Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kartofler


I medfør af § 1 og § 4, stk. 2 og 3, i lov om handel med frø, såsæd,

læggekartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 11.

december 1987, og § 1 og § 6, stk. 3 og 4, i lov om handel med

kartofler, jf. lovbekendtgørelse nr. 817 af 11. december 1987, samt

til gennemførelse af de Europæiske Fællesskabers rådsdirektiv af 14.

juni 1986 om handel med læggekartofler (66/403/EØF), som ændret

senest ved rådsdirektiv af 30. maj 1989 (89/366/EØF), fastsættes:

     § 1. Bekendtgørelsens bestemmelser om salg gælder også for udbud til salg, fordeling, levering og enhver anden form for overdragelse til andre.

     § 2. Kartoffelavlere, der agter at avle læggekartofler eller spise-, foder- eller industrikartofler til udførsel, skal være autoriseret af Plantedirektoratet.

     Stk. 2. Autorisation i henhold til stk. 1 kan meddeles avlere, der

 • 1) er ejere eller brugere af en landbrugsejendom og
 • 2) er registreret i henhold til lov om merværdiafgift.

     Stk. 3. Autorisation i henhold til stk. 1 kan meddeles til avl af præ-basislæggekartofler, basislæggekartofler eller certificerede læggekartofler og til avl af spise-, foder- og industrikartofler til udførsel. Avl af kartofler er kun tilladt i den kategori, autorisationen omfatter.

     § 3. Kartoffelavlere, der agter at sortere kartofler af egen avl, og kartoffelcentraler, der agter at sortere, opbevare og sælge kartofler af andres avl, skal være autoriseret af Plantedirektoratet.

     Stk. 2. Autorisation meddeles for perioden 1. juli-30. juni og kan meddeles virksomheder, der opfylder kravene i bilag 1 til virksomhedens indretning m.m. og er registreret i henhold til lov om merværdiafgift.

     Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder ikke for virksomheder, der udelukkende

 • 1) køber og videresælger læggekartofler i forseglede pakninger på op til 50 kg eller videresælger dem i løs vægt til den endelige forbruger, eller
 • 2) pakker spisekartofler modtaget fra en autoriseret sorterevirksomhed og videresælger dem til den endelige forbruger.

     § 4. Autorisation i henhold til §§ 2 og 3 meddeles den person, der angives som ansvarlig for driften af avlsejendommen eller virksomheden, og kun den autoriserede person kan ved sin underskrift forpligte sig over for Plantedirektoratet.

     Stk. 2. Hvis en autoriseret kartoffelcentral skifter ejer, skal direktoratet underrettes skriftligt herom.

     § 5. Autoriserede kartoffelavlere og kartoffelcentraler skal føre regnskab over beholdninger og over køb og salg af kartofler, der skal kunne dokumenteres. Regnskabet skal indeholde oplysninger om kartoffelsorter, avlernumre, navn og adresse på avlere og købere af kartofler samt oplysninger om størrelse af kartoffelpartier og pakningsenheder og om klassebetegnelse for kartoflerne. Ved salg af spisekartofler til udførsel skal navn og modtager og nummer og dato på anmeldelsesformular være noteret.

     § 6. Autoriserede kartoffelavlere skal inden den 15. oktober skriftligt underrette Plantedirektoratet om, på hvilke arealer de agter at avle kartofler, og skal inden den derpå følgende 10. maj skriftligt meddele direktoratet de oplysninger, der er nødvendige for kontrol og godkendelse af avlen.

     Stk. 2. Hvis de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, ikke fremsendes til direktoratet inden de nævnte datoer, vil anmeldelsen blive afvist.

     § 7. Til erhvervsmæssig avl af læggekartofler skal der hvert år anvendes nyindkøbte læggekartofler eller 1. generation af egen avl på sådanne læggekartofler.

     Stk. 2. Erhvervsmæssig avl af spise-, foder- og industrikartofler kan ske efter bestemmelserne i stk. 1 eller på grundlag af indkøbte, godkendte læggekartofler svarende til mindst 15 pct. af den mængde læggekartofler, der skal anvendes, forudsat,

 • 1) at det indkøbte avlsmateriale opformeres særskilt, og avlen heraf opbevares adskilt fra andre kartofler,
 • 2) at lægning af avlsmateriale og optagning af avlen heraf sker forud for lægning og optagning af de øvrige kartofler,
 • 3) at maskiner og redskaber rengøres omhyggeligt, inden de benyttes til dette arbejde, og
 • 4) at avlen efter det godkendte avlsmateriale ikke fjernes fra jordbrugsbedriften til anvendelse som avlsmateriale på andre ejendomme.

     Stk. 3. Avleren skal i 2 år kunne dokumentere indkøbet af avlsmaterialet ved fremlæggelse enten af mærkesedler, af Plantedirektoratets inspektionsrapport eller af faktura med oplysning om sortsnavn, avlernummer, klassebetegnelse og partiets størrelse.

Læggekartofler

     § 8. Til avl af læggekartofler skal anvendes kartofler af sorter, der er optaget

 • 1) på den danske sortsliste over landbrugsplanter eller
 • 2) på De Europæiske Fællesskabers fælles sortsliste over landbrugsplanter.

     Stk. 2. Kartofler af andre sorter kan anvendes til avl af læggekartofler til udførsel, hvis sorterne er tilladt anvendt i modtagerlandet.

     § 9. Kartofler, der opfylder bestemmelserne i § 7 og § 8 og avlsnormerne i bilag 2, kan godkendes som

 • 1) præ-basislæggekartofler, hvis der til avlen er anvendt godkendte kartofler, der under Plantedirektoratets tilsyn er fremstillet i væksthus på grundlag af sygdomsfrie meristemplanter,
 • 2) basislæggekartofler, hvis der til avlen er anvendt præ-basislæggekartofler eller basislæggekartofler klasse EE, jf. stk. 2, og kartoflerne overvejende skal anvendes til avl af certificerede læggekartofler, eller
 • 3) certificerede læggekartofler, hvis der til avlen er anvendt præ-basislæggekartofler, basislæggekartofler eller certificerede læggekartofler klasse AA, jf. stk. 2.

     Stk. 2. Læggekartofler godkendes i følgende klasser:

 

 Præ-basislægge-    1. generation klasse SS 

 kartofler       2. generation klasse S 

            3. generation klasse SEE 

            4. generation klasse SE 

 Basislægge-      5. generation klasse EE 

 kartofler       6. generation klasse E 

 Certificerede     7. generation klasse AA 

 læggekartofler     8. generation klasse A 

     Stk. 3. Kartofler, der ikke opfylder avlsnormerne i bilag 2, nr. 2.3. og 2.4., kan godkendes som certificerede læggekartofler klasse B.

     Stk. 4. Certificerede læggekartofler klasse A og B må ikke anvendes til avl af læggekartofler.

     § 10. Plantedirektoratet undersøger de anmeldte læggekartoffelarealer inden vækstperiodens begyndelse til konstatering af, at arealerne er fri for forekomst af kartoffelcystenematoder, og i vækstperioden til konstatering af, at arealerne og kartoffelplanterne er fri for forekomst af andre planteskadegørere nævnt i bilag 2.

     § 11. Endelig godkendelse af et parti kartofler som præbasislæggekartofler eller, for så vidt angår visse særligt virusmodtagelige sorter, som læggekartofler sker på grundlag af en officiel undersøgelse af partiet for forekomst af de virussygdomme, der er nævnt i bilag 2, 2.4. (vinterafprøvning).

     Stk. 2. Kartofler, der sælges, før resultatet af vinterafprøvningen foreligger, må kun sælges som certificerede læggekartofler klasse B.

     § 12. Kartofler må kun sælges som læggekartofler, hvis de opfylder bestemmelserne i §§ 7, 8 og 10 og kvalitetsnormerne i bilag 3.

     Stk. 2. Plantedirektoratet kan i særlige tilfælde tillade salg af præ-basislæggekartofler, der ikke opfylder kvalitetsnormerne i bilag 3, 3.3. og 3.4.

     Stk. 3. Kartofler behandlet med spiringshæmmende midler må ikke sælges som læggekartofler.

     § 13. Læggekartofler må kun sælges i forseglede pakninger, der opfylder bestemmelserne i bilag 4 om pakning, mærkning og forsegling.

     Stk. 2. Pakninger på over 50 kg netto må først forsegles, efter at Plantedirektoratet har konstateret, at kvalitetsnormerne i bilag 3 er overholdt.

     Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for virksomheder, der udelukkende køber læggekartofler i forseglede pakninger og videresælger dem i løs vægt til den endelige forbruger.

     § 14. Plantedirektoratet kan foretage en fornyet undersøgelse af et parti læggekartofler, hvis der er grundlag for at antage, at partiet ikke længere opfylder betingelserne for godkendelse.

     § 15. Et parti kartofler, der kasseres af Plantedirektoratet, kan efter omsortering påny anmeldes til godkendelse som læggekartofler. Årsagen til og tidspunktet for kassationen samt nummer på den første anmeldelsesformular skal meddeles direktoratet skriftligt ved anmeldelsen.

     Stk. 2. Kasseres et parti kartofler endeligt som læggekartofler, må kartoflerne kun sælges som spise-, foder- eller industrikartofler. Forsegling og mærkesedler på alle pakninger med kartofler af det kasserede parti skal fjernes og tilintetgøres.

Spisekartofler

     § 16. Kartofler må kun sælges som spisekartofler, hvis de

 • 1) opfylder kvalitetsbestemmelserne i bilag 5 og
 • 2) er pakket og mærket efter bestemmelserne i bilag 6.

     Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for

 • 1) spisekartofler af samme års høst, der sælges senest den 31. august,
 • 2) spisekartofler, der sælges til en autoriseret sorterevirksomhed, og
 • 3) spisekartofler af egen avl, der sælges fra egen ejendom, forudsat,
 • a) at ejendommen ikke er autoriseret,
 • b) at salg ikke sker fra stade eller lignende,
 • c) at der ikke på ejendommen findes butik eller lignende, hvorfra der sælges levnedsmidler, og
 • d) at salg sker til den endelige forbruger, der selv medtager kartoflerne til brug i egen husholdning.

     § 17. Kartoffelavlere, der agter at avertere eller skilte med salg fra egen ejendom af spisekartofler af egen avl, jf. § 16, stk. 2, nr. 3, skal hvert år inden den 30. juni anmelde dette skriftligt til Plantedirektoratet med oplysninger om størrelsen af det udlagte areal med kartofler.

Straf

     § 18. Overtrædelse af § 2, stk. 1, § 3, stk. 1, § 4, stk. 2, § 5, § 7, § 11, stk. 2, § 12, stk. 1 og 3, § 13, stk. 1 og 2, § 15, stk. 2, § 16, stk. 1, og § 17 straffes med bøde.

Ikrafttræden

     § 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1990.

     Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 452 af 19. september 1983 om gebyr for forsinket anmeldelse af læggekartofler til avlskontrol, bekendtgørelse nr. 395 af 29. august 1985 om konsumkartofler og bekendtgørelse nr. 795 af 11. december 1987 om læggekartofler ophæves.

Plantedirektoratet, den 6. juli 1990

Erik Madsen

    / Henrik Wanscher

Bilag 1

     1. Betingelser for autorisation som sorterervirksomhed

(Til § 3)

1.1. Bygningsareal:

1.1.1. Kartoffelavlere kan autoriseres til opbevaring og sortering af kartofler af egen avl, hvis de til dette formål disponerer over et sammenhængende bygningsareal på mindst 250 m2.

1.1.2. Kartoffelcentraler kan autoriseres til opbevaring og sortering af kartofler af andres avl, hvis de til dette formål disponerer over et sammenhængende bygningsareal på mindst 1.000 m2.

1.2. Indretning:

1.2.1. Virksomheden skal være indrettet med sortereanlæg, justeret vægt og et sortererullebord med en belysning på mindst 800 lux.

1.2.2 På kartoffelcentraler skal forefindes opbevaringsrum, så kartoffelpartierne kan holdes adskilt.

1.23. Plantedirektoratets kontrollører skal have adgang til håndvask, og de nødvendige redskaber og rengøringsmidler til den daglige rengøring skal forefindes.

1.3. Oplagsplads:

Kartoffelcentraler skal disponere over en oplagsplads til jord og affald fra den daglige rengøring af maskiner. Jord og affald må ikke udbringes på dyrkede arealer.

1.4. Desinfektion m.m.:

Gamle kartofler skal fjernes inden den 15. juni, og lokaler og maskiner m.m. skal være rengjort og desinficeret inden den 25. juni.

Bilag 2

     2. Avlsnormer for læggekartofler

(til § 9, stk. 1)

2.1 Planteskadegørere, der ikke må findes på ejendommen, herunder arealer i samdrift, på avlsarealet eller på planterne:

Clavibacter michiganensis subsp.

sepedonicus

(Spieck. & Kotth.) Davis, Gillaspie,

Vidaver & Harris kartoffelringbakteriose

Pseudomonas solanacearum

(E. F. Sm.) Jensen kartoffelbrunbakteriose

Synchytrium endobioticum

(Schilb.) Perc. kartoffelbrok

Globodera spp. (syn. Heterodera pallida)

 • (Stone) Mul. et Stone

Globodera rostochiensis (Woll.)

 

 Mul. et Stone               kartoffelcystenematoder 

 Leptinotarsa decemlineata Say       coloradobille 

 2.2 Mindstekrav til sortsrenhed og tilladte tolerancer for forekomst 

  af andre planteskadegørere (pct. af planterne): 

 --------------------------------------------------------------------- 

            Præ-basis  Basis-     Cert. læggekart. 

            lægge-   lægge-    --------------------- 

            kartofler  kartofler  Klasse    Klasse 

                         AA og A   B 

 --------------------------------------------------------------------- 

 a. Fremmed sort    0      0      0,05     0,05 

 b. Bladrullesyge    0,1     0,2     0,5     1,0 

 c. Synlig mosaik    0,1     0,2     0,5     1,0 

 d. Sortbensyge     0,3     0,5     1,0     2,0 

 e. Afvigende typer   0,01    0,05     0,25 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2.3 Tilladte tolerancer for forekomst af virus X ved 

  bladprøveundersøgelse: 

 --------------------------------------------------------------------- 

              Præ-basis  Basis-    Cert. læggekart. 

              lægge-   lægge-    ---------------- 

              kartofler  kartofler   Klasse AA og A 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Virus X          0      1       4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2.4 Tilladte tolerancer for forekomst af virus ved vinterafprøvning: 

 --------------------------------------------------------------------- 

           Præ-basis    Basis-    Certificerede 

           læggekart.    læggekart.  læggekartofler 

           --------------  klasse    ------------------- 

           KL. SS  KL.   EE og E   KL.   Kl. 

           S, SEE  SE          AA    A 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Virus X       0    0 

                   - - - - undersøges ikke - - - - 

 Virus S og M    1    5 

                   -------------------------------- 

 Stærke Viroser   1    1    2      4    8 

 Virus Y og               (Tolerancerne angiver pct. 

 bladrullesyge)             angrebne planter) 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bilag 3

     3. Kvalitetsnormer for læggekartofler

(Til § 12 og § 13, stk. 2)

3.1 Planteskadegørere:

Læggekartofler skal være fri for de i bilag 1. 1.1 nævnte skadegørere.

3.2 Partiets almindelige tilstand:

3.2.1 Knoldene skal være

- fri for jord og andet fremmedstof

- fri for frost- og varmeskader

- tørre - fri for kondensvand

- faste - ikke udtørrede og rynkede

- fri for spirer længere end 3 mm

3.2.2 Knoldene skal være i en sådan stand, at de kan tåle transport og håndtering og opfylde kvalitetsnormerne på modtagerstedet.

3.2.3 Partiet skal være således sorteret og pakket, at det er af ensartet kvalitet og knoldstørrelse.

3.3 Kvalitetstolerancer (EØF-normer):

Der må i et parti højst være nedennævnte indhold af kartofler med sygdomsangreb og andre fejl (vægtprocent):

 

  a) Våd- og tørforrådnelse            højst 1,0 pct. 

  b) Kartoffelskurv (kartofler angrebet af 

    skurv på mere end 1/3 af overfladen)     højst 5,0 pct. 

  c) Fejl (sår, genvækst, vækstrevner og andre 

    misdannelser dybere end 3 mm)        højst 3,0 pct. 

  d) Fremmed sort: 

    Præ-basis- og basislæggekartofler         0,0 pct. 

    Certificerede læggekartofler         højst 0,05 pct. 

  e) Fejl a-d ialt                højst 6,0 pct. 

  f) Jord og andre fremmede stoffer        højst 2,0 pct. 

3.4 Størrelseskrav:

 • a) Mindstestørrelsen af læggekartofler være sådan, at de ikke kan passere et sold med kvadratisk maskevidde 28 mm. For sorter, der har en gennemsnitlig længde af mindst to gange den største bredde, kan dog anvendes et sold med maskevidde 25 mm.
 • b) Forskellen mellem mindste og største kartoffelstørrelse må ikke overstige 25 mm. For kartofler over 35 mm udtrykkes mindste og største kartoffelstørrelse i mangefold af 5. Såfremt andet ikke er dokumenteret, gælder 20 mm som største tilladte størrelsesvariation ved udførsel til en medlemsstat af De Europæiske Fællesskaber. Ved eksport til et tredjeland aftales den største tilladte størrelsesvariation mellem køber og sælger.
 • c) Et parti læggekartofler må ikke indeholde mere end 3 vægtprocent kartofler under den angivne mindste kartoffelstørrelse og 3 vægtprocent kartofler over den angivne største kartoffelstørrelse.
 • d) Inden for det størrelsesinterval, der er angivet ved mærkningen, skal samtlige kartoffelstørrelser være repræsenteret i et naturligt forhold.

3.5 Særlige kvalitetsnormer for læggekartofler (Kontrol sker efter aftale med Plantedirektoratet)

 

                          Vægtprocent 

  a) Våd- og tørforrådnelse            højst 0,1 pct. 

  b) Kartoffelskimmel og anden tørforrådnelse   højst 0,5 pct. 

  c) Kartoffelskurv (dybe sår over 3 mm) på mere 

    end 1/10 af overfladen            højst 1,0 pct. 

  d) Kartoffelskurv (overfladiske sår under 

    3 mm) på mere end 1/5 af overfladen     højst 2,0 pct. 

  e) Rodfiltsvamp (sklerotier på mere end 

    1/20 af overfladen)             højst 2,0 pct. 

  f) Fejl, (sår, genvækst, vækstrevner og 

    andre misdannelser dybere end 3 mm), 

    heraf dog sår højst 2 pct.          højst 3,0 pct. 

  g) Fremmed sort: 

    Præ-basis- og basislæggekartofler         0,0 pct. 

    Certificerede læggekartofler        højst 0,05 pct. 

  h) Jord og andre fremmede stoffer       højst 1,0 pct. 

  i) Fejl a-h i alt               højst 6,0 pct. 

  j) Rustpletter og rustringe          højst 5,0 pct. 

Bilag 4

     4. Paknings- og Mærkningsbestemmelser for læggekartofler

(Til § 13, stk. 1)

4.1 Pakningsenheder:

4.1.1 Over 50 kg netto (containere)

4.1.2 10 - 50 kg netto (sække)

4.1.3 Under 10 kg netto (småpakninger)

4.2 Emballagen nævnt under 4.1.1 kan genanvendes efter rengøring og desinfektion. Emballagen nævnt under 4.1.2 og 4.1.3 skal være ny.

4.3 Hver pakningsenhed må kun indeholde læggekartofler af samme sort fra een avler (avlernummer)

4.4 Forsegling:

4.4.1 Pakningsenheder på over 50 kg: plombering.

4.4.2 Pakningsenheder på 10-50 kg: maskinsyning, hvorved mærkesedlen påsyes.

4.5 Mærkning:

4.5.1 Partier og pakninger, jf. 4.1.1. og 4.1.2.

 

    Oplysninger på den officielle mærkeseddel: 

    a) »EØF-regler og -normer« 

    b) Kategori (præ-basislæggekartofler, basislæggekartofler eller 

     certificerede læggekartofler) 

    c) Klasse, jf. § 9, stk. 2 

    d) Plantedirektoratet 

    e) Avlernummer 

    f) Sort 

    g) »Danmark« 

    h) Sorteringsstørrelse 

    i) Nettovægt 

    j) Dyrkningsår 

    k) Sorteringsdato/pakkedato 

    l) Den ansvarlige virksomheds autorisationsnummer. 

4.5.2 Småpakninger, jf. 4.1.3:

 

    Oplysninger på mærkeseddel: 

    a) Kategori og/eller klasse 

    b) Sort 

    c) Vægt 

    d) Den ansvarlige virksomheds autorisationsnummer 

    e) Avlernummer 

     For småpakninger, der leveres i fællespakninger indtil 

     sidste forhandler (detailhandler), skal fællespakningen være 

     mærket med den officielle mærkesedel, jf. 4.5.1. 

 4.6  Mærkesedlens farve og dimension. 

 4.6.1 Præ-basislæggekartofler     hvid med violet diagonalstribe 

    Basislæggekartofler       hvid 

    Certificerede læggekartofler   blå 

4.6.1 Mærkesedlen skal være mindst 110 x 67 mm

4.6.2 Mærkesedlerne skal være fortløbende nummereret.

4.6.3 Mærkesedlerne skal anvendes i nummerrækkefølge.

Bilag 5

     5. Kvalitetsbestemmelser for spisekartofler

(til § 16)

5.1. Partiets almindelige tilstand:

5.1.1 Klasse I og II:

5.1.1.1 Knoldene skal være

 

     a) fri for jord og ethvert andet fremmedstof 

     b) fri for fremmed lugt og smag 

     c) faste, ikke udtørrede eller rynkede 

     d) uden indre fejl (rustringe) 

     e) fri for spirer, der er længere end 3 mm 

     f) tørre, fri for kondensvand 

5.1.1.2 Knoldene skal være i en sådan stand, at de kan tåle transport og håndtering og opfylde kvalitetskravene på bestemmelsesstedet.

5.1.1.3 Partiet skal være således sorteret og pakket, at det er af ensartet kvalitet og knoldstørrelse.

5.1.2 Særlige bestemmelser for de enkelte klasser:

5.1.2.1 Klasse I: Knoldene skal være a) af samme sort b) velformede og sortstypiske

5.2.2 Klasse II: Knoldene skal være a) af samme sort b) sortstypiske

5.2. Størrelsessortering:

5.2.1 Kartofler af klasse I og II skal størrelsessorteres over et sold med maskevidde efter kartoflernes anvendelse fastsat efter følgende minimums- og maximumstørrelser:

 

     a) Brunekartofler         25-35 mm 

     b) Pillekartofler         30-45 mm 

     c) Skrællekartofler        40-60 mm 

     d) Bagekartofler          60-  mm 

Størrelsen angives i et mangefold af 5 mm for pakninger med kartofler over 40 mm. Forskellen mellem mindste og største knoldstørrelse må ikke overstige 15 mm for bagekartofler.

5.2.2 Inden for det størrelsesinterval, der er angivet på mærkningen, skal samtlige knoldstørrelser være repræsenteret i et naturligt forhold.

5.2.3 For sorten Asparges og andre tilsvarende langagtige sorter gælder bestemmelserne i 5.2.1 og 5.2.2 ikke, medmindre der i mærkningen af disse sorter oplyses størrelse i mm.

5.3. Tolerancer:

5.3.1 Kvalitetstolerancer:

Der må i et parti højst være følgende indhold af knolde med de nævnte fejl eller mangler (vægtprocent):

 

 --------------------------------------------------------------------- 

                         Klasse  Klasse 

                         I     II 

 --------------------------------------------------------------------- 

    a) råd samt indre fejl          2     4 

    b) grønne knolde             2     4 

    c) fejl a+b, ialt max           3     6 

    d) tryk, stødpletter, beskadigelser, 

      larvegnav, deforme knolde, dyb 

      skurv, vækstrevner o.lign.      10    20 

 --------------------------------------------------------------------- 

    e) fejl c+d, ialt max.          10    20 

 --------------------------------------------------------------------- 

    f) fremmed sort              2     4 

    g) kartoffelskurv, netskurv og 

      rodfiltsvamp              8     - 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bemærkninger:

ad a Under råd henregnes tør- og blødråd med et tværsnit på over 5 mm. Indre fejl omfatter »kerneråd« og »hule« kartofler.

ad b En grønfarvning, der dækker mindre end 1/8 af kartoffelknoldens overflade, og som kan fjernes ved normal skrælning, betragtes ikke som en fejl.

ad d Ved tryk- og stødpletter forstås grå, blå eller sorte pletter, der er dybere end 5 mm. Ved beskadigelser forstås redskabsbeskadigelser, insekt- og larvegnav samt andre knolddefekter dybere end 5 mm. Dyb skurv er skurv dybere end 5 mm. En knold betegnes som deform, såfremt der efter en normal skrælning med kartoffelskrællekniv og med en skrælletykkelse på op til 5 mm sidder skrællerester tilbage. Vækstrevner er overfladerevner, der er dybere end 5 mm.

ad e Summen af konstaterede fejl eller mangler i et parti kartofler må ikke overstige de under e angivne vægtprocenter, idet der altid som minimum skal være undersøgt 10 kg spisekartofler af et parti.

ad g En knold er angrebet af kartoffelskurv, netskurv og/eller rodfiltsvamp, når mindst 1/4 af overfladen er dækket heraf. En knold angrebet af skurv dybere end 5 mm tæller i tolerancerne med under både d og g.

5.3.2 Størrelsestolerancer:

Der må i et parti højst være 5 vægtprocent knolde, der ikke svarer til den angivne størrelse. Ingen knold må endvidere være mere end 5 mm større eller mindre end den angivne størrelse.

Bilag 6

     6. Pakning af spisekartofler

(Til § 13)

6.1 Emballering og pakning:

6.1.1 Emballagen skal være fremstillet af et sådant materiale, at kartoflernes kvalitet, udseende, lugt eller smag ikke påvirkes deraf.

6.1.2 Emballagen skal være ny. For pakningsenheder over 25 kg kan emballagen genanvendes, såfremt den er rengjort.

6.2 Mærkningens indhold:

Spisekartofler skal være mærket på dansk med følgende oplysninger:

 

    a) Spisekartofler 

    b) Oprindelsesland 

    c) Sortsnavn 

    d) Kvalitetsklasse 

    e) Anvendelsesbetegnelse og sorteringsstørrelse. 

     Såfremt sorten Asparges eller andre langagtige sorter ikke 

     er størrelsessorteret, jf. bilag 5, 2.3, anføres: Usorteret 

    f) Nettovægt 

    g) Pakketidspunkt. Kan angives således: 

     Mærkningsmåde: Mærkningsangivelse på pakningsenhed: 

     Datomærking:  Pakket den + dato (dag, måned, år) 

     Ugemærkning:  Pakket uge + ugenummer 

     Månedsmærkning: Pakket den + dagen i måneden 

    h) Nummer på den registrerede virksomhed, der har sorteret 

     og/eller pakket kartoflerne 

    i) Navn og adresse på den registrerede virksomhed, den 

     pågældende pakkevirksomhed eller forhandler. 

6.3. Annoncering/avertering

Ved annoncering/avertering med spisekartofler i dag- og ugeblade, reklameblade, tryksager o.lign. skal annoncen som minimum indeholde oplysningerne under 6.2. a-e samt pris pr. vægtenhed. Kartoffelavlere, der averterer eller skilter med salg af kartofler efter bestemmelserne i § 17, skal som minimum anføre »usorterede spisekartofler«.

6.4. Mærkningens udførelse:

6.4.1 Mærkningen skal anføres på alle pakningsenheder med et påbindings- eller klæbemærke, forsvarligt fastgjort til pakningsenheden, eller påtrykt direkte på emballagen. Ved anvendelse af sidstnævnte måde skal oplysningerne 6.2 a-h bringes sammenhængende i et afmærket felt på emballagen.

6.4.2 Trykning af mærkningen skal udføres med typer af en højde på min. 4 mm. Såfremt pakkedatoen oplyses på et lukkebånd, skal båndet have en bredde på min. 16 mm. Trykningen skal fremstå tydeligt.

6.4.3 For spisekartofler, der sælges i pakningsenheder på mere end 25 kg direkte fra en registreret virksomhed til fælleshusholdninger (kostskoler, plejehjem, sygehuse, hoteller og lignende) eller til detailhandlen med henblik på udvejning i løs vægt, jf. 6.5, kan de oplysninger, der er krævet i mærkningen, i stedet gives på en faktura eller følgeseddel.

6.5. Detailsalg af spisekartofler i løs vægt.

6.5.1 Detailhandlere må udveje og sælge spisekartofler i løs vægt direkte til forbrugerne

6.5.2 Ved salgsstedet skal foretages tydelig skiltning med oplysningerne i 6.2 a-e.

6.5.3 De under 6.5.1 nævnte spisekartofler skal være sorteret af en registreret virksomhed. Emballagen skal være mærket eller oplysninger ifølge 6.4.3 skal foreligge fra virksomheden.

Officielle noter

Ingen