Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udsætning af krebs i ferske vande


I medfør af § 1, stk. 3, § 2, stk. 2, § 30 og § 47, stk. 3 i lov nr. 330 af 14. maj 1992 om ferskvandsfiskeri fastsættes følgende:

§ 1. Udsætning eller omplantning af krebs, herunder æg og yngel, bortset fra flodkrebs (Astacus astacus), er forbudt i alle ferske vande.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 er udsætning dog tilladt hvis:

  • 1) fiskeriministerens særlige tilladelse foreligger,
  • 2) den foretages i et kunstigt anlagt og lovligt bestående akvakulturbrug, der er behørigt afgitret mod andre vande, bl.a. således, at krebs, herunder æg og yngel, ikke på nogen måde kan spredes fra dambruget til andre ferske vande.

§ 2. Overtrædelse af bestemmelserne i § 1 straffes med bøde.

Stk. 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 1994 og gælder til den 31. maj 1999.

Fiskeriministeriet, den 28. april 1994

Bjørn Westh

/ J. Bohn

Officielle noter

Udløber 31/05 1999