Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fredning af Kielstrup sø


I medfør af § 19, stk. 1, 4. pkt., og § 33, stk. 3, i lov nr. 195 af 26. maj 1965 om saltvandsfiskeri, således som denne er ændret senest ved lov nr. 302 af 6. juni 1984, bestemmes:

§ 1. Ud over det i henhold til loven gældende fredningsbælte øst for lavvandsslusen ved Kielstrup sø, etableres et fredningsbælte vest for nævnte sluse omfattende hele Kielstrup sø.

§ 2. Overtrædelse af § 1 straffes med bøde.

FISKERIMINISTERIET, DEN 26. JULI 1984

H. GROVE

/G. Schoubye

Officielle noter

Ingen