Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om dokumentation ved tinglysning af dokumenter vedrørende landbrugsejendomme (* 1)


I medfør af § 26, stk. 3, i lov om landbrugsejendomme, jf.

lovbekendtgørelse nr. 504 af 17. juli 1989 (landbrugsloven),

fastsættes:

Kapitel 1

Tinglysning af adkomst

§ 1. Dokumenter om adkomst på en landbrugsejendom, der helt eller delvis ligger i landzone, eller på en anpart i en sådan ejendom, skal for at kunne tinglyses enten

 • 1) være påført kommunalbestyrelsens påtegning om, at erhververen har afgivet behørig erklæring om opfyldelse af de i landbrugslovens § 16, § 17, stk. 2, § 17a, stk. 1, § 18a, stk. 1-4, eller § 20, stk. 1, indeholdte betingelser eller
 • 2) være ledsaget af tilladelse til erhvervelsen efter landbrugsloven.

Stk. 2. Erhververens erklæring om, at betingelserne i landbrugslovens § 16, § 17, stk. 2, § 17a, stk. 1, § 18a, stk. 1-4, eller § 20, stk. 1, er opfyldt, skal afgives på et særligt skema, der fås hos kommunen. Kommunen påser ved påtegningen efter stk. 1, nr. 1, at erhververen har afgivet alle nødvendige erklæringer og oplysninger i skemaet.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 anvendes ikke ved tinglysning af adkomst på en landbrugsejendom i følgende tilfælde:

 • 1) Erhvervelse af en landbrugsejendom, der helt ligger i byzone eller i sommerhusområde i henhold til lov om by- og landzoner. Adkomstdokumentet kan tinglyses, hvis det indeholder erklæring om, at ingen del af ejendommen ligger i landzone. Tinglysningsdommeren kan kræve, at ejendommens zonestatus dokumenteres ved erklæring fra kommunalbestyrelsen.
 • 2) Erhvervelse fra ægtefælle ved overtagelse til hensidden i uskiftet bo, ved deling af fællesbo eller ved arv. Adkomstdokumentet kan tinglyses umiddelbart efter lovens § 17, stk. 1, eller § 18a, stk. 1, 1. pkt. Tinglysningsdommeren kan kræve dokumentation for ægteskabsforholdet og for, at arveladeren eller overdrageren har haft lovlig adkomst på ejendommen.
 • 3) Erhvervelse, hvor erhververen er en dansk offentlig myndighed, jf. lovens § 21, stk. 1. Ved tinglysning af adkomst for folkekirken skal adkomstdokumentet være ledsaget af tilladelse til erhvervelsen fra Kirkeministeriet, jf. lovens § 21, stk. 3.

§ 2. Ved beregningen af antal landbrugsejendomme i landbrugslovens § 16, stk. 1, nr. 3, § 17a, stk. 1, nr. 3, og § 18a, stk. 1, nr. 3, ses der ifølge lovens § 17b bort fra:

 • 1) Frikøbte ejendomme: Ejendomme for hvilke Landbrugsministeriet har foretaget notering i tingbogen i henhold til § 11, stk. 1, sidste punktum, i lov nr. 291 af 31. marts 1949 om landbrugsejendomme.
 • 2) Familieejendomme: Ejendomme for hvilke Landbrugsministeriet har foretaget notering i matriklen og tingbogen i henhold til § 17, stk. 3, i lov nr. 114 af 4. april 1967 om landbrugsejendomme om, at ejendommen udgør en »familieejendom«.

Stk. 2. Det påhviler tinglysningsdommeren at påse, at den i tingbogen i henhold til § 17, stk. 3, i lov nr. 114 af 4. april 1967 om landbrugsejendomme foretagne notering af en landbrugsejendom som »familieejendom« ved ejerskifte slettes af tingbogen, hvis overdragelse sker til andre end ejerens ægtefælle eller personer, der er beslægtede eller besvogrede med den hidtidige ejer i op- eller nedstigende linie eller i sidelinie så nær som søskende eller disses børn. Dommeren kan dog tillade, at adkomstdokumentet foreløbigt indføres i tingbogen, således at der samtidig i overensstemmelse med tinglysningsloven fastsættes en frist til fremskaffelse af dokumentation.

Stk. 3. Det påhviler endvidere tinglysningsdommeren at påse, at den i stk. 2 nævnte notering som »familieejendom« slettes i tingbogen, hvis Landbrugsministeriet (Jordbrugsdirektoratet) kræver det i forbindelse med godkendelse af en omlægning af jorder mellem landbrugsejendomme, hvorved ejendommen forøges. Kort- og Matrikelstyrelsen meddeler på Jordbrugsdirektoratets vegne dommeren, hvorvidt den nævnte notering skal slettes eller bevares.

Stk. 4. Tinglysningsdommeren sender meddelelse til Kort- og Matrikelstyrelsen og Jordbrugsdirektoratet om slettelse af notering som »familieejendom« efter stk. 2.

Kapitel 2

Tinglysning af kontrakter om forpagtnings-, leje- eller brugsforhold

m.v.

§ 3. En kontrakt m.v. om forpagtnings-, leje- eller brugsforhold vedrørende en landbrugsejendom eller en del heraf skal for at kunne tinglyses enten

 • 1) indeholde en erklæring om, at kontrakten er gyldig uden tilladelse efter landbrugsloven, jf. stk. 2, eller
 • 2) være ledsaget af en tilladelse efter landbrugsloven til kontraktens indgåelse.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte erklæring skal afgives af både ejer og forpagter (lejer, bruger).

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 anvendes ikke ved tinglysning af kontrakter m.v. om anbringelse af elmaster eller lignende på landbrugsejendomme, jf. udstykningslovens § 11C, stk. 3.

Stk. 4. En kontrakt m.v. om forpagtning af en landbrugsejendom i sin helhed eller en del af en landbrugsejendom kan ikke tinglyses for et længere tidsrum end 30 år.

Kapitel 3

Almindelige bestemmelser

§ 4. Hvis et adkomstdokument eller en kontrakt om forpagtnings-, leje- eller brugsforhold, der kun gyldigt kan oprettes med tilladelse efter landbrugsloven, anmeldes til tinglysning mere end 4 uger efter aftalens indgåelse, og den nødvendige tilladelse ikke medfølger ved anmeldelsen til tinglysning, afvises dokumentet fra tingbogen.

Stk. 2. Dokumentet kan dog efter dommerens bestemmelse tinglyses med frist i følgende tilfælde:

 • 1) Når det ved anmeldelsen til tinglysning godtgøres, at ansøgning om tilladelse til erhvervelsen, forpagtningen eller udstykningen er indsendt inden 4 ugers-fristens udløb til jordbrugskommissionen eller Kort- og Matrikelstyrelsen, jf. bekendtgørelse om ansøgninger i henhold til landbrugsloven.
 • 2) Når det ved anmeldelsen til tinglysning godtgøres, at ejendommen inden 4 uger efter overdragelsen eller forpagtningen er overgået til en ny ejer eller forpagter.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1989.

Stk. 2. Bekendtgørelsens §§ 1-3 kommer til anvendelse på dokumenter om adkomst på landbrugsejendomme og kontrakter om forpagtnings-, leje- eller brugsforhold, der anmeldes til tingbogen efter 1. september 1989, og som støtter sig på retshandler, der er indgået efter denne dato.

Stk. 3. Med hensyn til dokumenter om adkomst på landbrugsejendomme og kontrakter om forpagtnings-, leje- eller brugsforhold, der er indgået før 1. september 1989, finder bestemmelserne i Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 424 af 1. juli 1986 af lov om landbrugsejendomme, jf. Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 667 af 14. oktober 1988 om dokumentation ved tinglysning af dokumenter vedrørende landbrugsejendomme, fremdeles anvendelse.

Stk. 4. Bekendtgørelse nr. 667 af 14. oktober 1988 om dokumentation ved tinglysning af dokumenter vedrørende landbrugsejendomme ophæves for så vidt angår de retshandler, der omfattes af nærværende bekendtgørelse.

Landbrugsministeriet, den 15. august 1989

Laurits Tørnæs

/ Sten Strømgren

Redaktionel note
 • 24/08/1994 § 5, stk. 4.
 • der omfattes af L BEK nr 771 af 24/08/1994, jvf. L BEK nr 771 af
 • (* 1) Bekendtgørelsen er ophævet for så vidt angår de retshandler,