Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om et udvidet fredningsbælte ved Fladsåens udløb


I medfør af § 19, stk. 4, og § 33, stk. 3, i lov nr. 195 af 26. maj 1965 om saltvandsfiskeri som senest ændret ved lov nr. 209 af 16. maj 1978, bestemmes:

§ 1. Der fastsættes herved et udvidet fredningsbælte ved Fladsåens udløb omfattende vandområdet:

a. Fladstrand begrænset mod nord af broen, der forbinder Sjælland med Gavnø.

b. Karlsgab, dvs. vandområdet, der forbinder Fladstrand med Krageholms Strøm, og

c. et område i Krageholms Strøm inden for en afstand af 300 m fra Karlsgabs udmunding (linien mellem punkterne: 55 grader 10 min. 22 sek. N - 11 grader 42 min. 59 sek. Ø og 55 grader 10 min. 15 sek. N - 11 grader 43 min. 07 sek. Ø), samt området i tilslutning hertil i lige retning ud for Karlsgabs udmunding med en bredde af 200 m og en længde af 100 m.

Stk. 2. I umiddelbar tilknytning til det i stk. 1 nævnte vandområde etableres i tiden 1. oktober til 31. marts et fredningsbælte, som mod nord er begrænset af en lige linie 100 grader r.v. fra kysten ved den gamle skibsbro ved Gavnø Hoved (55 grader 11 min. 45 sek. N - 11 grader 43 min. 53 sek. Ø) til kysten på Sjælland, og mod syd af broen, der forbinder Sjælland med Gavnø.

§ 2. Overtrædelse af § 1 straffes med bøde.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Lovtidende.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

FISKERIMINISTERIET, DEN 14. SEPTEMBER 1981

KARL HJORTNÆS

/J. Bohn

Officielle noter

Ingen