Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fredningsbælter omkring Bornholm


I medfør af § 25, stk. 1, stk. 2 og stk. 3 og § 42, stk. 1 og stk. 2 i lov nr. 306 af 4. juni 1986 om saltvandsfiskeri fastsættes følgende:

§ 1. Intet fiskeri må finde sted nærmere end 500 meter fra udløbet af følgende åer: 1) Blykobbe å. 2) Læså. 3) Øleå.

Stk. 2. I tiden fra 16. september til og med 15. januar må intet fiskeri finde sted nærmere end 500 meter fra udløbet af følgende bække og åer: 1) Kæmpeå. 2) Baggeå. 3) Byå. 4) Vellenså. 5) Lilleå. 6) Grødby å. 7) Henrikebæk. 8) Dammebæk. 9) Søbæk.

 • 10) Skovsholm bæk.
 • 11) Vaså.
 • 12) Gyldenså.
 • 13) Sølyst bæk.
 • 14) Risebæk (ved Saltune).
 • 15) Kelse å.
 • 16) Kobbeå.
 • 17) Melsted å.
 • 18) Bobbeå.
 • 19) Døndal å.
 • 20) Møllegård bæk.
 • 21) Tejn å.
 • 22) Kampeløkke å.

§ 2. I lige retning ud for de i § 1 nævnte vandløbs udmundinger skal der altid være uhindret gennemgang til de fastlagte fredningsbælter på en strækning, der har en bredde af mindst 500 meter og en længde af mindst 100 meter.

§ 3. Ud over de i § 1 nævnte fredningsbælter findes der i farvandet omkring Bornholm ikke fredningsbælter i henhold til lov om saltvandsfiskeri.

Stk. 2. Som bilag til bekendtgørelsen er trykt en kortskitse, der viser de i § 1 nævnte fredningsbælter.

§ 4. Overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelses § 1 og § 2 straffes med bøde.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. september 1992 og samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 35 af 31. januar 1980.

Fiskeriministeriet, den 29. maj 1992

KENT KIRK

/Jørn Laustrup

Bilag (* 1)

Redaktionel note
 • (* 1) Bilag udeladt. Der henvises til originalen i LT A hæfte 79 19920605, s. 441