Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om amtsrådenes behandling af ansøgninger om tilladelse til udnyttelse af råstofforekomster på landbrugsejendomme


I Henhold til § 30 i lov om landbrugsejendomme, jfr. lovbekendtgørelse nr. 458 af 2. august 1973 (landbrugsloven), således som denne lov er ændret, senest ved lov nr. 263 af 8. juni 1978, og under henvisning til § 2 og § 8, stk. 1, i lov nr. 237 af 8. juni 1977 om råstoffer, fastsættes:

§ 1

Amtsrådet træffer med nedennævnte undtagelser i stk. 2 og 3 afgørelse efter § 7 a, stk. 3, i landbrugsloven i sager angående indvinding af råstoffer i jorden på landbrugsejendomme. Der vil blive fastsat nærmere retningslinier for amtsrådets varetagelse af disse opgaver.

Stk. 2

Den kompetence, der tillægges amtsrådet, omfatter alene spørgsmål, der har relation til selve den påtænkte råstofindvinding, og omfatter ikke tilfælde, hvor der søges om en længere tilladelsesperiode end 10 år.

Stk. 3

Det forudsættes, at amtsrådet, inden der træffes endelig afgørelse, indhenter erklæring fra vedkommende jordbrugskommission om de jordbrugsmæssige interesser, der knytter sig til sagen. Amtsrådet kan dog undlade at indhente erklæring fra jordbrugskommissionen i sager, hvor der er tale om inddragelse af mindre landbrugsarealer til indvinding af råstoffer, eller de mængder, som skal indvindes, er af begrænset omfang. Der vil blive fastsat nærmere regler herom.

Stk. 4

Landbrugsministeren har i bekendtgørelse nr. 399 af samme dato fastsat nærmere regler for samarbejdet mellem jordbrugskommissionerne og amtsrådene ved behandlingen af sager og udnyttelse af særlige forekomster i jorden på landbrugsejendomme.

§ 2

Amtsrådet varetager tilsynsopgaver efter landbrugsloven i forbindelse med råstofindvindingen i et nærmere samarbejde med jordbrugskommissionerne. Tilsynet omfatter såvel de sager, hvor amtsrådet har meddelt tilladelse efter landbrugslovens § 7 a, stk. 3, som de sager, hvor der i medfør af landbrugsloven er stillet krav om tinglysning af deklaration om råstofindvinding, eller hvor der i øvrigt efter landbrugsloven består en forpligtigelse til retablering af landbrugsarealer, der anvendes eller har været anvendt til råstofindvinding. Der vil blive fastsat nærmere retningslinier for amtsrådenes tilsyn.

§ 3

Uanset bestemmelserne i § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1, kan landbrugsministeren i påkommende tilfælde - f.eks. hvor der knytter sig en principiel interesse i afgørelsen, eller sagen i øvrigt er af større betydning - overtage en bestemt sag eller eventuelt alle sager fra et bestemt område eller en bestemt sagskategori.

§ 4

Amtsrådets afgørelser skal begrundes og indeholde oplysning om klageadgang.

§ 5

Amtsrådets afgørelser i henhold til § 1 kan påklages efter de almindelig regler i § 12 i lov nr. 237 af 8. juni 1977 om råstoffer.

Stk. 2

Afgørelser truffet af statens jordlovsudvalg eller matrikeldirektoratet kan indbringes for landbrugsministeren.

§ 6

Bekendtgørelsen træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Landbrugsministeriet , den 15. august 1978.

P. Dalsager

H. Nordby Madsen

Redaktionel note
  • (* 1) Skema til ansøgning om tilladelse til en erhvervsmæssig råstofindvinding i jorden fås hos amtskommunerne, hovedstadsrådet og fredningsstyrelsen