Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning
og om plantedække

(Forenkling af gødningsplanlægning)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 551 af 2. juli 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 2 affattes således:

»§ 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri opretter et register over virksomheder, der anvender gødning efter denne lov.

Stk. 2. Den, der driver virksomhed med planteavl, husdyravl, skovbrug eller kombinationer heraf, jf. lovens bilag 1, skal anmelde sin virksomhed til registrering i det i stk. 1 nævnte register, hvis virksomhedens årlige momsregistrerede omsætning fra planteavl, husdyravl, skovbrug eller kombinationer heraf overstiger 20.000 kr. og

1)   virksomhedens samlede husdyrbesætning overstiger 10 dyreenheder,

2)   husdyrtætheden overstiger 1,0 dyreenhed pr. ha eller

3)   virksomheden modtager mere end 25 t husdyrgødning eller anden organisk gødning i planperioden.

Stk. 3. Andre, der driver virksomhed med planteavl, husdyravl, skovbrug eller kombinationer heraf, jf. lovens bilag 1, kan anmelde sin virksomhed til registrering i det i stk. 1 nævnte register, hvis den årlige momsregistrerede omsætning fra planteavl, husdyravl, skovbrug eller kombinationer heraf overstiger 20.000 kr.

Stk. 4. Ministeren kan i særlige tilfælde og efter ansøgning tillade, at virksomheder, der er delregistrerede i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven), alene registreres for en del af virksomheden i det i stk. 1 nævnte register.

Stk. 5. Til de registrerede virksomheder udstedes et bevis for registreringen. Beviset benyttes som dokumentation for retten til at købe afgiftsfri gødning. Som alternativ dokumentation kan benyttes direkte opslag i det i stk. 1 nævnte register, jf. stk. 8.

Stk. 6. Virksomheder, der er registreringspligtige, skal anmeldes til registrering i det i stk. 1 nævnte register senest 21 dage efter registreringspligtens indtræden. Andre, jf. stk. 3, kan anmelde virksomheden til registrering i løbet af en planperiode, jf. § 4. Registreringerne har virkning for hele planperioden. Ministeren kan dog i særlige tilfælde registrere virksomheder med virkning for tidligere planperioder.

Stk. 7. Når virksomheden ikke længere har pligt til at være registreret, jf. stk. 2, eller den registrerede ikke længere ønsker sin virksomhed registreret, jf. stk. 3, kan den registrerede anmode om, at virksomheden afmeldes fra registeret med virkning fra førstkommende 1. august. Ved overdragelse eller ophør af virksomhed skal den registrerede senest 21 dage efter overdragelsen eller ophøret foretage afmeldelse fra registeret. Ministeren kan afmelde en virksomhed fra registeret fra førstkommende 1. august, hvis virksomhedens momsregistrerede omsætning fra planteavl, husdyravl, skovbrug eller kombinationer heraf falder til under 20.000 kr. årligt.

Stk. 8. Den, der driver momspligtig handel med gødning, kan få adgang til ved opslag i det i stk. 1 nævnte register at konstatere, om en køber er berettiget til at købe afgiftsfri gødning eller ej.

Stk. 9. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om registerets opbygning og ajourføring, om anmeldelse til registrering og om krav om dokumentation for, at betingelserne for optagelse i registeret er opfyldt, samt fastsætte regler for, hvilke oplysninger en anmeldelse til registrering skal indeholde. Desuden kan ministeren fastsætte nærmere regler om gødningshandleres adgang til oplysning om købere af afgiftsfri gødning.

Stk. 10. Ministeren fastsætter nærmere regler om, hvordan en dyreenhed skal opgøres.«

2. § 3 affattes således:

»§ 3. Lovens bestemmelser om plantedække, jf. kapitel 3, omfatter virksomheder med planteavl eller husdyravl eller kombinationer heraf, jf. lovens bilag 1, som har en årlig momsregistreret omsætning, der overstiger 20.000 kr. fra planteavl eller husdyravl eller kombinationer heraf , og som har et samlet areal på 10 ha eller derover. Ved opgørelse af arealet medregnes forpagtede og lejede arealer.«

3. I § 4 ændres »§ 2, stk. 8, 2. pkt.« til: »§ 2, stk. 7, 2. pkt.«

4. I § 14 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Afgiftsbelagt kvælstof i handelsgødning, jf. lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m., anvendt på arealer, der ikke er omfattet af § 6, medregnes ikke i virksomhedens forbrug af kvælstof.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

5. § 21 affattes således:

»§ 21. Virksomheder, der er omfattet af § 2, skal for hver planperiode foretage en gødningsplanlægning for dyrkede og udtagne arealer. Planlægningen skal foretages inden en dato fastlagt af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Stk. 2. Ministeren fastsætter nærmere regler om planlægningen, herunder dens udformning og indhold.«

6. I § 22, stk. 1, ændres »§ 2, stk. 8,« til: »§ 2, stk. 7,«.

7. § 22, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Gødningsregnskabet skal opgøres på grundlag af virksomhedens gødningsplanlægning, jf. § 21, og angive

1)   virksomhedens samlede kvote for kvælstof, jf. §§ 6-9, og virksomhedens samlede forbrug af kvælstof, jf. §§ 10-14,

2)   oplysninger om besætning og det samlede areal med et gødningsbehov,

3)   virksomhedens samlede areal, hvorpå der er etableret et plantedække, og det samlede areal, hvorpå der er etableret efterafgrøder, jf. kapitel 3, og

4)   oplysninger om virksomhedens aftaler om forpagtning til brug for udbringning af husdyrgødning og om virksomhedens husdyrgødningsaftaler.«

8. § 23, stk.1, affattes således:

»Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri udarbejder skemaer, der skal anvendes til virksomhedens gødningsplanlægning og udarbejdelse af gødningsregnskabet.«

9. § 23, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Virksomhedens gødningsplanlægning og gødningsregnskabet skal opbevares i mindst 5 år.«

10. § 24 affattes således:

»§ 24. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter regler om, at virksomheder, som sælger eller afgiver kvælstofholdig gødning, skal indberette, hvortil der er afsat gødning, herunder den afsatte gødningstype og -mængde samt kvælstofindholdet i den afsatte mængde. Indberetningen skal omfatte al gødning, der er solgt eller afsat henholdsvis med og uden afgift, jf. lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at biogas- og fællesanlæg samt forarbejdningsanlæg skal indberette, hvorfra de modtager gødning, herunder gødningstypen og -mængden, samt kvælstofindholdet i den modtagne gødning.«

11. I § 29, stk. 1, ændres »§ 2, stk. 2, stk. 3 og stk. 7, 2. pkt.,« til: »§ 2, stk. 2 og stk. 6, 1. pkt.,« og »§ 21, stk. 1-5,« ændres til: »§ 21, stk. 1,«.

12. Efter § 26 indsættes:

»§ 26 a. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om pligt til at anvende digital kommunikation ved jordbrugsvirksomheders ansøgning om at få tildelt en kvælstofkvote til brødhvede i medfør af denne lov.

Stk. 2. Ministeren kan for de i stk. 1 nævnte ansøgninger fastsætte regler om, at ministeren eller den, som er blevet bemyndiget til at varetage opgaver i henhold til denne bestemmelse, ved henvendelse til jordbrugsvirksomheder alene anvender digital kommunikation.

Stk. 3. Ministeren kan for de i stk. 1 nævnte ansøgninger fastsætte nærmere regler om vilkår og formater for anvendelse af digital kommunikation, herunder om brugen af digital signatur.«

13. I bilag 1 affattes overskriften således:

»Momsregistrerede virksomheder omfattet af loven«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. august 2004.

Givet på Amalienborg, den 25. marts 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Mariann Fischer Boel