Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Statens Plantetilsyn


Efter § 1, § 12 og § 13, stk. 3, i lov nr. 190 af 9. maj 1984 om planteskadegørere fastsættes:

§ 1. Statens Plantetilsyn (tilsynet) beslutter efter indhentet udtalelse fra Plantesundhedsrådet de foranstaltninger, der er nødvendige for at bekæmpe et konstateret angreb af planteskadegørere, for hvilke der ikke er fastsat bestemmelser om bekæmpelse efter lovens § 1, og hvor hurtig indgriben anses for nødvendig for at forebygge en udbredelse af angrebet.

§ 2. Tilsynet kan efter lovens § 2

  • 1) forbyde tilsåning eller tilplantning af det angrebne areal og fjernelse af angivne planter og planteprodukter fra arealet,
  • 2) påbyde
  • a) isolering af det angrebne areal,
  • b) behandling af arealet, planter og planteprodukter med bekæmpelsesmidler,
  • c) beskæring eller fjernelse af planter,
  • d) desinfektion af emballage, redskaber, maskiner, transportmidler samt rum og andet, hvorfra planteskadegørere må antages at kunne udbredes,
  • e) tilintetgørelse af planter, planteprodukter og emballage samt
  • f) indsamling og tilintetgørelse af planteskadegørere.

§ 3. Tilsynet udøver på landbrugsministerens vegne de beføjelser, der er nævnt i lovens § 4, § 5 og § 10.

§ 4. Den, der undlader at efterkomme forbud eller påbud meddelt efter § 2, straffes med bøde. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der efter lovens § 13, stk. 4, pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Landbrugsministeriet, den 5. juli 1988

LAURITS TØRNÆS

/Henrik Wanscher

Officielle noter

Ingen