Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forbud mod fiskeri i et område ved Nexø havn

 

I medfør af § 65 og § 130, stk. 2, i fiskeriloven, jf. lov nr. 281 af 12. maj 1999, og efter bemyndigelse, fastsættes:

§ 1. Det er ikke tilladt at drive fiskeri i maj måned i årene 2003, 2004 og 2005 i vandområdet inden for en afstand af 1 km fra et punkt på ydermolen sydøst for Nexø havn, jf. kortskitsen i bilag 1.

§ 2. Overtrædelse eller forsøg på overtrædelse af § 1 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. maj 2003.

Fiskeridirektoratet, den 29. april 2003

Jørgen Fredsted

/Jørgen Bohn


Bilag 1

AH1518_1.JPG Size: (605 X 499)