Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med fjerkræ og rugeæg samt indførsel heraf fra tredjelande(* 1)


I medfør af §§ 9, 14, 15, 17, stk. 3, 17a, 34 og 35, stk. 2, i lov om husdyrsygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 381 af 7. juni 1993, og for så vidt angår § 17a efter bemyndigelse fra landbrugs- og fiskeriministeren fastsættes:

Bekendtgørelsens område

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter de dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel mellem lande i Den Europæiske Union (EU) samt for indførsel af fjerkræ og rugeæg fra tredjelande.

Stk. 2. Bekendtgørelsens bestemmelser er ikke gældende for fjerkræ til udstillinger, skuer eller konkurrencer.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Fjerkræ: Høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner, agerhøns og strudsefugle (ratitae), der opdrættes eller holdes i fangenskab med henblik på avl, produktion af kød eller konsumæg eller levering af vildt til udsætning.
 • 2) Rugeæg: Æg af fjerkræ, bestemt til udrugning.
 • 3) Daggamle kyllinger: Fjerkræ, der ikke har optaget foder, og som er under 72 timer. Moskusænder (Cairina moschata) eller krydsninger heraf må dog gerne fodres.
 • 4) Avlsfjerkræ: Fjerkræ bestemt til produktion af rugeæg.
 • 5) Brugsfjerkræ: Fjerkræ, der opdrættes med henblik på produktion af kød eller konsumæg eller på udsætning som vildt.
 • 6) Slagtefjerkræ: Fjerkræ, som føres til et slagtested med henblik på slagtning inden 72 timer efter ankomsten.
 • 7) Fjerkræflok: Fjerkræ med samme sundhedsstatus, der holdes i samme rum eller under samme forhold, og som derfor udgør en epidemiologisk enhed.
 • 8) Bedrift: Et anlæg eller en virksomhed, der anvendes til avls- eller brugsfjerkræ.
 • 9) Virksomhed: Et anlæg, der anvendes som avls-, formerings-, opdrætnings- eller rugerivirksomhed for fjekræ.
 • 10) Registreret virksomhed: Virksomhed registreret i Veterinærdirektoratet efter regler fastsat herom i Veterinærdirektoratets bekendtgørelse om produktion af høns, kalkuner, gæs og ænder eller i Veterinærdirektoratets bekendtgørelse om produktion af perlehøns, vagtler, duer, fasaner og agerhøns samt ænder til udsætning eller i øvrigt registreret i henhold til bestemmelserne i direktiv 90/539/EØF.
 • 11) Tilforordnet dyrlæge: En dyrlæge, som er tilknyttet en registreret virksomhed.
 • 12) Embedsdyrlæge: En dyrlæge, der er udpeget af den kompetente centrale myndighed i et EU-medlemsland eller tredjeland.
 • 13) Tredjelande: Lande uden for EU's område.
 • 14) Samhandel: Handel mellem EU-medlemsstater.

Betingelser for samhandel

§ 3. Forud for indførsel af strudsefugle skal der rettes skriftlig henvendelse til Veterinærdirektoratet med henblik på oplysning om indførselsbetingelserne.

§ 4. Rugeæg kan indgå i samhandelen, når de under transporten til bestemmelsesstedet er ledsaget af det i bilag 1 angivne sundhedscertifikat, og følgende betingelser er opfyldt:

 • 1) De stammer fra registrerede virksomheder, der ikke er underkastet veterinære restriktioner som følge af udbrud af fjerkræsygdomme, og som er beliggende uden for et smitteramt område,
 • 2) de stammer fra fjerkræflokke, der i over seks uger har befundet sig på registrerede virksomheder,
 • 3) de stammer fra fjerkræflokke, som i tilfælde af vaccination er vaccineret i henhold til vaccinationsbetingelserne,
 • 4) de stammer fra fjerkræflokke, der har været underkastet en kontrolundersøgelse, foretaget af den tilforordnede dyrlæge eller embedsdyrlægen inden for 72 timer forud for afsendelsen, hvorved der ikke er fundet symptomer på klinisk sygdom eller mistanke om smitsom fjerkræsygdom, eller fra flokke, der hver måned og senest 31 dage forud for afsendelsen er blevet undersøgt af en embedsdyrlæge eller tilforordnet dyrlæge,
 • 5) de er identificeret i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1868/77, og
 • 6) de er blevet desinficeret efter embedsdyrlægens anvisning.

Stk. 2. Ved forsendelse af rugeæg fra EU-medlemsstater eller områder i medlemsstater, der vaccinerer fjerkræ mod Newcastle disease, til en medlemsstat eller et område i en medlemsstat, der opfylder betingelserne for at kunne anses som fri for Newcastle disease, skal rugeæggene stamme fra fjerkræflokke, der enten ikke er vaccineret, er vaccineret med inaktiveret vaccine, eller er vaccineret med en levende vaccine mindst 60 dage før afsendelsen af rugeæggene.

§ 5. Rugeæggene skal forsendes i forseglet engangsemballage (pakninger) eller rengjort og desinficeret genbrugsemballage (pakninger), der kun indeholder rugeæg fra samme virksomhed af samme fjerkræart og kategoritype, og som er forsynet med angivelse af:

 • 1) Afsendermedlemsstat og region,
 • 2) fjerkræart,
 • 3) antal rugeæg,
 • 4) produktionskategori og -type,
 • 5) oprindelsesvirksomhedens navn, adresse og registreringsnummer og
 • 6) bestemmelsesmedlemsstat.

Stk. 2. De i stk. 1 angivne pakninger kan sammenpakkes i dertil indrettede containere, når antallet af pakninger og de i stk. 1 anførte angivelser overføres på containeren.

§ 6. Daggamle kyllinger kan indgå i samhandelen, når de under transporten til bestemmelsesstedet er ledsaget af det i bilag 2 angivne sundhedscertifikat, og følgende betingelser er opfyldt:

 • 1) De er udruget af rugeæg, der opfylder betingelserne i § 4, stk. 1, nr. 1-6,
 • 2) de er ved eventuel vaccination vaccineret i henhold til vaccinationsbetingelserne, og
 • 3) de er ved afsendelsen fri for symptomer, der kan vække mistanke om smitsom fjerkræsygdom, jf. §§ 40 og 41 i Veterinærdirektoratets bekendtgørelse nr. 109 af 18. februar 1992 om produktion af høns, kalkuner, gæs og ænder og §§ 26 og 28 i Veterinærdirektoratets bekendtgørelse nr. 110 af 18. februar 1992 om produktion af perlehøns, vagtler, duer, fasaner og agerhøns samt ænder til udsætning eller i øvrigt bestemmelserne i direktiv 90/539/EØF.

Stk. 2. Ved forsendelse fra EU-medlemsstater eller områder i medlemsstater, der vaccinerer fjerkræ mod Newcastle disease, til en medlemsstat eller et område i en medlemsstat, som opfylder betingelserne for at kunne anses som fri for Newcastle disease, skal kyllingerne være udruget af rugeæg, der opfylder betingelserne i § 4, stk. 2, og stamme fra rugerier, hvor arbejdsmetoderne sikrer, at udrugningen af disse æg tidsmæssigt foregår fuldstændig adskilt fra udrugningen af rugeæg, der ikke opfylder betingelserne i § 4, stk. 2.

§ 7. Daggamle kyllinger skal forsendes hurtigst muligt til bestemmelsesvirksomheden uden at komme i kontakt med andre fugle end daggamle kyllinger, der opfylder samme betingelser, i forseglet engangsemballage (pakninger) eller rengjort og desinficeret genbrugsemballage (pakninger), der kun indeholder daggamle kyllinger fra samme virksomhed, af samme fjerkræart-, -kategori og -type, og som er forsynet med angivelse af:

 • 1) Afsendermedlemsstat og region,
 • 2) fjerkræart,
 • 3) antal kyllinger,
 • 4) produktionskategori og -type,
 • 5) produktionsvirksomhedens navn, adresse og registreringsnummer og
 • 6) bestemmelsesmedlemsstat.

Stk. 2. De i stk. 1 angivne pakninger kan sammenpakkes i dertil indrettede containere, når antallet af pakninger og de i stk. 1 anførte angivelser overføres på containeren.

§ 8. Avls- og brugsfjerkræ, bortset fra fuglevildt bestemt til udsætning, kan indgå i samhandlen, når det under transporten til bestemmelsesstedet er ledsaget af det i bilag 3 anførte sundhedscertifikat, og følgende betingelser er opfyldt:

 • 1) Fjerkræet kommer fra registrerede virksomheder, hvor det har befundet sig i over seks uger eller siden udklækningen,
 • 2) det er ved eventuel vaccination vaccineret i henhold til vaccinationsbetingelserne,
 • 3) det stammer fra fjerkræflokke, som har været underkastet en kontrolundersøgelse foretaget af den tilforordnede dyrlæge eller embedsdyrlæge inden for 48 timer forud for afsendelsen, hvorved der ikke er fundet symptomer på klinisk sygdom eller mistanke om smitsom fjerkræsygdom.

Stk. 2. Ved forsendelse fra EU-medlemsstater eller områder i medlemsstater, der vaccinerer fjerkræ mod Newcastle disease, til en medlemsstat eller et område i en medlemsstat, som opfylder betingelserne for at kunne anses som fri for Newcastle disease, skal fjerkræet opfylde følgende betingelser:

 • 1) Det må ikke være vaccineret mod Newcastle disease og skal stamme fra en bedrift, hvor der ikke er foretaget vaccination mod Newcastle disease de sidste 21 dage forud for afsendelsen,
 • 2) det har været isoleret under en embedsdyrlæges tilsyn i 14 dage før afsendelsen på en bedrift eller karantænestation, hvor der ikke er foretaget vaccination mod Newcastle disease inden for de sidste 21 dage forud for afsendelsen, og hvor der i samme periode ikke er indsat andre fugle end dem, der indgår i forsendelsen, og
 • 3) det har inden for 14 dage forud for afsendelsen været underkastet en repræsentativ serologisk undersøgelse for antistoffer mod Newcastle disease i overensstemmelse med de af EU fastsatte bestemmelser.

§ 9. Avls- og brugsfjerkræet skal forsendes hurtigst muligt til bestemmelsesstedet uden at komme i kontakt med andre fugle end avls- og brugsfjerkræ, der opfylder samme betingelser. Forsendelsen skal ske i rengjorte og desinficerede kasser eller bure, der kun indeholder fjerkræ af samme art, kategori og type fra samme virksomhed, og som er forsynet med oprindelsesvirksomhedens registreringsnummer. Der skal anvendes transportmidler, der er sådan indrettet, at gødning og fjer ikke tabes og spildes undervejs.

§ 10. Slagtefjerkræ og fuglevildt bestemt til udsætning kan indgå i samhandelen, når det under transporten til bestemmelsesstedet er ledsaget af det i bilag 4, for fuglevildt bestemt til udsætning dog bilag 5, angivne sundhedscertifikat, og følgende betingelser er opfyldt:

 • 1) Dyrene stammer fra en bedrift, hvor de har været i mere end 21 dage eller siden klækningen, og for så vidt angår fuglevildt på over 72 timer bestemt til udsætning fra en bedrift, hvor de i de sidste to uger inden afsendelsen ikke har været i kontakt med nytilført fjerkræ,
 • 2) dyrene stammer fra en bedrift, der ikke er underkastet veterinære restriktioner som følge af udbrud af fjerkræsygdomme,
 • 3) dyrene stammer fra en bedrift, der ligger uden for et smitteramt område, og
 • 4) dyrene stammer fra fjerkræflokke, som ved en kontrolundersøgelse foretaget af den tilforordnede dyrlæge eller embedsdyrlægen inden for 48 timer og for så vidt angår slagtefjerkræ i løbet af de sidste fem dage forud for afsendelsen ikke har vist tegn på klinisk sygdom eller vakt mistanke om smitsom fjerkræsygdom.

Stk. 2. Ved forsendelse af slagtefjerkræ og fuglevildt til udsætning fra EU-medlemsstater, der vaccinerer fjerkræ mod Newcastle disease, til en medlemsstat eller et område i en medlemsstat, der opfylder betingelserne for at kunne anses som fri for Newcastle disease, skal følgende betingelser være opfyldt:

 • 1) Dyrene stammer fra fjerkræflokke, der, såfremt de ikke er vaccineret mod Newcastle disease, har været underkastet en repræsentativ serologisk undersøgelse for antistoffer mod Newcastle disease inden for de sidste 14 dage før afsendelsen, eller
 • 2) de stammer fra fjerkræflokke, der, hvis de er blevet vaccineret mod Newcastle disease, ikke er vaccineret med en levende vaccine inden for de sidste 30 dage forud for afsendelsen, og som i overensstemmelse med de af EU fastsatte regler er blevet undersøgt ved en virusisolationsprøve for Newcastle disease virus inden for de sidste 14 dage forud for afsendelsen.

§ 11. Slagtefjerkræ og fuglevildt bestemt til udsætning forsendes hurtigst muligt til bestemmelsesstedet uden at komme i kontakt med andet fjerkræ end slagtefjerkræ og fuglevildt, som opfylder betingelserne i § 10. Forsendelsen skal ske i rengjorte og desinficerede kasser eller bure og med transportmidler, der er sådan indrettet, at gødning ikke spildes eller tabes, at tab af fjer reduceres mest muligt, og at der let kan føres tilsyn med dyrene.

§ 12. Uanset bestemmelserne i §§ 4-11 kan fjerkræ og rugeæg i små partier på under 20 stykker indgå i samhandelen, når de under transporten til bestemmelsesstedet ledsages af det i bilag 6 anførte sundhedscertifikat, og følgende betingelser er opfyldt:

 • 1) Fjerkræet eller rugeæggene stammer fra flokke, der har befundet sig i EU i mindst 3 måneder siden klækningen,
 • 2) det stammer fra fjerkræflokke, der ikke viser kliniske tegn på smitsomme fjerkræsygdomme ved afsendelsen,
 • 3) det stammer fra fjerkræflokke, som i tilfælde af vaccination opfylder vaccinationsbetingelserne,
 • 4) det stammer fra fjerkræflokke, der ikke er underkastet veterinære restriktioner,
 • 5) det stammer fra fjerkræflokke, der opholder sig uden for et smitteramt område, og
 • 6) det stammer fra fjerkræflokke, der inden for de sidste 30 dage har vist negativ reaktion ved en serologisk undersøgelse for antistoffer mod Salmonella pullorum-gallinarum, og for rugeægs og daggamle kyllingers vedkommende skal oprindelsesflokken inden for de sidste 3 måneder forud for afsendelsen være undersøgt serologisk for Salmonella pullorum-gallinarum i et omfang, som med 95% statistisk sikkerhed påviser infektion i 5% af materialet.

Stk. 2. Ved forsendelse fra EU-medlemsstater eller områder i medlemsstater, der vaccinerer fjerkræ mod Newcastle disease, til en medlemsstat eller område i en medlemsstat, som opfylder betingelserne for at kunne anses som fri for Newcastle disease, skal fjerkræet eller rugeæggene opfylde betingelserne i § 4, stk. 2, § 6, stk. 2, § 8, stk. 2, og § 10, stk. 2.

§ 13. De i bilag 1-6 anførte sundhedscertifikater, skal opfylde følgende betingelser:

 • 1) Certifikatet skal udstedes på afsendelsesdagen,
 • 2) det skal være udfærdiget på et af afsendelsesmedlemsstatens sprog og på et af bestemmelsesmedlemsstatens officielle sprog,
 • 3) det skal være underskrevet af den ansvarlige embedsdyrlæge i afsenderlandet,
 • 4) det skal være forsynet med embedsstempel og underskrift i anden farve end certifikatet, og
 • 5) det skal være udstedt til en bestemt modtager og være gyldigt i 5 dage.

Indførsel fra tredjelande

§ 14. Forud for indførsel af strudsefugle skal der rettes skriftlig henvendelse til Veterinærdirektoratet med henblik på oplysning om indførselsbetingelserne.

§ 15. Indførsel af fjerkræ og rugeæg fra tredjelande kan kun finde sted fra lande, der er opført på EU's liste over tredjelande eller områder i tredjelande, der er godkendt til udførsel af fjerkræ til EU-medlemsstater (Tredjelandslisten).

Stk. 2. Fjerkræ og rugeæg skal komme fra tredjelande,

 • 1) hvor fjerkræinfluenza og Newcastle disease er anmeldepligtige sygdomme,
 • 2) som er fri for disse sygdomme eller anvender bekæmpelsesforanstaltninger, som svarer til de i EU påbudte, og
 • 3) i øvrigt opfylder de af EU fastsatte bestemmelser.

§ 16. Fjerkræ og rugeæg, der indføres fra tredjelande, skal være ledsaget af et certifikat udstedt og underskrevet af embedsdyrlægen i udførselslandet. Certifikatet skal

 • 1) være udstedt på afsendelsesdagen,
 • 2) være udfærdiget mindst på modtagermedlemsstatens sprog og på det officielle sprog i den EU-medlemsstat, hvor den veterinære importkontrol gennemføres,
 • 3) bekræfte, at fjekræet eller rugeæggene opfylder de af EU fastsatte betingelser for indførsel fra tredjelande,
 • 4) bestå af et enkelt blad,
 • 5) være gyldigt i 5 dage,
 • 6) kun være bestemt til en modtager og
 • 7) være forsynet med embedsstempel og underskrift i anden farve end certifikatet.

§ 17. Fjerkræ bestemt til slagtning i Danmark skal straks efter ankomsten føres direkte til slagteri med henblik på slagtning.

Vaccinationsbestemmelser

§ 18. Ved vaccination af fjerkræ skal vaccinerne være tilladt markedsført af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor vaccinen anvendes.

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 19. Med bøde straffes den, der overtræder §§ 3-5, stk. 1, § 6, § 7, stk. 1 eller §§ 8-18 eller tilsidesætter betingelser fastsat efter § 3 eller § 14.

Stk. 2. Er en overtrædelse begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der i henhold til § 36 i lov om husdyrsygdomme pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der efter samme bestemmelse pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab som sådant bødeansvar.

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. juni 1995. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 691 af 6. august 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel inden for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EF) med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande.

§ 21. Bekendtgørelsen gælder ikke for Grønland.

Veterinærdirektoratet, den 24. maj 1995

Erik Stougaard

/ Susie Hosainzadeh

Bilag 1

 

 Den Europæiske Union                    Rugeæg 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1. Afsender (fuldstændigt navn og adresse)  SUNDHEDSCERTIFIKAT 

                       Nr.      ORIGINAL 

 ------------------------------------------- ----------------------- 

 3. Modtager (fuldstændigt navn og adresse)  2. Oprindelsesmedlems- 

 - oprindelig                  stat 

 - endelig                  ----------------------- 

                       4. KOMPETENT MYNDIGHED 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Bemærkninger                 5. KOMPETENT LOKAL 

 a) Der skal forelægges et separat certifi-   MYNDIGHED 

  kat for hver forsendelse rugeæg. 

 b) Certifikatet skal i original ledsage 

  forsendelsen indtil det endelige bestem- 

  melsessted. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 7. Læsningssted               6. Rugeriets adresse 

 ------------------------------------------- ----------------------- 

 8. Transportmiddel 

 -------------------------------------------------------------------- 

 9. Bestemmelsesmedlemsstat          10. Virksomhedens regi- 

 Endeligt bestemmelsessted            streringsnummer 

 -------------------------------------------------------------------- 

 11. Fjerkræart 

 -------------------------------------------------------------------- 

 12. Beregnet til produktion af 

 -------------------------------------------------------------------- 

 13. Identifikation af forsendelsen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 a) Antal æg 

 b) Afhentningsdato 

 c) Identifikation af oprindelsesflokken 

 d) Mærke 

 -------------------------------------------------------------------- 

14. Undertegnede embedsdyrlæge attesterer, at:

 • a) de ovenfor beskrevne æg opfylder bestemmelserne i artikel 6, 7 og 15 i Rådets direktiv 90/539/EØF.
 • b) (supplerende attestationer i forbindelse med artikel 12, 13 og 14 i Rådets direktiv 90/539/EØF)
   
  
   Udfærdiget i ...........................  den ................... 
  
   Stempel 
  
                        ......................... 
  
                           (Underskrift) 
  
                        ......................... 
  
                         (Navn med blokbogstaver) 
  
                        ......................... 
  
                         (Stillingsbetegnelse) 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   Bilag 2 
  
   Den Europæiske Union             Daggamle kyllinger 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   1. Afsender (fuldstændigt navn og adresse)  SUNDHEDSCERTIFIKAT 
  
                         Nr.      ORIGINAL 
  
   ------------------------------------------- ----------------------- 
  
   3. Modtager (fuldstændigt navn og adresse)  2. Oprindelsesmedlems- 
  
   - oprindelig                  stat 
  
   - endelig                  ----------------------- 
  
                         4. KOMPETENT MYNDIGHED 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   Bemærkninger                 5. KOMPETENT LOKAL 
  
   a) Der skal forelægges et separat certifi-   MYNDIGHED 
  
    kat for hver forsendelse daggamle 
  
    kyllinger. 
  
   b) Certifikatet skal i original ledsage 
  
    forsendelsen indtil det endelige bestem- 
  
    melsessted. 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   7. Læsningssted               6. Rugeriets adresse 
  
   ------------------------------------------- ----------------------- 
  
   8. Transportmiddel 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   9. Bestemmelsesmedlemsstat          10. Virksomhedens regi- 
  
    Endeligt bestemmelsessted           streringsnummer 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   11. Fjerkræart 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   12. Beregnet til produktion af 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   13. Identifikation af forsendelsen 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
  
 • a) Antal kyllinger
 • b) Klægningsdato
 • c) Identifikation af oprindelsesvirksomheden
 • d) Kategori/type

--------------------------------------------------------------------

14. Undertegnede embedsdyrlæge attesterer, at:

 • a) de ovenfor beskrevne kyllinger opfylder bestemmelserne i artikel 6, 8 og 15 i Rådets direktiv 90/539/EØF.
 • b) (supplerende attestationer i forbindelse med artikel 12, 13 og 14 i Rådets direktiv 90/539/EØF)
   
  
   Udfærdiget i ...........................  den ................... 
  
   Stempel 
  
                        ......................... 
  
                           (Underskrift) 
  
                        ......................... 
  
                         (Navn med blokbogstaver) 
  
                        ......................... 
  
                         (Stillingsbetegnelse) 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   Bilag 3 
  
   Den Europæiske Union             Avls- og brugsfjerkræ 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   1. Afsender (fuldstændigt navn og adresse)  SUNDHEDSCERTIFIKAT 
  
                         Nr.      ORIGINAL 
  
   ------------------------------------------- ----------------------- 
  
   3. Modtager (fuldstændigt navn og adresse)  2. Oprindelsesmedlems- 
  
   - oprindelig                  stat 
  
   - endelig                  ----------------------- 
  
                         4. KOMPETENT MYNDIGHED 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   Bemærkninger                 5. KOMPETENT LOKAL 
  
   a) Der skal forelægges et separat certifi-   MYNDIGHED 
  
    kat for hver forsendelse fjerkræ. 
  
   b) Certifikatet skal i original ledsage 
  
    forsendelsen indtil det endelige bestem- 
  
    melsessted. 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   7. Læsningssted               6. Rugeriets adresse 
  
   ------------------------------------------- ----------------------- 
  
   8. Transportmiddel 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   9. Bestemmelsesmedlemsstat          10. Virksomhedens regi- 
  
    Endeligt bestemmelsessted           streringsnummer 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   11. Fjerkræart 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   12. Beregnet til produktion af 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   13. Identifikation af forsendelsen 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   a) Fjerkræ - antal 
  
   b) Identifikation af oprindelsesflokken 
  
   c) Kategori/type 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   14. Undertegnede embedsdyrlæge attesterer, at: 
  
   a) de ovenfor beskrevne fjerkræ opfylder bestemmelserne i artikel 
  
    6, 9 og 15 i Rådets direktiv 90/539/EØF. 
  
   b) (supplerende attestationer i forbindelse med artikel 12, 13 og 14 
  
    i Rådets direktiv 90/539/EØF) 
  
   Udfærdiget i ...........................  den ................... 
  
   Stempel 
  
                        ......................... 
  
                           (Underskrift) 
  
                        ......................... 
  
                         (Navn med blokbogstaver) 
  
                        ......................... 
  
                         (Stillingsbetegnelse) 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   Bilag 4 
  
   Den Europæiske Union                Slagtefjerkræ 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   1. Afsender (fuldstændigt navn og adresse)  SUNDHEDSCERTIFIKAT 
  
                         Nr.      ORIGINAL 
  
   ------------------------------------------- ----------------------- 
  
   3. Modtager (fuldstændigt navn og adresse)  2. Oprindelsesmedlems- 
  
   - oprindelig                  stat 
  
   - endelig                  ----------------------- 
  
                         4. KOMPETENT MYNDIGHED 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   Bemærkninger                 5. KOMPETENT LOKAL 
  
   a) Der skal forelægges et separat certifi-   MYNDIGHED 
  
    kat for hver forsendelse fjerkræ. 
  
   b) Certifikatet skal i original ledsage 
  
    forsendelsen indtil det endelige bestem- 
  
    melsessted. 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   7. Læsningssted               6. Oprindelsesvirksom- 
  
                           hedens eller bedrif- 
  
                           tens adresse 
  
   ------------------------------------------- ----------------------- 
  
   8. Transportmiddel 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   9. Slagteri og bestemmelsesstat       10. Virksomhedens regi- 
  
                           streringsnummer 
  
                           (i påkommende til- 
  
                           fælde) 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   11. Fjerkræart 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   12. Beregnet til produktion af 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   13. Identifikation af forsendelsen 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
  
 • a) Fjerkræ - antal
 • b) Fjerkræets omtrentlige alder

--------------------------------------------------------------------

14. Undertegnede embedsdyrlæge attesterer, at:

 • a) de ovenfor beskrevne fjerkræ opfylder bestemmelserne i artikel 10 i Rådets direktiv 90/539/EØF.
 • b) (supplerende attestationer i forbindelse med artikel 12, 13 og 14 i Rådets direktiv 90/539/EØF)
   
  
   Udfærdiget i ...........................  den ................... 
  
   Stempel 
  
                        ......................... 
  
                           (Underskrift) 
  
                        ......................... 
  
                         (Navn med blokbogstaver) 
  
                        ......................... 
  
                         (Stillingsbetegnelse) 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   Bilag 5 
  
   Den Europæiske Union   Fuglevildt til genoprettelse af bestanden 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   1. Afsender (fuldstændigt navn og adresse)  SUNDHEDSCERTIFIKAT 
  
                         Nr.      ORIGINAL 
  
   ------------------------------------------- ----------------------- 
  
   3. Modtager (fuldstændigt navn og adresse)  2. Oprindelsesmedlems- 
  
   - oprindelig                  stat 
  
   - endelig                  ----------------------- 
  
                         4. KOMPETENT MYNDIGHED 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   Bemærkninger                 5. KOMPETENT LOKAL 
  
   a) Der skal forelægges et separat certifi-   MYNDIGHED 
  
    kat for hver forsendelse fuglevildt. 
  
   b) Certifikatet skal i original ledsage 
  
    forsendelsen indtil det endelige bestem- 
  
    melsessted. 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   7. Læsningssted               6. Oprindelsesvirksom- 
  
                           hedens eller bedrif- 
  
                           tens adresse 
  
   ------------------------------------------- ----------------------- 
  
   8. Transportmiddel 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   9. Bestemmelsesmedlemsstat          10. Virksomhedens regi- 
  
    Endeligt bestemmelsessted           streringsnummer 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   11. Art fuglevildt 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   12. Beregnet til produktion af 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   13. Identifikation af forsendelsen 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
  
 • a) Fuglevildt - antal
 • b) Identifikation af oprindelsesflokken
 • c) Fuglevildtets alder

--------------------------------------------------------------------

14. Undertegnede embedsdyrlæge attesterer, at:

 • a) de ovenfor beskrevne fuglevildt opfylder bestemmelserne i artikel 6, 9 og 15 i Rådets direktiv 90/539/EØF.
 • b) (supplerende attestationer i forbindelse med artikel 12, 13 og 14 i Rådets direktiv 90/539/EØF)
   
  
   Udfærdiget i ...........................  den ................... 
  
   Stempel 
  
                        ......................... 
  
                           (Underskrift) 
  
                        ......................... 
  
                         (Navn med blokbogstaver) 
  
                        ......................... 
  
                         (Stillingsbetegnelse) 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   Bilag 6 
  
   Den Europæiske Union  Fjerkræ, rugeæg og partier på under 20 stk. 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   1. Afsender (fuldstændigt navn og adresse)  SUNDHEDSCERTIFIKAT 
  
                         Nr.      ORIGINAL 
  
   ------------------------------------------- ----------------------- 
  
   3. Modtager (fuldstændigt navn og adresse)  2. Oprindelsesmedlems- 
  
   - oprindelig                  stat 
  
   - endelig                  ----------------------- 
  
                         4. KOMPETENT MYNDIGHED 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   Bemærkninger                 5. KOMPETENT LOKAL 
  
   a) Der skal forelægges et separat certifi-   MYNDIGHED 
  
    kat for hver forsendelse fjerkræ eller 
  
    rugeæg. 
  
   b) Certifikatet skal i original ledsage 
  
    forsendelsen indtil det endelige bestem- 
  
    melsessted. 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   7. Læsningssted               6. Oprindelsesvirksom- 
  
                           hedens eller bedrif- 
  
                           tens adresse 
  
   ------------------------------------------- ----------------------- 
  
   8. Transportmiddel 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   9. Bestemmelsesmedlemsstat          10. Virksomhedens regi- 
  
    Endeligt bestemmelsessted           streringsnummer 
  
                           (i påkommende til- 
  
                           fælde) 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   11. Fjerkræart 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   12. Beregnet til produktion af 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   13. Identifikation af forsendelsen 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
  
 • a) Fjerkræ eller rugeæg - antal
 • b) Identifikation af oprindelsesflokken
 • c) Kategori/type

--------------------------------------------------------------------

14. Undertegnede embedsdyrlæge attesterer, at:

 • a) det fjerkræ/de rugeæg, der beskrives ovenfor, opfylder bestemmelserne i artikel 11 i Rådets direktiv 90/539/EØF.
 • b) (supplerende attestationer i forbindelse med artikel 12, 13 og 14 i Rådets direktiv 90/539/EØF)
   
  
   Udfærdiget i ...........................  den ................... 
  
   Stempel 
  
                        ......................... 
  
                           (Underskrift) 
  
                        ......................... 
  
                         (Navn med blokbogstaver) 
  
                        ......................... 
  
                         (Stillingsbetegnelse) 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
  
Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 90/539, EF-Tidende 1990 L 303 s. 6, Kommissionens beslutning 91/522, EF-Tidende 1991 L 298 s. 6 og dele af Rådets direktiv 93/120, EF-Tidende 1990 L 303 s. 6.