Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for tilløb til Nissum Fjord

 

I medfør af § 30, § 32, stk. 1, § 109, stk. 1 og § 130, stk. 2 i fiskeriloven, jf. lov nr. 281 af 12. maj 1999, og efter bemyndigelse, fastsættes:

Anvendelsesområde og tilladte fangstredskaber

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på fiskeri i Storåens vandsystem, herunder alle tilløb.

§ 2. I vandløbet nævnt i § 1 er det ikke tilladt at fiske med langliner med flere agnkroge.

Fredning af laks

§ 3. Det er ikke tilladt at fiske efter, lande, opbevare, sælge, udbyde til salg eller på anden måde omsætte mod eller uden vederlag, laks ( salmo salar ) fra det i § 1 nævnte område.

Stk. 2. Fangede laks skal straks genudsættes i frit vand, så vidt muligt i levende tilstand. Udsætningen skal ske på en sådan måde, at de ikke genfanges af redskabet.

Dispensation

§ 4. Fiskeridirektoratet kan dispensere fra §§ 2 - 3, hvor hensynet til klækkeanstalters forsyning med rogn og indfangning af fisk til udsætningsformål taler for det.

Straf og ikrafttrædelse

§ 5. Den, der overtræder eller forsøger at overtræde §§ 2 - 3, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2003 og gælder indtil den 30. april 2008.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 836 af 6. november 1997 om særlige fiskeriregler for tilløb til Nissum Fjord ophæves.

Fiskeridirektoratet, den 10. april 2003

Jørgen Fredsted

/Lene Jensen Scheel-Bech