Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter i Nissum Fjord

 

I medfør af §§ 30 - 32, og § 130, stk. 2, i fiskeriloven, jf. lov nr. 281 af 12. maj 1999, og efter bemyndigelse, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på Nissum Fjord herunder Færgeløbet og Inderfjorden indtil Sundbroen samt Bøvling Fjord og Felsted Kog.

Stk. 2. Nissum Fjord afgrænses mod Nordsøen af fredningsbæltet i § 7.

Fredning af laks og ørred

§ 2. Det er ikke tilladt at fiske efter, lande, opbevare, sælge, udbyde til salg eller på anden måde omsætte mod eller uden vederlag, laks ( Salmo salar ) og ørred ( Salmo trutta og Onchorynchus mykiss ) fra Nissum Fjord.

Stk. 2. Fangede laks og ørred skal straks genudsættes i frit vand, så vidt muligt i levende tilstand. Udsætningen skal ske på en sådan måde, at de ikke genfanges af redskabet.

Generelle regler om fiskeriet

§ 3. Fiskeri med ruseredskaber, herunder bundgarn, dog ikke kasteruser, er ikke tilladt i perioden 15. marts til 31. maj, begge dage inklusive.

Stk. 2. Erhvervs- og bierhvervsfiskere kan efter anmeldelse til pågældende fiskeriinspektorats stedlige afdeling fiske med ruseredskaber, herunder bundgarn, når hovedgarnet i redskabet sænkes mindst 30 cm under den til enhver tid værende vandoverflade. Ved pæleruser uden hovedgarn skal radgarnet være sænket tilsvarende.

Stk. 3. Hvert år kan pågældende fiskeriinspektorats stedlige afdeling give dispensation fra stk. 1 og 2 til maksimalt 7 bestemte sildebundgarn, der placeres på nærmere angivne positioner, og anvendes af personer registreret som erhvervsfiskere med A-status og som har et væsentligt fiskeri med faststående redskaber på fjorden. I tvivlstilfælde afgør pågældende fiskeriinspektorats stedlige afdeling, om et redskab er et sildebundgarn omfattet af denne bestemmelse.

Stk. 4. Retten til en bundgarnsplads i henhold til andre regler kan ikke fortabes i perioden nævnt i stk. 1, på grund af der ikke sættes fiskende garn.

§ 4. Det er ikke tilladt at anvende nedgarn, flydegarn og lignende garnredskaber med en maskestørrelse mindre end 30 mm (halvmaske) i perioden 15. marts til 31. maj.

Stk. 2. Det er ikke tilladt at anvende de i stk. 1 nævnte redskaber med en maskestørrelse mellem 40 - 50 mm (halvmaske) i perioden 1. november - 31. januar.

§ 5. Erhvervsfiskeri skal udøves personligt, og hvis redskabet røgtes eller sættes uden ejerens medvirken, skal medhjælperen have erhvervsfiskerstatus.

Fredningsbælter

§ 6. Ved udløbet af Storåen i Felsted Kog, fastlægges et udvidet fredningsbælte, omfattende vandområdet Svælget og ud til linien 8 o 17,3' Ø, hvor alt fiskeri er forbudt.

§ 7. Ved udløbet af Nissum Fjord ved Thorsminde Kanalen i Nordsøen, må intet fiskeri, bortset fra fiskeri med stang og snøre, finde sted nærmere end 750 meter, regnet fra udløbet ved læmolernes yderste vestlige ende.

Stk. 2. Reglerne i § 2 om fredning, omsætningsforbud og genudsætning finder tilsvarende anvendelse i området nævnt i stk. 1.

§ 8. I overgangen mellem Ydrefjord og Mellemfjord (Smallen), nord for Fjandø, fastsættes en særlig gennemgangszone, der afgrænses af følgende koordinater:

1)   56 o 21,83' N 008 o 10,10' Ø

2)   56 o 20,90' N 008 o 12,60' Ø

3)   56 o 20,60' N 008 o 12,10' Ø

4)   56 o 21,40' N 008 o 09,70' Ø

Stk. 2. Tilsvarende fastsættes en særlig gennemgangszone i overgangen mellem Felsted Kog og Mellemfjord, samt i den nordlige del af Felsted Kog, afgrænset af følgende koordinater:

1)   56 o 20,00' N 008 o 14,00' Ø

2)   56 o 20,20' N 008 o 15,70' Ø

3)   56 o 18,50' N 008 o 17,70' Ø

4)   56 o 19,30' N 008 o 14,40' Ø

5)   56 o 19,70' N 008 o 13,70' Ø

Stk. 3. I de særlige gennemgangszoner i stk. 1 og 2 er alt fiskeri forbudt. Erhvervs- og bierhvervsfiskere kan dog efter anmeldelse til pågældende fiskeriinspektorats stedlige afdeling fiske med ruseredskaber, når de er monteret med stopnet med en maskestørrelse på højst 75 mm (halvmaske) eller tilsvarende stoprist. Redskaberne skal i perioden 15. marts til 31. maj sænkes efter reglerne i § 3.

§ 9. Intet fiskeri må finde sted nærmere end 500 meter fra udløbet af følgende vandløb:

1)   Færgeløbets udløb (Bøvling Fjord).

2)   Faare Mølle Å (Bøvling Fjord).

3)   Damhus Å (Mellemfjord).

4)   Landkanalens afvanding fra Husby Sø (Felsted Kog).

5)   Flynder Å ved Sundbroen (Indfjorden).

6)   Sønder Sunds udløb (Indfjorden).

§ 10. Intet fiskeri, bortset fra fiskeri med stang og snøre, må udøves på strækningen fra afvandingsslusen indtil 300 meter øst for Grunden i fjorden (8 o 08,5' Ø) i et løb af 500 meters bredde. Nord- og sydgrænsen for dette område er afmærket med båker, som er opstillet på de oppumpede sandbarrer i fjorden nord og syd for afvandingsslusen.

Stk. 2. Uanset reglen i stk. 1 gælder følgende efter ansøgning til pågældende fiskeriinspektorats stedlige afdeling:

1)   I tiden fra 1. september kl. 10.00 til 10. november kl. 24.00 kan det tillades i hele strømmens længde at udsætte ålegarn, når der midt i strømmen holdes et frit løb åbent på 200 meters bredde regnet 100 meter til hver side af båkelinien, som angiver sejlløbet til Thorsminde.

2)   Når afvandingsslusen er lukket på grund af vejrforholdene, kan fiskeri med ålebundgarn tillades i samme tidsrum på hele området under hensynstagen til havnemyndighedernes regler for sejlads. Pæle og faste redskabsdele skal dog fjernes sammen med redskabet.

3)   I tiden 1. september til 1. marts kan fiskeri efter skrubber tillades med nedgarn inden for afvandingsslusen i fredningsområdet.

Stk. 3. I området inden for en afstand af 50 meter af afvandingsslusen på dennes vestside er alt fiskeri forbudt.

Stk. 4. I området fra 50 meter fra afvandingsslusen og udefter til havnemolernes yderste, vestlige ende er alt fiskeri forbudt, dog tillades fiskeri med stang og snøre.

§ 11. Intet faststående redskab må udsættes:

1)   I et 300 meter bredt løb, der går mod sydøst fra den østlige ende af det i § 10 nævnte løb, gennem Vesterfjord, Smallen, Mellemfjord og så langt ud i Feldsted Kog, som der sættes faststående redskaber. Fra Pumperenden dog således, at løbet regnes fra 100 meter nordøstlig og 200 meter sydvestlig for en linie trukket fra midten af Pumperenden til skorstenen på Ulfborg fjernvarmeværk.

2)   I et 150 meters bredt løb, der skal føre mod nord ligeledes fra den østlige ende af det i § 10 nævnte løb, gennem Vesterfjord mellem Rønsodde og Mindeodde og videre nord på gennem Dybet til Grunden på fjordens nordside.

3)   I et løb af 125 meters bredde fra Dybet i Vesterfjord mod øst gennem Lille Dyb, Færgeløbet og Indfjorden til en linie, der af Fiskeridirektoratet afmærkes med 2 båker på land på nordsiden af Indfjorden.

4)   I et løb af 50 meters bredde (25 meter på hver side) af en linie Færgeløbet - Møborg kirke indtil Grundene ved østenden og derfra i et 50 meter bredt løb til fredningsbæltet ved Flynder Å's udløb.

5)   På strækningen fra Dybet i Felsted Kog gennem Kedelen i et løb af 60 meters bredde.

§ 12. Øvrige fredningsbælter, fastsat i generelle regler om fredningsbælter og regler fastsat i Vedtægten for fiskeriet i Nissum Fjord mv., gælder også for områder omfattet af denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Der etableres ingen fredet gennemgangsstrækning til fredningsbælterne nævnt i §§ 6 og 9.

§ 13. En kortskitse, der viser fredningsbælterne og de særlige gennemgangszoner nævnt i §§ 6 - 11, er trykt som bilag til bekendtgørelsen.

Straf og ikrafttrædelse

§ 14. Den, der overtræder eller forsøger at overtræde § 2, § 3, stk. 1 og 2, §§ 4 - 7, § 8, stk. 3 og §§ 9 - 11, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2003 og gælder indtil den 30. april 2008

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 497 af 16. juni 1997 om fiskeri og fredningsbælter i Nissum Fjord ophæves.

 

 

 

 

Fiskeridirektoratet, den 10. april 2003

Jørgen Fredsted

/Lene Jensen Scheel-Bech


Bilag 1

AH1510_1.JPG Size: (631 X 826)