Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kartofler


§ 1

Bekendtgørelse nr. 527 af 6. juli 1990 ændres således:

1. § 2, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Autorisation i henhold til stk. 1 kan meddeles til avl af kartofler i kategorierne præ-basislæggekartofler, basislæggekartofler, certificerede læggekartofler eller spise-, foder- og industrikartofler«.

2. § 7 affattes således:

»§ 7. Til erhvervsmæssig avl af kartofler skal anvendes læggemateriale, der opfylder kravene i bilag 7«.

3. Som nyt bilag 7 indsættes:

»Bilag 7.

7. Krav til læggemateriale

  • 1) Til erhvervsmæssig avl af kartofler skal anvendes indkøbte læggekartofler af den pågældende sort svarende til den mængde, der skal anvendes til lægning, jf. dog nr. 2.
  • 2) Til fortsat avl af kartofler af samme sort kan anvendes 1. generation af egen avl på indkøbte læggekartofler forudsat
  • a) at den indkøbte mængde svarer til mindst 15 pct. af den mængde, der skal anvendes til lægning,
  • b) det indkøbte læggemateriale opformeres særskilt, og avlen heraf opbevares adskilt fra andre kartofler,
  • c) lægning og optagning af avlen heraf sker forud for lægning og optagning af andre kartofler,
  • d) maskiner og redskaber rengøres omhyggeligt, inden de benyttes til dette arbejde, og
  • e) avlen ikke fjernes fra ejendommen til anvendelse som læggemateriale på andre ejendomme.
  • 3) hvis autorisation i medfør af § 2, stk. 4, er meddelt til avl i to eller flere kategorier af samme sort, skal det indkøbte læggemateriale være godkendt i kategorien over den højeste af disse kategorier.
  • 4) Avleren skal i 2 år kunne dokumentere indkøbet af læggematerialet ved fremlæggelse enten af mærkesedler, af Plantedirektoratets inspektionsrapport eller af faktura med oplysning om sortsnavn, avlernummer, klassebetegnelse og partiets størrelse«.

5. I bilag 3, nr. 3.1., ændres »bilag 1.1.1.« til »bilag 2.1.«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 1991 og har virkning for avl af kartofler i 1991.

Plantedirektoratet, den 1. juli 1991

P.D.V.

Paul Regenberg

/ Henrik Wanscher

Officielle noter

Ingen