Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0123
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kunstig sædoverføring på pelsdyr


I medfør af §§ 1-4 og § 6, stk. 3, i lov nr. 211 af 31. maj 1968 om kunstig sædoverføring på husdyr fastsættes:

§ 1. Sæd, der benyttes til kunstig sædoverføring på andres pelsdyr, skal enten hidrøre fra dyr, der på sædopsamlingstidspunktet er anbragt på en pelsdyrstation jfr. § 2, eller være importeret i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser for import af sæd fra husdyr.

§ 2. Ved en pelsdyrstation forstås en virksomhed, hvor der holdes pelsdyr, hvis sæd kunstigt overføres til andres pelsdyr.

§ 3. En pelsdyrstation skal godkendes af landbrugsministeriet, inden den tages i brug.

Stk. 2. En pelsdyrstation, der er taget i brug inden bekendtgørelsens ikrafttræden, skal godkendes af landbrugsministeriet, hvis driften ønskes fortsat. Ansøgning om godkendelse skal indsendes inden 1 måned efter bekendtgørelsens ikrafttræden. Opfylder pelsdyrstationen ikke de i medfør af stk. 4 fastsatte vilkår, kan der ved godkendelsen gives en frist på indtil 3 måneder til at bringe forholdene i overensstemmelse med vilkårene.

Stk. 3. En virksomhed, der modtager og opbevarer sæd med henblik på videre fordeling, skal godkendes af landbrugsministeriet, inden den tages i brug.

Stk. 4. Ansøgning om godkendelse efter stk. 1-3 indsendes til veterinærdirektoratet. Godkendelse meddeles i hvert enkelt tilfælde efter forhandling med Dansk Pelsdyravlerforening og på vilkår, der fastsættes efter forhandling med foreningen.

§ 4. Pelsdyrstationer, samt de i § 3, stk. 3 nævnte virksomheder, skal være under sundhedsmæssigt tilsyn af en af veterinærdirektoratet dertil godkendt dyrlæge.

Stk. 2. Virksomhedens ejer eller den, som på hans vegne er ansvarlig for pelsdyrene, skal straks underrette den tilsynsførende dyrlæge, såfremt nogen af virksomhedens pelsdyr viser tegn på smitsomme sygdomme eller lidelser med tilknytning til pelsdyrenes kønsorganer, samt når sæden har et fra det normale væsentligt afvigende udseende.

Stk. 3. Såfremt dyrlægen finder, at der blandt virksomhedens pelsdyr optræder smitsomme sygdomme eller sygdomstilfælde, der efter deres antal og art må mistænkes for at være af smitsom natur, skal de pågældende dyr holdes adskilt fra de øvrige dyr.

Stk. 4. De af dyrlægen givne instruktioner vedrørende isolation, behandling m.m. af syge dyr eller dyr, der er mistænkt for sygdom, skal efterkommes. I disse tilfælde må sæd kun anvendes, når den tilsynsførende dyrlæge har givet tilladelse dertil.

§ 5. Veterinærdirektoratet fører i fornødent omfang tilsyn med pelsdyrstationer samt med de i § 3, stk. 3 nævnte virksomheder, herunder med dyrenes sundhedstilstand.

§ 6. Pelsdyr, der holdes på en pelsdyrstation, må ikke anvendes til naturlig bedækning.

Stk. 2. I en pelsdyrstations stalde og dertil knyttede lokaler må ikke findes andre husdyr end pelsdyr.

§ 7. Veterinærdirektoratet fastsætter efter forhandling med Dansk Pelsdyravlerforening de nærmere regler for udtagning, behandling og opbevaring af sæd samt for inseminering.

Stk. 2. Veterinærdirektoratet fastsætter endvidere efter forhandling med Dansk Pelsdyravlerforening de sundhedsmæssige og kvalitetsmæssige krav, der skal stilles til dyr, der holdes eller ønskes indsat på en pelsdyrstation samt regler for pelsdyrstationens indretning.

§ 8. Kunstig sædoverføring på andres pelsdyr må kun udføres af dyrlæger eller inseminører. Inseminører skal have gennemgået et af landbrugsministeriet godkendt kursus og bestået en afsluttende prøve samt have veterinærdirektoratets tilladelse.

Stk. 2. Landbrugsministeriet fastsætter, efter forhandling med Dansk Pelsdyravlerforening, regler for de i stk. 1 nævnte kurser og prøver.

§ 9. Udgifter som skal afholdes i medfør af denne bekendtgørelse er det offentlige uvedkommende.

§ 10. Overtrædelse af bestemmelserne i § 1, § 3, stk. 1-3, og § 4, stk. 2 og 4, § 6 og § 8, stk. 1, straffes med bøde. På samme måde straffes overtrædelse af forskrifter fastsat i medfør af § 7.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. oktober 1984.

Landbrugsministeriet, den 9. oktober 1984

Niels Anker Kofoed

/H. Curtz

Officielle noter

Ingen