Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med sædekorn og frø


I medfør af § 1, § 3, stk. 1, og § 4, stk. 2, i lov nr. 834 af 18. december 1991 om frø, kartofler og planter og tekstanmærkning nr. 59 ad § 24 på finansloven for finansåret 1995 samt efter bemyndigelse fastsættes:

     § 1. Virksomheder, der er registreret efter bekendtgørelserne om sædekorn, markfrø og grønsagsfrø, skal betale gebyrer og afgifter som fastsat i bilaget til dækning af Plantedirektoratets udgifter i forbindelse med behandling af anmeldelser samt undersøgelse og certificering eller godkendelse af anmeldte partier af sædekorn, markfrø og grønsagsfrø.

     Stk. 2. Tilbagekaldes anmeldelse af et parti til partikontrol, inden undersøgelsen er afsluttet, betales de udførte undersøgelser efter regning.

     Stk. 3. Gebyrer og afgifter tillægges merværdiafgift.

     § 2. Gebyrer og afgifter forfalder til betaling ved påkrav, og betaling skal ske senest 30 dage efter fakturaens dato.

     Stk. 2. Betales forfaldne beløb ikke rettidigt, skal der betales rente af beløbet. Renten fastsættes til 1,3 pct. månedligt for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne.

     Stk. 3. Gebyrer og afgifter af renter er tillagt udpantningsret.

     § 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1995.

     Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse af 2. januar 1995 om betaling til Plantedirektoratet for avlskontrol og undersøgelse af sædekorn m.m.

Plantedirektoratet, den 23. juni 1995

Mogens Nagel Larsen

    / Henrik Wanscher

Bilag

 

 I. Administration              Sædekorn  Markfrø 

 1. Pr. ha anmeldt til avlskontrol        6,70 kr. 41,00 kr. 

 2. Pr. parti certificeret           50,60 kr.  - 

 3. Efteranmeldelse til avlskontrol         -   110,00 kr. 

  a. Vintersæd 

    1) 16. januar til 15. februar      30,00 kr. 

    2) 16. februar til 28. februar      60,00 kr. 

    3) Efter den 28. februar         90,00 kr. 

  b. Vårsæd 

    1) 01. til 15. maj            30,00 kr. 

    2) 16. til 31. maj            60,00 kr. 

    3) Efter den 31. maj           90,00 kr. 

 4. Afmelding af anmeldelse til avlskontrol   90,00 kr.    - 

 5. Afmelding af certificeret parti eller 

  delparti                  90,00 kr.    - 

 6. Anmeldelse til kontroldyrkning af parti 

  til videre opformering efter den af 

  Plantedirektoratet fastsatte frist     112,00 kr.    - 

 II. Markkontrol 

   A. Sædekorn 

     1. Besigtigelse ved Plante- 

      direktoratets kontrollør 

      a. Grundafgift pr. kontrakt          210,00 kr. 

 b. Arealafgift pr. ha besigtiget              21,00 kr. 

 2. Plantedirektoratets stikprøve- 

  besigtigelse. Arealafgift pr. ha 

  besigtiget ved autoriseret kontrollør          4,10 kr. 

 3. Aftalt høstkontrol betales efter regning 

   B. Markfrø 

    1. Besigtigelse ved Plante- 

      direktoratets kontrollør 

      a. Grundafgift pr. kontrakt           144,00 kr. 

      b. Arealafgift pr. ha besigtiget         13,30 kr. 

    2. Plantedirektoratets stikprøve- 

      besigtigelse. Arealafgift pr. ha 

      besigtiget ved autoriseret kontrollør       8,60 kr. 

    3. Aftalt høstkontrol betales efter 

      regning 

 III. Prøvetagning                     Pr. time 

    1. Kl. 06 til 17                  203,00 kr. 

    2. Kl. 17 til 06 og lørdage efter kl. 14      254,00 kr. 

    3. Søn- og helligdage, Grundlovsdag 

     og juleaftensdag                 305,00 kr. 

Betalingen beregnes pr. påbegyndt halve time fra prøvetagerens ankomst at regne og for mindst 2 1/2 time.

Afbestilles prøvetagningen med mindre end 2 timers varsel før aftalt mødetid, betales for 2 1/2 times prøvetagning.

Eventuelle omkostninger ved indsendelse af prøver til Plantedirektoratet betales efter regning af virksomheden.

IV. Partikontrol

A. Sædekorn (kr. pr. parti)

 

 --------------------------------------------------------------------- 

                  Kategori 

         ---------------------------------------------------- 

 Art       Præbasissæd  Basissæd Certifi-  Certifi- Certifi- 

                     ceret   ceret   ceret 

                     sædekorn  sædekorn sæde- 

                     1. gene-  2. gene- korn 

                     ration   ration 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Byg         431     431   431    431 

 Havre        953     953   953    953 

 Hvede        431     431   431    431 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Majs                              670 

 Rug         431     431              431 

 Rug, vitalitet   1.001    1.001             1.001 

 Triticale      431     431   431     431 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Vandindhold (kr. pr. produceret parti)             9 

 (Undersøgelse foretages som stikprøve på 10 pct. af de producerede 

  partier) 

 B. Markfrø (kr. pr. parti) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Art       Præbasisfrø  Basisfrø Certifi-  Certifi- Handels- 

                     ceret   ceret   frø 

                     frø    frø - 

                     1. gene-  2. gene- 

                     ration   ration 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bederoe, 

 ubehandlet frø    472     472   472 

 Bederoe, teknisk 

 monogermt frø     786     786   786 

 Bederoe, teknisk 

 mono. pill. frø   1.019    1.019  1.019 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bederoe, genetisk 

 mono. frø       682     682   682 

 Bederoe, genetisk 

 mono. pill. frø    915     915   915 

 Fodermarvkål     851     851   833 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Hestebønne      583     583   570    570 

 Hundegræs       846     846   734 

 Hvene        1.551    1.551   875 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Hør         1.444    1.444  1.444   1.444 

 Kløver        776     776   764 

 Knoldrottehale   1.459    1.459   973 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kommen        807     807   807 

 Kålroe        851     851   833 

 Lucerne        776     776   764 

 Lupin         583     583   570 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Olieræddike      738     738   719 

 Opiatvalmue      738     738   738 

 Rajgræs, alm.    1.157    1.157   954 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Rajgræs (italiensk, 

 hybrid, 

 westerwoldisk)   1.219    1.219   954 

 Rapgræs (alm., 

 eng-)        1.551    1.551   898 

 Raps, dobbeltlav  1.719    1.719  1.719 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Rybs         833     833   833 

 Sennep, gul      736     736   736 

 Sennep, sarepta-   833     833   833 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Sennep, sort     833     833   833        833 

 Sneglebælg, humle-  776     776   764 

 Svingel       1.157    1.157   954 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Timothe        887     887   870 

 Vikke         768     768   354 

 Ært, foder-      583     583   570    570 

 --------------------------------------------------------------------- 

 For andre arter betales efter regning. 

 C. Grønsagsfrø (standardfrø) (kr. pr. parti) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Art                  Almindeligt frø  Pilleret frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Agurk                    363 

 Aubergine                  363 

 Bede                    385       385 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bønne                    398 

 Cikorie                   363       340 

 Endivie                   363       340 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fennikel                  363       340 

 Græskar                   363 

 Gulerod                   432       364 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kål                     380       312 

 Løg, kepa-                 363       340 

 Melon                    363 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Peber, spansk                363 

 Persille                  432       364 

 Porre                    363       340 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Radis                    363 

 Ræddike                   363 

 Salat                    363       340 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Selleri                   432       364 

 Skorzoner                  363 

 Spinat                   363       340 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tomat                    363       340 

 Vandmelon                  363 

 Vårsalat                  363       340 

 Ært, have-                 398 

 --------------------------------------------------------------------- 

 For andre arter betales efter regning. 

 V. Kontrol af småpakninger (udportionering) 

 A. Markfrø og plænegræs 

 Betalingen beregnes på grundlag af partier og tons udportioneret: 

        partier  tons 

 153,00 kr.x  (------ + ----) = xx kr. 

          3    8 

 B. Grønsagsfrø (standardfrø) 

   1. Pr. parti anmeldt til godkendelse         83,00 kr. 

   2. Pr. udportioneret parti: 

    Storfrøede arter: 

    (Bønne, græskar, pralbønne, valsk bønne og ært) 

    Mindre end 100 kg                 44,00 kr. 

    Mellem 100 og 1.000 kg              65,00 kr. 

    Over 1.000 kg                   85,00 kr. 

    Arter med mellemstore frø: 

    (Bladbede, agurk, radis, ræddike, rødbede, 

    skorzoner og spinat) 

    Mindre end 10 kg                 44,00 kr. 

    Mellem 10 og 100 kg                65,00 kr. 

    Over 100 kg                    85,00 kr. 

    Småfrøede arter: 

    (Alle andre arter) 

    Mindre end 5 kg                  44,00 kr. 

    Mellem 5 og 50 kg                 65,00 kr. 

    Over 50 kg                    85,00 kr. 

    Pilleret frø og båndfrø              85,00 kr. 

   3. Pr. kg udportioneret: 

    Storfrøede arter                  0,21 kr. 

    Arter med mellemstore frø             0,43 kr. 

    Småfrøede arter                  2,11 kr. 

    Pilleret frø og båndfrø                - 

 VI. Kontroldyrkning 

 Undersøgelse afsluttet i 1995 (pr. certificeret parti) 

   Sædekorn: 

   - udsædskategorier                 649,00 kr. 

   - ikke til videre fremavl*             97,00 kr. 

   - sortsblandinger af byg (blandingsforhold)*    65,00 kr. 

   - nøgen brand i byg                649,00 kr. 

   Markfrø: 

   - rodfrugter                    649,00 kr. 

   - bælgsæd                     478,00 kr. 

   - græsmarksplanter, olie- og spindplanter     478,00 kr. 

   - græsmarksplanter (enkeltplanter)         670,00 kr. 

   - ikke til videre fremavl 

   - bælgsæd*                     72,00 kr. 

   - græsmarksplanter, olie- og spindplanter*     120,00 kr. 

   - rodfrugter*                   162,00 kr. 

   - øvrige arter*                  120,00 kr. 

 * Stikprøveundersøgelse 

   Grønsagsfrø: 

   - radis, spinat, buskbønne             463,00 kr. 

   - løg, gulerod, persillerod, glaskålrabi, 

    majroe, rødbede, ært              1.043,00 kr. 

   - selleri, porre, kål, agurk, græskar, 

    stangbønne, salat, tomat (friland)       1.507,00 kr. 

   - drivhuskulturer (spansk peber, tomat, 

    melon, salatagurk)               2.317,00 kr. 

 VII. Mærkesedler, plomber, plastposer 

    A. Mærkesedler (pr. 100 stk.) 

    1. Til påsyning                  63,00 kr. 

    2. Til påklæbning                 29,00 kr. 

    3. Dæketiketter                  20,00 kr. 

    4. Forseglingsetiketter (formular 56)       187,00 kr. 

    5. Tillægsgebyrer: 

     a. Mærkesedler udfyldt af Plantedirektoratet 

       (pr. 100 stk.)                27,00 kr. 

     b. Telefon/telexbestilling (pr. parti)     70,00 kr. 

     c. Telefaxbestilling, hvor rekvisitionen 

       ikke er færdigudfyldt (pr. parti)      70,00 kr. 

     d. Levering på bestillingsdagen, inklusive 

       ekspresforsendelse (pr. parti)       140,00 kr. 

     e. Ekspresforsendelse (pr. forsendelse)     60,00 kr. 

    B. Plomber (pr. 100 stk.)             13,00 kr. 

 C. Plastposer til vandprøver (pr. 100 stk.)       35,00 kr. 

Officielle noter

Ingen