientere Plantedirektoratet, hvis sådanne findes.
 • c) Ved salg af direkte producerede meristemplanter skal formeringsmetoden skriftligt oplyses for køber.

4.5. Produktion af eliteplanter

 • a) Udløbere fra kerneplanter kan opformeres og bevare status som eliteplanter, forudsat produktionen sker in-vitro eller som udløberproduktion i væksthus.
 • b) Jordbærplanterne kan alene anvendes til planteproduktion og skal holdes fri for blomster igennem hele vækstsæsonen.

4.5.1. Væksthusproduktion

 • a) Udløbere af kerneplanter skal opbevares som etablerede planter med rod. Der kan tages udløbere i indtil 2 år fra plantningstidspunktet. Senest på dette tidspunkt skal alt indkøbt materiale og udløbere herfra udskiftes.
 • b) Det indkøbte materiale og afkommet herfra skal være mærket således, at det tydeligt fremgår, hvilke planter der er indkøbte, og hvilke planter der er udløbere fra det indkøbte materiale.

4.5.2. In-vitro produktion

 • a) Der skal anvendes nye udløbere af kerneplanter til produktionen hvert år.
 • b) Hvert år skal der udplantes mindst 20 planter af hver sort med henblik på visuel kontrol for genetiske egenskaber (fænotype).

4.6. Produktion af certificerede planter klasse AAE

 • a) Til produktion skal anvendes kerne- eller eliteplanter.
 • b) Jordbærplanterne kan alene anvendes til planteproduktion og skal holdes fri for blomster igennem hele vækstsæsonen.

4.6.1. Frilandsproduktion

Planterne kan anvendes i plantningsåret, de følgende to hele år og det følgende forår.

4.6.2. Væksthusproduktion

Planterne kan anvendes i maksimalt 3 år regnet fra plantningstidspunktet.

4.6.3. In-vitro produktion

 • a) Der skal anvendes nye udløbere fra kerne- eller eliteplanter til produktionen hvert år.
 • b) Hvert år skal der udplantes mindst 20 in-vitro formerede planter af hver sort med henblik på visuel kontrol for genetiske egenskaber (fænotype).

4.7. Produktion af certificerede planter klasse AA

 • a) Til produktionen skal anvendes certificerede planter i klasse AAE eller højere klasse.
 • b) Planterne kan alene anvendes til planteproduktion og skal holdes fri for blomster igennem hele vækstsæsonen.

4.7.1. Frilandsproduktion

Produktionen kan foregå på en af følgende måder:

 • a) Der skal indkøbes planter til tilplantning af hele produktionsarealet. Planterne kan anvendes i plantningsåret, de følgende to hele år og det følgende forår, eller
 • b) hvis der ønskes mulighed for at foretage en egenopformering i virksomheden af det indkøbte plantemateriale, skal det ske på følgende måde:

1 grader) der skal indkøbes materiale til hele moderkvarteret,

2 grader) stiklinger tages fra moderkvarteret og udplantes i det følgende års produktionsareal, og

3 grader) planterne på produktionsarealet kan kun anvendes i plantningsåret, det følgende hele år og det følgende forår.

4.7.2. Væksthusproduktion

Planterne kan anvendes i maksimalt 3 år regnet fra plantningstidspunktet.

4.7.3. Invitro-produktion

 • a) Der skal anvendes nye udløbere fra kerne- eller eliteplanter til produktionen hvert år.
 • b) Hvert år skal der udplantes mindst 20 in-vitro formerede planter af hver sort med henblik på visuel kontrol for genetiske egenskaber (fænotype).

4.8. Produktion af certificerede planter klasse A

 • a) Til produktionen skal anvendes kerne-, elite- eller certificerede planer i klasse AAE eller AA.
 • b) Planterne skal holdes fri for blomster fra plantningstidspunktet, og indtil planterne ikke længere anvendes til planteproduktion.
 • c) Bærproduktion er tilladt, hvis arealer med planter til planteproduktion er specielt afmærket (pæle, hegn eller lignende), og afstanden fra disse arealer til arealer med bærproduktion på intet tidspunkt er mindre end 100 meter.
 • d) Fra 1. januar 1993 skal til en sådan bærproduktion udelukkende anvendes certificerede planter.
 • e) Hvis der produceres både bær og planter i virksomheden, kræves desuden, at jordbærrene leveres i ny engangsemballage eller rengjort genbrugsemballage.

4.8.1. Frilandsproduktion

Produktionen kan foregå på en af følgende måder:

 • a) Der skal indkøbes planter til tilplantning af hele produktionsarealet. Planterne kan anvendes i plantningsåret, de følgende to hele år og det følgende forår, eller
 • b) hvis der ønskes mulighed for at foretage en egenopformering i virksomheden af det indkøbte plantemateriale, skal det ske på følgende måde:

1 grader) der skal indkøbes materiale til hele moderkvarteret,

2 grader) stiklinger tages fra moderkvarteret og udplantes i det følgende års produktionsareal, og

3 grader) planterne på produktionsarealet kan kun anvendes i plantningsåret, det følgende hele år og det følgende forår.

4.8.2. Væksthusproduktion

Planterne kan anvendes i maksimalt 3 år, regnet fra plantningstidspunktet.

4.8.3. In-vitro produktion

 • a) Hvert år skal der anvendes nye udløbere fra kerne-, elite- eller certificerede planter klasse AAE eller AA.
 • b) Hvert år skal der udplantes 20 in-vitro formerede planter af hver sort med henblik på visuel kontrol for genetiske egenskaber (fænotype).

5. Landskabsplanter

Indkøbt plantemateriale kan anvendes i den periode, der er anført i bilag 6, III for den pågældende slægt eller art.

5.1. Generativ formering

 • a) Hvis certificerede planter klasse AAE udplantes efter retningslinier udarbejdet af Statens Planteavlsforsøg og godkendt af Plantedirektoratet efter indhentet udtalelse fra Gartnerikontrolkommissionen, og hvis reglerne for vedligeholdelsen af denne frøkilde samt høsten af frøet iøvrigt er overholdt, kan frøet godkendes som certificeret plantemateriale i klasse AA.
 • b) Planter produceret ved anvendelse af dette frø kan af Plantedirektoratet godkendes som certificerede planter i klasse AA.
 • c) Det pågældende frøkildenavn må kun anvendes for frø, der er godkendt som nævnt ovenfor, og for planter produceret ved anvendelse af dette frø.

III Særlige krav til kerneplanter om frihed for planteskadegørere

Planter af arter nævnt i tabellen, kolonne 1, skal være undersøgt og fundet fri for planteskadegørere nævnt i kolonne 2 ved anvendelse af en eller flere af følgende metoder som nævnt i kolonne 3:

Testmetoder

Bakterier: 1. Stængelskiver udlægges aseptisk på kunstigt næringssubstrat

2. Immunofluorescens - mikroskopi

Svampe: 3. Stængelskiver udlægges aseptisk på kunstigt næringssubstrat

4. Inkubering i fugtigt kammer

Virus: 5. Inokulation til indikatorplanter

6. Podning til indikatorplanter

7. Serologi/elektronmikroskopi

Skadedyr: 8. Mikroskopering

9. Uddrivning i tågekammer

Testningstidspunkt: Ved etablering og kerneplantefornyelse

Antal tests skal afpasses efter plantematerialets oprindelse.

Godkendelsen har gyldighed i det antal år, der er nævnt i kolonne 4.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. Planteart 2. Planteskadegørere  3. Undersøgelses- 4. Gyldighed 

                     metoder     af godken- 

                             delse (år) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Acer spp.  Tobacco ringspot nepo- 5,7         25 

        virus (tobakringplet- 

        virus) 

        Verticillium albo- 

        atrum (kransskimmel L) 3 

        Verticillium dahliae 

        (kransskimmel)     3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Aeschy-   Erwinia chrysanthemi 

 nanthus 

 hildebrandii             1          1 

        Tomato spotted wilt 

        virus (tomat- 

        bronzetopvirus)     5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Anemone   Cucumber mosaic 

 japonica-   cucumovirus 

 hybrid    (agurkmosaikvirus)   5          4 

        Aphelenchoides 

        spp. (bladnematoder)  9 

        Ditylenchus dipsaci 

        (stængelnematoder)   9 

        Tomato spotted wilt 

        virus (tomat- 

        bronzetopvirus)     5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Anthurium   Xanthomonas 

 spp.     campestris pv. 

        dieffenbachiae     1,2         4 

        Fusarium spp. 

        (visnesyge)       3 

        Anthurium mosaic virus 5,7 

        Tomato spotted wilt 

        virus (tomatbronze- 

        topvirus)        5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Arabis spp. Arabis mosaic nepo- 

        virus (arabismosaik- 

        virus)         5,7         4 

        Aphelenchoides spp. 

        (bladnematoder)     9 

        Ditylenchus 

        dipsaci (stængel- 

        nematoder)       9 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Argyranthe-  Agrobacterium 

 mum spp.   tumefaciens 

        (rodhalsgalle)     1,2         1 

        Erwinia chrysanthemi 

        pv. chrysanthemi, 

        (krysantemum- 

        bakteriose)       1,2 

        Chrysanthemum stunt 

        viroid (Krysante- 

        mumdværgsygeviroid)   6,7 

        Tomato spotted wilt 

        virus (tomat- 

        bronzetopvirus)     5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Aronia spp. Raspberry ringspot 

        nepovirus (hindbær- 

        ringpletvirus)     5,6,7,       10 

        Tomato ringspot 

        nepovirus (tomat- 

        ringpletvirus)     5,6,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Aster spp.  Agrobacterium 

        tumefaciens 

        (rodhalsgalle)     1,2         4 

        Fusarium spp. 

        (visnesyge)       3 

        Tobacco rattle 

        tobravirus 

        (rattlevirus)      5,7 

        Tomato spotted wilt 

        virus (tomat- 

        bronzetopvirus)     5,7 

        Aphelenchoides 

        spp. (bladnematoder)  9 

        Ditylenchus dipsaci 

        (stængelnematoder)   9 

        Steneotarsonemus 

        pallidus (cyclamend- 

        værgmide)        8 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Baccharis  Ditylenchus dispaci 

 magellanica  (stængelnematoder)   9          15 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Begonia   Erwinia chrysanthemi 

 elatior-   pv. paradiciaca, , 

 hybrid    (krysantemum- 

        bakteriose)       1,2         1 år 3 

        Xanthomonas campestris           måneder 

        pv. begoniae (begonie- 

        brunbakteriose)     1,2 

        Tomato spotted wilt 

        virus (tomat- 

        bronzetopvirus)     5,7 

        Aphelenchoides spp. 

        (bladnematoder)     9 

        Steneotarsonemus 

        pallidus (cyclamend- 

        værgmide)        8 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Betula spp. Cherry leaf roll 

        nepovirus (kirsebær- 

        bladrullevirus)     5          25 

        Eriophyes rudis- 

        calycophthirus 

        (knopgalmider)     8 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Campanula  Fusarium oxysporum 

 isophylla  (visnesyge)       3          1 

        Tomato spotted wilt 

        virus (tomat- 

        bronzetopvirus)     5,7 

        Aphelenchoides spp. 

        (bladnematoder)     9 

        Ditylenchus dipsaci 

        (stængelnematoder)   9 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Cornus    Arabis mosaic 

 sericea    nepovirus (arabis- 

        mosaikvirus)      5          15 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Cotoneaster  Rubbery Wood - MLO 

 sp.      (æblegummived - MLO)  6          10 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Crataegus   Apple mosaic 

 spp.      ilarvirus (æble- 

        mosaikvirus)      6          10 

        Raspberry ringspot 

        nepovirus (hindbær- 

        ringspletvirus)    5,6,7 

        Tomato ringspot 

        nepovirus (tomat- 

        ringpletvirus)     5,6,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Crossandra  Erwinia chrysanthemi  1,2         1 

 infundibuli- Tomato spotted wilt 

 formis     virus (tomat- 

        bronzetopvirus)    5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dendranthema Agrobacterium 

 /Chrysanthemum tumefaciens 

        (rodhalsgalle)     1,2         1 

         Erwinia chrysanthemi 1,2 

        Chrysanthemum stunt 

        viroid (krysantemumd- 

        værgsygeviroid)    6,7 

        Chrysanthemum B 

        (mosaic) carlavirus 

        (krysantemum- 

        mosaikvirus)      5,7 

        Tomato aspermy 

        cucumovirus 

        (aspermivirus)     5,7 

        Tomato spotted wilt 

        virus (tomat- 

        bronzetopvirus)    5,7 

         Aphelenchoides 

        spp. (bladnematoder)  9 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Deutzia spp. Raspberry ringspot 

        nepovirus (hindbær- 

        ringpletvirus)     5,7         15 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dianthus   Erwinia chrysanthemi 

 caryophyllus  pv. dianthicola 

        (nellikekort- 

        skudsbakteriose)    1          1 

         Pseudomonas 

        caryophylli 

        (nellikesprække- 

        bakteriose)      1 

         Fusarium spp. 

        (visnesyge)      3 

        Carnation etched ring 

        caulimovirus 

        (nellikeætsningvirus) 5 

        Carnation mottle 

        carmovirus 

        (nellikespætningvirus) 5,7 

        Carnation necrotic 

        fleck closterovirus 

        (nellikenekrose- 

        pletvirus)       7 

        Tomato spotted wilt 

        virus (tomat- 

        bronzetopvirus)    5,7 

         Ditylenchus dipsaci 

        (stængelnematoder)   9 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dieffenbachia Erwinia chrysanthemi 

 maculata    pv. dieffenbachiae   2          2 

        Dasheen mosaic 

        potyvirus 

        (Dasheenmosaikvirus)  5 

        Tomato spotted wilt 

        virus (tomat- 

        bronzetopvirus)    5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Diervilla   Rasberry ringspot 

 spp.      nepovirus (hindbær- 

        ringpletvirus)     5,7         15 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dipladenia  Dipladenia mosaic 

 sp.      potyvirus (Dipladenia- 

        mosaikvirus)      5,7         1 

        Tomato spotted wilt 

        virus (tomat- 

        bronzetopvirus)    5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Doronicum   Cucumber mosaic 

 spp.      cucumovirus (agurk- 

        mosaikvirus)      5          4 

        Tomato spotted wilt 

        virus (tomat- 

        bronzetopvirus)    5,7 

         Aphelenchoides 

        spp., (bladne- 

        matoder)        9 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Epipremnum  Erwinia chrysanthemi 

 aureum     pv. philodendri    5          1 

        Dasheen mosaic 

        potyvirus (Dasheen- 

        mosaikvirus)      5 

        Tomato spotted wilt 

        virus (tomat- 

        bronzetopvirus)    5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Euphorbia   Erwinia chrysanthemi 

 pulcherrima  (flere patovars)    1          1 

        Tomato spotted wilt 

        virus (tomat- 

        bronzetopvirus)    5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ficus spp.  Tomato spotted wilt 

        virus (tomat- 

        bronzetopvirus)    5,7         1 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Forsythia   Rhodococcus fascians 

 spp.      (knippebakteriose)   1          15 

        Arabis mosaic 

        nepovirus (arabis- 

        mosaikvirus)      5,7         15 

        Raspberry ringspot 

        nepovirus (hindbær- 

        ringpletvirus)     5,7         15 

        Tomat black ring 

        virus (tomatsort- 

        ringvirus)       5,7         15 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fragaria x  Colletotrichum 

 ananassa    acutatum 

 (jordbær)   (jordbærsortplet)   3,4         4 

         Phytophthora 

        fragariae var. 

        fragariae 

        (jordbærrødmarv)    flere metoder 

         Xanthomonas 

        fragariae , 

        (jordbærbladplet- 

        bakteriose)      1 

         Verticillium 

        albo-atrum 

        (kransskimmel)     3 

        Arabis mosaic 

        nepovirus (arabis- 

        mosaikvirus)      5,6,7        4 

        Raspberry ringspot 

        nepovirus (hindbær- 

        ringpletvirus)     5,7 

        Strawberry crinkle 

        rhabdovirus 

        (jordbærkruse- 

        sygevirus)       6 

        Strawberry green 

        petal MLO (grønne 

        kronblade - MLO) 

        (syn. Strawberry 

        witches' broom 

        pathogen)       6,7 

        Strawberry latent C 

        virus (latent 

        jordbær-C-virus)    6 

        Strawberry latent 

        ringspot virus 

        (latent jordbær- 

        ringpletvirus)     5,7 

        Strawberry mild yellow 

        edge virus, (mild 

        jordbærgulrandvirus)  6 

        Strawberry mottle 

        virus (jordbær- 

        spætningvirus)     6 

        Strawberry vein 

        banding caulimovirus 

        (jordbærnervebånds- 

        virus)         6 

        Strawberry yellow 

        edge virus (jordbær- 

        gulrandvirus)     6 

        Tomato black ring 

        nepovirus (tomat- 

        sortringvirus) 

        (syn. Strawberry 

        ringspot nepovirus)  5,7 

        Tomato ringspot nepo- 

        virus (tomatringplet- 

        virus)         5,7 

         Aphelenchoides spp. 

        (jordbærnematode)   9 

         Steneotarsonemus 

        pallidus (jordbær- 

        dværgmide)       8 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Hedera helix  Xanthomonas 

        campestris pv. 

        hederae        1          4 

        Tomato spotted wilt 

        virus (tomatbronze- 

        topvirus)       5,7 

         Steneotarsonemus 

        pallidus (cyclamend- 

        værgmide)       8 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Helenium-   Cucumber mosaic 

 hybrid     cucumovirus (agurk- 

        mosaikvirus)      5          4 

         Helenium carlavirus 

        S (Heleniumvirus-S)  5,7 

         Helenium potyvirus 

        Y (Heleniumvirus-Y)  5,7         4 

         Tomato spotted wilt 

        virus (tomatbronze- 

        topvirus)       5,7 

         Aphelenchoides spp. 

        (bladnematoder)    9 

         Ditylenchus 

        dipsaci (stængel- 

        nematod)        9 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Helleborus  Arabis mosaic 

 spp.      nepovirus (arabis- 

        mosaikvirus)      5,7         4 

        Cucumber mosaic 

        cucumovirus (agurk- 

        mosaikvirus)      5 

         Tomato spotted wilt 

        virus (tomatbronze- 

        topvirus)       5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Hibiscus spp. Pseudomonas syringae 

        pv. syringae      1          1 

         Fusarium spp. 

        (visnesyge)      3 

        Hibiscus chlorotic 

        ringspot virus 

        (Hibiscus- 

        klorotiskringplet- 

        virus)         5 

        Hibiscus mosaic virus 

        (Hibiscusmosaikvirus) 5 

        Hibiscus yellow vein 

        virus         5 

        Tomato spotted wilt 

        virus (tomatbronze- 

        topvirus)       5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Hoya spp.   Fusarium spp. 

        (visnesyge)      3          1 

        Tomato spotted wilt 

        virus (tomatbronze- 

        topvirus)       5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Hydrangea   Alfalfa mosaic virus 

 macrophylla  (lucernemosaikvirus)  5,7         1 

        Hydrangea mosaic virus 

        (hortensiemosaikvirus) 5 

        Hydrangea ringspot 

        potexvirus (horten- 

        sieringpletvirus)   5 

        Hydrangea virescence 

        - MLO (hortensie 

        grønne blomster - MLO) 6 

        Tobacco ringspot 

        nepovirus (tobakring- 

        pletvirus)       5,7 

        Tomato ringspot 

        nepovirus (tomat- 

        ringpletvirus)     5,7 

        Tomato spotted wilt 

        virus (tomatbronze- 

        topvirus)       5,7         1 

         Ditylenchus dipsaci 

        (stængelnematod)    9 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Hypericum   Rasberry ringspot 

 spp.      nepovirus (hindbær- 

        ringpletvirus)     5,7         10 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Jasminum   Cucumber mosaic 

 polyanthum   cucumovirus (agurk- 

        mosaikvirus)      5          1 år 6 

        Tobacco ringspot virus           måneder 

        (tobakringpletvirus)  5,7 

        Tomato spotted wilt 

        virus (tomatbronze- 

        topvirus)       5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kalanchoe   Erwinia chrysamthemi 

 blossfeldiana             2          1 

        Tomato bushy stunt 

        tombusvirus tomat- 

        dværgbuskvirus     5,7 

        Tomato spotted wilt 

        virus (tomatbronze- 

        topvirus)       5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kolkwitzia  Fusarum spp., 

 amabilis    (visnesyge)      3          10 

        Raspberryy ringspot 

        nepovirus, (hindbær- 

        ringpletvirus)     5,6,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ligustrum   Arabis mosaic 

 spp.      nepovirus (arabis- 

        mosaikvirus)      5,7         10 

        Raspberry ringspot 

        nepovirus (hindbær- 

        ringpletvirus)     5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Malus (pryd) Apple chlorotic leaf- 

 (M. baccata, spot closterovirus 

 M- hybrid   (klorisk bladplet- 

 m.fl)     virus)         5          25 

        Apple mosaic ilar- 

        virus (æblemosaik- 

        virus)         6 

        Apple rubbery wood 

        MLO (æblegummived 

        - MLO, furede grene)  6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Malus     Agrobacterium 

 domestica   tumefaciens (rodhals- 

 (æble)     galle)         1,2         25 

         Erwinia amylovora 

        (ildsot)        2 

        Apple chlorotic 

        leafspot clostero- 

        virus (klorotisk 

        bladpletvirus)     6,7 

        Apple chat fruit 

        MLO (chat-frugt - MLO) 6 

        Apple mosaic ilar- 

        virus (æblemosaik- 

        virus)         6 

        Apple proliferation 

        MLO (æbleheksekost 

        - MLO)         6 

        Apple rubbery wood 

        MLO (gummived - MLO, 

        furede grene)     6 

        Apple stem-grooving 

        capillovirus (grubet 

        vedvirus)       5,6,7 

        Apple stem-pitting 

        agent (epinasti)    6 

        Cherry raspleaf virus 

        (American) (kirsebær- 

        raspbladvirus)     5,7 

        Green crinkle 

        (bukkelæble)      6 

        Platycarpa scaly bark 

        (skællet bark)     6 

        Raspberry ringspot 

        nepovirus (hindbær- 

        ringpletvirus) 

        (syn. Apple flat 

        apple)         5 

        Russet ring (ringplet) 6 

        Star crack (stjerne- 

        revne)         6 

        Tomato ringspot nepo- 

        virus (tomatring- 

        pletvirus)       5,7 

         Eriosoma lanigerum 

        (blodlus)       8 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Narcissus   Arabis mosaic 

 spp.      nepovirus, (arabis- 

        mosaikvirus)      5,7         4 

        Cucumber mosaic 

        cucumovirus, 

        (agurkmosaikvirus)   5,7 

        Narcissus late season 

        yellows potyvirus   5,7 

        Narcissus mosaic 

        potexvirus, (narcis- 

        mosaikvirus)      5,7 

        Narcissus tip necrosis 

        carmovirus       5,7 

        Narcissus white 

        streak potyvirus, 

        (narcissølvbladvirus) 5,7 

        Narcissus yellow 

        stripe potyvirus 

        (narcismosaikvirus)  5,7 

        Raspberry ringspot 

        nepovirus, (hindbær- 

        ringpletvirus)     5,7 

        Strawberry latent 

        ringspot nepovirus, 

        (latent jordbær- 

        ringpletvirus)     5,7 

        Tobacco rattle tobra- 

        virus (rattlevirus)  5,7 

        Ditylenchus destruc- 

        tor, (rådnenematod)  9 

         Ditylenchus dipsaci , 

        (stængelnematod)    9 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nephrolepis  Tomato spotted wilt 

 exaltata    virus (tomat- 

        bronzetopvirus)    5,7         1 

         Aphelenchoides spp.  9 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nerium    Pseudomonas syringae 

 oleander    pv. savastanoi, 

        (neriegallebakteriose) 1          2 

        Cucumber mosaic cucu- 

        mocirus (agurkmosaik- 

        virus)         5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Pelargonium  Xanthomonas campestris 

 spp.      pv. pelargonii 

        (pelargonieplet- 

        bakteriose)      2          1 

         Verticillium albo- 

        atrum (visnesyge/ 

        kransskimmel)     3 

         Verticillium dahliae 

        (visnesyge/ 

        kransskimmel)     3 

        Cucumber mosaic 

        cucumovirus (agurk- 

        mosaikvirus)      5,7 

        Pelargonium flower 

        break virus 

        (pelargonie-blomster- 

        spætningvirus)     5,7 

        Pelargonium leaf curl 

        virus (pelargonie- 

        krøllemosaikvirus)   5,7 

        Pelargonium line 

        pattern virus 

        (pelargonie-linie- 

        mosaikvirus)      5,7 

        Pelargonium ring 

        pattern virus 

        (pelargonie-ring- 

        mosaikvirus)      5,7 

        Pelargonium ringspot 

        virus (pelargonie- 

        ringpletvirus)     5 

        Tobacco ringspot 

        nepovirus (tobak- 

        ringpletvirus)     5,7 

        Tomato black ring 

        nepovirus (tomatsort- 

        ringvirus)       5,7 

        Tomato ringspot nepo- 

        virus (tomatring- 

        pletvirus)       5,7 

        Tomato spotted wilt 

        virus (tomatbronze- 

        topvirus)       5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Phlox spp.  Cucumber mosaic 

        cucumovirus (agurk- 

        mosaikvirus)      5          4 

        Tomato black ring 

        nepovirus (tomat- 

        sortringvirus)     5 

        Tomato spotted wilt 

        virus, (tomatbronze- 

        topvirus)       5,7 

         Ditylenchus dipsaci 

        (stængelnematoder)   9 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Populus spp. Xanthomonas populi 

        (syn. Aplanobacter 

        populi), (poppel- 

        bakteriekræft)     1          15 

         Verticillium albo- 

        atrum (visnesyge/ 

        kranskimmel)      3 

         Verticillium dahliae 

        (visnesyge/kran- 

        skimmel)        3 

         Poplar mosaic virus 

        (poppelmosaikvirus)  5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Prunus avium Pseudomonas syringae 

 (sødkirsebær) pv. mors-prunorum 

        (bakteriekræft)    1          5 friland, 

        Apple mosaic ilarvirus          10 friland 

        (mosaikvirus)     5,7        u. 

        Cherry green ring 

        mottle virus               blomster, 10 

        (grønspætningsvirus)  5,7        nethus/ 

        Cherry necrotic rusty 

        mottle virus               væksthus 

        (kirsebærrustnekrose- 

        virus)         5 

        Cherry raspleaf virus 

        (American) (amerikansk 

        kirsebærraspbladvirus) 5,7 

        Little cherry pathogen 

        (kirsebærdværgfrugt 

        patogen)        6 

        Prunus ringspot 

        ilarvirus (Prunusring- 

        pletvirus) 

        (syn. Prunus necrotic 

        ringspot ilarvirus)  5,7 

        Prune dwarf ilarvirus 

        (Prunusdværgsygevirus) 5,6 

        Raspberry ringspot 

        nepovirus (hindbær- 

        ringpletvirus)     5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Prunus    Pseudomonas syringae 

 cerasus    (bakteriekræft)    1          5 friland, 

 (surkirsebær) Apple mosaic ilarvirus           10 

        (æblemosaikvirus)   6          friland u. 

        Cherry green ring             blomster, 

        mottle virus                10 

        (grønspætningsvirus)  5,7         nethus/ 

        Cherry raspleaf virus           væksthus 

        (American) (amerikansk 

        kirsebærraspbladvirus) 5,7 

        Little cherry pathogen 

        (kirsebærdværgfrugt 

        patogen)        6 

        Prunus ringspot 

        ilarvirus (Prunusring- 

        pletvirus) 

        (syn. Prunus necrotic 

        ringspot ilarvirus)  5,7 

        Prune dwarf virus 

        (Prunusdværgsygevirus) 5,7 

        Raspberry ringspot 

        nepovirus (hindbær- 

        ringpletvirus)     5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Prunus    Pseudomonas syringae            5 friland, 

 domestica   (bakteriekræft)    1          10 

        (blomme) Apple chloro-           friland u. 

        tic leafspot clostero-           blomster, 

        virus (klorotisk blad-           10 

        pletvirus)       5,6,7        nethus/ 

        Apple mosaic ilarvirus           væksthus 

        (æblemosaikvirus)   5,6 

        Cherry green ring 

        mottle virus (grønspæt- 

        ningsvirus)      5,6 

        Myrobalan latent 

        ringspot nepovirus   5,6,7 

        Peach mosaic virus 

        (American) (amerikansk 

        ferskenmosaikvirus)  6 

        Peach phony rickettsia 

        (ferskenphonyrickett- 

        sia)          7 

        Peach rosette MLO 

        (ferskenroset - MLO)  5,7 

        Peach yellows MLO 

        (ferskengulsot - MLO) 5,7 

        Plum line pattern 

        virus (American) 

        (amerikansk blomme- 

        båndmosaikvirus)    6 

        Plum pox potyvirus 

        (blommepoxvirus)    5,6 

        Prune dwarf ilarvirus 

        (blommedværgsygevirus) 5,6 

        Prunus ringspot 

        ilarvirus (Prunus- 

        ringpletvirus) 

        (syn. Prunus necrotic 

        ringspot ilarvirus)  5,6 

        Raspberry ringspot 

        nepovirus (hindbær- 

        ringpletvirus)     5,6 

        Tomato ringspot nepo- 

        virus (tomatring- 

        pletvirus)       5,6,7 

        X-disease MLO (sten- 

        frugt-X-syge- MLO)   5,7 

         Aculus fockeui 

        (blomme-bladgalmider) 8 

         Eriophyes similis 

        (blomme-punggalmider) 8 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Prunus (pryd Psedomomoa syringea, 

 generelt)   (bakteriekræft)    1          10 

        Apple mosaic ilar- 

        virus, (æblemosaik- 

        virus)         5,6,7 

        Little cherry pathogen 

        (kirsebærdværgfrugt- 

        patogen)        6 

        Plum pox potyvirus, 

        (blommedværgsygevirus) 5,6,7 

        Prune dwarf ilarvirus, 

        (prunusringspletvirus) 5,6,7 

        Prunes ringspotspot 

        ilarvirus, (prunus- 

        ringspletvirus)    5,6,7 

        Raspberry ringspot 

        nepovirus, (hindbær- 

        ringspletvirus)    5,6,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Pyracantha  Rasberry ringspot 

 spp.      nepovirus, (hindbær- 

        ringspletvirus)    5,6,7        10 

        Tomato ringspot nepo- 

        virus, (tomatringplet- 

        virus)         5,6,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Pyrus     Agrobacterium 

 communis    tumefaciens 

 (pære)     (rodhalsgalle)     2          25 

        Apple rubbery wood 

        MLO (gummived-MLO)   6 

        Pear bark split virus 

        (splitbarkvirus)    6 

        Pear blister canker 

        virus (blærebarkvirus) 6 

        Pear ring mosaic virus 

        (ringmosaikvirus)   6 

        Pear stony pit virus 

        (sten-i-pærevirus)   6 

        Pear vein yellows 

        virus (nerveklorose- 

        virus)         6 

        Quince sooty ringspot 

        virus (sodet ringplet- 

        virus)         6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Quercus spp. Ceratocystis 

        fagacearum, (egevisne- 

        syge)          3          10 

        Cryphonectria 

        parasitica (syn. 

        Endotia parasitica), 

        (kastaniekræft)     3 

        Tomato bushy stunt 

        tombusvirus, (tomat- 

        dværgbuskvirus) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Rhododendron Rhododendron necrotic 

 spp.     ringpattern virus 

        (Rhododendronring- 

        pletvirus)       5,6         10 

        Ribes nigrum (solbær) 

        Agrobacterium tume- 

        faciens (rodhalsgalle) 1,2         8 friland, 

        Verticillium albo-             12 

        atrum                    nethus 

        (visnesyge/krans              væksthus 

        skimmel)        3 

        Verticillium dahliae 

        (visnesyge/krans- 

        skimmel)        3 

        Arabis mosaic nepovirus 

        (Arabismosaikvirus)   5,7 

        Black Currant infec- 

        tious variegation agent 

        (smitsom brogetbladhed) 6 

        Black Currant reversion 

        pathogen (ribbesvind- 

        patogen)        5,6 

        Cucumber mosaic cucumo- 

        virus (agurkmosaik- 

        virus)         5,7 

        Gooseberry vein-banding 

        virus (stikkelsbær- 

        nervebåndsklorose)   6 

        Raspberry ringspot 

        nepovirus (hindbærring- 

        pletvirus)       5,7 

        Strawberry latent 

        ringspot virus (latent 

        jordbærringpletvirus)  5,7 

        Tomato black ring 

        nepovirus (tomat- 

        sortringvirus)     5,7 

        Tobacco rattle tobra- 

        virus (rattlevirus)   5,7 

        Tomato ringspot nepo- 

        virus (tomatringplet- 

        virus)         5,7 

        Cercidophyopsis 

        ribis (solbærknopgal- 

        mide)          8 

        Sesia tipuliformis 

        (ribsglassværmer)    8 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ribes    Cucumber mosaic               8 friland 

 rubrum (ribs) cucumovirus (agurk-             12 

        mosaikvirus)      5,7         nethus/ 

        Raspberry ringspot             væksthus 

        nepovirus 

        (hindbærringpletvirus/ 

        skeblad)        5,7 

        Ribes mosaic virus 

        (Ribes-mosaikvirus)   5,6 

        Longidorus elongatus 

        (nematoder, 

        fritlevende)      9 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ribes uva-  Gooseberry vein- 

 crispa    banding virus 

 (stikkelsbær) (stikkelsbær-nerve- 

        båndsklorosevirus)   5,6         8 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ribes spp.  Arabis mosaic nepo- 

        virus (Arabismosaik- 

        virus)         5          10 

        Raspberry ringspot 

        nepovirus (hindbærring- 

        pletvirus)       5 

        Ribes mosaic virus 

        (Ribes-mosaikvirus)   5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Rosa spp.  Agrobacterium tume- 

        faciens 

        (rodhalsgalle)     1,2         4 podede 

        Arabis mosaic nepovirus 

        (arabismosaikvirus)   5,7         1 stiklin- 

        Prunus ringspot ilar-            ger 

        virus (prunusringplet- 

        virus)         5,7 

        Rose yellow mosaic 

        virus (rosengulmosaik- 

        virus)         5,7 

        Rose wilt virus (rosen- 

        visnesygevirus)     6 

        Strawberry latent 

        ringspot nepovirus 

        (jordbærringpletvirus) 5,7 

        Tomato spotted wilt 

        virus (tomatbronzetop- 

        virus)         5,7 

        Meloidogyne spp. 

        (rodgallenematode)   8 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Rubus spp.  Agrobacterium                4 friland, 

 (hindbær,   rhizogenes       1          8 

        brombær) Agrobacterium           nethus/ 

        tumefaciens                 væksthus 

        (rodhalsgalle)     1,2 

        Didymella applanata 

        (hindbærstængelsyge)  1,2 

        Phytophthora fragariae 

        var. rubi (hindbær- 

        rødmarv)        flere metoder 

        Verticillium albo- 

        atrum (kransskimmel)  3 

        Arabis mosaic nepovirus 

        (arabismosaikvirus)   5,6,7 

        Black raspberry latent 

        virus (latent sorthind- 

        bærvirus)        5,7 

        Cherry leaf roll virus 

        (kirsebærbladrulle- 

        virus)         5,7 

        Cucumber mosaic cucumo- 

        virus (agurkmosaik- 

        virus)         5,7 

        Prunus ringspot ilar- 

        virus (Prunus 

        ringpletvirus) 

        (syn. Prunus necrotic 

        ringspot virus)     7 

        Raspberry bushy dwarf 

        virus          6,7 

        Raspberry leaf curl 

        virus (hindbærkrølle- 

        mosaikvirus)      5,6 

        Raspberry leaf curl 

        virus (American) 

        (amerikansk hindbær- 

        bladkrøllesygevirus)  5,6 

        Raspberry mosaic virus 

        (hindbærmosaikvirus)  5 

        Raspberry ringspot 

        nepovirus (hindbærring- 

        pletvirus)       5 

        Raspberry vein 

        chlorosis rhabdovirus  6 

        Rubus stunt MLO (hind- 

        bærdværgsyge - MLO)   6,7 

        Strawberry latent ring- 

        spot nepovirus (lanten 

        jordbærringpletvirus)  7 

        Tobacco rattle tobra- 

        virus (rattlevirus)   5 

        Tomato black ring nepo- 

        virus (tomatsortring- 

        virus)         7 

        Tomato ringspot nepo- 

        virus (tomatringplet- 

        virus)         7 

        Aceria essigi (brom- 

        bærgalmide)       8 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Salix spp.  Erwinia salicis , 

        (pilebakteriose)    1          10 

        Fusarium spp., 

        (visnesyge)       3 

 --------------------------------------------------------------------- 

        Virus          5,6,7 

 Sambucus   Arabis mosaic                5 friland, 

 nigra (hyld) nepovirus (Arabis-             10 

        mosaikvirus)      5,7         nethus/ 

        Sambucus ringspot virus           væksthus 

        (hyldringpletvirus)   5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Sorbus spp. Chlorotic pathogen, 

        (klorotiskpatogen)   6          10 

        Raspberry ringspot 

        nepovirus, (hindbær- 

        ringpletvirus)     5,6,7 

        Tomato ringspot 

        nepovirus, 

        (tomatringspletvirus)  5,6,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spiraea spp. Fusarium spp., 

        (visnesyge)       3          10 

        Arabis mosaic nepovirus 

        (arabismosaikvirus)   5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Syringa   Pseudomonas syringae 

 vulgaris   pv. syringae (bakterie- 

        kræft)         1          15 

        Arabis mosaic virus 

        (arabismosaikvirus)   5,7 

        Prunus ringspot 

        ilarvirus (prunusring- 

        pletvirus)       5,7 

        Tobacco streak ilar- 

        virus (tobakstregsyge) 5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tilia spp.  Verticillium albo- 

        atrum (visnesyge/ 

        kransskimmel)      3          25 

        Verticillium dahliae 

        (visnesyge/kranskimmel) 3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ulmus x   Ceratocystis ulmi 

 hollandica  (elmesyge)       3,4         25 

        Cherry leafroll 

        nepovirus (kirsebær- 

        bladrullevirus)     5,7 

        Prunus ringspot 

        ilarvirus (prunusring- 

        pletvirus)       5,7 

        Tobacco streak 

        ilarvirus (tobakstreg- 

        sygevirus)       5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Vaccinium  Witches broom- MLO 

 spp.     (heksekost - MLO)    7          15 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Viburnum   Pseudomonas syringae 

 spp.     pv. viburni       1          10 

        Arabis mosaic nepovirus, 

        (arabismosaikvirus)   5,7 

        Cucumber mosaic cucumo- 

        virus, (agurkmosaik- 

        virus)         5 

        Raspberry ringspot 

        nepovirus, (hindbær- 

        ringspletvirus)     5,6,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Viola    Cucumber mosaic 

 cornuta    cucumovirus (agurk- 

        mosaikvirus)      5,7         4 

        Tomato spotted wilt 

        virus (tomatbronze- 

        topvirus)        5,7 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bilag 7

Planteskadegørere, der ikke må fremkomme ud over de nævnte tolerancer

For godkendelse som kerne-, elite- og certificerede planter klasse AAE og AA skal planterne være fri for de nedennævnte planteskadegørere.

Andre planter må ikke være angrebet ud over de angivne tolerancer.

Tolerancer beregnes således:

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tolerance i pct.      Antal angrebne planter  Partistørrelse 

              accepteres 

 --------------------------------------------------------------------- 

    0,5              1       pr. påbegyndt 

                           200 planter 

    2,0              1       pr. påbegyndt 

                           50 planter 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (Hvis der er nævnt værtplanter, skal den nævnte tolerance kun være 

  overholdt for disse). 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skadegører              Planter     Tolerance i pct. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 a) Skadedyr 

 Aphelenchoides spp., bladnematoder  Fragaria       0,5 

                   (Tourn.) L. 0,5 

                    Begonia L., 

                   bregner 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Cercideophyopsis ribis Westw., 

 solbærknopgalmide                      0,5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ditylenchus dissaci (Kuhn)     (Undtagen blomsterløg 

 Filipjev, stængelnematod       og -knolde og frø og 

                   løg af spiseløg, se 

                   bilag 2)        0,5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eriosoma lanigerum Hausm., blodlus             2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Frankliniella occidentalis Pergande Agurk, melon, peber, 

                   tomat         0 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Meloidogyne spp., rodgallenematoder Væksthusplanter    0,5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Phytoptus avellanae Nal. 

 hasselknopgalmide                      2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Steneotarsonemus palidus Bks., 

 Cyclamendværgmide                      0,5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Quadraspediotus perniciosus Comst., 

 San Jose skjoldlus                     0 

 --------------------------------------------------------------------- 

 b) Bakterier 

 Erwinia chrysanthemi Byrkh.     (Undtagen Dianthus , 

 et. al., nellikekortskudbakteriose se bilag 2)      0,5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Psedomonas mors-prunorum Wormald, 

 stenfrugtbakteriekræft                   0,5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Xanthomonas campestris pv. 

 begoniae (Takimoto) Dye,begonia- 

 bakteriose                         2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Xanthomonas campestris pv. 

 campestris (Pam.) Dowson, kål- 

 brunbakteriose                       0,5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Xanthomonas campestris pv. 

 hyacinthi (Wakk.) Dye, hyacint- 

 gulbakteriose                        0,5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Xanthomonas campestris pv. 

 pelargonii (Brown) Dye pelargonie- 

 pletbakteriose                       2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 andre bakterier                       2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 c) Snyltesvampe 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bremia lactucae Regel Salatskimmel             0,5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Chondrostereum purpureum (Pers. ex. 

 Fr.) Pouz., sølvglans                    2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fusarium oxysporum Schlecht.     Campanula L., 

 ex Fr., fusariose          Dianthus L.      2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nectria galligena Bres., 

 frugttrækræft                        2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Peronospora destructor (Berk.) 

 Casp., løgskimmel                      2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Phytophthora fragariae var. 

 rubi, hindbærrødmarv                    0 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Plasdomiophora brassicae Woronin, 

 kålbrok                           0,5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Puccinia pelargonii-zonalis , 

 pelargonierust                       0 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Sclerotium cepivorum Berk., hvidråd            0,5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Septoria apiicola Speg., 

 selleribladpletsyge                     0,5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Verticillium albo-atrum Reinke 

 et Berth, kransskimmel                   2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Verticillium dahliae Kleb, 

 kransskimmel                        2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 d) Virus og viruslignende 

 planteskadegørere 

 Andre virus og viruslignende     Æble, pære, blomme 

 end nævnt i bilag 1 og 2       kirsebær        0,5 

 --------------------------------------------------------------------- 

                   Hindbær, solbær    0,5 

                   Jordbær        0,5 

                   Skalotteløg, stikløg  0,5 

                   Agurk, melon, peber, 

                   tomat         0,5 

                   Andre planter     2 

                   (undtagen Abutilon, 

                   Dahlia, Dipladenia, 

                   Guzmania, Iris, 

                   Kalanchoe, Lilium, 

                   slægter under 

                    Orchidaceae, visse 

                   sorter af Narcissus 

                   og Tulipa samt 

                   blomsterløg og -knolde 

                   til drivning i potter, 

                   peberrod, rabarber og 

                   stikkelsbær) 

 --------------------------------------------------------------------- 

Andre planteskadegørere end nævnt i punkterne a) - d) samt bilag 1 og 2

Et parti planter skal være praktisk taget fri for almindeligt udbredte, bekæmpelige planteskadegørere.

Bilag 8

Paknings- og mærkningsbestemmelser

(Til §§ 9 og 11)

I. Plantepas, jf. § 10

Følgende tekst skal findes på plantepasset:

» 1. EF-plantepas

2. Danmark

3. Landbrugsministeriet, Plantedirektoratet

4. Registreringsnummer

5. Løbe/ordrenr. eller uge og år

6. Botanisk navn

7. Mængde (kg., stk. eller enheder)

8. ZP, godkendt til beskyttet zone

9. RP, erstatningspas

10. Produktets oprindelse.«

Felterne på plantepasset skal nummeres, og nummeret skal henvise til samme oplysning hver gang. Alle felter skal udfyldes. Hvis der ingen oplysning er, sættes en streg. Plantepasset skal udfyldes med tydelige, uudviskelige blokbogstaver eller maskinskrift.

Om udfyldelsen af de enkelte punkter gælder iøvrigt følgende:

ad 4. Her anføres det 5-cifrede registreringsnummer, virksomheden har fået tildelt af Plantedirektoratet. Som hovedregel skal planteproducentens registreringsnummer anføres. Hvis plantepasset udstedes af en virksomhed, der ikke selv har produceret planterne (ex. pakkecentraler, salgsorganisationer m.v.), skal dennes registreringsnummer anføres i stedet for producentens registreringsnummer, jf. punkt 5 og 9.

ad 5. Her anføres følgedokumentationens løbenummer eller partiets ordrenummer, alternativt tidspunkt for plantepassets udfærdigelse (ugenummer og år). Plantepasset skal udfærdiges umiddelbart i forbindelse med, at planterne forlader virksomheden. Hvor det i rubrik 4 ikke er producentens registreringsnummer, der er angivet, skal løbe/ordrenummer anføres i punkt 5.

ad 6. Her anføres det botaniske navn i overensstemmelse med Plantedirektoratets standardiserede plantenavneliste.

ad 7. Her anføres antal »stk« for planter, eller antal »kg« for frugt og grønsager.

ad 8. Hvis planterne eller planteproduktet lever op til de specielle krav til indførelse i en eller flere beskyttede zoner, anføres landebetegnelse eller anden geografisk afgrænsning. Virksomhederne skal i hvert enkelt tilfælde af salg til beskyttede zoner have tilladelse fra Plantedirektoratet til at anføre oplysninger i denne rubrik.

ad 9. Ved udskiftning af plantepas anføres den oprindelige producents, eller i særlige tilfælde pakkecentralens/afsætningsorganisationens registreringsnummer plus landebetegnelsen. Registreringsnummeret på den, der udsteder erstatningspasset, anføres i rubrik 4.

ad 10. For produkter med oprindelse i tredielande, anføres oprindelses- eller, i tilfælde af reeksport, afsenderlandets navn. For fællesskabsprodukter anføres » - ».

II. Andre mærkningskrav

Planter, der ikke er forsynet med plantepas, skal opfylde følgende mærkningskrav:

1. Ved salg skal planterne være mærket med korrekt botanisk navn.

2. Uanset pkt. 1 kan planter, der producerer spiselige afgrøder, sælges her i landet med angivelse alene af det danske artsnavn og sortsnavnet.

3. Ved salg engros skal planterne tillige være mærket med produktionsvirksomhedens registreringsnummer efter retningslinierne i bilag 8, I, nr. 4. Ved salg i øvrigt skal sælgeren på forlangende oplyse produktionsvirksomhedens navn og adresse eller registreringsnummer.

III Supplerende mærkningskrav for kerne-, elite- og certificerede planter

Kerne- og eliteplanter:

Der skal for hver sending medfølge dokumentation for materialets status, ligesom materialet skal være individuelt mærket.

Kopi af dokumentationen skal sendes til Plantedirektoratet umiddelbart efter leveringen.

Certificerede planter klasse AAE:

Plantemateriale skal leveres i emballage plomberet med virksomhedens klæbemærke, hvoraf fremgår, at materialet er godkendt af direktoratet som certificeret materiale i klasse AAE.

Kopi af fakturaen skal sendes til direktoratet umiddelbart efter leveringen.

En faktura må ikke omfatte både certificerede og ikke certificerede planter.

Certificerede planter klasse AA:

Producenter af certificerede planter kan efter aftale med Plantedirektoratet få tilladelse til mærkning/etikettering af enkeltplanter eller partier af planter således, at det heraf bl.a. fremgår, hvilken klassificering planterne har.

Certificerede planter klasse A:

Producenter af certificerede planter kan efter aftale med Plantedirektoratet få tilladelse til mærkning/etikettering af enkeltplanter eller partier af planter således, at det heraf bl.a. fremgår, hvilken klassificering planterne har.

Certificerede frugttræer:

Ved salg skal hvert enkelt træ være forsynet med en etiket, der mindst indeholder følgende oplysninger

 • 1) Arts- og sortsnavn
 • 2) Anvendt grundstamme
 • 3) »Certificeret plantemateriale godkendt af Plantedirektoratet«
 • 4) Producentens registreringsnummer
 • 5) Årstal for påsætning af etiket.

Etiket skal påsættes på voksestedet forud for Plantedirektoratets sidste inspektion før salg.

Alle certificerede planter:

Af fakturaen skal tydeligt fremgå sorts- eller klonnavn, og i hvilken klasse materialet er godkendt.

IV. Pakningskrav for kerne-, elite- og certificerede planter

Planter og plantemateriale af kerne-, elite- og certificerede planter klasse AAE og AA skal leveres i ny emballage.

Certificerede planter klasse A skal leveres i ny eller rengjort og desinficeret emballage.

Bilag 9

Forpligtelser for registrerede virksomheder

(Til § 1, stk. 4)

Registrerede virksomheder skal til stadighed opfylde følgende forpligtelser:

 • 1) Der skal være en ajourført plan over de steder, hvor planter, planteprodukter eller andet dyrkes, produceres, lagres, opbevares samt over de steder, de registrerede virksomheder i øvrigt benytter.
 • 2) Med henblik på at have fuldstændige oplysninger til rådighed for Plantedirektoratet skal virksomheden føre regnskab over planter, planteprodukter og andet, der
 • a) købes til opbevaring eller udplantning på virksomheden,
 • b) er i produktion, og
 • c) sendes til andre,

og de relevante bilag skal opbevares i mindst et år.

 • 3) Virksomheden skal udpege en eller flere personer med kendskab til planteproduktion og plantesundhedsspørgsmål til at varetage den løbende kontakt til direktoratet.
 • 4) Den eller de udpegede personer skal sørge for, at der foretages visuelle iagttagelser efter behov på passende tidspunkter efter retningslinjer fra direktoratet.
 • 5) Der skal sikres adgang for direktoratet, navnlig for at foretage kontrol og prøveudtagning, samt adgang til de i nr. 2 nævnte bøger og bilag.
 • 6) Den ansvarlige leder af virksomheden skal i øvrigt samarbejde med direktoratet.
 • 7) Virksomheder, der formerer planter ved anvendelse af vævskulturteknik, skal mærke producerede vævskulturer således, at de kan identificeres i forhold til regnskabet.
Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af De Europæiske Fællesskabers Rådsdirektiv 77/93/EØF (EFT 1977, L 26, s. 20), som ændret senest ved Rådsdirektiv 93/19/EØF (EFT 1993, L 96, s. 33), samt Kommissionsdirektiv 92/70/EØF (EFT 1992, L 250, s. 37), Kommissionsdirektiv 92/76/EØF (EFT 1992, L 305, s. 12), Kommissionsdirektiv 92/90/EØF (EFT 1992, L 344, s. 38), Rådsdirektiv 92/98/EØF (EFT 1992, L 352, s. 1), Kommissionsdirektiv 92/103/EØF (EFT 1992, L 363, s. 1) og Kommissionsdirektiv 92/105/EØF (EFT 1992, L 4, s. 22).