Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilsætningsstoffer til foderstoffer


§ 1

I bekendtgørelse nr. 337 af 17. juni 1988 om tilsætningsstoffer til foderstoffer som ændret ved bekendtgørelse nr. 503 af 10. august 1988 foretages følgende ændringer:

1. I § 7 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Der offentliggøres senest 30. november hvert år i Statstidende en liste over de virksomheder og/eller personer, der er godkendt af Statens Foderstofkontrol i henhold til stk. 3.«

2. I forskrifterne vedrørende tilsætningsstoffer optages EØF nr. E 21, E 28, E 599 og E 769 som vist i bilaget til denne bekendtgørelse.

3. Forskrifterne vedrørende tilsætningsstofferne EØF nr. E 1, E 4, E 558, E 711, E 712 og afsnit C affattes som vist i bilaget til denne bekendtgørelse.

§ 2

Denne bekendtgørelse træder i kraft den 15. juli 1989.

Landbrugsministeriet, den 4. juli 1989

Laurits Tørnæs

/ Anne G. Lauridsen

Bilag 1 side 1 (a)

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsætnings-  Dyreart Maksi- Mindste Største Bestemmelser 

     stoffer         mum   indhold indhold i øvrigt 

                 alder  mikrogram pr. g 

                     (ppm) af fuld- 

                     foderblanding 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 710  Spiramycin   Kalkuner 26 uger  5   20 

            Andet  16 uger 

            fjerkræ 

            (undtagen 

            ænder, gæs 

            æglæggende 

            høner, duer) 

            Kalve,  16 uger  5   50 

            lam og  17. uge  5   20 

            gedekid 6 måneder 

                 6 måneder 5   80   Kun i mælke- 

                             erstatninger 

            Smågrise 4 måneder 5   50 

                 3 måneder 5   80   Kun i mælke- 

                             erstatninger 

            Svin   6 måneder 5   20 

            Pelsdyr       5   20 

            (undtagen 

            kaniner 

 E 711  Virginiamycin Kalkuner 26 uger  5   20 

            Andet  16 uger  5   20 

            fjerkræ 

            (undtagen 

            ænder, 

            gæs, duer 

            Æglæggende 

            høner       20   20 

            Smågrise 4 måneder 5   50 

            Svin   6 måneder 5   20 

            Kalve  16 uger  5   50 

                 17. uge 

                 til    5   20 

                 6 måneder 

                 6 måneder 5   80   Kun i mælke- 

                             erstatninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 side 3 (a) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsætnings-  Dyreart Maksi- Mindste Største Bestemmelser 

     stoffer         mum   indhold indhold i øvrigt 

                 alder  mikrogram pr. g 

                     (ppm) af fuld- 

                     foderblanding 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 712  Flavo- 

     fosfolipol   Æglæggende     2   5 

            høner 

            Kalkuner 26 uger  1   20 

            Andet  16 uger  1   20 

            fjerkræ 

            (undtagen 

            ænder, gæs 

            og duer) 

            Smågrise 3 måneder 10   25   Kun i mælke- 

                             erstatninger 

            Svin   6 måneder 1   20 

            Pelsdyr       2    4 

            Kaniner       2    4 

            Kalve  6 måneder 6   16 

                 6 måneder 8   16   Kun mælke- 

                             erstatninger 

            Slagte-       2   10   I brugsan 

            kvæg               visningen 

                             anføres: 

                             For 

                             supplerende 

                             foderstoffer 

                             bør største 

                             dosis i 

                             daglig 

                             fodermængde 

                             ikke 

                             overstige: 

                             - for 100 kg 

                             kropsvægt: 

                             40 mg 

                             - over 

                             100 kg 

                             kropsvægt: 

                             tilsætning 

                             af 1,5 mg 

                             for hver 

                             yderligere 

                             10 kg af 

                             dyrets 

                             kropsvægt. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 side 5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsætnings-  Dyreart Maksi- Mindste Største Bestemmelser 

     stoffer         mum   indhold indhold i øvrigt 

                 alder  mikrogram pr. g 

                     (ppm) af fuld- 

                     foderblanding 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 715  Avoparcin   Slagte-       7,5  15 

            kyllinger 

            Slagte- 16 uger  10   20 

            kalkuner 

            Smågrise 4 måneder 10   40 

            Svin   6 måneder 5   20 

            Kalve  6 måneder 15   40 

            Slagte-       15   30   I brugsan- 

            kvæg               visningen 

                             anføres: 

                             For 

                             supplerende 

                             foderstoffer 

                             bør største 

                             dosis i dag- 

                             lig foder- 

                             mængde ikke 

                             overstige: 

                             - for 100 kg 

                             kropsvægt: 

                             103 mg 

                             - over 100 

                             kg 

                             kropsvægt: 

                             Tilsætning 

                             af 4,3 mg 

                             for hver 

                             yderligere 

                             10 kg af 

                             dyrets 

                             kropsvægt. 

 E 27  Salinomycin  Smågrise 4 måneder 30   60   I brugs- 

     natrium                     anvisningen 

                             anføres: 

                             "farlig for 

                             hovbærende 

                             dyr" 

                             foreløbig 

                             godkendt. 

 E 28  Avilamycin   Smågrise 4 måneder 20   40   Foreløbig 

                             godkendt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 side 7 (a) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsætnings-  Dyreart Maksi- Mindste Største Bestemmelser 

     stoffer         mum   indhold indhold i øvrigt 

                 alder  mikrogram pr. g 

                     (ppm) af fuld- 

                     foderblanding 

 --------------------------------------------------------------------- 

     C. Aroma- og 

      appetitvækkende 

      stoffer 

      1. Alle   Alle 

      naturligt  dyrearter 

      forekom-  eller 

      mende    dyrekategorier 

      produkter 

      og de til 

      disse svarende 

      syntetiske 

      produkter. 

      2. Kunstige 

      stoffer: 

 E 954   Saccharin  smågrise 4 måneder    150 

 (i) 

 E 954   Calsium- 

 (ii)    saccharinat smågrise 4 måneder    150 

 E 954   Natrium- 

 (iii)   saccharinat smågrise 4 måneder    150 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 side 11 (a) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsætnings-  Dyreart Maksi- Mindste Største Bestemmelser 

     stoffer         mum   indhold indhold i øvrigt 

                 alder  mikrogram pr. g 

                     (ppm) af fuld- 

                     foderblanding 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E765  Narasin    Slagte        60  70   Anvendelse 

            kyllinger             de sidste 5 

                             døgn før 

                             slagtningen 

                             er forbudt. 

                             I brugs- 

                             anvisningen 

                             anføres: 

                             Farlig for 

                             hovbærende 

                             dyr. 

 E 766  Salinomycin  Slagte-       50   70   Anvendelse 

     natrium    kyllinger             de sidste 5 

                             5 døgn før 

                             slagtningen 

                             er forbudt. 

                             I brugs- 

                             anvisningen 

                             anføres: 

                             Farlig for 

                             hovbærende 

                             dyr. 

 E 768  Nicarbazin   Slagte- 4 uger   100  125  Avendelse 

            kyllinger             de sidste 9 

                             døgn før 

                             slagtningen 

                             er forbudt 

 E 769  Nifursol 

     kemisk betegnelse 

     Beskrivelse: 

     3,5 - dinitro - 

     N1 

     -(5 - nitro- 

     furfuryliden) 

     salicylohydrazid 

     Mindste renhed: 

     98 pct. 

     (tørstofbasis) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 side 11 (b) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsætnings-  Dyreart Maksi- Mindste Største Bestemmelser 

     stoffer         mum   indhold indhold i øvrigt 

                 alder  mikrogram pr. g 

                     (ppm) af fuld- 

                     foderblanding 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 769  De tre     Kalkuner     50   75    Anvendelse 

 (fort- godkendte                    forbudt 

 sat)  præparaters                   mindst 

     karakteristika:                 5 dage før 

     - maksimumsindhold                slagtning. 

      af nifursol                  Maksimal 

      henholdsvis                  mængde støv 

      14,6 pct.,                   afgivet 

      44 pct. og                   under 

      50 pct.;                    håndtering 

     - mindste stabilitet:              bestemt 

      24 måneder                   efter 

     - de tre                     Stauber 

      præparaters                  Heubach- 

      bærestof:                   metoden (1): 

      majsstivelse og                0,1 myg 

      indhold af                   nifursol 

      henholdsvis 

      12 pct., 33 pct. 

      og 34 pct. 

      soyabønneolie 

 21    Maduramicin Slagte-     5    5    I brugs- 

      ammonium   kylling              anvisningen 

      C47H83O17N                   anføres: 

      (ammoniumsalt af                - Anvendelse 

      monocarboxylsyre-               de sidste 

      polyether                   syv døgn før 

      produceret af                 slagtning 

      Actinomadura                  forbudt 

      yumaensis                   - Farlig for 

                             hovbærende 

                             dyr 

                             Foreløbig 

                             godkendt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1) Reference: "Fresenius Z Anal. Kem. (1984) 318: 522-524, 

   Springer Verlag 1984". 

 Bilag 1 side 24 (a) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-Nr. Grundstof Tilsætnings- Kemisk    Største  Bestemmel- 

          stof     betegnelse  indhold  ser 

                 Beskrivelse af grund- iøvrigt 

                        stoffet 

                        i mikro- 

                        gram pr. 

                        g(ppm) 

                        af fuld- 

                        foderet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 1   "I 

     Mikro 

     mineral- 

     dtoffer 

     Jern-Fe  Jern-(II)-  FeCo3    1 250   - 

          carbonat 

          Jern-(II)-  FeCI24H2O        - 

          klorid, 

          tetra- 

          hydrat 

          Jern-(III)-  FeCI3H2O        - 

          klorid, 

          hexahydrat 

          Jern-(II)-  Fe3(C6H5O7).2      - 

          citrat,    6H2O 

          hexahydrat 

          Jern-(II)-  FeC4H2O4        - 

          fumarat 

          Jern-(III)-  Fe(C3H5=3).2      - 

          laktat,    3H2O 

          trihydrat 

          Jern-(III)-  Fe2O3          - 

          oxid 

          Jern-(II)-  FeSO4H2O        Kun godkendt 

          sulfat                som dena- 

          monohydrar              turerings- 

                             middel: 

                             - i skummet- 

                             mælkspulver 

                             og 

                             - i foder- 

                             blandinger, 

                             der er frem- 

                             stillet af 

                             denatureret 

                             skummet- 

                             mælkspulver 

                             De relevante 

                             bestemmelser 

                             i Kommissi- 

                             onens 

                             forordning 

                             (EØF) nr. 

                             368/77 og 

                             (EØF) nr. 

                             443/77 skal 

                             overholdes; 

                             på etiketten 

                             for det 

                             denaturerede 

                             skummet- 

                             mælks- 

                             pulver eller 

                             på emballa- 

                             gen eller 

                             beholderen 

                             anføres den 

                             tilsatte 

                             mængde jern, 

                             udtrykt som 

                             grundstof. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 side 24 (b) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-Nr. Grundstof Tilsætnings- Kemisk    Største  Bestemmel- 

          stof     betegnelse  indhold  ser 

                 Beskrivelse af grund- iøvrigt 

                        stoffet 

                        i mikro- 

                        gram pr. 

                        g(ppm) 

                        af fuld- 

                        foderet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 1   Jern-Fe  Jern-(II)-  FeSO4.7H2O       Godkendt 

 (fort- fortsat  sulfat,                i) i denatu- 

 sat        heptahydrat              reret skum- 

                             metmælks- 

                             pulver i 

                             foderblan- 

                             blandinger, 

                             som er frem- 

                             stillet af 

                             denatureret 

                             skummet- 

                             mælkspulver 

                             - De rele- 

                             vante be- 

                             stemmelser i 

                             Kommissio- 

                             nens forord- 

                             ning (EØF) 

                             nr. 368/77 

                             og (EØF) nr. 

                             443/77 skal 

                             overholdes 

                             - På 

                             etiketten 

                             for det 

                             denaturerede 

                             skummet- 

                             mælkspulver 

                             eller på 

                             emballagen 

                             eller 

                             beholderen 

                             anføres den 

                             tilsatte 

                             mængde jern 

                             udtrykt som 

                             grundstof. 

                             ii) i andre 

                             foderblan- 

                             dinger end 

                             de under 

                             nr. i) 

                             omhandlede. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 side 25 (a) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-Nr. Grundstof Tilsætnings- Kemisk    Største   Bestemmel- 

          stof     betegnelse  indhold   ser 

                 Beskrivelse af grund-  iøvrigt 

                       stoffet 

                       i mikro- 

                       gram pr. 

                       g(ppm) 

                       af fuld- 

                       foderet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 4   Kobber-Cu 

          Kobber-(II)- Cu(CH3COO)2 Slagtesvin: 

          acetat,    .H2O    - indtil 

          monohydrat        16 uger 

          Basisk          175 (total) 

          kobber-(II)- Cu(CO3.Cu  - fra 17. 

          karbonat   (OH)2.H2O  indtil 

          monohydrat  CuCl2.2H2O slagtning 

                       35 (total) 

          Kobber-(II)- Cu(C5H10  Avlssvin: 

          klorid,    NO2S)2   35 (total) 

          dihydrat 

          Kobber-(II)- CuO     Kalve: 

          methionat         - i mælke- 

          Kobber-(II)- CuSO4.5H2O erstatnin- 

          oxid           ger 30 

          Kobber-(II)-       (total) 

          sulfat,          - i andre 

          pentahydrat        fuldfoder- 

                       blandinger 

                       50 (total) 

                       Får: 15 

                       (total) 

                       Øvrige 

                       dyrearter: 

                       35 (total) 

          Kobber-(II)- CuSO4.H2O        - De rele- 

          sulfat,                vante 

          monohydrat  CuSO4.5H2O       bestemmelser 

          Kobber-(II)-             i Kommis- 

          sulfat,                sionens 

          pentahydrat              forordning 

                             (EØF) nr. 

                             368/77 og 

                             (EØF) nr. 

                             443/77 skal 

                             overholdes 

                             - På 

                             etiketten 

                             for det 

                             denaturerede 

                             skummet- 

                             mælkspulver 

                             eller på 

                             emballagen 

                             eller 

                             beholderen 

                             anføres den 

                             tilsatte 

                             mængde 

                             kobber, 

                             udtrykt som 

                             bestanddel. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 side 30 (a) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsætnings-  Dyreart Maksi- Mindste Største Bestemmelser 

     stoffer         mum   indhold indhold i øvrigt 

                 alder  mikrogram pr. g 

                     af fuldfoder- 

                     blanding 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 558  Bentonit og  Alle 

     Montmorillonit dyrearter         20.000 - Alle 

            eller               foder- 

            dyre-               stoffer. 

            kategorier            Blanding 

                             med »anti- 

                             biotika«, 

                             »vækst- 

                             fremmende 

 stoffer«,» 

                             coccidio- 

                             statika og 

                             andre læge- 

                             midler« er 

                             forbudt 

                             bortset fra: 

                             Tylosin- 

                             fosfat, 

                             monensin 

                             natrium, 

                             narasin, 

                             ipronidazol, 

                             lasalocid 

                             natrium, 

                             avoparcin, 

                             flavophos- 

                             pholipol, 

                             salinomycin 

                             natrium, 

                             ronidazol og 

                             virginia- 

                             mycin, 

                             nicarbacin 

                             og robenidin 

                             - Tilsæt- 

                             ningstoffets 

                             specifikke 

                             navn 

                             anføres på 

                             etiketten. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 side 31 (a) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsætnings-  Dyreart Maksi- Mindste Største Bestemmelser 

     stoffer         mum   indhold indhold i øvrigt 

                 alder  mikrogram pr. g 

                     (ppm) af fuld- 

                     foderblanding 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 559  Kaolinler,   Alle               Alle 

     asbestfri   dyrearter             foderstoffer 

     (Naturlige 

     mineral- 

     blandinger 

     indeholdende 

     mindst 65 pct. 

     hydrerede 

     aluminium- 

     silikater med 

     kaolinit som 

     den vigtigste 

     bestanddel). 

 E 560  Naturlig 

     blanding af 

     steatit og 

     chlorit, 

     asbestfri 

     (Renhed af 

     blandingen 

     steatit og 

     chlorit mindst 

     85 pct.) 

 E 561  Vermiculit 

     (Naturligt 

     magnesium- 

     aluminium- 

     jernsilikat, 

     termisk 

     ekspanderet, 

     asbestfrit. 

     Maksimalt 

     fluorindhold: 

     0,3 pct.) 

 E 599  Perlit 

     Naturlig 

     natrium- 

     aluminium- 

     silikat, 

     varme- 

     ekspanderet, 

     asbestfri 

 --------------------------------------------------------------------- 

Officielle noter

Ingen