Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fredningsbælter og om ophævelse af lov om saltvandsfiskeri

 

I medfør af § 31, § 130, stk. 2 og 4, og § 137, stk. 2, nr. 1, i fiskeriloven, jf. lov nr. 281 af 12. maj 1999, og efter bemyndigelse fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler om fredningsbælter i vandområder, for hvilke der ikke er fastsat særlige regler om fredningsbælter ved anden bekendtgørelse.

Fredningsbælter i saltvand

§ 2. Fiskeri er ikke tilladt i et fredningsbælte, der omfatter vandområdet inden for en afstand af 500 m fra åers, bækkes og indvandes udmunding i havet, fjorde, indvande o.lign., når denne udmunding har en bredde på mindst 2 m. Et fredningsbæltes afgrænsning fastsættes ved almindeligt dagligt højvande.

Stk. 2. I perioden fra 16. september til 15. marts, begge dage inklusive, gælder stk. 1 også for vandløb, hvor udmundingens bredde er mindre end 2 m.

Stk. 3. Fiskeri i et fredningsbælte er dog tilladt, når fiskeriet udøves i medfør af afgørelser om afløsning og statens overtagelse af retten til fiskeri med ålegårde og andre særlige rettigheder til fiskeri i saltvand, jf. § 24 i fiskeriloven.

Stk. 4. Erhvervsfiskeres fiskeri i et fredningsbælte kan dog indtil videre fortsættes af pågældende fisker i august, september, oktober og november måned med ruser,

1) der er anmeldt og tildelt med fortrinsret,

2) der er bestemt til fangst af blankål, og

3) hvis fangståbning og arme vender mod strømmen.

Fredningsbælter i ferskvand

§ 3. § 2 gælder også for vandområder, der i henhold til lov er blevet inddraget under de regler, der gælder for fiskeri i ferske vande.

§ 4. Fiskeri i søer er ikke tilladt i et fredningsbælte, der omfatter vandområdet inden for en afstand af 50 m fra

1) vandløbs indløb i og udløb fra søer, når mundingen er mindst 1 m bred, og

2) gennemløb i broer og dæmninger.

Stk. 2. Der findes ikke fredningsbælter i søer under 10 ha.

Stk. 3. Fiskeri med stang og snøre er tilladt uanset stk. 1.

 § 5. Fiskeri er ikke tilladt i:

1) Kunstigt anlagte fiskepassager.

2) Vandområdet inden for en afstand af 50 m fra en fiskepassages udløb eller indløb.

Stk. 2. Hvis der efter tidligere lovgivning er truffet afgørelse om mere vidtgående bestemmelser om fredningsbælter, skal disse iagttages.

§ 6. Lovligt bestående faste fangstindretninger (ålekister o.lign.) er ikke omfattet af fiskeriforbudet i § 4, stk. 1, og § 5.

§ 7. Hvis Fiskeridirektoratet tilslutter sig dette, kan vandløbsmyndigheden ved etablering af fiskepassage i et vandløb tillade, at redskaber, der har været anvendt til erhvervsmæssigt fiskeri, fortsat skal kunne anvendes i fiskerirettens ejers levetid. Tilladelsen kan højst gælde i 25 år.

Stk. 2. Vandløbsmyndigheden kan tilsvarende give tilladelse til fiskeri med stang og snøre i eller ved en kunstigt anlagt fiskepassage, hvis Fiskeridirektoratet tilslutter sig dette.

§ 8. Fiskeridirektoratet kan tillade, at § 4, stk. 1, og § 5 fraviges af hensyn til fangst af fisk til klækkeanstalters forsyning med rogn.

Stk. 2. Uanset § 4, stk. 1, kan Fiskeridirektoratet tillade, at der i tiden 1. juni til 30. november anvendes ruser til fangst af ål og hvis fangståbning og arme vender mod strømmen, når pågældende fisker hidtil har drevet et erhvervsmæssigt fiskeri, hvortil der har været givet tilladelse til omsætning. Tilladelsen gives indtil videre.

Stk. 3. Efter høring af det pågældende amtsråd eller Bornholms Kommunalbestyrelse kan Fiskeridirektoratet i særlige tilfælde tillade, at § 5, stk. 1, fraviges, hvis dette ikke vil forringe forholdene for fiskebestanden i det pågældende vandløb.

Straffebestemmelser

§ 9. Den, der overtræder eller forsøger at overtræde § 2, stk. 1 og 2, § 3, § 4, stk. 1 og § 5, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. juli 2004.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 970 af 1. december 1994 om fredningsbælter i ferske vande ophæves.

§ 11. Den resterende del af lov om saltvandsfiskeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 803 af 11. november 1998, ophæves.

Fiskeridirektoratet, den 9. juli 2004

Jørgen Fredsted

/Lene Jensen Scheel-Bech